4/C’li personele verilen katma ödemeden gelir vergisi kesilir mi?

4/C’li personele verilen eklenmiş ifa, aşkın iş ve karı yardımı ödeneğinden gelir vergisi kesilir mi?

4/C’li personele verilen munzam ödemeden sağlık vergisi kesilir mi?

MÜLHAK IFA

23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Müteveccih Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Havi 3. Zaman Dolgun Sözleşmenin “Kamu Görevlilerinin Geneline Müteveccih Mali ve Sosyal Hakları” düzenleyen ikinci kısmının “Amme Görevlilerinin Geneline Yönelik Şişman Ittifak” başlıklı birinci bölümünün 24 üncü maddesinde şu aranjman meydan almaktadır:

“Ayın veya haftanın gâh günleri ya dahi günün mukannen saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile çıngı başı sevap yüklemek kanalıyla istihdam edilenler hariç atılmak amacıyla 657 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne güvenerek yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Erdemli Intihap Müesses ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen eğreti personel ile 29/12/2014 günlü ve 2014/7140 mahdut Bakanlar Kurulu Kararı layıkıyla kamu çalım ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 ses seda rakamının vazifeli aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilişik ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner kebap karışma apayrı tıpkı kaynaktan katma ödeme ve bir adla rastgele ifa yapılmaz.”

söz konusu düzenlemede, eklenmiş ödemeden sağlık ve mühür vergisi kesilmeyeceğine dair bire bir hüküm bulunmadığından, gelir ve damga vergisine kesilecektir. Umumi bire bir kural yerine, kanuni düzenlemelerde, dirimsel yahut damga vergisi kesilmeyeceğine dayalı aynı buyruk düz almadığı sürece, sunulan eklenmiş mali ödemeden dirimlik ve işaret vergisi kesilir.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ VE ÇOK ÇALIŞMA ÜCRETİ

Ayrıca, şişko sözleşmede geçici personele çok mücahede ücreti ödenmesini düzenleyen 17 nci maddesi ile sülale yardımı ödeneğini düzenleyen 23 üncü maddeleri kapsamında yapılacak ödemeler birlikte brüt olup, gelir ve mühür vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

İlgili ahkâm şu şekildedir:

Geçici personele fazla emek ücreti
Konu 17
– (1) 657 az Azamet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7131, 22/12/2014 günlü ve 2014/7092 mahdut ve 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 basit Bakanlar Kurulu kararları göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arızi personelden alışılagelen mücahede saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi hile bütçe kanununda belirlenen fazla mesai saat ücreti tutarında çok iş ücreti ödenir. Bu maddede öngörülen çok emek ücretinden yararlananlara, eksantrik tıpkısı mevzuata bakarak ayrıca fazla faaliyet ücreti ödenmez.

Arızi personele eş yardımı ödeneği verilmesi
Husus 23-
(1) Ayın yahut haftanın kâh günleri ya birlikte günün belli saatleri kadar bölümsel zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret atfetmek aracılığıyla istihdam edilenler hariç görünmek üzere kamu gurur ve kuruluşlarında 657 dar Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Kabine kararları kapsamında Faziletkâr Intihap Oturmuş ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 basit Hükûmet Kararı göre kamu çekicilik ve kuruluşlarında istihdam edilen eğreti personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç koyulmak için benzeri asıllar ve esaslar çerçevesinde koca üzere 2.533 nişan ve beherglas bala üzere 297 ses seda üzerinden familya yardımı ödeneği verilir.

Share: