Vazifeli 1 yılda hangi kadar tabir alabilir?

Şevket memuru bir tane hekim veya keyif kurulundan aldığı raporlarda skor sınırlaması var mıdır?

MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Rahatsızlanan memurlara verilecek çor izinlerine ilgilendiren düzenlemelere 657 sayılı Heybet Memurları Kanunun hastalık ve refakat izni antetli 105 inci maddesinde kayran verilmiştir. Bu yön şu şekildedir:

“Memura, aylık ve zat hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek ister üzerine, amansız hastalık, ince ağrı ve psikopati kadar detaylı süreli aynı tedaviye gerekseme gösteren hastalığı halinde onsekiz aya büyüklüğünde, sair hastalık hallerinde ise oniki aya kadar cevaz verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü otama süreleri, hastalık iznine ilgilendiren sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı maksimal süreler kadar müsaade sunulan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi amacıyla, iyileştiğine dayalı raporu (az dışındaki memurlar üzere mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin böylece, hastalığının bitmeme ettiği resmi esenlik müesses raporu ile tayin edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin böylelikle da iyileşemeyen görevli karşı emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan zaruri afiyet şartlarını yeniden kazandıkları resmi afiyet kurullarınca belirleme edilen ve tekaütlük hakkını elde etmemiş olanlar, baştan memuriyete kaçmak istemeleri halinde, niteliklerine akla yatkın kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında yahut görevinden belde aynı kazaya veya saldırıya uğrayan yahut tıpkısı çığır hastalığına tutulan işyar, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının ne hallerde, ne hekimler veya esenlik kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilgilendiren değişik hususlar, Esenlik, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Asayiş Kurumunun görüşleri alınarak Ululuk Personel Başkanlığınca hazırlanacak benzeri yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu yahut vazifeli refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, ata, kayırıcı ve çocukları ile kardeşlerinden birinin kilolu bire bir ilçe geçirmesi veya tedavisi ayrıntılı süren ayrımsız hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık oturmuş raporuyla belgelendirilmesi amacıyla, mahiye ve kişi hakları korunarak, üç taban büyüklüğünde izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına büyüklüğünde uzatılır.” hükümleri vadi almaktadır.

657 basit Kanunun 105 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca, Oran memurlarının hastalanmaları durumlarında verilecek raporların usule ve esaslarını düzenlemek üzere 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sınırlanmış Kabine Kararı gereğince “Oran Memurlarına Verilecek Çor Raporları ile Çor Ve Refakat İznine İlişkin Asıllar ve Esaslar Için Yönetmelik” 29/10/2011 günlü ve 28099 dar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Memura verilecek çor raporunun ve refakat izninin detayları muhtemelen oldu

Otama konusunda ince görüşler

KAPAT X

Çor İzni

Kamu personelinin umumi sağlık sigortası kapsamına alınmasına ilişkin sesli duyuru

Amme personelinin umumi sağlık sigortası kapsamına alınmasına ilişkin duyurunun “İSTİRAHAT RAPORLARI” bölümünde “İstirahat raporlarının Amme idareleri bünyesindeki gurur hekimlikleri yahut Kurumla kontratlı afiyet hizmeti sunucuları marifetiyle düzenlenmesi şarttır. Ancak kurum hekimlikleri dış Kurumla sözleşmesiz esenlik hizmeti sunucuları aracılığıyla verilen ve tatil süresi 10 haset geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi afiyet hizmeti sunucusu hekimi marifetiyle, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu esenlik kurulunca onandığı takdirde makbul evet.

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı yahut taharri muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecektir. İstirahat raporunun aynı nüshası işyerlerine ibraz edilmesi amacıyla sigortalılara taşınmak, benzeri nüshası Kuruma yürümek için bildirme az iki bir adına düzenlenecektir.

Ayaktan tedavilerde bir tane doktor raporu ile bir defada yeryüzü çokça 10 dönme dinlenme verilebilir.

İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplanmış süre yirmi haset geçmemek kaydı ile dinlenme uzatılabilir. Yirmi haset aşan tatil raporları afiyet kurulunca verilecektir.

Tıpkı takvim yılı içinde biricik hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek tatil sürelerinin toplamı kırk haset geçemez. Bu süreyi sabık tatil raporları esenlik kurulunca verilecektir.

Kurumla kontratlı esenlik hizmeti sunucularınca yapılan muayeneleri sonucu istirahatlı bırakılmalarına icap görülmeyen yahut ayakta araştırma ve tedavileri sağlanıp bile gelişim görebilecek duruma mevrut sigortalılar üzere, müdavi hekimlerce SUT eki “Çalışabilir Kağıdı” (MELFUF-11/A) düzenlenecektir.

Ülkemizin taraf olduğu toplumsal asayiş sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde misak mevki sigorta kurumu mevzuatına bakarak düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilgilendiren formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynıyla kabul edilecektir.

Ülkemiz ile içtimai asayiş sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedaviler sonucu verilen dinlenme raporlarının ülkemiz dış temsilciliklerince onanması halinde Kurumca antrparantez tasdik aranmaz.

İstirahat raporlarına ilgilendiren bu duyuru ve SUT’ta saha verilmeyen hususlarda, 657 çevrilmiş Kanunun ilgilendiren maddelerinde tamlanan hususlara uyulacaktır.” ifadeleri vadi almaktadır.

Memura verilecek hastalık raporunun ve refakat izninin detayları mahsus oldu

Otama üzerine uzun görüşler

Çor İzni

Kamu personelinin umumi afiyet sigortası kapsamına alınmasına ilgilendiren anons

GENEL DEĞERLENDİRME

Yukarıda kayran verilen buyruk ve meşruhat layıkıyla;

1-Mehabet memurlarına verilecek sağlık oturmuş raporlarında gösterilecek lüzumlu üzerine;
Amansız Hastalık, verem ve psikopati kadar ince kesiksiz benzeri tedaviye gerekseme gösteren hastalığı halinde onsekiz,
-Sair çor hallerinde ise oniki,
taban büyüklüğünde müsaade verilmektedir.

2- Amme idarelerinin, hastalık raporlarını, 657 çevrilmiş Yasa ve anılan “Cesamet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde çor iznine çevirmeleri gerekir.

Bir Tane hekimlerin memurlara verecekleri raporlarda adet sınırlaması yoktur. ayrı ayrı hekimlerden tevessül etmek şartıyla, hep 40 güne büyüklüğünde biricik doktor raporu alınabilir. Ancak beherglas raporun süresi 10 haset geçemez. Biricik hekimden alınan raporların toplamı 40 haset aşması halinde, aşan rapordan başlayarak onaylatılması halinde çor iznine çevrilmesi tür bulunmaktadır.

Yegâne hekim raporunda arama muayenesi marke ise, taharri muayenesinde aynı hekim 20 haset geçmemek kaydıyla istirahat süresini uzatabilir.

3- Etibba memurlara ilgilinin rahatsızlığını göz önüne alarak Esenlik Aplikasyon Tebliğleri ve içtimai güvenlik kurumunun ikincil mevzuatlarına adapte olmak suretiyle anlatım düzenlemeleri gerekmektedir.

Doktorların, mevzuatlar çerçevesinde kurallara uyarak, hastaya benzeri molekül sorgusuz sualsiz hastalığından hangi ant sonraları gür olacaksa o büyüklüğünde müddet tabir vermelidirler.

Bulunan uygulamada tek hekimler ilk seferde 10 çağ devamında ikinci bir defa henüz 10 zaman ifade verebilmektedirler

Doktorlar mazeret izni veremezler. Doktorlar ancak mazereti belirleme eden doküman verebilirler.

4-Sağlık kurullarının çap memurlarına benzeri yılda verebilecekleri ifade sayısı hususunda ayrımsız sınırlama bulunmamaktadır. Işyar sökel olduğu sürece mer’i mevzuatımızda belirlenen usule adapte olmak kanalıyla rapor alabilir ve bu raporlar hastalık iznine çevrilir.

5-Izzet memurunun hastalığı 657 sınırlanmış Kanunun 105 inci maddesi layıkıyla belirlenen 12 kamer veya 18 kamer olması halinde, bir intaç uzatılabilir, memurun iyileşmemesi halinde emeklilik mevzuatı hükümleri uygulanır.

6-Veladet izni 657 basit Kanunun 104 üncü maddesi gereğince verilmekte olup, çor izni değildir ve 105 inci maddede kayran düzlük hastalık müsaade sürelerine karışma edilmeyeceği değerlendirilmektedir.

Share: