AKADEMISYEN atamasında jüri seçiminde etraflı detaylar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesi atamalarında yargıcılar kurulu seçiminde özen edilmesi gereken hususlara dayalı yetişkin tıpkısı değişmeyen verdi!

Danıştay Sekizinci Dairesi marifetiyle üniversiteler tarafından yapılan müderris, doçent ve doktor akademisyen atamalarında muteber hakem heyeti işlemlerine dayalı analog bir değişmeyen verdi.

Sav konusu olayda, benzeri yükseköğretim kurumunda zar edilen Keyif Bilimleri Fakültesi Esenlik Yönetimi Bölümü Keyif Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı müderris kadrosuna atanan adayın iptali istemiyle sav açılmıştır.

İlk mertebe mahkemesi, başvuran adayların birlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenen ilkokul hakem heyeti üyesinin diğer aday için ilkokul olumlu oy verdiği ve yapılan puanlama sistemine bakarak diğer adayın elan efdal nokta aldığı görüldüğünden sav konusu işlemde seçme hukuka ihtilaf olmadığı kanaatine varıldığı gerekçesi davayı reddetmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı eliyle belirlenen Esas Alanlar dikkate alındığında belirlen ilkokul jüri üyesinden üçünün alanının Afiyet Bilimleri, özge ikisinin ise kadronun ilan edildiği Esenlik Yönetimi bölümünün kayran aldığı Içtimai Beşeri ve İdari Bilimler ana alanı olduğu, bu haliyle üç yargıcılar kurulu üyesinin kayran dışından belirlendiği ifade edilmiştir.

amma velakin, aynı hakem heyeti üyesinin atanan adayla birlikte benzeri çok kuma yazı ve kitap çalışması yaptığı, yapılan bu ortak emek ve yayınların kadroya atanan güç marifetiyle tayin için oluşturulan jürinin değerlendirmesine sunması hususunun jürinin bitaraflık ilkesini zedelediğini belirtmiştir.

Bu nedenle; üç yargıcılar kurulu üyesinin bili alanlarının zar edilen profesörlük kadrosunun bilgi alanıyla ilgilendiren olmaması ve tıpkı hakem heyeti üyesinin atanan dirilik ile ortak yayınları olduğu tayin edildiğinden, oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirmenin hukuken akseptans edilebilir afaki bir yorum olduğunun söylenemeyeceği ve kadroya başvuran adayların bilimsel yeterliklerinin tespitinin bili alanına makul yerine afaki ayrımsız hakem heyeti incelemesi gerektirdiğinden sav konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/3171

Değişmeyen No : 2022/2332

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Mevcut (Savlayıcı): …

Cebin Yan (Mahkemeli) : …Üniversitesi

Vekili : Av. …

KAPAT X

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 05/12/2019 gündüz ve E:2015/3973, K:2019/11337 sınırlanmış kararının hukuka muhalif olduğu öne sürülerek, 2577 sınırlanmış İdari Yargı Usulü Kanununun 54. maddesi gereğince düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin kabulü ve mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi istemine ilgili dilekçede öne sürülen tashih nedenleri 2577 sayılı İdari Yargı Usulü Kanununun 54. maddesine makul bulunduğundan düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin 05/12/2019 gün ve E:2015/3973, K:2019/11337 sınırlanmış kararı kaldırılarak işin esası baştan incelendi.

Sav, savlayıcı aracılığıyla, 27/10/2013 tarihinde car edilen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Keyif Yönetimi Bölümü, Afiyet Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı müderris kadrosuna Doç. Dr. …’nun atanmasına ilgili …ruz, …değişmeyen çevrilmiş Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afiyet Yönetimi Bölümü, Esenlik Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna Doç. Dr. …ile alay malay davacı tarafından başvurulduğu, mahkemeli idarece oluşturulan jüri vasıtasıyla yapılan değerlendirmede davacı üzerine ilkokul pahal, gayrı namzet üzerine ise ilkokul olumlu rey verildiği ve yapılan puanlama sistemine bakarak başka adayın daha yüksek fakül aldığından, Doç. Dr. …’nun ilan edilen bire bir yabanlık müderris kadrosuna atanmasında her hukuka muhalefet olmadığı kanaatine varıldığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde; “a) Profesörlüğe yükseltilerek atamada; 1) Doçentlik unvanını aldıktan sonradan sunu birkaç ilkokul sene süreyle, açıkça bulunan profesörlük kadrosu ile ilişkin malumat alanında çalışmış kalkışmak, 2) Doçentlik unvanını aldıktan sonraları, ilgili selen alanında özgün yayınlar yahut icraat yapmış olmak gerekir.

Yukarıdaki (2) numaralı bentteki yayınlardan biri, müracaat dosyasında gerçek araştırma eseri olarak belirtilir. Üniversiteler, profesörlüğe yükseltilerek nasıp üzere aranan bu asgari koşulların yanı sıra, Yükseköğretim Kurulunun onayını kabul etmek kanalıyla, yalnız bilimsel kaliteyi tasarruf etmek amacına müteveccih namına, olgun disiplinleri arasındaki farklılıkları üstelik ayn önünde bulundurarak, nesnel ve denetlenebilir nitelikte mülhak şartlar belirleyebilirler. B) Profesörlüğe yükseltilerek tayin yapılabilmesi üzere: 1) Üniversitelerde veya efdal uygulayım bilimi enstitülerinde nasıp yapılacak olan profesörlük kadroları, rektörlük eliyle zar edilir. 2) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve ilmî niteliklerini tespit etmek için üniversite veya faziletli uygulayım bilimi enstitüsü idare kurulunca yeryüzü birkaç üçü ayrıksı üniversitelerden veya faziletkâr teknoloji enstitülerinden atılmak amacıyla zar edilen kadronun veri alanıyla ait ilkokul profesör seçilir. Bu profesörler herhangi bir aday amacıyla değişik başlamak üzere birer ifade edipler ve kadroya atanacak şırakkadak aşkın aday varsa tercihlerini bildirirler. Darülfünun veya faziletli teknoloji enstitüsü dalavere kurulunun bu raporları göz uğrunda yilbik alacağı değişmeyen üzerine, rektör atamayı yapar. c) Profesörlüğe yükseltilerek atanan birey, aynı ayrıksı yükseköğretim kurumunda veya aynı eksantrik fen dalında yersiz mevcut profesörlük kadrosuna, ancak (a) ve (b) fıkralarında tamlanan esas ve usullere akıllıca olarak atanabilir.” hükümlerine düzlük verilmiştir.

Talim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 20. maddesinde ise; “Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tayin etmek için tıpkısı kamer ortamında üniversite veya efdal teknoloji enstitüsü dümen kurulunca yer bir iki üçü başka üniversite veya efdal teknoloji enstitülerinden girmek amacıyla ilan edilen kadronun olgun veya konuşma alanı ile ilgilendiren arz beş altı beş müderris seçilir. Bu profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içre seçme aday amacıyla değişik kalkmak üzere birer anlatım yazarlar ve kadroya atanmak üzere müracaat fail anide aşkın aday varsa tercihlerini bildirirler. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile olgun ve sanatçı yetiştirme konusundaki çabaları mufassal kendisine belirtilir. Üniversite veya erdemli teknoloji enstitüsü umumi heyet bu raporları gözönünde epilepsi başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek, atanmasına yahut profesörün atanmasına değişmeyen verir. Nasıp işlemleri rektörce yapılır.” kuralına düz verilmiştir.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin 21. maddesinde ise; “(1) İlan edilen profesörlük kadrosuna başvuran adayların başvurularını görmek için görev verilecek yer birkaç beş müderris ilgili alanda kendilerini akademik namına kanıtlamış, üniversitelerde ve faziletli uygulayım bilimi enstitülerinde fariza yapan talim üyelerini içine düz tıpkı listeden Üniversite Yönetim Kurulu yoluyla kura usulü ile seçilir. Kıymetlendirme Jürisi üyelerinden sunma birkaç üçü eksantrik üniversite yahut erdemli uygulayım bilimi enstitülerinde işyar olmalıdır. (2) Güçlükle içinde evet dahi Yükseköğretim Oturmuş marifetiyle tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan TC ve yabancı tabiiyetli profesörler Yorum Jürisinde görevlendirilebilir. (3) Tedris üyeleri ölümlü listesi temas alan üzere Rektörlük tarafından hazırlanır ve iki yılda ayrımsız güncelleştirilir. Yükseltilme ve tayin jürilerinde fariza algı öğretim üyelerinin bahis konusu akademik yükseltilme üzere Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri sağlamış olmaları veya millî-arsıulusal düzeydeki çalışmalarıyla alanlarında öne intişar olmaları gerekir.” kuralına saha verilmiştir.

Ülkü dosyasının incelenmesinden, Keyif Bilimleri Fakültesi, Afiyet Yönetimi Bölümü, Keyif Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna Doç. Dr. …ile alay malay savlayıcı marifetiyle başvurulduğu, jüri üyesi kendisine Prof. Dr. …, Prof. Dr. …, Prof. Dr. ……, Prof. Dr. …, Prof. Dr. …’ın belirlendiği ve jüri üyelerinin tamamının müspet tatmin bildirmesi üstüne, Darülfünun Umumi Heyet toplantısında Profesörlük kadrosuna Doç. Dr. …’nun atanmasına değişmeyen verildiği görülmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı vasıtasıyla belirlenen doçentlik sınav alanlarının incelenmesinden, “Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü”nün “Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler” alanında düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, İstanbul Üniversitesi akademisyen olan Prof. Dr. …’ın temel alanının Esenlik Bilimleri Anne Alanı, selen alanının Genel Cerrahi olduğu; İstanbul Üniversitesi akademisyen olan Prof. Dr. …’un anne alanının Sağlık Bilimleri Asıl Alanı, bili alanının Halk Sağlığı olduğu; Okan Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. ……’ın asıl alanının Sağlık Bilimleri Temel Alanı, bilgi alanının Umum Sağlığı olduğu; Marmara Üniversitesi akademisyen olan Prof. Dr. …’ın anne alanının Toplumsal, Beşeri ve İdari Ulum Esas Alanı, bilgi alanının Dümen ve Tertip olduğu; Marmara Üniversitesi akademisyen olan Prof. Dr. …’ın temel alanının Içtimai, Beşeri ve İdari Ulum Asıl Alanı, bili alanının Esenlik Kurumları Yönetimi olduğu görülmektedir. Hakem Heyeti üyelerinden üç kişinin selen alanı dışından belirlendiği anlaşılmaktadır.

Dosyadan antrparantez, müddeialeyh idarece oluşturulan ilkokul kişilik jüride meydan alan Prof. Dr. …adlı jüri üyesinin, kadroya atanan can ile alay malay benzeri çokça kuma yazı ve mektup çalışması yaptığı, yapılan bu ortak iş ve yayınların kadroya atanan güç marifetiyle tayin üzere oluşturulan jürinin değerlendirmesine sunulduğu görülmektedir.

Yargıcılar Kurulu oluşturulmasındaki meram, adayların ilmî yeterliliklerinin bitaraf şekilde değerlendirilmesi olup, yargıcılar kurulu incelemesine verilen eserlerin bire bir kısmında şahsen kuma benibeşer adına meydan kayran tıpkı jüri üyesinin, asar üzerine yapacağı değerlendirmenin afaki olacağı hususunda bilcümle adaylarda bir orgazm oluşturması türlü görülmemektedir. Bihakkın, davacı üstelik bu hususu vurgulamaktadır.

Bu durumda; iki hakem heyeti üyesi dışında jüri üyelerinin selen alanlarının car edilen profesörlük kadrosunun veri alanıyla ilgilendiren olmadığı anlaşıldığından ve bir jüri üyesinin atanan emanet ile ortak yayınları olduğu tayin edildiğinden, oluşturulan yargıcılar kurulu aracılığıyla yapılan değerlendirmenin hukuken akseptans edilebilir nesnel benzeri yorum olduğunun söylenemeyeceği ve kadroya başvuran adayların ilmî yeterliklerinin tespitinin bilgi alanına akla yatkın adına objektif tıpkısı hakem heyeti incelemesi gerektirdiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık davanın reddi uğrunda sunulan kararda çıkmış görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, …. İdare Mahkemesinin …tarihli E:…, K:…sayılı kararının bozulmasına, dosyanın baştan bire bir değişmeyen varmak için anılan mahkemeye gönderilmesine, 01/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share: