Üniversitelerde disiplin cezalarına itiraz usulleri nelerdir?

Kanuni tensikat sonrasında üniversitelerde görev eden akademik ve yönetimsel personelin almış oldukları sıkı düzen cezalarına itiraz yerleri ve usulleri nedir ?

Bildiğiniz kadar, Temel Mahkemesi 14 Eş 2015 tarihli ve 2015/6 basit kararıyla, yükseköğretim kurumlarında memur öğretim elemanlarına, memurlara ve değişik personele uygulanacak cezaların kanuna bakarak değil yönetmeliğe bakarak verilmesinin anayasaya marjinal olduğu gerekçesiyle, 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline ve tekrar halel hükmünün kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından (07/04/2015 tarihinden yayımlandı) başlayarak dokuz kamer sonraları yürürlüğe girmesine karar vermişti.

Bu karardan kısaca aynı sene sonraları, talim elemanları ve yönetsel personelin disiplin işlemleri ile ilişik hususlarda 2547 mahdut Yükseköğretim Kanununda yapılan şümullü düzenlemeler 09 Meyan 2016 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yazımızda, mezkür yasal düzenleme sonrasında sıkı cezalarına yapılacak itiraz yerleri ve usulleri ile ilişkin ayrımsız bilgilendirmede bulunacağız.

2547 basit Yükseköğretim Kanununun “Düzen Bağı Cezası Ita Yetkisi” antetli 53/Ç maddesinde; “Sıkı cezası vermeye yetkili baş ve kurullar şunlardır:

a) Uyarı ve melamet cezaları sıralı disiplin amirleri yoluyla, rektörler ve özgür varlık meslek yüksekokulu müdürleri karşı Yükseköğretim Müesses Başkanı marifetiyle verilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve adım ilerlemesinin durdurulması veya şappadak fazla ücretten akçakesme cezaları kişinin işyar olduğu birimdeki sıkı kurulu kararı ile verilir.

c) Üniversite talim mesleğinden tarh ve kamu görevinden tart cezaları atamaya izinli amirin teklifi üzerine Efdal Düzen Bağı Yerleşmiş kararıyla verilir.

d) Rektörler, özgür vakıf çığır yüksekokulu müdürleri ve dekanlar için aylıktan yahut ücretten kesme, evre ilerlemesinin durdurulması veya rappadak çok ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve amme görevinden çıkarma cezaları Faziletkâr Düzen Bağı Müesses kararıyla verilir.

e) Aylıktan veya ücretten akçakesme, derece ilerlemesinin durdurulması yahut ani çok ücretten kesme, darülfünun öğretim mesleğinden ve amme görevinden tarh cezaları mucip fiillerle ait yerine tedris elemanları üzerine Yükseköğretim Oturmuş Başkanı sıkı amiri sıfatıyla direkt soruşturma açabilir. Bu kapsamda yapılan soruşturmalar sonucunda verilecek cezalar Faziletkâr Düzen Bağı Kurulunca verilir. Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada şaibe olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi için dosyayı iadeli edebilir, anketör marifetiyle önerilen düzen bağı cezasını aynıyla verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir. Öneri edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgilendiren sıkı amiri ya üstelik kurulu marifetiyle ret gerekçesine akıllıca adına yer geç üç ay içerisinde kullanılmamış işlem üretim edilebilir.” hükmü meydan almaktadır.

Değişik taraftan, “İtiraz” antetli 53/F maddesinde ise; “Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyartı ve kınama cezalarına alın itiraz ilgilinin işyar olduğu birimin düzen bağı kuruluna, dekanlar amacıyla üniversite düzen bağı kuruluna, rektörler ve mutlak tıngır çığır yüksekokulu müdürleri üzere Yüksek Düzen Bağı Kuruluna yapılabilir.

b) Aylıktan yahut ücretten akçakesme ve merhale ilerlemesinin durdurulması veya patadak fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin memur olduğu üniversite düzen bağı kuruluna, yükseköğretim ense kuruluşlarında görev özne personel amacıyla Efdal Sıkı Kuruluna yapılabilir. İtiraz süresi, cezanın manifesto tarihinden itibaren yedi gündür. İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün ortamında karar verir. İtiraz mercileri itirazı kabul evet üstelik reddedebilir. İtirazın akseptans edilmesi halinde ceza cemi sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilişkin sıkı amiri yahut sıkı düzen yerleşmiş vasıtasıyla akseptans gerekçesine akla yatkın namına sunma geç üç ay içerisinde yeni ayrımsız muamelat bünye edilebilir.” ifadesi bulunmaktadır.

Öte yandan, “Sıkı Düzen Kurullarının Teşekkülü” başlıklı 53/E maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında ise; “…Soruşturmada fariza alanlar sıkı düzen kurullarındaki oylamalara, sıkı kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar. seçkin sebeple düzen bağı kurullarının teşekkül edememesi halinde fire üyelikler eşdeğer unvana erbap tedris üyeleri arasından senato eliyle belirlenen üyelerce tamamlanır.” denilmektedir.

Yukarıda saha sunulan mevzuat hükümleri gelişigüzel değerlendirildiğinde üniversitede vazifeli akademik ve yönetsel personelin verilebilecek cezayı vermeye çıkışlı asamble veya kat ile itiraz makamları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

KAPAT X

Müşkül Yakın KAPLAN

STATÜSÜ

UNVANI

ALDIĞI CEZA

CEZAYI VERMEYE YETKİLİ ASAMBLE VEYA RAHAT

İTİRAZ MAKAMI

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Akademik

-Rektör

-Mutlak Tıngır MYO Müdürleri

-Ihtar

-Ayıplama

Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanı

Efdal Disiplin Oturmuş

Akademik

Rektör

-Aylıktan/Ücretten Akçakesme

-Aşama İlerlemesinin Durdurulması/Birden Çok Ücretten Akçakesme

-Darülfünun Öğretim Mesleğinden Çıkarma

-Amme Görevinden Çıkarma

Faziletkâr Disiplin Yerleşmiş

Akademik

Dekan

-Ikaz

-Ayıplama

Rektör

Üniversite Sıkı Düzen Kuruluna

Akademik

Dekan

-Aylıktan/Ücretten Akçakesme

-Basamak İlerlemesinin Durdurulması/Apansız Fazla Ücretten Akçakesme

-Üniversite Talim Mesleğinden Emisyon

-Amme Görevinden Tarh

Faziletkâr Sıkı Oturmuş

Akademik

Profesör

Doçent

Doktor Akademisyen

Öğretim Görevlisi

Asistan

-Ikaz

-Melamet

Işyar olduğu birimdeki mürettep sıkı amiri

(Söz Gelişi; sıkı cezası verilecek can Mühendislik Fakültesinde fariza yapıyorsa ilişik Fakültenin Dekanı)

Vahit Sıkı Düzen Yerleşmiş

(Söz Gelişi; sıkı cezası kayran kişi Mühendislik Fakültesinde fariza yapıyorsa o fakültenin Medrese Umumi Heyet bire bir zamanda Ünite Düzen Bağı Kuruludur)

*Vahit Sıkı Kurullarında Dekan yahut Başmuallim düzlük alamaz. Bu durumda ilgilendiren disiplin kuruluna asamble üyelerinden genişlik erdemli unvanlı akademisyen, yer faziletkâr unvanlı öğretim üyesinin larp fazla olması halinde yer mümessil organ, akademisyen bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi reislik ölçü.

*Düzen Bağı kurullarında profesörlerle ilgilendiren hususların görüşülmesinde doçent ve doktor tedrisat üyeleri, doçentlerle ilgilendiren hususların görüşülmesinde hekim talim üyeleri ve kendileri ile ilişkin hususların görüşülmesinde ilişkin üyeler görüşmelere katılamazlar.

Akademik

Müderris

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

-Aylıktan/Ücretten Akçakesme

-Kademe İlerlemesinin Durdurulması/Şırakkadak Fazla Ücretten Kesme

Birim Disiplin Kurulu

(Söz Gelişi; sıkı düzen cezası düzlük can Mühendislik Fakültesinde görev yapıyorsa o fakültenin Fakülte Yönetim Kurulu bir zamanda Vahit Düzen Bağı Kuruludur)

Darülfünun Düzen Bağı Müesses

(İlgili yükseköğretim kurumunun Darülfünun Umumi Heyet)

*Vahit Düzen Bağı Kurullarında Dekan yahut Başmuallim düz alamaz. Bu durumda ilişik disiplin kuruluna kurul üyelerinden en faziletkâr unvanlı akademisyen, sunma efdal unvanlı öğretim üyesinin birdenbire aşkın olması halinde arz kıdemli uzuv, akademisyen bulunmaması halinde yeryüzü kıdemli öğretim görevlisi reislik kırat.

*Disiplin kurullarında profesörlerle ait hususların görüşülmesinde doçent ve doktor talim üyeleri, doçentlerle ilişkin hususların görüşülmesinde hekim tedris üyeleri ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgilendiren üyeler görüşmelere katılamazlar.

İdari

Medrese veya Yüksekokullarda işyar Işyar,

Bilgisayar İşletmeni,

Önder vb. diğer 657 sayılı DMK’evet tabi idari kadrolar

-Uyarma

-Muaheze

Mürettep sıkı düzen amiri namına vahit sekreterinin teklifi üstüne ilişik Dekan veya Müdür

Vahit Düzen Bağı Müesses

*Vahit Sıkı Kurullarında Dekan veya Müdür kayran alamaz. Bu durumda ilişik sıkı kuruluna kurul üyelerinden yeryüzü faziletkâr unvanlı akademisyen, sunma yüksek unvanlı talim üyesinin şırakkadak aşkın olması halinde yeryüzü kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde genişlik kıdemli öğretim görevlisi reislik kırat.

*Disiplin kurullarında profesörlerle ait hususların görüşülmesinde doçent ve hekim talim üyeleri, doçentlerle ilişkin hususların görüşülmesinde hekim tedrisat üyeleri ve kendileri ile ait hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.

İdari

Rektörlüğe tutkun Daire Başkanlıkları, Koordinatörlükler, Format Müdürlüklerinde görevli Vazifeli,

Elektronik Beyin İşletmeni,

Önder vb. başka 657 basit DMK’ya tabi idari kadrolar

-Ihtar

-Kınama

Sıralanmış sıkı amiri adına yönetimsel teşkilatın başı olan Umumi Kâtip

Darülfünun Sıkı Düzen Kurulu

*Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve hekim talim üyeleri, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde hekim tedris üyeleri ve kendileri ile ilişik hususların görüşülmesinde ilişkin üyeler görüşmelere katılamazlar.

İdari

Medrese veya Yüksekokullarda vazifeli Işyar,

Bilgisayar İşletmeni,

Lider vb. ayrıksı 657 mahdut DMK’ya bağımlı idari kadrolar

-Aylıktan/Ücretten Akçakesme

-Rütbe İlerlemesinin Durdurulması/Nagehan Aşkın Ücretten Akçakesme

Ünite Sıkı Kurulu

Üniversite Sıkı Yerleşmiş

*Ünite Disiplin Kurullarında Dekan veya Müdür kayran alamaz. Bu durumda ilgilendiren disiplin kuruluna asamble üyelerinden genişlik erdemli unvanlı akademisyen, yer faziletli unvanlı talim üyesinin nagehan fazla olması halinde yer mümessil uzuv, akademisyen bulunmaması halinde sunma kıdemli öğretim görevlisi reislik şayan.

*Düzen Bağı kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve doktor tedris üyeleri, doçentlerle ilgilendiren hususların görüşülmesinde doktor tedris üyeleri ve kendileri ile ilişkin hususların görüşülmesinde ilişik üyeler görüşmelere katılamazlar.

İdari

Rektörlüğe sadık Kat Başkanlıkları, Koordinatörlükler, Suret Müdürlüklerinde görevli Görevli,

Bilgisayar İşletmeni,

Reis vb. diğer 657 sayılı DMK’ya bağımlı yönetsel kadrolar

-Aylıktan/Ücretten Akçakesme

-Basamak İlerlemesinin Durdurulması/Ansız Fazla Ücretten Akçakesme

Darülfünun Disiplin Kurulu

2547 çevrilmiş Kanunun disiplin hükümleri incelendiğinde Rektörlüğe vabeste birimlerde fariza özne yönetsel personelin Aylıktan Akçakesme ve Merhale İlerlemesinin Durdurulma cezalarının itiraz makamları belirlenmemiştir.

Ancak, 2547 çevrilmiş Kanunun 53/E maddesinde yer alan “…rastgele sebeple sıkı kurullarının kurulma edememesi halinde yarım üyelikler eşdeğer unvana eş tedris üyeleri arasından senato vasıtasıyla belirlenen üyelerce tamamlanır.” düzenlemesine göre Senato yoluyla itirazları görmek için benzeri kurul oluşturulacaktır. Bu kurul, elden yönetimsel personelin aylıktan kesme ve rütbe ilerlemesinin durdurulması cezalarına alın itirazları karara bağlayacaktır.

Share: