Sağlık personelinin nasıp esaslarında majör tadilat

Keyif Bakanlığı, mühim personel kavramına dişçi ve eczacıları bile karışma etti. Vekillik antrparantez aday memurların terbiye durumundan tayin haklarını kaldırdı

Afiyet Bakanlığı ve kapalı kuruluşlarında etkin personelin atama esaslarını düzenleyen Keyif Bakanlığı ve Tutkun Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde fark yapılmıştır. Tıklayınız.

Yapılan düzenlemeye göre, mühim personel kavramı için diş tabiatıyla ve eczacılar birlikte dahil edilmiştir. Stratejik personelden eşi özel sektörde çalışanlar aktarım isteyemeyecektir. Gine ciddi personelin toprak içi nakillerinde hacir yapılmıştır.

Yapılan benzeri ayrıksı aranjman eğitim özrü tayinlerine ilişkindir. Keyif ile ilgilendiren ayrımsız alanda sunu az iki almanak tahsil gördüğünü tevsik şartı, en beş altı 4 almanak namına değiştirilmiştir. Ayrıca namzet memurlar, namzetlik boyunca yetişek durumu özründne ufuk aktarım talebinde bulunamayacaktır.

Tıpkısı sair aranjman ise eşi hususi sektörde etkin esenlik personeline yöneliktir.

Detaylı izah, aşağıda karşılaştırlmalı konu analizinde saha almaktadır.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÂKIMIYET m) (Değişik ilişki: 04.04.201529316 s. R.G. Cephe./1. md.) Ciddi personel: Tıpta ve diş hekimliğinde eksperlik eğitimi mevzuatına göre uzman ergin bilirkişi otacı, eksper (TUTG) ve otacı unvanındaki personeli,
tabir fehamet. 26/3/2013 tarihli ve 28599 dar Resmi Gazete’bile yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Merbut Kuruluşları Atama ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Ciddi personel: Tıpta ve diş hekimliğinde eksperlik eğitimi mevzuatına göre ehlivukuf olmuş ehlivukuf hekim, uzman (TUTG), doktor, ehlivukuf diş doktoru, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli

DEĞERLENDİRME-
STRATEJİK PERSONEL KAVRAMI GENİŞLETİLDİ

Ciddi personel kavramı üzere diş tabipleri ve eczacılar birlikte dahil edilmiştir.

(1) İller arası nasıp dönemleri Aile kocaoğlan ile Orak Ayı ayıdır. Nezaret ve sınırlanmış kuruluşları boş olan ve doldurulmasına gerekseme mahsus kadroları ilan ölçü. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, yeğleme yaparak müracaatta bulunur. Vekillik ile bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın bakım puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının değer olması halinde tercih sıralamasına bakılır. Yeğleme sıralamasının ayrımsız olması durumunda ise mesleksel kıdemi çok olan personel rüçhan kendisine atanır. Personelin il içi atamaları ile ilişik asıllar ve esaslar Vekillik ile sınırlı kuruluşlarınca belirlenir.
(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin fakül, müddet ve gün ile ilgili hükümlerine tutkun kalmaksızın;
g) Keyif ile ait bir alanda yeryüzü az iki yıllık tahsil gördüğünü belgelendirmesi halinde, tahsil süresi ile bağlı gelmek kaydıyla, tahsil gördüğü yere,
bir defaya anlaşılan tevessül etmek amacıyla atanabilir.
YÖN 2Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuç cümlesi “Personelin el içi atamaları ile ilişik asıllar ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.” şekilde; ikinci fıkrasının (g) bendinde bulunan “iki yıllık” ibaresi, “dört yıllık örgün” şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞERLENDİRME
İL İÇİ TAYIN VE EĞİTİM DURUMU ÖZRÜ İÇİN DEĞİŞİKLİK

1- İl içi atamalar çıkarılacak bir yönergeyle belirlenecek.

2- Esenlikle ait tıpkısı alanda 2 yıllık öğrenim görenler değil elden sağ esen ilgili tıpkısı alanda dört yıllık tıpkı tahsil görenler terbiye durumundan nakil isteyebilecektir.

Özellik 20(1) Eşlerin ikisinin de Nezaret veya sadık kuruluşlarda kamu personeli olması halinde;
c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C bakım grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin bir numara fıkrasına göre atanan personelin fariza yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren ayrımsız sene içerisinde D yahut C hizmet grubu şartı aranmaz.

HUSUS 3Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde bulunan “fariza yeri” ibaresinden ilk katılmak için “eşinin” ibaresi munzam; ilkokul ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde muaddel; yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır

DEĞERLENDİRME

İl içi naklen atanan personelin eşinin nakil talebinde bir sene süreyle D veya C bakım grubu şartı aranmayacak

(5) Kamu Personeli sıfır eşinin, atanma temenni edilen yerde akıcı üç yıl içtimai güvenlik primi bayılmak yoluyla kişi adına veya bir iş sözleşmesi ile işverene mecbur olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin düzlük değişikliği kanalıyla ataması yapılır. Içtimai Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askeriye süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç almanak müddet kapsamında değerlendirilir.
“(5) Kamu Görevlisi sıfır eşinin, atanma murat edilen yerde referans tarihi itibarıyla sonuç dört yıl içinde 720 bölüm içtimai güvenlik primi vermek yoluyla kişi adına yahut aynı hizmet akdi ile işverene sınırlanmış kendisine çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin kayran değişikliği yoluyla ataması yapılır. Özlük yerine çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama istek edilen kayran dışında içtimai düzenlilik primleri ödenenlerden, nasıp murat edilen yerde aksiyon yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde arz birkaç 720 çevrim çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.”

DEĞERLENDİRME
EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN NAKLİ İÇİN ARANJMAN

Eşi özel sektörde etkin personelin nakillerinde uymazlık yapıldı. Atanılan yerde 3 sene selis harıldamak şartı kaldırıldı. Bunun yerine son dört yıl süresince genişlik bir iki 720 periyot prim ödemiş kalkışmak şartı getirildi. Ayrıca 720 dolaşma şartı bire bir işyeri için aranacak.

(6) Altıncı hikâyecik kapsamında yapılacak ünsüz göçüşmesi işlemlerinde, gücük say ödeneğinin ödenmesi ile askeriye dolayısıyla işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü benzeri ilde yeryüzü geç iki ay içerisinde göreve başlanması halinde, başvurma tarihi itibariyle üç almanak prim ödeme şartı aranmakla alay malay bulunduğu yerde üç almanak selis prim ödeme şartı aranmaz. “(6) Önemli personelin metatez taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci hepsi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.”

DEĞERLENDİRME
STRATEJİK PERSONELİN NAKLİNE KISITLAMA

Önemli personel toprak içi atamada D ve C grubu esnetmesinden yararlanamayacak. Tekrar mühim personel, eşi özel sektörde çalışıyor diyerek nakil isteyemeyecek.

(7) Ciddi personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz. Yürürlüktan kaldırıldı (5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri dünya, aday görevli olan personel atanma talebinde bulunamaz.(**) ÖZELLIK 4Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 19 uncu ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri dünya, 17 nci maddenin bir numara fıkrasına bakarak atananlar bir sene, namzet memurlar ise namzetlik boyunca atanma talebinde bulunamaz.”

DEĞERLENDİRME
NAMZET MEMURIN EĞİTİM DURUMUNDAN DOLAYI NAKİL İSTEYEMEYECEK

Namzet memurlar; henüz geçmiş 16. maddenin 2. fıkrasında aziz, aile bireylerinden birisinin mânialı olması, eşin vefatı, boşanma, eşinin mütekait olması, yetişek durumundan aktarım kabilinden hallerde, aktarım isteyebilmekteydi. Bu doğruluk kaldırıldı. Bu düzenleme alelhusus 2016/1 ile atanan adayların terbiye durumundan atama taleplerini karşılamamak amacıyla yapılmış görünmektedir.

Ayrıca, kurumlar arası nakiller mevrut personel dahi bu durumlarda gelişigüzel süre şartı aranmadan aktarım isteyebiliyordu. Bu hak dahi 1 yıl boyunca aktarım isteyemecek şekilde kısıtlanmıştır.

Share: