Polislerin izinlerine ilişik tamim

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Hizmetleri Sınıfında çalışan personelin izinlerine ilgili yerine 1993 yılında tıpkı genelge çıkarmıştı. Yaşanan sorunlar sonrasında bu tamim tümden kaldırılmış ve bakir aynı sirküler yayımlanmıştır. Yıllık, mazaret ve maaşsız iznin kullanımına ilişik hususların düzenlendiği 2009/89 çevrilmiş bakir İçişleri Bakanlığı genelgesi amacıyla başlığa tıklayınız.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Güven Umumi Müdürlüğü

Aynı : B.05.1.EGM.0.71.03.03 E.G.M. Genelge No : 2009/81 31.12.2009

Konu : İzinler

Vekillik Tamim No:

2009/89

İlgi : 07/01/1993 devir ve B.05.1.EGM.0.71.03.03- 9 basit Bakanlık Genelgesi

Itimat Teşkilatı Personelinin yıllık izinleri ile mazeret izinlerine ait Vekâlet Makamınca yayınlanan deste genelge, değişen mevzuat çerçevesinde gözden geçirilmiş olup, kırtasiyeciliği önlemek, ant ve işgücü tasarrufu ile birimler arasında yeknesaklığı bulmak için mevcut olan uygulama aşağıda tamlanan şekilde baştan düzenlenmiştir.

KAPAT X

1-Almanak İzinler :

Fehamet Memurları Kanununun 102. maddesinde; ?Büyüklük memurlarının almanak izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla büyüklüğünde (On yıl dahil) olanlar için yirmi çağ, hizmeti on yıldan aşkın olanlar üzere 30 gündür. Mecburi hallerde bu sürelere gidiş ve çevrim amacıyla yeryüzü çok ikişer ahit eklenebilir.?

103. maddesinde; ?Yıllık izinler, amirin akıllıca bulacağı zamanlarda, toptan yahut ihtiyaca göre kısım bölük kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni ayrımsız arada verilebilir. Akan sene ile bire bir eski sene aut, eski yıllara ilişkin metruk müsaade hakları düşer.? şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Bahse bahis hükümler gelişigüzel değerlendirildiğinde;

a-) Ayrımsız almanak hizmetini doldurmayan namzet memurların yıllık cevaz hakkı bulunmadığından istek etmeleri halinde arz fazla 10(on) zaman vesile izni verilebileceğini, ayrımsız yıl hizmetini dolduran namzet memurlara asillik tasdiki olup olmadığına bakılmaksızın 20 periyot almanak cevaz verilmesini, yıllık iznin hesaplanmasında çalışarak göreve başlama tarihinin anne alınmasını,

b-) Personelin 30 günce almanak müsaade hakediş süresinin hesaplanmasında mesleğe girmeden geçmiş amme gurur ve kuruluşlarında geçen hizmetler ile askerlik hizmetinde (borçlanmasa birlikte) güzeşte sürelerin dikkate alınmasını,

c-) Yıllık cevaz kullanacak personel sayısında seçme sınırlama (%5,%10,%20 kotası gibi) bulunmadığını,

ç-) Almanak izinlerin kullanılma süresi hususunda herhangi bir devir sınırlaması bulunmamakta olup yıllık izni vermeye izinli amirin onayı ile personelin irade ettiği zaman süresi kadar almanak müsaade verilebileceğini,

d-) Yıllık izinlerini çalıştığı yer dışında kullanacak personele sunu birkaç 10 (on) dönme almanak izne ayrılması şartı ile azimet amacıyla sunu birkaç 1(bire bir) sunu çok 2 ( iki) ve zaman üzere genişlik birkaç 1(bir) yer aşkın 2 (iki) dönem misil izni verilmesini, kat izninde gidilecek yerin 600 km’ye büyüklüğünde (1) çevrim, 600 km’den sonra (2) periyot namına hesaplanmasını,

e-) 657 sınırlanmış Şevket Memurları Kanununda geçici görevlendirme ile asli kadrosu dışında arızi görevli yerine etkin personelin yıllık izinlerinin ve kulp izinlerinin hangi vahit aracılığıyla verileceği düzenlenmemiş olup, bu durumdaki personeli yıllık veya bahane iznine bölme konusunun geçici kendisine çalıştığı düz vahit amiri vasıtasıyla değerlendirilerek personelin almanak izinleri ile yekpare mazeret izinlerinin eğreti memur oldukları vahit eliyle verilmesini ve asli kadrolarına bildirilmesini,

f-) Hat ve dışarılık teşkilatında memur olup, alınan eğreti görevlendirme onayına istinaden çalıştığı toprak dışında görevlendirilen personele azimet için yer beş altı 1 (tıpkı) arz çok 2 ( iki) ve dönem üzere yer birkaç 1 (ayrımsız) sunma çok 2 (iki) dönme öğün izni verilmesini, kat izninde gidilecek yerin 600 km’ye kadar (1) zaman, 600 km’den sonraları (2) devir adına hesaplanmasını,

g-) Rastgele mali yıl başında personelin o yılın kullanılabilir yıllık izinleri, bire bir geçmiş yıl ile akan yıla ilişik yıllık izinlerin birleştirilmesini, yıllık izinlerin sınırlı dışında kullanılması ile memuriyette 10 hizmet yılının tamamlanması halinde verilen 10 günce katma almanak izinler amacıyla temas izin alınmasına lazım olmadığını,

ğ-) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı dolayısıyla tabir alan tıpkısı memurun raporunun final tarihi almanak izninin bitiş tarihinden evvel ise almanak izninin bitiminde göreve başlamasını, raporunun final tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonraları ise rapor bitimi görevine başlamasını, temas iki durumda birlikte kaymış olduğu sürelerde kullanamadığı almanak izninin henüz sonraları kullandırılmasını,

h-) Personelin yıllık izin taleplerinin engeç dilek edilen günden geçmiş emek bitimine büyüklüğünde değerlendirilerek akıllıca görülmesi halinde almanak müsaade belgelerinin onaylanıp personele verilmesini,

ı-) 657 dar Fehamet Memurları Kanununun Munzam 20. maddesinin son fıkrasında; ?Fehamet memurları tevakkuf ettikleri ülke hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilir? hükmü yer almakta olup, Heybet Personel Başkanlığının 17/03/2005 ruz ve 3988 mahdut kuruntu yazısında; ?? bahis konusu hükümde tamlanan tatillerin 2429 sınırlanmış Millî Küçümseme ve Umumi Tatiller Karşı Yasa ile düzenlendiği, 657 az Kanunun Ekleme 20.maddesinin tatiller hakkında uygulanabileceği yıllık izin, kulp izni yahut aylıksız izinde iken ülke sınırları dışına sâdır personele uygulanamayacağı?? belirtildiğinden yıllık müsaade, mazeret izni ve aylıksız izinde olan personelin tevakkuf ettikleri toprak dışına mezun amirden izin almadan çıkabileceklerini,

i-) 657 çevrilmiş Cesamet Memurları Kanununun ?Atamalarda görev namına akıntı ve işe start süresi? başlıklı 62.maddesinde;

?İlk el yahut yeniden yahut göçüşme kanalıyla;

a) Benzeri yerdeki görevlere atananlar nasıp emirlerinin kendilerine beyanat gününü,

b) Ayrıksı yerdeki görevlere atananlar, nasıp emirlerinin kendilerine deklarasyon tarihinden itibaren 15 dolaşma içerisinde o yere akıntı ederek mahsus el süresini,

İzleyen çalışma günü süresince işe bürümek zorundadırlar. Savaş ve yabansı hallerde bu süre Kabine Kararı ile kısaltılabilir??şeklinde belirtildiğinden,

Apayrı yerdeki görevlere atananlara 15 günce vade iznine ekleyerek kez izni verilmesi kanuni aynı ıztırar olduğundan atandığı düzlük dikkate alınarak ilişiği kesen ünite tarafından sunma az 1(bire bir) genişlik aşkın 2 (iki) zaman öğün izni verilmesini ve kez izni bitimini takip fail ilk iş günü göreve başlamasını, el izninde gidilecek yerin 600 km’ye büyüklüğünde (1) dönme, 600 km’den sonraları (2) periyot namına hesaplanmasını,

j-) Mehabet Personel Başkanlığının 17/11/2003 güneş ve 20786 dar görüş yazısında; ??657 mahdut Mehabet Memurları Kanunu göre ücretsiz izne ayrılan personelin aylıksız izin süresinin takvim yılının tamamını kapsaması halinde aylıksız yetkilendirilmiş personele görevi başında bulunmadığı o sene için yıllık cevaz verilmesi imkanı bulunmadığı, cari sene ile aynı esbak sene zarfında ilgili personelin aylıksız cevaz öncesi ve sonrası dönemde çalışmış olması kaydıyla kendisine çalışılan yıllar amacıyla almanak izin verilebileceği?? belirtildiğinden aylıksız izne ayrılan personelin ayılıksız cevaz süresi takvim

yılının tamamını kapsaması halinde o sene için almanak müsaade kullanamayacağını, ayrımsız takvim yılı zarfında benzeri ahit üstelik çalışmış olması kaydıyla yıllık cevaz kullanabileceğini,

2-Mazeret İzinleri :

657 dar Izzet Memurları Kanununun 104. maddesinde;

A) ?Kadın memura veladet yapmasından ilk 8 hafta ve tevellüt yaptığı tarihten itibaren 8 hafta görünmek için toplam 16 hafta müddet ile maaşlı müsaade verilir. Çoğul hamilelik halinde, doğumdan geçmiş 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu akıllıca olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun keyif durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, aynı yaşından oldukça çocuklarını emzirmeleri amacıyla günde hep tıpkısı buçuk saat benzin izni verilir. Benzen izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

B) Koca memura, karısının tevellüt yapması cihetiyle isteği üstüne üç çevrim izin verilir.

C) Memura isteği üstüne, kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun yahut kardeşinin ölümü halinde beş zaman izin verilir.

Ç) Yukarıda tamlanan hallerden bambaşka, merkezlerde atamaya çıkışlı amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve ev dışında, diplomatik gaye şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, aynı yıl ortamında global yahut lime lime adına, mazeretleri cihetiyle memurlara 10 çevrim izin verilebilir.

Yoksulluk halinde on dönme elan bir usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci el aldığı bu müsaade yıllık izninden düşülür.? denilmektedir.

Belirtilen mevzuat çerçevesinde;

a-) Personelin 8 haftalık veladet öncesi izninden hekim raporuyla doğum sonrasına aktarabileceği 5 haftalık iznini mevlit sonrasında kullanabilmesi için personelin bu 5 haftayı çalışarak işyerinde çalışması, bu 5 hafta ortamında geçer not hekim kaçık, yıllık mezun veya mazeret mezun güzeşte sürelerin mevlit sonrası iznine aktarılamayacağı, çoğul gebeliklerde veladet öncesi kanuni izne eklenen 2 haftalık sürenin bile doğum öncesi çalışarak çalışılması amacıyla veladet sonrası kanuni izne ayrımsız şekilde eklenmesini,

b-) Başbakanlık eliyle yayınlanan 02/06/2005 zaman ve 2005/14 sınırlanmış Tamim doğrultusunda hanım memurlara hamileliklerinin 26. haftasından itibaren ve doğumdan sonradan tıpkı sene süresince akşam nöbeti ve tün görevi verilmemesini,

c-) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Giyit Yönetmeliğinin 5. maddesinin (r) bendi gereğince; üniformalı olarak fariza eden hanım bey ve memurların hamileliğini hekim raporu ile belgelediği takdirde resmi çıkarmak hesabına sivil giyecek ile görev yapabileceğini,

ç-) 20 haftayı sabık gebelikler sonrasında meydana mevrut doğumlar normal tevellüt yerine nitelendirildiğinden tamlanan haftadan sonraları gerçekleşen ölmüş doğumlarda personele 8 haftalık tevellüt sonrası iznin kullandırılmasını, ancak doğum cihetiyle antrparantez ücretsiz izin verilmemesini,

d-) Doğumdan itibaren 1 yıl süreyle sunulan benzen izninde personelin saat seçme hakkının bulunduğunu ve çokluk doğumlarda benzin izni saatinin değişmeyeceğini,

e-) Yıllık müsaade ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (Ç) bendinde belirtilen mazeret izni birbirinden ayrı kavramlar olduğundan, personelin almanak izni olup olmadığına bakılmaksızın bahane belirtmesi yerinde atamaya çıkışlı amirin takdiri ile Kanunda tamlanan almanak 10 günce bahane iznini lime lime veya umum namına kullanabileceğini,

f-) Almanak izinlerin ve 657 sınırlanmış Çap Memurları Kanununun 104. maddesinin A,B,C fıkralarında tamlanan verilmesi mecburi bahane izinlerinin İl Inanma Müdürü, İlçe Güvenlik Müdürü ve İlçe Itimat Amirine Mülki Amirlerince, İl Inanma Müdürlüğünde memur personele İl Emniyet Müdürünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü yahut İlçe Güven Amirliğinde işyar personele İlçe Güvenlik Müdürü yahut İlçe Inanma Amirince, gestalt teşkilatında memur personele ünite amirince (Daire Başkanı, Meslek Müdürü kabilinden) verilmesini, izin vermeye izinli amirin bu yetkisini devredebileceğini,

3-Aylıksız İzin :

657 basit Celal Memurları Kanununun 108. maddesi doğrultusunda;

a-) Celal memurunun asıl, ata, herif ve çocukları ile kardeşlerinden birinin sakil aynı kaza geçirmesi veya mefret benzeri hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi neredeyse hizmet yılına bakılmaksızın istekleri üstüne genişlik çok şeş ayak tabanı kadar maaşsız izin verilebileceğini, tıpkısı şartlarla bu sürenin tıpkısı katına kadar uzatılabileceğini,

b-) Kerem memurlarına 10 bakım yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bire bir defada kullanılmak amacıyla şeş aya kadar aylıksız müsaade verilebileceğini, fakat kalkınmada rüçhan yörelere 72 nci yön göre belli aynı süre fariza düzenlemek üzere mecburi kendisine daima görevle atananlar üzerine bu bölgelerdeki görev süreleri ortamında bu paragraf hükmünün uygulanamayacağını,

c-) Yetiştirilmek için (bursla gidenler dahil) daraç dışına Fehamet aracılığıyla gönderilen öğrenci ve memurlarla, sınırlı içine ve mahdut dışına daim görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince herhangi bir defasında aynı yıldan birkaç olmamak amacıyla en haddinden fazla sekiz yıla kadar maaşsız cevaz verilebileceğini, bu sebeple ücretsiz izne ayrılan personelin eşinin ilgilendiren kesme tarihinden itibaren ilişiğinin kesilebileceğini,

ç-) Maaşsız cevaz süresinin bitiminden önceki mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, görevli derhal görevine kaçmak zorunda olup, mazeret sebebinin kalkması halinde veya maaşsız müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılacağından, ücretsiz mezun personelin eşinin fariza süresinin bitim tarihinin ertesi günü göreve başlamasını,

d-) Memurların Çor Raporlarını Verecek Doktor Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğin 9.maddesinde 20/10/2009 tarihinde yapılan farklılık doğrultusunda; personelin almış olduğu sağlık raporlarının yıllık izni vermeye yetkili mir aracılığıyla hastalık iznine çevrilmesini, memurların çor izinlerini ancak çor raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üstüne veya merkezde gelgel amirinin, illerde mülki amirin onayı ile görev yerinden eksantrik ayrımsız yerde geçirebileceklerini,

Yukarıda tamlanan hususların kamu personele deklerasyon edilmesini ve pratikte değme aksaklığa vadi verilmemesini,

Talep ederim.

Osman DEVIR

Ilbay

Nazır a.

Müsteşar

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine,

Itimat Umumi Müdürlüğü Suret ve Dışarlık Teşkilatına,

Share: