Polisler, nüfusa kayıtlı olduğua il’e yeniden atanamayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, tayin ve metatez yönetmeliğindeki 22 maddeyi değiştirdi

Inanma Umumi Müdürlüğü personelinin nasıp ve yer değiştirme yönetmeliğinde, Kabine Kararıyla tadilat yapıldı.

Yapılan değişikliklerin mukayeseli tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Kebir gördüğümüz düzenlemeler şu şekildedir:

1- Vesile tayinleri, umumi nasıp dönemi dışında Gücük Ay ve Eylül aylarında yapılacak

2- Polisler üzere, nüfusa mukayyet olduğu ile atanamama sınırlaması bitmeme edecek. Fakat varolan düzenlemede düzlük düz istisna arasına fariza malüllüğüne sınırlı nedenlerden hava hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları üstelik eklenmiştir.

3- İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı meslek derecelerinde mevcut personel ihtiyaç halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırı, tetkik ve denetleme kadar görevler istihsal etmek için atandıkları ünite amirinin emrine alınabilecek.

4- Aday polis memurları, adaylık dönemi zarfında Genel Müdürlüğe alınabilecek.

5- Sağlık özründen muhit nakil isteyenlerin özel üniversitelerden alacağı raporlar uygulanan olmayacak.

6- Boşanma halinde, umumi tayin dönemi dışında nakle cevaz veren düzenleme kaldırıldı

7- Genel nasıp döneminde atanan personel amacıyla ilişkin akçakesme tarihleri Umumi Müdürlükçe belirlenecek.

8- Kendisi, eşi veya çocukları mânialı olduğu için ikinci bölge hizmetinden muaf tutulacak maddede farklılık yapıldı.

9- Mecburi bakım bölgesi olan İkinci bölgeye takkadak ikinci kat gönderilebileceği şeklindeki düzenleme pattadak aşkın kez şeklinde değiştirilmiştir.

10- Vadi değişikliği zımnında bakım sürelerinin farklı yerlerde geçmesi halinde pekâlâ hesaplama yapılacağını düzenlene özellik değişti. Bu düzenleme 1 Aile 2016’dan itibaren makbul olacak. Buna bakarak bakım nerede esbak ise yüzdelik yerine o namına hizmetine eklenecek.

KAPAT X

11- Birinci bölgede fariza yapmakta iken, ikinci bölgede kâin il güven müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kıvrak kendisine yeryüzü beş altı üç ay süreyle eğreti görevle çalışarak çalışan personelin çalıştığı süreler, personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılacak.

12- Yaş haddine erişme sebebiyle tehir isteyebilmek üzere 2 sene çalışmış olma şeklindeki müddet 3 yıla, tekrar yaş haddi zımnında kayran değiştirebilmke için 1 yıl adına belirlenen müddet 2 yıla çıkarılmıştır.

13- Saha Komiseri yardımcığına, komiserlik kursunu başarıyla bitirenlerin atanacağı şeklindeki düzenleme, Kanundaki aranjman sonrasında “önce etap amirlik eğitimini başarıyla bitirerek” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN YENİ METİN

Yön 3Bu Yönetmelikte sabık;

a) Vekillik, İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük, Inanma Genel Müdürlüğünü,

c) Hizmet Bölgesi, bitik (1) sayılı cetvelde belirtilen iki anne bölgeyi,

d) Ast Nahiye, hizmet bölgeleri içinde farklı bakım sürelerine göre belirtilen ve fena (1) dar cetvelde gösterilen diyar ve ilçeler grubunu,

e) Mecburi Toprak, ikinci bakım bölgesini,

f) Zorunlu Bakım Süresi, iki asıl bölgeden değme toprak amacıyla tamlanan bakım sürelerini,

g) (Mülga ilişki: 30.07.20122012/3540 S.Alnaç./3. md.)

h) Birim, Teftiş Kurulu, Özel Düzenlilik Denetleme ve Polis Güçleri Akademisi başkanlıklarını, Ülfet Müşavirliğini, ofis başkanlıklarını, Trafik Araştırı Merkezini, taşrada Umumi Müdürlüğe direkt sınırlı kuruluşları, yer emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Inanma Teşkilatı kuruluşlarını,

ifade porte.

KONU 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 basit Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Ünsüz Göçüşmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BAP 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt Havza: Bakım bölgeleri içre değişik hizmet sürelerine bakarak tamlanan ve kötü (1) sınırlanmış cetvelde gösterilen ülke ve ilçeler grubunu,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Ünite: Teftiş Kurulu Başkanlığını, Hususi Asayiş Bakı Başkanlığını, Polis Akademisi Başkanlığını, Hususiyet Müşavirliğini, ofis başkanlıklarını, İç Teftiş Birimi Başkanlığım, Trafik Araştırı Merkezi Müdürlüğünü, taşrada Umumi Müdürlüğe direkt bağlı kuruluşları, devlet emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Inanma Teşkilatı kuruluşlarını,

d) Umumi nasıp dönemi: Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara bakarak yapılan nasıp dönemini,

e) Genel Müdürlük: Inanma Genel Müdürlüğünü,

f) Bakım bölgesi: Ekli (1) az cetvelde belirtilen iki esas bölgeyi,

g) İlk nasıp: Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim bilimi kuramlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerini müteakip memuriyete nasbedilmesini,

h) Vesile tayin dönemi: Genel tayin dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan tayin dönemini,

ı) Personel: Inanma hizmetleri sımfı mensuplarını,

j) Zamandışı atama: Genel tayin ve kulp tayin dönemleriyle merbut kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın herhangi bir ayında yapılan atamaları,

k) Zorunlu nahiye: İkinci bakım bölgesini,

l) Zorunlu bakım süresi: İki asıl bölgeden herhangi bir havza üzere belirtilen bakım sürelerini,

tabir kadir.”

Konu 7(Değişik yön: 30.07.20122012/3540 S.Cephe./1. md.)

Umum Müdürlük dalan, dışarılık ve merkeze direkt sadık taşra kuruluşlarının kadrolarında laflamak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilgilendiren hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Kadın personel için evlenmeden ilk nüfusa mukayyet olduğu saha asıl alınır.

b) (Ayrı Ayrı bağlam: 07.04.20142014/6094 S. Cephe./2. md.) Büyükşehir belediyesi kâin iller amacıyla (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

c) Personelin teklifle alındığı mülk yahut birime tekrar atanabilmesi için aradan arz az beş sene geçmesi yahut o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin yahut Genel Müdürlüğe sınırlanmış birimlerde vahit amirlerinin makul rey belirtmiş olması şartı aranır.
d) Ekip durumunun makul olması halinde, aşağıdaki personel karşı (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.

1) 12/4/1991 günlü ve 3713 sayılı Terörle Savaşım Kanunu yahut 3/11/1980 tarihli ve 2330 sınırlanmış Nakdi Ödence ve Maaş Bağlanması Karşı Yasa kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Esenlik Kurulunun kararı doğrultusunda varagelmek amacıyla müstelzim hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine eksikli olacak derecede sökel olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

2) Işlev malulü yönetimsel polisler ve eşleri.

3) 14/1/2012 günlü ve 28173 dar Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Afiyet Müesses Raporları Karşı Talimatname kapsamında özürlü esenlik müesses vasıtasıyla verilen rapora bakarak kendisinin, eşinin yahut çocuklarının kusur durumuna göre bozukluk oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.

YÖN 2- Benzeri Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile gelişigüzel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personelin Atanamayacağı Yerler

BAP 7- Genel Müdürlük biçim, dışarlık ve merkeze doğrudan kapalı taşra kuruluşlarının kadrolarında bahsetmek amacıyla personelin atanamayacağı yerlere ilişik hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden ilk nüfusa kayıtlı olduğu düz ana alınır.

b) Büyükşehir belediyesi mevcut iller üzere (a) bendi hükmü uygulanmaz. Fakat, bu illere atanmış olanlar, dalan ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

e) Personelin teklifle alındığı mülk yahut birime esasen atanabilmesi amacıyla aradan sunma birkaç beş sene geçmesi yahut o yere dönüşüne engel tıpkısı halinin bulunmadığı hususunda atanacağı ülke valiliğinin yahut Genel Müdürlüğe merbut birimlerde vahit amirlerinin akıllıca rey belirtmiş olması şartı aranır.

d) Kol durumunun makul olması halinde, aşağıdaki personel üzerine (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.

1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 dar Terörle Savaşım Kanunu veya 3/11/1980 günlü ve 2330 basit Nakdi Ödence ve Mahiye Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Içtimai Düzenlilik Kurumu Esenlik Kurulunun kararı doğrultusunda süregelmek üzere gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

2) Görev malülü yönetsel polisler ve eşleri.

3) 30/3/2013 günlü ve 28603 dar Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Keyif Kurulu Raporları Üzerine Yönetmelik kapsamında özürlü keyif müesses yoluyla verilen rapora göre kendisinin, eşinin yahut çocuklarının defo durumuna göre defo oram %50 ve üstünde bulunanlar.

4) Güven Teşkilatında işyar iken, 31/5/2006 günlü ve 5510 az Içtimai Sigortalar ve Umumi Esenlik Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan uhde malüllüğüne merbut nedenlerden kontekst hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları.”

Yön 10(Kapatılan konu: 15/02/20022002/3814 S.Yan./22. md.)(*) KONU 3- Aym Yönetmeliğin mülga 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Görev Unvanlarına Atamalar

ÖZELLIK 10- 4/6/1937 günlü ve 3201 sayılı Inanma Kuruluş Kanununun 13 üncü maddesinde tamlanan fariza unvanlarına yapılacak atamalar, karşılığında gösterilen iz derecesi ve rütbelere göre yapılır. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı iz derecelerinde mevcut personel gerekseme halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve fal üzere görevler büyümek için atandıkları vahit amirinin emrine alınabilirler.

Bir Numara meslek derecesinde olup, kendi isteğiyle ikinci patika derecesinde vazifelendirilmek talip personel dış ayrıksı personel, adım ve patika derecesi karşılığı olan görev unvanından elan alt fariza unvanlarına atanamaz ve çalıştırılamaz.

İdare marifetiyle seçme mertebe ve iz derecesi karşısında gösterilen fariza unvanları arasında personelin görev yeri değiştirilebilir.

İkinci sınıf itimat müdürü rütbesinde sunma beş altı bekleme süresini tamamlayanlar, terfıen birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde ikinci çığır derecesi karşılığı fariza unvanlarına atanabilirler.”

Bap 11(Ayrı Ayrı yön: 15/02/20022002/3814 S.Alnaç./5. md.)
Itimat Teşkilatına girmiş olan seçkin derecede ve rütbedeki memurlar karşı, adaylık süreleri ortamında göçüşme işlemi yapılmaz. Ancak, Ihtişam memurları ile evli itimat mensuplarının namzetlik durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir MADDE 4- Aym Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BAP 11- Güven Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar üzerine, Genel Müdürlük minval teşkilatına yapılacak atamalar dünya, adaylık süreleri süresince birimler beyninde ünsüz göçüşmesi işlemi yapılmaz. Ancak, Oran memurları ile evli personelin adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.”

Husus 13(Değişik bap: 19.03.20122012/2962 S.Yan./3. md.)
Polis Güçleri amiri ve polis güçleri memuru yetiştiren eğitim kurumlarından çıkışlı olanların geçmiş atamaları öncelikle bir numara bölgeye yapılır.
Polis memuru yetiştiren yetişek kurumlarından çıkışlı olan polis memurlarının atamaları, güvenlik gerekleri ve bakım branşındaki gerekseme, personelin maharet bilgisi ve mesleksel uzmanlığından intifa mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis güçleri merkezleri, enerjik kuvvet yahut esirgeme bakım birimlerine yapılır.
Teknik ve mesleksel uzmanlıktan faydalanma mecburiyeti ile 7 nci yön hükmü hafi yaşamak kaydıyla, polis güçleri amiri ve polis güçleri memuru yetiştiren yetişek kurumlarından mezun olanların, eğitim bilimi kurumlarının mevzuatına bakarak oluşturulacak sıralamaları asıl alınarak, ekip ve bakım ihtiyacına bakarak Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Heybet memurlarıyla evli olanların evvel atamaları, talepleri halinde Umumi Müdürlükçe eşlerinin fariza yaptığı yere yapılabilir. Yeğleme listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkanı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonraları eşinin görevi zımnında tayin talepleri değerlendirmeye alınmaz. YÖN 5- Benzeri Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına “kurumlarından mezun” ibarelerinden sonra akmak amacıyla “olduktan sonra yapılan sınavda muvaffakiyetli” ibareleri eklenmiştir.

Madde 15(Mülga konu: 15/02/20022002/3814 S.Alnaç./22. md.) KONU 6- Ayrımsız Yönetmeliğin mülga 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde baştan düzenlenmiştir.

“HUSUS 15- Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler gizli yüzmek kaydıyla seçkin yıl umumi tayin döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır.

İkinci havza fariza sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe bildirme geç şubat ayı sonuna kadar ilişik birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak belirleme edilir.”

MADDE 7- Tıpkı Yönetmeliğin Dördüncü Büro başlığı “Atama Zamanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Bap 17(Değişik bap: 15/02/20022002/3814 S.Taraf./7. md.)

Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya bağımlı olan personelin nasıp dilek formları, mecbur bulunduğu birim vasıtasıyla usulüne akıllıca şekilde hazırlanarak Umumi Müdürlüğe gönderilir. Umum Müdürlük tayin istem formundaki taleple ilişkin değildir.

Ahit dışı atamaya anne vesaik ise, benzeri ay içerisinde Umumi Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.

YÖN 8- Bir Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BAP 17- Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak umumi atamaya bağımlı olan personelin tayin gönül formları, sadık bulunduğu ünite yoluyla usulüne akla yatkın şekilde hazırlanarak Umumi Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tayin dilek formundaki taleple merbut değildir.

Zamandışı ve mazeret atamalarına esas vesaik ayrımsız kamer içerisinde Umumi Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Zamandışı nasıp kapsamındaki personelin durumu Umumi Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.”

Özellik 18(Ayrı Ayrı yön: 19.03.20122012/2962 S.Taraf./4. md.)

Atamalar, inanma ve asayişin zorunlu kıldığı esbap dışında gelişigüzel yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre şişko olarak yapılır.

İkinci toprak fariza sırası mevrut personelin isimleri Umumi Müdürlükçe genişlik geç şubat ayı sonuna kadar ait birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak belirleme edilir.

YÖN 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile alay malay aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bahane Atamaları

YÖN 18- Vesile atamaları aşağıdaki hallerde murat edilebilir.

a) Personelin veya insan ve çocuklarının hastalığı dolayısıyla bulunduğu yerde görev yapamayacağının eksiksiz teşekküllü Ihtişam hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel darülfünun hastanesi dünya, alınan afiyet kurulu raporu ile belgelenmesi.

b) 38 inci maddede düz düzlük insan durumu ve 40 inci maddede düzlük düzlük tahsil durumu ile ilişkin şartların ortaya çıkması.

c) Personelin boşanması ve boşandığını murafaa ilamı ile belgelemesi üzerine öz

talebi.

d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların öz istekleriyle atanma talebinde bulunması.”

Bap 19Aşağıdaki bağlanmış hallerde 18 inci maddedeki genel tayin ve yer değiştirme zamanına ilişkin kalınmaksızın (…) seçme ahit tayin ve metatez yapılabilir.
a) Itimat ve asayişin mecburi kıldığı esbap,
b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,
c) Personelin yahut herif ve çocuklarının hastalığı dolayısıyla bulunduğu yerde fariza yapamayacağının umum teşekküllü Heybet hastanesinden verilecek esenlik kurulu raporu ile belgelenmesi,
d) (Kapatılan bend: 14/06/20102010/591 S.Yön./2. md.)
e) Gördüğü kurs yahut öğrenimle ilgilendiren kadrolara atanma zorunluluğu,
f) Eşinin yahut çocuğunun ölmesi,
g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde kayran düz âdem durumu ve 40 ıncı maddesinde kayran düz öğrenim durumu ile ilişkin şartların ortaya çıkması,
h) Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,
ı) Yer Sarsıntısı, kayşa ve baskın baskını kadar elbette ayrımsız kıran sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin zat isteği konusunda,
k) Mevzuat değişikliği.
l) Fert güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet müşahede imkanını kaybetmesi,
m) Personelin boşanması ve boşandığını duruşma ilamı ile belgelemesi üstüne kendi talebi halinde. KONU 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KONU 19- Aynı il içerisindeki değişik birimler ortada, birimlerin kişi ortamında yahut aşağıdaki kayıtlı hallerde umumi tayin zamanına bağlı kalınmaksızın rastgele zaman atama ve ünsüz göçüşmesi yapılabilir.

a) Itimat ve asayişe ilgilendiren esbap.

b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği yahut kaldırılması.

c) Personelin gördüğü kurs yahut öğrenimle ilişkin kadrolara atanma zorunluluğu.

d) Personelin eşinin yahut çocuğunun vefatı.

e) 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması.

f) Deprem, göçü ve sel baskını kabil bittabi bir kıran cihetiyle hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin zat isteği konusunda.

g) Mevzuat değişikliği.

h) Personelin fert güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet müşahede imkanını kaybettiğinin en son birim amirince tespit edilmesi.”

Konu 20Atama ve metatez emirleri atanan personelin önce amirine geldikten sonraları genişlik geç 10 dönüş süresince ilgiliye deklerasyon edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha ense makamlar tayin emrini geciktirmeksizin süfli kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında vade müddeti bakımından 657 mahdut Şevket Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak muhasebeci, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları antlaşma ve teyit amacıyla aynı taban büyüklüğünde müddet verilebilir. YÖN 11- Tıpkısı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin bir numara fıkrasının birinci cümlesinden sonra karışmak amacıyla aşağıdaki cemi eklenmiştir.

“Ancak, umumi nasıp döneminde atanan personel amacıyla ilişkin akçakesme tarihleri Umumi Müdürlükçe belirlenir.”


(6. omur) Zorunlu ikinci kesim hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/2/1985 tarihli ve 3160 mahdut Güven Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Ödence Kanunu kapsamında çalışarak uçuş hizmeti fail personelin ikinci bölgedeki bakım süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirildiği ast bölgenin bakım süresi esas alınır.

(7. paragraf) Kâm etmeleri halinde, aşağıdaki personel mecburi ikinci toprak hizmetinden muaf tutulur.
a) 3713 basit Terörle Savaş Kanunu veya 2330 sınırlanmış Nakdi Tazminat ve Mahiye Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Içtimai Asayiş Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda süregelmek için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının arkalama ve desteğine muhtaç olacak derecede sökel olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.
b) Yer malulü idari polisler ve eşleri.
c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Keyif Müesses Raporları Karşı Yönetmelik kapsamında defolu keyif oturmuş vasıtasıyla verilen rapora göre eşi veya çocuklarından;
1) Özür oranı %50 ve üstünde bulunanlardan günce dirim aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine değişmeyen verilenler,
2) Bozukluk oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.

YÖN 12- Ayrımsız Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten giderilmiş ve bulunan yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kâm etmeleri halinde, aşağıdaki personel mecburi ikinci kesim hizmetinden affedilmiş tutulur.

a) 3713 sınırlanmış Terörle Savaşım Kanunu yahut 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Mahiye Bağlanması Üzerine Kanun kapsamında; hayatını kaybeden yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu Esenlik Kurulunun kararı doğrultusunda sürmek amacıyla gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının müzaheret ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.

b) Yer malülü yönetsel polisler ve eşleri.

c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Oturmuş Raporları Karşı Talimatname kapsamında özürlü esenlik müesses yoluyla sunulan rapora bakarak kendisi, eşi veya çocuklarından;

1) Pahal özürlü olanlar,

2) Kusur oranı %80 ve üzerinde bulunanlar,

3) Kusur oranı %50 ve eğin ani fazla özürlü can bulunanlar.”

(2. omur) İkinci bölgeye ikinci sefer atanacak olan polis güçleri memuru rütbesindeki personelin sırası; kol, bu bölgeden eski periyot yılı ve sicil numarası ana alınarak, ayrıksı rütbedeki personelin sırası ise; merhale, bu bölgeden geçmiş dönem yılı ve sicil numarası esas alınarak belirleme edilir.
Bir Numara bölgede müteharrik branşlı kumandan ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, zat aralarında sicil numarası esasına bakarak ve bölgelerdeki ekip ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. Bir Numara bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci nahiye bakım süresini doldurma şartı aranmaz.
(4. paragraf) İkinci bölge hizmetine ikinci defa zat talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, yeryüzü beş altı üç yıl bir numara bölgede hizmetini tamamlaması durumunda gerekseme durumu gözönünde bulundurulmak vasıtasıyla ve elan önceki çalıştığı ile atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci yol atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini cezbetmek zorundadır. ÖZELLIK 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında düzlük alan “ikinci posta” ibareleri “anide aşkın kere” şeklinde farklı ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında düzlük kayran “ve daha önceki çalıştığı ile atanmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yer Değişikliği Zımnında Bakım Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi
Husus 28(Değişik husus: 14/06/20102010/591 S.Taraf./5. md.)
Aynı bölge yahut diyar zarfında yapılan düzlük değiştirmeler zımnında bakım süreleri değişik bölgelerde sabık personelin hizmet süresi, kayran değişiminden eski bölgede kaldığı süre, kalınması müstelzim sürenin üçte ikisi yahut daha fazlası ise eski toprak, daha bir iki ise eskimemiş nahiye bakım süresine göre hesaplanır.
Bu hesaplamada personelin bozuk görev yerinden ilgilendiren kesme tarihi esas alınır ve vade müddeti yıpranmamış atanılan içtima bakım süresine dahil edilir. Fakat, bire bir kesim veya devlet ortamında serencam atanılan kavuşum bakım süresi henüz birkaç atılmak gibi; sonuç atanılan içtima bakım süresi iki yıl ise yer az onsekiz ay, üç sene yahut elan fazla ise genişlik birkaç oniki kamer çalışılması kaydıyla sonuç atanılan kavuşum hizmet süresine bağımlı olunur. BAP 14- Bir Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile gelişigüzel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet Sürelerinin Hesaplanması

ÖZELLIK 28- Benzeri bakım bölgesi yahut yer ortamında yapılan düzlük değiştirmeler nedeniyle bakım süreleri değişik yerlerde güzeşte personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili yerine çalışılan yerlerde sabık süreler, o meydan üzere belirlenen zorunlu bakım süresine yüzdelik namına oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel hizmet süresini cingöz sayılır.

Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ait akçakesme tarihi temel alınır ve önel müddeti bakir atanılan içtima bakım süresine dahil edilir.”

Afiyet Sebepleriyle Tehir
Yön 30(Ayrı Ayrı : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
(1. köşe yazısı) Personel, kendisinin, âdem ve çocuklarının esenlik durumları itibariyle atama edilmemesi üzere gücük ay sonuna büyüklüğünde erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe destek olan raporların yekpare teşekküllü aynı Izzet hastanesinden alınması şarttır. Eksantrik sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz.

(3. köşe yazısı) Tüm teşekküllü Çap hastanesinden alınan keyif yerleşmiş raporları yer çokça 2 sene üzere geçerlidir.

(4. omur) Aldıkları afiyet oturmuş raporunun boy bos süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin bitmeme etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine ayrıksı benzeri Kerem hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları afiyet yerleşmiş raporunun sonuçlarına bakarak haklarında muamele yapılır. Personelin eşi ve çocukları amacıyla aldıkları sağlık müesses raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bire bir şekilde hep 6 yılı aşamaz. Fakat, personelin adam veya çocuklarından vücut boyu müşahade altında bulundurmayı müstelzim ve daim tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini birlik teşekküllü Ihtişam hastanesi sağlık yerleşmiş raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

MADDE 15- Tıpkısı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin bir numara ve üçüncü fıkralarına “Izzet hastanesinden” ibarelerinden soma gelmek üzere “veya darülfünun hastanesinden, hususi darülfünun hastanesi dünya,” ibareleri ile tıpkı maddenin dördüncü fıkrasına “Oran hastanesi” ibaresinden soma akmak için “veya darülfünun hastanesi, hususi üniversite hastanesi hariç,” ibaresi eklenmiştir.

Önceki Yılda Yapılan Ünsüz Göçüşmesi Dolayısıyla Tecil
Özellik 31Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri gereğince, bölgedeki bakım süresini tamamlamadan aynı bölgenin ayrıksı tıpkısı alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi sene eksantrik bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir sene amacıyla ertelenir. MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir Sene İçinde İkinci Öğün Yer Değiştirme İşlemi

ÖZELLIK 31- Farklı bire bir ildeki birime atanan personelin bu atamasını strateji fail bir yıl süreyle, haklarında 19 uncu bap hükümleri gizli işlemez olmak kaydıyla kullanılmamış bire bir atama işlemi organizasyon edilmez.”

Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme
Madde 37…
Bu raporlar Genel Müdürlük Afiyet İşleri Kat Başkanlığının akla yatkın görüşü alındıktan bilahare, raporda “acil” kaydı olanların en bodur sürede, “ivedili” kaydı olmayanlarında umumi nasıp eskiden düzlük değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, bire bir hizmet bölgesinde rapora akla yatkın aynı alt havza seçilir. Bu mıntıka içinde raporda tamlanan afiyet şartlarına akla yatkın alt bölge bulunmadığı takdirde, personel gayrı hizmet bölgesine atanır. YÖN 17- Bire Bir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu raporlar Umum Müdürlük Afiyet İşleri Dairesi Başkanlığının akla yatkın görüşü alındıktan bilahare, raporda “ivedili” kaydı olanların yeryüzü gücük sürede, “ivedili” kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte tamlanan nasıp dönemlerinde yer değişimi yapılır. Bu vadi değişiminde öncelikle, benzeri bakım bölgesinde rapora uygun bir ast havza seçilir. Bu nahiye içre raporda belirtilen esenlik şartlarına akıllıca madun havza bulunmadığı takdirde, personel sair bakım bölgesine atanır.”

Genel İdare Bakım Sınıfına Atanma
Yön 39Personelin, keyif ve koca durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre tecil ve düz değişikliği yapılır. Fakat;
a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde aziz hallerden biri cihetiyle başka benzeri ile atandıkları halde, kendisinin yahut kayırıcı ve çocuklarının keyif durumları cihetiyle atandığı yerde veya sakat görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı esenlik oturmuş raporu ile belgelenenler, ilkin adlarına ihbariye cereyan etmek vasıtasıyla direkt, BAP 18- Tıpkı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “görev yapamayacağı” ibaresinden soma süzülmek için “kamu teşekküllü tıpkısı Devlet hastanesinden yahut üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi dış, alınacak” ibaresi eklenmiştir.

Bölgedeki Bakım Süresinden Sayılacak Süreler
Husus 42Yıllık izinler, bahane izinleri ve yılda toplamı 30 haset geçmeyen esenlik izinleri ile fariza zımnında yaralanma halinde otama ve dinlenme süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır BAP 19- Tıpkısı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki köşe yazısı eklenmiştir.

“Birinci bölgede fariza yapmakta iken, ikinci bölgede kâin il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kıvrak namına yer bir iki üç ay süreyle arızi görevle çalışarak etkin personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılır.”

Yaş Haddine Iktiran Cihetiyle Tecil veya Yer Değiştirme
Husus 44(Ayrı Ayrı: 15/2/20022002/3814 K.) Halen bulunduğu bölgedeki bakım süresini bütünler personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro makul olduğu takdirde ve istemeleri halinde durumunda bırakılabilirler.
Personelin isteği üstüne yerinde bırakılabilmesi için;
a) Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde öneri yapılmamış olması,
b) Için herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,
c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması, şartı aranır.

Bu husus kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna yahut durumuna akla yatkın bir ile atanabilmesi için;
a) Personelin bulunduğu yerde sunu beş altı aynı yıl çalışmış olması,
b) 7 nci maddede tamlanan bariyer hallerin bulunmaması,
c) Atanmak istediği yerden henüz geçmiş teklif üstüne alınmamış olması,
d) İkinci mıntıka hizmetini tamamlamış olması,
şarttır

MADDE 20- Ayrımsız Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KONU 44- Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini bütünler personelden kanuncu yaş haddine üç yıl artmış olanlar, ekip elverişli olduğu takdirde ve istemeleri halinde durumunda bırakılabilirler.

Personelin isteği üzerine durumunda bırakılabilmesi amacıyla;

a) Halen fariza yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

b) Hakkında gelişigüzel sormaca yapılıyor olmaması,

c) Görev yerinin değiştirilmesi üzere denetmen raporu bulunmaması, şartı aranır.

Bu yön kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna yahut durumuna akıllıca tıpkısı ile atanabilmesi için;

a) Personelin bulunduğu yerde sunu az iki yıl çalışmış olması,

b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması, şarttır.”

Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları

Munzam Husus 1(Ekleme: 5/5/2008-2008/13654 K.; Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)

Komiser yardımcılığı kursundan sükse ile çıkışlı olanların; eğitim kurumu mevzuatına bakarak oluşturulacak sıralamaları anne alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Umumi Müdürlükçe tayin olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

(Değişik ikinci hikâyecik: 7/4/2014-2014/6094 K.) Kursu muvaffakiyet ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller aut eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuncu gerekçelerle atanması olabilir olmayanlar ile Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş yahut çocuğunun otama imkanı bulunmayanların yerleri Umumi Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere mecbur kendisine, atanacağı kavuşum değiştirilmesi talebinde kâin kursiyerlerin, adam durumu veya keyif sebebi ile tercih listesinden mazeretine akıllıca düzlük seçilmiş imkanı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan bilahare tamlanan mazeretler zımnında atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci kesim birimler kendisine değişik belirlenir.

İkinci toprak mecburi hizmetini elan geçmiş yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe bağımlı olanlara birinci bölge tayin listesinden seçme işlemi yaptırılır.

İkinci nahiye mecburi hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci toprak ikinci kez fariza sırası mevrut komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci nahiye atama listesinden seçilmiş işlemi yaptırılır.

YÖN 21- Ayrımsız Yönetmeliğin ilişik 1 inci maddesi başlığı ile gelişigüzel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk Basamak Amirlik Eğitimini Muvaffakiyet İle Bitirenlerin Atanmaları

KATMA MADDE 1- 3201 az Kanunun 55 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında geçmiş basamak amirlik eğitimini başarıyla bitirerek saha komiseri yardımcılığı rütbesine atananların eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları temel alınarak takım ve hizmet ihtiyacına bakarak Genel Müdürlükçe belirleme olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

İlk paye amirlik eğitimini başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller aut sakat çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemezler.

Ululuk memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması kabil olmayanlar ile 37 nci maddede tamlanan hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, herif yahut çocuğunun tedavi imkanı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere ilişkin namına, atanacağı kavuşum değiştirilmesi talebinde bulunanların, kayırıcı durumu veya esenlik sebebi ile tercih listesinden mazeretine akıllıca kayran latif imkanı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonraları tamlanan mazeretler dolayısıyla atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İlk adım amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerin atanacağı yerler bir numara ve ikinci nahiye birimler adına değişik belirlenir.

İkinci toprak mecburi hizmetini henüz önceki yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe bağımlı olanlara bir numara toprak tayin listesinden güzel işlemi yaptırılır.

İkinci bölge mecburi hizmetini elan tamamlamamış olanlar ve ikinci toprak hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye bakarak, bir numara bölgeye gün yılları ikinci havza ikinci misil fariza sırası mevrut komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aym olanlara ikinci nahiye atama listesinden güzel işlemi yaptırılır.”

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Nasıp Şartı
Bap 14İstifa fail veya isteği ile zor olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 dar Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Fakat, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.
Yukarıdaki fıkra göre mesleğe alınanlar, çekilme veya tekaütlük suretiyle yeniden ayrılırlarsa, yine mesleğe akseptans edilmezler.
(3. köşe yazısı) Bir Numara fıkraya bakarak mesleğe münfail olanlar, çekilme ettikleri yahut emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları yahut işyar bulundukları bölgeye, bunlardan bir numara bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci mıntıka hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu nahiye amacıyla tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak ikinci bölgedeki bakım süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar üzere bu buyruk uygulanmaz. KONU 22- Benzeri Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci hepsi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 23- Bu Yönetmeliğin;

a) 14 üncü ve 19 uncu maddeleri 1/1/2016 tarihinden sohbet etmek amacıyla yayımı tarihinde,

b) Gayrı maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Share: