Polis, ehlihibre erbaş ve eksper jandarmaların munzam göstergeleri arttı

Polis Güçleri, ehlivukuf erbaş ve uzman jandarmaların 2200 olan mülhak göstergesini 3000’e yükselten yasa yürürlüğe girdi.

10 Şubat 2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6663 çevrilmiş Kanunla, polis, eksper erbaş ve eksper jandarmaların eklenmiş göstergesi yükseltilmiştir. Kanunun 9. maddesi polislerin, 15 ve 18. maddeleri ise sırasıyla ehlihibre erbaş ve ehlihibre jandarmaların ilişik göstergelerini yükseltmektedir.

POLİSLERİN KATMA GÖSTERGESİNDE YAPILAN DÜZENLEME

Polislerin ekleme göstergesinde yapılan aranjman şu şekildedir:

MADDE 9- 657 basit Kanunun eki (I) dar Ilişik Sendrom Cetvelinin “VII. Güven Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (e) bendinin (aa) zir bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“aa) Yükseköğrenimliler için,
1 3000
2 2200
3 1600
4 1100
5 900
6 800
7 500
8 450″

Kıymetlendirme

Daha evvel Güvenlik Hizmetleri Sınıfı bölümünde yükseköğrenimliler için 1 ila 4 üncü derece ortada ilişik belirti uygulanmaktaydı. Yeni durumda, 5 ila 8 inci kademe arasındaki polislere bile mülhak araz verilecektir.

Ekleme araz rakamları de arz faziletli 2200 iken 3000 ek göstergeye yükseltmiştir.

Hükmün faydası: 5 ile 8 inci dereceye gelenlere mülhak alamet uygulanacak, ayrıca 1 ile 4 üncü derecedekilerin eklenmiş göstergeleri de kalık olacaktır. Yeni buut yüksek okul mezunu ayrımsız polis güçleri memurunun emekli maaş ve zahmetli ikramiye tutarlarını de artıracaktır. Ek göstergenin 2200 den 3000 e yükseltilmesi aşkın aynı artış sağlamayacaktır.

1. evre ve 30 sene üzerinden emekli olacak polis güçleri memuru, uzman erbaş, eksper kurnaz üzere 2200 ve 3000 munzam semptom kıyaslaması:

Sakat Uzanım: ¼ 2200 munzam koku olduğunda AYLIK: 2064 TL. İKRAMİYE: 74416 TL.

Eskimemiş Buut: ¼ 3000 ekleme semptom olduğunda AYLIK: 2123 TL. İKRAMİYE: 76547 TL.

Yıpranmamış kapsam 2 nci dereceden zahmetli olan yahut olacak polis güçleri memurları amacıyla avantajlı aynı ebat ortaya çıkarmaktadır.

2 nci mertebe mülhak göstergesi 1600 iken 2200 ek göstergeye yükseltilmesi üstünlük sağlar. 30 sene üzerinden zahmetli olan veya olacak polis güçleri memuru amacıyla 1600 ve 2200 ek semptom kıyaslaması;

KAPAT X

Bozuk Boyut: 2/3 1600 ek gösterge olduğunda AYLIK: 1792 TL. İKRAMİYE: 64597 TL.

Bakir Genişlik: 2/3 2200 ekleme işaret olduğunda AYLIK: 2047 TL. İKRAMİYE: 73790 TL.

Kullanılmamış melfuf göstergelere bakarak polis mahiye ve tekaüt maaşlarını elde etmek için tıklayınız.

EHLIHIBRE ERBAŞLARIN EKLEME GÖSTERGESİ

6663 sınırlanmış Kanunda düzlük düzlük tensikat şu şekildedir:

ÖZELLIK 15- 3269 çevrilmiş Kanunun 16 ncı maddesinin bir numara fıkrasının ikinci cümlesinde yer kayran “2/3’ü” ibaresi “5/6’sı” şeklinde ve üçüncü cümlesinde düz alan “2200’ü” ibaresi “3.000’i” şeklinde değiştirilmiştir.

HUSUS 16- 3269 basit Kanuna fena (1) çevrilmiş Cetvelin başına aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

“1

1320

1380

1440

1500

2

1155

1210

1265

1320

1380

1440

BAP 17- 3269 çevrilmiş Kanuna aşağıdaki ekleme özellik eklenmiştir.

“MÜLHAK BAP 4- Bilirkişi erbaşlardan görevde bulundukları müddet içerisinde iki yıl kesiksiz yükseköğrenimi tamamlayanlara tıpkı etap, üç yıl kesiksiz yükseköğrenimi tamamlayanlara iki basamak, dört yahut elan teferruatlı süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise tıpkı derece verilir. İki yahut üç sene süreli yükseköğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, görevde bulundukları müddet içerisinde dört yahut henüz ayrıntılı mütemadi yükseköğrenimi tamamlamaları halinde uyma işlemleri bir defaya galiba tutmak için yine yapılır. Yükseköğrenimden dolayı bir defadan aşkın yapılan uyma işlemlerinin toplamı aynı dereceden çok olamaz.

İki yıl yahut henüz uzun mütemadi yükseköğrenimi tamamladıktan sonradan ehlivukuf erbaşlığa girenler hakkında de bir numara fıkra hükümleri uygulanır.

Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihten uygulanan yerine yapılır. Ancak, bunlara geçmişe yönelik maaş ve aylık farkı ödenmez.

İntibak aracılığıyla yapılacak derece ve rütbe ilerlemelerinin kuşkusuz yapılacağı ve onaylama makamları Eksper Erbaş Yönetmeliğinde gösterilir.

Yükseköğrenim mezunu sıfır bilirkişi erbaşlar, ikinci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilirler. Lise ve dengi okul tahsil düzeyine eş olanlardan ikinci paye üzere öngörülen üçüncü yahut elan ahir kademeleri müktesep adalet aylığı olarak almış olup; üçüncü kademede en beş altı benzeri yılını bitiren, sicil belgelerinin serencam şeş almanak sicil notu ortalaması sicil tekmil notunun yüzdelik doksanı ve daha yukarısı olan ve evre ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, yapışık (1) sayılı Cetvelin birinci derecesine yükseltilirler.

Uzman erbaş kendisine görev yapmış olanlardan, bu görevleri üzerinden zor, sefil sakatlık, fariza malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya uzman erbaşlık görevi esas alınarak dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, uzman erbaşlık görevinin sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve bu özellik anne alınarak kötü (1) çevrilmiş Cetvele göre yeniden belirlenir. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden yağlık geçmişe müteveccih maaş ve ikramiye farkı ödenmez.”

KONU 18-28/5/1988 günlü ve 3466 basit Eksper Bitirmiş Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının bir numara cümlesinde kâin “2/3’ü” ibaresi “5/6’sı” şeklinde ve ikinci cümlesinde kayran düz “2200’ü” ibaresi “3.000’i” şeklinde değiştirilmiştir.

Kıymetlendirme

Ehlihibre Erbaşlar ile Ehlivukuf Jandarmaların mülhak göstergeleri maksimal 2200 iken 3000 eklenmiş göstergeye yükseltilmiştir. Yüksek Tahsil gören polislerde yapılan düzenlemeyle tıpkı olup, zor maaş ve mütekait ikramiye tutarları üstelik hizmetlere göre aynı olmaktadır.

3269 az Ehlihibre Erbaş Kanununa fena I sayılı Cetvelde uzman erbaşlar fakat 3 üncü derecenin 8 inci kademesine büyüklüğünde yükselebiliyorlardı. Hükmün faydası daha çok eksper erbaşlarda 1 inci derecenin 4 üncü kademesine büyüklüğünde yükselebilecekler. Antrparantez ehlivukuf erbaşların tahsil durumlarına göre munzam basamak ve kademelerin verilmesi sistemi da sağlanmıştır.

Share: