Önlisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar bölümünü bitiren hemşirenin remiks ve tazminatı

Danıştay, zam ve tazminatta yemeden içmeden bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki tıpkısı kayırıcı öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiğine karar verdi.

Önlisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar bölümünü mütemmim tıpkısı hemşirenin zam ve tazminatı, önlisans düzeyinden ödenmemiştir. Esbabımucibe namına bile, bitirilen bölümün mesleki tıpkısı eğin tahsil olmaması olarak gösterilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi, memurlar.net’te haberlerinde sıkça atıfta bulunulan Maliye Bakanlığı’nın 17/03/2014 günlü ve 2334 Sınırlanmış yazısına dikka çekerek, eğin öğrenimde hemen bulunulan bakım sınıfına atanılabilecek mesleki benzeri ense öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiğine değişmeyen vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2018/8098
K. 2019/1769
T. 12.3.2019

HEMŞİRENİN ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖDENEN MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Bacı Olarak Oran Memurları Kanunu Kapsamında Görev Eden Davacının Çıkışlı Olduğu Afiyet Hizmetleri Çığır Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün Davacının Mesleği ve İlgili Aynı Eğin Tahsil OlduğuTesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Agreman ve Davanın Reddi Uğrunda Verilen Duruşma Kararında Türel İsabet Görülmediğinden İlgili Kararın Bozulması Gerektiği )
SAĞLIKTA HİZMETLERİNDE LİSANS BÜTÜNLEME SINAVI HAKKI ( Adalet Verilen Lisans Bölümlerinden Hangilerinin Önlisans Programları İçin Kayırıcı Tahsil Olup Olmadığından Ziyade Tamamlanan Lisans Öğreniminin Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sayılıp Sayılmadığına Bakılarak Kıymetlendirilme Yapılması GerektiğiBu Nedenle Sağlık Teknikeri Unvanı Düz Önlisans Programlarının dahi Lise Esenlik Hizmetleri Sınıfının Üstöğrenim Sayılmasına Karar Verildiği )
KAYIRICI ÖĞRENİMİN TESPİTİ ( Abla Adına Heybet Memurları Kanunu Kapsamında Fariza Özne Davacının Çıkışlı Olduğu Keyif Hizmetleri Iz Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün Davacının Mesleği ile İlgili Tıpkı Ense Tahsil Olduğunun AnlaşıldığıTesis Edilen Ülkü Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk ve Davanın Reddi Önünde Sunulan Duruşma Kararında Türel İsabet Görülmediğinden İlgili Kararın Bozulması Gerektiği )

EKSPOZE : Dava, bacı olan davacının önlisans düzeyinde ödenen mali hakların ödenmesi talebinin reddine ilişik işlemin iptali istemine ilişkindir. Sağlıkta lisans ikmal hakkı sunulan lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için peş tahsil olup olmadığından tezayüt tamamlanan lisans öğreniminin keyif hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle sağlık teknikeri unvanı kayran önlisans programlarının üstelik lise esenlik hizmetleri sınıfının üstöğrenim sayılmasına karar verilmiştir.

Hemşire kendisine Şevket Memurları Kanunu kapsamında fariza işleyen davacının mezun olduğu Afiyet Hizmetleri Patika Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilişkin aynı art öğrenim olduğu anlaşılmıştır. Açıklayan nedenlerle, zıt yöndeki görüşle bünye edilen dava konusu işlemde hukuka agreman, davanın reddi uğrunda sunulan duruşma kararında türel çıkmış görülmediğinden ilişkin kararın bozulması gerekir.

İSTEMİN KONUSU : Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 gün ve E:2011/148, K:2011/1155 Az kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Sevgili konusu istek: … Oran Hastanesinde eylemli Hemşire kendisine görev işleyen savlayıcı vasıtasıyla, ….. Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Iz Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından çıkışlı olması nedeniyle önlisans düzeyinde ödenen mali haklarının 2010 yılının Sülale ayı itibariyle yeniden lise mezuniyeti ana alınarak ödenmesi konusunda yapmış olduğu başvurunun reddine ilişik işleminin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasalı faiziyle birlikte ödenmesine değişmeyen verilmesi istenilmiştir.

İlk Merhale Mahkemesi kararının özeti: Erzurum 2. İdare Mahkemesince; 657 Sınırlanmış Izzet Memurları Kanunu gereğince kadrolu hemşire kendisine fariza yapan davacının, parasal haklarının benzeri ense öğrenim durumuna göre belirlenmesinin bitirdiği programın mesleki eğin öğrenim olarak kabul edilip edilmemesine kapalı olduğu, davacının çıkışlı olduğu Tıbbi Laboratuvar programının, Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla hemşirelik mesleğinin aynı peş öğrenimi adına akseptans edilmediği gerekçesiyle ülkü konusu muamelat hukuka makul bulunarak davanın reddine değişmeyen verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı aracılığıyla, Efdal tedrisat Genel Kurulunun 04/02/2010 günlü kararı layıkıyla, 01/12/2009 tarihine büyüklüğünde “Tıbbi Laboratuvar” bölümünden çıkışlı olanların bitirdikleri bölümünün sağlık çalışanları üzere mesleksel dip öğrenim sayıldığından bahisle duruşma kararının, hukuka ters olduğu belirtilerek temyizen incelenerek bozulması gerektiği ati sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı yönetim yoluyla, savunma verilmemiştir

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Keyif Hizmetleri ve Havari Afiyet Hizmetleri sınıfında bacı olarak fariza özne davacının, mezun olduğu Cumhuriyet Üniversitesi, Keyif Hizmetleri Iz Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümünün mesleği ile ait bir arka tahsil olduğu anlaşıldığından davanın reddi uğrunda verilen murafaa kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

KAPAT X

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Taharri Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonraları gereği görüşüldü:

DEĞIŞMEYEN : İNCELEME VE ESBABIMUCIBE:

MADDİ GÖRÜNGÜ :

Kars Oran Hastahanesinde 657 Dar Heybet Memurları Kanunu’na bağımlı amelî Bacı yerine fariza yapmakta iken 16/08/2007 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Esenlik Hizmetleri Iz Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından çıkışlı olan davacının intibakı yapılarak remiks ve tazminatları 2010 yılının Familya ayına kadar önlisans düzeyi üzerinden ödenmeye başlanmış, 2010 tarihli Yüksek Öğrenim Yürütme Oturmuş kararı mucibince bitirdiği bölümün oyun ebesi, hemşire ve sağlık memuru kadrosunda çalışanlar amacıyla arka öğrenim sayılmadığına karar verildiği gerekçesiyle, 2010/Ev ayından itibaren yararlanmakta olduğu remiks ve tazminatlarının lise düzeyinden ödenmesi konusunda aylık ve ekleme ödemelerinin önlisans düzeyi üzerinden ödenmesi üzere yaptığı başvurunun reddine ilişkin 23/11/2010 tarihli işlemin iptali ve yoksun kalınan akçasal hakların ödenmesi istemiyle bakılmakta olan sevgili açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Çevrilmiş Şevket Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “II. Tazminatlar” antetli fıkrasında, görevin ehemmiyet, tartı ve niteliği, fariza yerinin özelliği, bakım süresi, ekip ün ve derecesi ve eğitim seviyesi kadar hususlar gözönüne alınarak bu Yasa’dahi tamlanan bildirme yüksek Cesamet memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek asıl, çap ve nispetler dahilinde ödence yerine ödeneceği, bire bir fıkranın “A.Özel Bakım Tazminatı” Bölümü süresince düzlük kayran ( b ) bendinde ise, afiyet hizmetleri sınıfına karışma olup bile, bu görevleri ile ilgili olmayan aynı kayırıcı öğrenimi bitirenler için, geçmiş tahsil durumlarına ilgili ödence oranlarının ana alınacağı belirtilmiştir.

05/05/2006 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak 17/04/2006 günlü ve 2006/10344 Sınırlanmış Hükûmet Kararıyla yürürlüğe konulan Kerem Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4. maddesinin 1. fıkrasının ( e ) bendinde da, kurumların maharet ve sağlık hizmetleri sınıflarına ilgili kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel tıpkısı peş öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen ayrıklı ahval dış başlamak üzere, kariyerleri ( mesleksel eğin öğrenimleri ) ana alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları beceri ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından tıpkısı kadroya atanılamayacak değme üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden periferi bindirim ve ödence ödenmeyeceği öngörülmüştür.

2547 Az Yükseköğretim Kanunu’nun 43. maddesinin ( b ) bendinde, bir çığır ve veri dallarında, eğitimöğretim fail üniversitelerde, yetişek-talim, metod, boyut, tedrisat süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonraları kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üstüne Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer alan mevzuat birlikte değerlendirildiğinde, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek keyif personelinin, bakım sınıfı ve mesleği ile ilişik efdal öğrenim görmüş olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20/11/2007 gündüz ve 31376 Mahdut işlemi ile üniversitelerin esenlik iz yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen öğrenimin hemşire, lavta ve keyif memurluğunun bire bir kayırıcı öğrenimi olmadığına değişmeyen mevdu ise bile, bu işlemin iptali amacında sunulan Danıştay 8. Dairesi’nin 26/05/2014 gün ve E:2010/2739; K:2014/4194 Basit kararı Danıştay İdari Sav Daireleri Oturmuş’nun 16/02/2017 çağ ve E:2014/4679; K:2017/615 Sayılı kararı ile onanmıştır.

Mavera yandan, Danıştay Onbirinci Dairesince, 09/01/2018 ruz ve E:2016/4325 Dar duruluk kararı ile Yükseköğretim Müesses Başkanlığı’ndan, Afiyet Hizmetleri Patika Yüksekokulu “Tıbbi Laboratuvar” bölümünün, 657 Basit Yasa’un kapsamında “Afiyet Hizmetleri ve Yardımcı Esenlik Hizmetleri Sınıfı”nda görev yapanlar için art öğrenim olup olmadığının sorulması üstüne anılan Başkanlığın 19/02/2018 tarihli ve E.12755 Az cevabi yazısında, Iz Yüksekokulu bünyesinde düz düzlük “Tıbbi Laboratuvar” programının “Maharet Programlar Bölümü” bünyesinde düz aldığı ve mezunlarının “Keyif Teknikeri” unvanını kullanmakta olduğu, 13/04/2017 gün ve 2017/14 Basit Yükseköğretim Müesses Başkanlığı Yürütme Oturmuş Kararında; Maliye Bakanlığı’nın 17/03/2014 günlü ve 2334 Basit yazısındaki “Beceri ve Keyif Hizmetleri Sınıfı’nda saha düzlük personelin söz konusu bakım sınıfına atanılabilecek her mesleki ense öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri amacıyla öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, ‘bitirilen ense öğrenimin kol görevi ile ilişik olması’, ‘kurumun görev alanı ile ilgili olması’ yahut ‘mevcut mesleksel öğrenimin program ve kısım bazında devamı mahiyetinde tıpkı dal tahsil olması’ üzere şartların aranmasına ister bulunmadığı, yalnız bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleksel aynı üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği” konusundaki görüşü dikkate alınarak; Sağlıkta Lisans tamamlama hakkı sunulan lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları amacıyla ense tahsil olup olmadığından artış tamamlanan lisans öğreniminin keyif hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ve bu nedenle sağlık teknikeri unvanı kayran önlisans programlarının bile ortaöğretim keyif hizmetleri sınıfı üzere üstöğrenim sayılmasına değişmeyen verildiği belirtilmiştir.

Bu durumda, 657 Sınırlanmış Cesamet Memurları Kanun kapsamında, abla olarak görev fail davacının mezun olduğu …..Üniversitesi, Afiyet Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilişkin bire bir art tahsil olduğu anlaşılmakta olup, olumsuz yöndeki görüşle üretim edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi önünde verilen duruşma kararında hukuki çıkmış görülmemiştir.

SON : Açıklayan nedenlerle;

1.2577 Mahdut Yasa’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilgilendiren temyize laf Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 ruz ve E:2011/148, K:2011/1155 Basit kararının BOZULMASINA,

3. Baştan benzeri karar sıyrılmak üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un ( Geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına bitmeme edilen ) 54. maddesinin birinci fıkrası göre bu kararın beyanat tarihini izleyen 15 devir içerisinde kararın düzeltilmesi yolu meydanda girmek amacıyla, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share: