Danıştay’dan afiyet personelinin dip öğrenimine dayalı balaban karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, keyif personelinin kayırıcı öğrenimine dair yüce bire bir değişmeyen verdi!

Ülkü konusu olayda, Bacı olarak görev özne ilgilendiren görevli “Tıbbi Laboratuvar” programını bitirdiği için intibakı yapılarak, remiks ve tazminatları 2010 yılına büyüklüğünde yöre lisans düzeyinde ödenmiştir. Bu tarihten bilahare, Yükseköğretim Yürütme Müesses Kararı doğrultusunda, lavta, bacı ve sağlık memuru kadrosunda çalışanlar amacıyla bitirdiği programın peş öğrenim sayılmaması gerekçesiyle bindirim ve tazminatları baştan ortaöğretim düzeyinde ödenmeye başlanmıştır.

Bu nedenle, ilgili kişinin dalavere mahkemesi açtığı sevgili sonucunda, önceki paye mahkemesi Tıbbi Laboratuvar programının hemşirelik mesleği için ense öğrenim sayılmaması yönündeki karardan dolayı yapılan idarenin işlemini hukuka akıllıca bulmuştur.

Danıştay Onikinci Dairesi ise,

-YÖK yoluyla üniversitelerin keyif çığır yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında tanıdık öğrenimin abla, ebe ve afiyet memurluğunun aynı kayırıcı öğrenimi olmadığına dayalı işlemin iptali yolunda sunulan Danıştay 8. Dairesi’nin aldığı kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Oturmuş’nun 16/02/2017 gün ve E:2014/4679; K:2017/615 Sayılı kararı ile onandığını,

-Danıştay Onbirinci Dairesince görülmekte olan bambaşka bire bir davada, Sağlıkta Lisans tamamlama hakkı sunulan lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları amacıyla dip öğrenim olup olmadığından artım tamamlanan lisans öğreniminin sağlık hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ve bu nedenle sağlık teknikeri unvanı düz önlisans programlarının üstelik ortaöğretim sağlık hizmetleri sınıfı için üstöğrenim sayılmasına değişmeyen verildiği,

Bu durumda, 657 Basit Oran Memurları Yasa kapsamında, abla kendisine fariza yapan davacının mezun olduğu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilgili benzeri kayırıcı öğrenim olduğu,

Gerekçeleriyle İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2018/8098

K. 2019/1769

T. 12.3.2019

İSTEMİN KONUSU : Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Dar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KAPAT X

YARGILAMA SÜRECİ:

Sorun konusu rağbet: … Cesamet Hastanesinde fiilî Abla namına görev yapan savlayıcı vasıtasıyla, ….. Üniversitesi, Keyif Hizmetleri Çığır Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından çıkışlı olması nedeniyle önlisans düzeyinde ödenen mali haklarının 2010 yılının Sülale ayı itibariyle baştan ortaöğretim mezuniyeti anne alınarak ödenmesi üzerine yapmış olduğu başvurunun reddine ilgilendiren işleminin iptali ve yoksun kaldığı akçasal haklarının kanuncu faiziyle alay malay ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Rütbe Mahkemesi kararının özeti: Erzurum 2. İdare Mahkemesince; 657 Mahdut Fehamet Memurları Kanunu layıkıyla fiilî bacı adına görev eden davacının, parasal haklarının bire bir dal öğrenim durumuna göre belirlenmesinin bitirdiği programın mesleksel art öğrenim namına kabul edilip edilmemesine vabeste olduğu, davacının çıkışlı olduğu Tıbbi Laboratuvar programının, Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla hemşirelik mesleğinin bire bir eğin öğrenimi namına akseptans edilmediği gerekçesiyle sorun konusu prosedür hukuka akıllıca bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Müddei aracılığıyla, Yükseköğretim Umumi Kurulunun 04/02/2010 günlü kararı uyarınca, 01/12/2009 tarihine kadar “Tıbbi Laboratuvar” bölümünden çıkışlı olanların bitirdikleri bölümünün sağlık çalışanları için mesleksel üst öğrenim sayıldığından bahisle mahkeme kararının, hukuka marjinal olduğu belirtilerek temyizen incelenerek bozulması gerektiği ati sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Mahkemeli idare eliyle, savunma verilmemiştir

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Keyif Hizmetleri ve Havari Sağlık Hizmetleri sınıfında hemşire yerine fariza fail davacının, çıkışlı olduğu Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Patika Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümünün mesleği ile ilgili tıpkı üst öğrenim olduğu anlaşıldığından davanın reddi amacında sunulan duruşma kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Muayene Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki vesaik incelendikten sonraları gereği görüşüldü:

DEĞIŞMEYEN : İNCELEME VE ESBABIMUCIBE:

MADDİ OLAY :

…….. Devlet Hastahanesinde 657 Mahdut Azamet Memurları Kanunu’na bağımlı amelî Abla yerine görev yapmakta iken 16/08/2007 tarihinde Cumhuriyet Altını Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Iz Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından çıkışlı olan davacının intibakı yapılarak bindirim ve tazminatları 2010 yılının Ev ayına büyüklüğünde önlisans düzeyi üzerinden ödenmeye başlanmış, 2010 günlü Faziletkâr Tahsil Icra Yerleşmiş kararı uyarınca bitirdiği bölümün lavta, abla ve esenlik memuru kadrosunda çalışanlar amacıyla art tahsil sayılmadığına değişmeyen verildiği gerekçesiyle, 2010/Eş ayından itibaren yararlanmakta olduğu bindirim ve tazminatlarının lise düzeyinden ödenmesi konusunda aylık ve melfuf ödemelerinin önlisans düzeyi üzerinden ödenmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin 23/11/2010 tarihli işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların ödenmesi istemiyle bakılmakta olan sorun açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sınırlanmış Şevket Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “II. Tazminatlar” başlıklı fıkrasında, görevin ehemmiyet, yük ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, grup unvan ve derecesi ve eğitim bilimi seviyesi kadar hususlar gözönüne alınarak bu Yasa’dahi belirtilen bildirme faziletli Celal memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek temel, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat namına ödeneceği, tıpkısı fıkranın “A.Özel Hizmet Tazminatı” Bölümü içre kayran düzlük ( b ) bendinde ise, sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan tıpkı arka öğrenimi bitirenler için, esbak öğrenim durumlarına ilişkin ödence oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

05/05/2006 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak 17/04/2006 günlü ve 2006/10344 Sınırlanmış Kabine Kararıyla yürürlüğe konulan Ululuk Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4. maddesinin 1. fıkrasının ( e ) bendinde dahi, kurumların beceri ve sağlık hizmetleri sınıflarına ilgili kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel bire bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai ahval hariç girmek üzere, kariyerleri ( mesleksel art öğrenimleri ) asıl alınarak zam ve ödence ödeneceği; kadroları teknik ve esenlik hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından aynı kadroya atanılamayacak gelişigüzel üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden ekolojik ortam bindirim ve ödence ödenmeyeceği öngörülmüştür.

2547 Çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu’nun 43. maddesinin (b) bendinde, ayrımsız meslek ve fen dallarında, eğitimöğretim eden üniversitelerde, eğitim bilimi-öğretim, metod, genişlik, talim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonraları kazanılan unvanların bire bir ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına vadi verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda meydan düzlük mevzuat alay malay değerlendirildiğinde, özel bakım tazminatı ve canip ifa zammı ödenecek esenlik personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilişik yükseköğrenim görmüş olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yükseköğretim Müesses Başkanlığı’nın 20/11/2007 devir ve 31376 Mahdut işlemi ile üniversitelerin sağlık patika yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında tanıdık öğrenimin bacı, nine ve sağlık memurluğunun bire bir art öğrenimi olmadığına karar bırakılmış ise de, bu işlemin iptali amacında sunulan Danıştay 8. Dairesi’nin 26/05/2014 gün ve E:2010/2739; K:2014/4194 Çevrilmiş kararı Danıştay İdari Sav Daireleri Yerleşmiş’nun 16/02/2017 gündüz ve E:2014/4679; K:2017/615 Az kararı ile onanmıştır.

Mavera yandan, Danıştay Onbirinci Dairesince, 09/01/2018 ruz ve E:2016/4325 Sınırlanmış duruluk kararı ile Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığı’ndan, Keyif Hizmetleri Çığır Yüksekokulu “Tıbbi Laboratuvar” bölümünün, 657 Basit Yasa’un kapsamında “Esenlik Hizmetleri ve Koruyucu Esenlik Hizmetleri Sınıfı”nda görev yapanlar amacıyla kayırıcı tahsil olup olmadığının sorulması üzerine mezkûr Başkanlığın 19/02/2018 günlü ve E.12755 Basit cevabi yazısında, Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer düz “Tıbbi Laboratuvar” programının “Beceri Programlar Bölümü” bünyesinde meydan aldığı ve mezunlarının “Keyif Teknikeri” unvanını kullanmakta olduğu, 13/04/2017 sıra ve 2017/14 Dar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Icra Yerleşmiş Kararında; Maliye Bakanlığı’nın 17/03/2014 günlü ve 2334 Az yazısındaki “Maharet ve Keyif Hizmetleri Sınıfı’nda kayran alan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek temas mesleki peş öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri amacıyla öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, ‘bitirilen üst öğrenimin takım görevi ile ilgili olması’, ‘kurumun fariza alanı ile ilişkin olması’ yahut ‘mevcut mesleksel öğrenimin izlence ve kesim bazında devamı mahiyetinde ayrımsız dal tahsil olması’ üzere şartların aranmasına lüzumlu bulunmadığı, hemen bulunulan bakım sınıfına atanılabilecek mesleksel benzeri üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği” konusundaki görüşü dikkate alınarak; Sağlıkta Lisans bütünleme sınavı hakkı sunulan lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için kayırıcı öğrenim olup olmadığından artma tamamlanan lisans öğreniminin afiyet hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ve bu nedenle afiyet teknikeri unvanı kayran önlisans programlarının de lise afiyet hizmetleri sınıfı amacıyla üstöğrenim sayılmasına değişmeyen verildiği belirtilmiştir.

Bu durumda, 657 Sınırlanmış Ihtişam Memurları Kanun kapsamında, hemşire namına görev fail davacının mezun olduğu …..Üniversitesi, Afiyet Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilişkin bire bir dal öğrenim olduğu anlaşılmakta olup, aksi yöndeki görüşle üretim edilen sav konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi uğrunda sunulan duruşma kararında türel intişar görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine makul mevcut davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize bahis Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 gündüz ve E:2011/148, K:2011/1155 Mahdut kararının BOZULMASINA,

3. Baştan tıpkı karar oluşmak, olmak için dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sınırlanmış Kanun’un ( Eğreti 8. maddesi mucibince uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin bir numara fıkrası gereğince bu kararın deklerasyon tarihini izleyen 15 dönüş içerisinde kararın düzeltilmesi yolu vazıh girmek üzere, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: