Itimat personeli amacıyla yıpranmamış tensikat

3201 çevrilmiş Güvenlik Umumi Müdürlüğü Kuruluş Kanuınunda tebeddülat yapıldı. Değişiklikler şu şekildedir: 1- EHS dışındaki, hizmet sınıflarına memur atamasında yavuklu sınav getirildi. 2- Güven çalışanları üzere birysel yorum sistemi oluşturulacak. 3- Defolu çalıştırılmasındaki oranlar, EHS dışındaki bakım sınıfları için uygulanacak. 4- Hususi harekat kursuna katılıp, özel harekat branşına dökme çevik bilek mensupları amacıyla 3 yıl iş zorunluluğu kaldırıldı. 5- Üçüncü derslik inanma müdürü olabilmek amacıyla, 2. mıntıka hizmetini yapmış yahut halen bu bölge hizmetini ifa ediyor görünmek şartı getirilmiştir.

YAPILAN TENSIKAT

– Güvenlik teşkilatı çalışanlarının gelişim başarılarının kullanmak için ferdî istimara sistemi oluşturulacaktır. Bu kıymetlendirme sonuçları, kıdem sırasının tespitinden evre terfiine kadar bir haddinden fazla işlemde canlı olacaktır. Takat Sınırı değerlendirme yılda aynı misil yapılacaktır. Eksiksiz detaylar elan sonra yönetmelikle düzenlenecektir.

– Acara kuvvette olup dahi, hususi harekat kursuna katılıp, özel harekat branşına aktarılanların 3 yıl mücahede zorunluluğu kaldırılmıştır.

– Güven Genel Müdürlüğünde EHS dışında küsurat başka hizmet sınıflarına ÖSYM’nin yaptığı merkezi komplo ile işyar personel alınıyordu. Eskimemiş düzenlemede aday sınavfda getirilmiştir. Detaylar henüz sonradan yönetmelikle düzenlenecektir.

– Bakılmaya kadın dallar, yıldırı mağdurları ve defolu çalıştırılmasında, EHS dışındaki grup sayısı anne alınacaktır.

– Üçüncü Dershane Itimat Müdürü rütbesine feyiz almak amacıyla zorunlu ikinci kesim hizmetini bildirme beş altı bir öğün yapmış almak yahut halen bu nahiye hizmetini ödeme ediyor kalkmak şartı getirilmiştir. Halen çalışmakta olanlardan 2. bölge hizmetini yapmayanlar için, EGM Faziletkâr Değerlendirme Kurulunca verilecek tıpkı eğin rütbeye terfie ilişik kararlar, bu bölgede çalışarak çalışmaya başlaması kaydıyla uygulanacaktır.

KHK’DA KAYRAN DÜZLÜK AHKÂM

661 çevrilmiş KHK’da konuyla ait adına yer düzlük egemenlik şu şekildedir:

ÖZELLIK 16- 3201 az Kanunun 85 inci maddesi başlığı ile alay malay aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Personelin performansının değerlendirilmesi

HUSUS 85- Güven Genel Müdürlüğünün mühim çekim ve hedefleri doğrultusunda, inanma teşkilatı çalışanlarının hareket başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel başarım kıymetlendirme sistemi oluşturulur.

Takat Sınırı yorum sonuçları bakım gerekleri beraberinde personelin; sükse, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, performansının geliştirilmesinde, bayrılık sırasının tespitinde, mertebe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, yetişek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde kullanılabilir.

Performansın iyileştirilmesi üzere alınması lüzumlu görülen tedbirleri görüşerek önerilerde mevcut olmak için, merkezde Takat Sınırı Değerlendirme Müesses oluşturulur.

Takat Sınırı değerlendirmesi yılda yeryüzü bir iki tıpkı öğün yapılır. Değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması, yetersizlik, bakım içi terbiye, istimara amirleri, haklarında performans değerlendirmesi yapılmayacaklar ve yapılamayanlar, Başarım Kıymetlendirme Kurulunun oluşumu ve çalışmasına ait asıllar ve esaslar, itiraz başvurusunun yöntemi ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Başarım yorum formunda saha alacak başarım istimara ölçütleri ile ihtiyaç duyulan bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.?

KAPAT X

ESKİ HÂKIMIYET

Yön 85(Ayrı Ayrı bap: 19/02/19802261/2 md.)(*)

Itimat örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye izinli amirler, hizmet gerekleri, hiyerarşik ilgiler ve sıkı esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bire bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Inanma Örgütü mensupları üzere lüzumlu gördükleri antlaşma ve hallerde mülhak sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle ilişkin bütün değerlendirmelerde bu katma sicil raporu ana alınır.

YÖN 17- 3201 mahdut Kanunun ilişik 15 inci maddesinin bir numara fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Fakat hususi harekat anne kursuna katılıp, özel harekat branşına aktarılanlar bu süreye tabi değildir.?

ESKİ HÜKÜMRANLIK

Ek Özellik 15(*)

Polis acara bukağılık birimlerine seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan personelin bu birimlerdeki bakım süreleri üç yıldır. İdarenin muktezi görmesi yahut personelin istemi üstüne bu süre üç yıla kadar uzatılabilir. Polis Güçleri enerjik kuvvet birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamamlamadan güven teşkilatının değişik bakım birimlerinde görevlendirilemez.

KONU 18- 3201 sınırlanmış Kanuna aşağıdaki melfuf maddeler eklenmiştir.

?EKLENMIŞ KONU 29- Inanma Hizmetleri Sınıfı dışında küsurat amelî veya kontratlı personelin güvenlik teşkilatına seçimi ve atanmaları; 657 basit Mehabet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınava arttırma yerine namzet sınav ve/yahut kullanışlı imtihan puanı ile özge niteliklere göre yapılır. Personelin alımı ve evvel atamaya ilgili sınav, imtihan komisyonları ve aranacak evsaf ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

12/4/1991 tarihli ve 3713 mahdut Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 günlü ve 2828 çevrilmiş Sosyal Hizmetler Kanunu ile 657 dar Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca güven teşkilatına alınacak personel sayısının hesaplanmasında, Inanma Hizmetleri Sınıfı dışındaki grup sayısı ana alınır. 657 basit Kanunun 53 üncü maddesinin bir numara fıkrasında belirtilen büyüklük inanma teşkilatı için %5 kendisine uygulanır.

EK KONU 30- Üçüncü Dershane Inanma Müdürü rütbesine terakki buyurmak amacıyla mecburi ikinci havza hizmetini genişlik beş altı benzeri posta yapmış görünmek veya halen bu nahiye hizmetini ödeme ediyor tutmak şarttır.

Bu maddenin bir numara fıkrasında tamlanan hükmün, 3713 mahdut Kanun veya 3/11/1980 günlü ve 2330 mahdut Nakdi Tazminat ve Maaş Bağlanması Için Yasa kapsamında hayatını kaybeden veya benzeri kanunlar kapsamındaki görevler nedeniyle Içtimai Asayiş Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, gitmek üzere müstelzim hareketleri yapamayacak ve başkasının arkalama ve desteğine kadın olacak derecede sökel olan inanma teşkilatı mensuplarının koca ve çocukları karşı ne şekilde uygulanacağı yönetmelikle düzenlenir.

EKLENMIŞ YÖN 31- Özel Düzenlilik Denetleme Başkanlığı emrine atanan polis güçleri denetmen ve başmüfettişleri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 az Özel Güvenlik Hizmetlerine Dayalı Kanundaki denetimleri İçişleri Bakanlığı namına yapmaya yetkilidir. Bu denetimler sonucunda düzenledikleri raporlar izinli makamlara intikal ettirilir.

Özel Düzenlilik Denetleme Başkanının finansal ve diğer koca hakları için Polis Teftiş Kurulu Başkanına ilişkin ahkâm uygulanır.

Bir Numara fıkrada öngörülen denetim ile bu maddenin uygulanmasına ilgili farklı usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik ile belirlenir.?

ÖZELLIK 20- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki eğreti maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ KONU 22- Eklenmiş 30 uncu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıllık müddet içerisinde, bir peş rütbeye yükselmek amacıyla en birkaç bekleme süresini tamamlayacak olan Üçüncü Derslik Emniyet Müdürü rütbesinde kâin personelden, sunu az tıpkısı defa mecburi ikinci mıntıka hizmetini yapmamış veya ikinci bölgeye atanmak ile birlikte göreve başlamamış olanlar hakkında, Güven Umumi Müdürlüğü Efdal Kıymetlendirme Kurulunca verilecek bire bir kayırıcı rütbeye terfie ilgili kararlar, bu bölgede çalışarak çalışmaya başlaması kaydıyla uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ikinci kesim hizmetini yapmamış İkinci Sınıf Itimat Müdürlerinin Kaliteli Güven Müdürü rütbesine feyiz edebilmesi üzere ikinci bölgedeki arz bir iki hizmet süresi kadar çalışarak zorunlu ikinci nahiye hizmeti yapmış olması şarttır.

Share: