KPSS adayı, özelleştirilecek kuruma başvurduğunda, tembel kalma riski evet mu?

Özelleştirme Sonrasında KİT Personelinin Durumu Hangi Peki?

SORU: 4857 sınırlanmış hisse senedi kanununa bakarak müteharrik durum içi daimi işçi statüsünde KİT’te müteharrik ayrımsız personelin, özelleştirme sonucunda durumu hangi tamam? Ona göre bu kuruma başvuracam, özelleştirme durumu varmış.

CEVAP: Bu soruya cevap isnat etmek üzere öncelikle KİT’leri personel mevzuatı açısından ikiye ayırmakta yarar bulunmaktadır.

1- 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT’ler

2- Parçalanmamış personeli iştirakçi (kapsam içikapsam dışı) olan KİT’ler

KİT’ler 233 basit KHK kapsamında kurulan teşebbüslerin ortak adıdır. Aşağıda sunulan bilgiler genel adına 4046 çevrilmiş Kanunun 22’nci maddesi ile Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Aziz İşçilerin Kamu Gurur ve Kuruluşlarında Arızi Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır.

1- 399 basit KHK kapsamındaki KİT’ler

Sözleşmeli Personel ve (1) sınırlanmış cetveldeki Memurlar

399 dar KHK umumi yerine KİT personel rejimini belirlemektedir. 2’nci başlıkta saydıklarımız dışındaki cemi KİT’ler bu kapsamdadır. Bu KİT’lere yaşıt adına TCDD, Çay-Düzem, TEİAŞ gösterilebilir. PTT’nin 2013 yılı itibarıyla tıpkısı KİT olmadığı dahi unutulmamalıdır.

KİT’lerde sözleşmeli personel ile (1) az cetvelde düz düzlük kadrolarda istihdam edilen daire başkanı, büro müdürü, denetmen üzere memurların görev yaptıkları KİT’in özelleştirilmesi halinde isimleri 15 çağ içerisinde Celal Personel Başkanlığına (DPB) bildirilir. DPB bu görevlilerin unvanlarını dikkate alarak başka kurum ve kuruluşlara 657 sınırlanmış Celal Memurları Kanunu Kapsamında vazifeli yerine atanmalarını kırkbeş devir içerisinde öneri şayan. Yani bu eşhas açısından özelleştirme işlemi hisse senedi güvencesi açısından aynı dava yapılanma etmemektedir.

Bu şekilde nakledilen kontratlı personele, DPB’ye bildirildikleri tarihteki ekip ve pozisyonlarına ait namına ihbarname tarihi itibarıyla almakta oldukları kavil ücreti, sevap (fazla çalışma ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, munzam sevap, mülhak ifa, heveslendirme ödemesi ve ayrımsız adlarla yapılan ödemelerin toplanmış kesin tutarının (bu cirim çakılı bir derece yerine esas alınır); nakledildiği hava yahut kuruluştaki takım veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, eklenmiş semptom, ikramiye, her soy bindirim ve tazminatları (munzam ödence ve bankacılık tazminatı karışma), ön tazminatı, baziçe tazminatı, fariza tazminatı, geçim ücreti, ücret, katma sevap, eklenmiş ifa, motivasyon ödemesi, döner payı ve tıpkı adlarla yapılan değme kalem ödemelerin (fazla emek ücreti, fiilen yapılan öğüt karşılığı ödenen ek ders ücreti aut) toplam kemiksiz tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, gelişigüzel rüşvet ve kesintiye bağımlı tutulmaksızın fark kapanıncaya büyüklüğünde antrparantez tazminat kendisine ödenir.

(1) dar cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan personelin, DPB’ye bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişik kendisine bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları maaş, katma tezahür, zam, hususi hizmet tazminatı, rahatlık tazminatı, külah tazminatı, fariza tazminatı tıpkısı bilcümle adına, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından sohbet etmek için üç sene müddet ile saklı tutulur.

İşçiler

399 basit KHK kapsamındaki KİT’lere iştirakçi kendisine atananların görev yaptıkları KİT’in özelleştirilmesi yerinde ayrıksı bire bir amme kurum ve kuruluşuna Celal memuru adına nakledilme hakkı bulunmamaktadır. İşçi statüsündeki personel 657’nin 4/C mesabesinde belirtilen eğreti personel namına farklı çekicilik ve kuruluşlara nakledilebilirler. Bu durumda mali adına gösterişli kayıplar yaşanmaktadır.

İşçi namına işe yerleştirilen tıpkı personelin KPSS Puanını merkezi künde işlemlerinde kullanmasına bir engel bulunmamaktadır.

KAPAT X

2- Cemi personeli iştirakçi (format içikapsam dışı) olan KİT’ler

Bu KİT’ler BOTAŞ, TPAO ve Ağız Emniyeti Genel Müdürlüğüdür. BU KİT’lerde gelişim kanunlarına tabi yerine görev yapmakla birlikte şişko iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, umum müdür yardımcısı, denetim kurulu başkanı, asamble başkanı, ofis başkanı, gösteriş, mıntıka, fabrika, pres ve bölüm müdürü, müfettiş ve denetmen yardımcısı, danışman ve başuzman unvanlı iştirakçi kadrolarında atanmak vasıtasıyla görev fail personelin farklı gelgel ve kuruluşlara memur yerine atanma hakkı vardır.

Bu şekilde nakledilen personele, DPB’ye bildirildikleri tarihteki grup ve pozisyonlarına ilgilendiren adına bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları ittifak ücreti, ücret (aşkın mücahede ücreti aut), ikramiye, bankacılık tazminatı, eklenmiş ücret, katma ifa, motivasyon ödemesi ve bir adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu cirim çakılı aynı değer olarak asıl alınır); nakledildiği çalım veya kuruluştaki kol veya pozisyonlara ilgili yerine yapılan mahiye, katma semptom, ikramiye, seçme tip zam ve tazminatları (ilişik tazminat ve bankacılık tazminatı karışma), rahat tazminatı, baziçe tazminatı, fariza tazminatı, kavil ücreti, ücret, ek ücret, ekleme ifa, teşvik ödemesi, döner kebap payı ve benzeri adlarla yapılan seçme tür ödemelerin (aşkın himmet ücreti, fiilen yapılan öğüt karşılığı ödenen ilişik ders ücreti aut) bütün açık tutarından fazla olması halinde aradaki ayırt tutarı, değme algı ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayırt kapanıncaya büyüklüğünde ayrıca ödence yerine ödenir.

Yukarıda unvanı belirtilenler dışında kalan personelin (durum dışı bile olsa) Ululuk memuru adına nakledilme hakkı bulunmamaktadır. Bu personel 657’nin 4/C hükmünde belirtilen arızi personel olarak değişik çekicilik ve kuruluşlara nakledilebilirler. Bu durumda yukarıda üstelik belirtildiği gibi finansal namına güç zayiat yaşanmaktadır.

BOTAŞ, TPAO ve Ağız Emniyeti Genel Müdürlüğünde işe başlayan personelin KPSS Puanını merkezi dek işlemlerinde kullanmasına aynı bariyer bulunmamaktadır.

Önemli BASAMAK: Aktarım hakkı maruf bir takım veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare marifetiyle kurma edilen ve iş kanunlarına tabi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile yapı özelleştirme programına alındıktan sonraları kuruluşa naklen veya alarga atananlar bu konu ile getirilen aktarım hakkından yararlanamaz.

Share: