Maaşsız tevellüt iznine ayrılan vazifeli, sürenin bitiminden geçmiş benzemek isterse dönebilir mi?

Bilindiği üzere akıbet yapılan aranjman ile doğuma sadık maaşsız cevaz hakkı, hem anneye hem üstelik babaya tanınmıştır. Anne, annelik izin süresinin bitim tarihinden itibaren; ata ise veladet tarihinden itibaren 2 yıla kadar maaşsız müsaade kullanabilir. Burada idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Tamam doğumdan dolayı maaşsız izne ayrılan tıpkısı vazifeli, ayrımsız müddet sonra memuriyete yaklaşmak isterse, dönebilir mi? İdarenin bu rica karşısında takdir hakkı var mıdır? Tıpkısı ziyaretçimiz göstermek istediğini, idareye başvurduğunu fakat idarenin bibi kendisine yanıt vermediğini belirtmektedir. Hem 657 sınırlanmış yasa, hem dahi Şikayet ve Müracaat yönetmeliği bağlamında yaptığımız benzeri yorum amacıyla başlığa tıklayınız.

Merhaba,

657 ye bağımlı adına aynı kerem üniversitesinde 14 senedir çalışmaktayım. Aylıksız veladet iznimi yarıda kesip göreve bidayet talebimle ilişik dilekçemi kurumumda bolum amirime ilettim. Ancak kendisi dilekçemi zaruri birime göndermiyor ve göreve başlamakla ilişkin talebime karşılık vermeyi erteliyor. İzin süremin bitmesine 5 ay var ancak ben finansal durumlardan âlem görevime et kafalı andırmak zorundayım zira esim su zaman çalışmıyor. Bu durumda görevime hoşgörüsüz benzemek amacıyla hangi yapabilirim. Amirim benim göreve başlamamı hangi kadar erteleyebilir? Dilekçemi rektörlüğe iletmeme hakkı var mı?

İyi icraat

Bilindiği için, 657 çevrilmiş Celal Memurları Kanunun 6111 dar Kanunla değişik 108 inci maddesinin (B) bendinde Doğum özne memura, 104 üncü konu uyarınca verilen veladet sonrası üvey anne izni süresinin bitiminden; eşi tevellüt işleyen memura ise, tevellüt tarihinden itibaren istekleri konusunda yirmidört aya kadar aylıksız müsaade verilir.” hükmü vadi almakta olup, mezkûr madenin (F) bendinde ise ” Maaşsız izin süresinin bitiminden önceki mazereti müstelzim sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içre göreve dönülmesi zorunludur. Maaşsız müsaade süresinin bitiminde yahut vesile sebebinin kalkmasını izleyen on dönüş süresince görevine dönmeyenler, memuriyetten fariğ sayılır.” denilmektedir.

Belirtilen hükümlerde doğuma sınırlı maaşsız izin alınmasında idarenin takdir hakkı kaldırılmış olup, müsaade verilmesi veladet yapılmasına ve memurun isteğine bırakılmıştır.

Doğuma sınırlı çocuğunun olması ve memurun isteği şartlarında birisinin kalkması halinde yani çocuğun ölümü yahut gönül halinin kalkması halinde ilgilinin 108 inci maddenin 5 inci fıkrası hükmü göre göreve döndürülmesi gereklidir.

Başka taraftan, 657 çevrilmiş Mehabet memurları Kanunun umumi haklar kapsamında muazzez müracaat, şikayet ve sav hakkı 21 inci madde birlikte “Mehabet memurları kurumlarıyla ilgilendiren resmi ve şahsi işlerinden ufuk müracaat; amirleri yahut kurumları eliyle kendilerine meri yönetsel gösteri ve işlemlerden dolayı şikayet ve sevgili açım hakkına sahiptirler.

Başvurma ve şikayetler saraka veya yazı ile yeryüzü andıran amirden başlayarak teselsül yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en gücük zamanda ilgiliye bildirilir. Başvurma ve şikayetlerle ilişik temel ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak benzeri yönetmelikle düzenlenir.” şeklinde düzenlenmiştir. Mezkûr Maddenin serencam fıkrası hükmü uyarınca Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Üzerine Yönetmelik 28.11.1982 günlü ve 8/5743 sayılı Kabine Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup,12.01.1983 günlü ve 17926 sayılı Resmi Gazete’da yayımlanmıştır.

Şevket Memurlarının Başvurma ve Şikayetleri Karşı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde Oran memurları kurumları ile ilişik resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına topluluk oldukları belirtildikten sonraları karar mercii antetli 12 inci maddesinde “Müracaatlar karşı karar ödeme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler ile başvurma konusunu çözümlemeye çıkışlı kılınan mercilere aittir.

Müracaatı akseptans fail fakat sorunu çözümleme yetkisi yoksuz ümera bunları nöbet yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 çağ içinde zeki ettirilir.

Toplu müracaat yasağı, gestalt, yapılacak amal, süre, itiraz, başvurma edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler.” denilmektedir.

Antrparantez, anılan Yönetmeliğin şikayete ilişik usul ve esaslar 13 üncü husus hükmü gereğince Şevket Memurlarının yapacakları müracaatlar karşı dahi uygulanan olduğu egemenlik altına alınmıştır. Amirlerin sorumlulukları başlıklı 14 üncü maddesinde ise “Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun yerine işlenmiş kâin şikayet ve müracaatlar üzerine Yönetmelikte öngörülen görevlerini vaktiyle ve mecmu namına hesabına getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine bakarak 657 sınırlanmış Çap Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde muazzez sıkı düzen cezalarından birisi verilir.” denilmektedir.

KAPAT X

Bu itibarla, Azamet Memurlarının Başvurma ve Şikayetleri Için Talimatname hükümlerine akıllıca adına yapmış olduğunuz müracaatınızı değişmeyen merci olmayan amirin 3 bölüm içerisinde değişmeyen verecek mercie iletmesi gerekir. Anılan yönetmeliğe uymaz akım eden amiri Bu Yönetmelik hükümlerine uyarak şikayet edilen mir atlanılmak vasıtasıyla şikayet ederek Yönetmeliğin14 üncü maddesinin uygulanmasını isteme hakkı bulunmaktadır.

Bu çerçevede,

1-Mevlit cihetiyle memurun kullandığı aylıksız izinde idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır.

2-Maaşsız izni keserek başlamada dahi, idarenin ölçüm hakkının bulunmadığı değerlendirilmektedir.

3-Müracaatınız üstüne idarenin yer güdük müddet içerisinde sizi göreve başlatması gerekmektedir.

4-Kuruma, “iznin kaldırılarak” göreve başlatılmanız amacıyla usulüne makul mukayyet yerine müracaat edin.

5- Müracaatınızı karar merci sıfır amirin 3 ahit içerisinde karar verecek mercie iletmesi gerekir.

6- Mezkûr yönetmeliğe yeraltı akıntı eden amiri, bu Talimatname hükümlerine uyarak, şikayet edilen baş atlanmak yoluyla şikayet ederek Yönetmeliğin14 üncü maddesinin uygulanmasını rıza hakkı bulunmaktadır.

7-Antrparantez müracaatınız kabul edilmez ise idari hâkimiyet için başvurmanızı öneririz.

8- İşleminizin idarece akseptans edileceğini umuyoruz.

Share: