Memura verilecek hastalık raporunun ve refakat izninin detayları belli oldu

23 Ilkgüz 2011 tarihinde yayımladığımız haberde, artık çor raporlarına dayalı yönetmeliğin çıkarılması gerektiğini belirtmiştik. Bu habere laf talimatname 29 Ilk Teşrin 2011 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmeliğe bakarak tek hekimden 10 güne büyüklüğünde çor raporu alınabilecek, bu raporda taharri muayenesi yapılacağı belirtilmiş ise kontrol sırasında 2. el bir tane hekimden 10 zaman daha hastalık raporu alınabileceği düzenlenmiştir. Yıl içinde yegâne hekimden sunu aşkın 40 güne kadar hastalık raporu alınabilecektir. Bu süreyi aşan raporların keyif kurulunca verilmesi gerekmektedir. Detaylar üzere başlığa tıklayınız.

EMEKLİLİK İŞLEMİ UYGULANACAK HASTALIKLAR

Yönetmeliğin 6. maddesinde ve 9. maddesinde bu konuya ilişik kendisine maddelere saha verilmiştir. Maddeler şu şekildedir:

“Bap 6- (1) Memura, maaş ve koca hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lazım üstüne, kanser, ince ağrı ve psikopati kabil ayrıntılı mütemadi aynı tedaviye gerekseme gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya büyüklüğünde, değişik çor hâllerinde ise oniki taban kadar cevaz verilir. Azamî müsaade sürelerinin hesabında, bir hastalığa vabeste adına fasılalarla geçer hastalık izinleri da iki cevaz arasında sabık sürenin benzeri yıldan beş altı olması kaydıyla dikkate alınır.
(2) İzin süresinin böylelikle, hastalığının devam ettiği biçimsel afiyet yerleşmiş raporu ile belirleme edilen memurun izni, birinci fıkrada tamlanan süreler büyüklüğünde uzatılır, bu sürenin böylece dahi iyileşemeyen görevli için tekaütlük hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı cihetiyle yataklı vagon tedavi kurumunda yatarak gördüğü otama süreleri, bir numara fıkrada tamlanan hastalık iznine ilişik sürenin hesabında dikkate alınır.
Konu 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler büyüklüğünde cevaz kullanan memurun, bu iznin böylelikle işe başlayabilmesi amacıyla, iyileştiğine dair biçimsel keyif müesses raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu anlatım, sıkıntılı dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. İzin süresinin sonunda, hastalığının bitmeme ettiği resmî afiyet müesses raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin bir numara fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin böylece birlikte iyileşemeyen işyar üzerine emeklilik hükümleri uygulanır. “

Bu maddelerde düz düz, “tıpkısı hastalığa ilişkin namına fasılalarla geçer not hastalık izinleri bile iki cevaz arasında güzeşte sürenin bir yıldan beş altı olması kaydıyla dikkate alınır” düzenlemesi eskimemiş benzeri düzenlemedir. yeknesak verecek olursak, memura ayrımsız hastalığından âlem 6 ay cevaz verilir, işyar işe başlar fakat 6 kamer sonraları gine tıpkı hastalıktan 6 kamer çor raporu verilirse, iki ifade tarihi ortada 1 yıldan bir iki süre olduğu üzere alınan ikinci ifade süresi 1. rapora eklenir. Bu kişiye esenlik raporu ile oniki kamer kada hastalık raporu düzenlenmesi halinde, vazifeli için emeklilik işlemi başlatılmalıdır.

YEGÂNE HEKİM 10 GÜNE BÜYÜKLÜĞÜNDE HASTALIK RAPORU DÜZENLEYEBİLİR

Yönetmeliğin 6. maddesinde bu konuya ilgilendiren yerine iki maddeye saha verilmiştir.

“(4) Memurlara yegâne doktor raporu ile bire bir defada genişlik haddinden fazla on dönem anlatım verilebilir. Raporda arama muayenesi öngörülmüş ise arama muayenesi sonrasında tek hekim eliyle sunma haddinden fazla on çevrim elan ifade verilebilir.
(5) Arama muayenesi sonrası hastalığın bitmeme etmesi cihetiyle verilecek hastalık raporlarının on haset aşması yerinde bu raporun afiyet kurulunca verilmesi zorunludur. Fakat o yerde afiyet kurulu mevcut SGK ile sözleşmeli bire bir keyif bakım sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle afiyet kurulu kâin SGK ile sözleşmeli esenlik bakım sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde biricik hekimler en çokça on dönem henüz hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle bariyer olan tıbbî sebeplerin hekim eliyle belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim vasıtasıyla planlı hastalık raporlarının meri sayılabilmesi amacıyla, bunların İl Esenlik Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.”

BİR TAKVİM YILINDA YEGÂNE TEKİMDEN YERYÜZÜ AŞKIN 40 DÖNME IFADE ALINABİLECEK
40 HASET AŞAN SÜRELER, RESMİ SAĞLIK KURULLARINCA ONAYLANACAKTIR

Yönetmeliğin 6. maddesinde bu konuya ilgili yerine iki maddeye düzlük verilmiştir.

(6) Memurlara ayrımsız takvim yılı zarfında tek hekim aracılığıyla verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi sabık çor raporları esenlik kurulunca verilir. Biricik hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri çor raporlarında gösterdikleri zorunluluk konusunda sene ortamında bütün kırk bölüm hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde yegâne hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların muteber sayılabilmesi amacıyla bunların biçimsel sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

(7) Eş hekimi ve çekicilik tabiplerinin vereceği raporlar dahi bir tane hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

ALINAN TABIR ERTESİ DÖNME MESAİ SAATİ BİTİMENE KADAR KURUMA ULAŞTIRILMALIDIR

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilişik kendisine kayran düz hüküm şu şekildedir:

(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun belirleme edilebilmesi üzere, hastalık raporlarının aslının veya aynı örneğinin en geç raporun düzenlendiği haset strateji eden günün çalışma saati bitimine kadar elektronik ortamda veya akıllıca yollarla tutkun olunan sıkı düzen amirine tefehhüm ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, anlatım süresi böylelikle raporun aslının tasdik edilmesi zorunludur. Almanak iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip bildirme geç izin münteha tarihinde sıkı amirlerine vukuf ettirilir.

KAPAT X

USUL VE ESASLARA UYGUN TABIR ALINMAMIŞ İSE VAZIFELI YAZILI NAMINA BİLGİLENDİRİLECEK

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilgilendiren kendisine meydan kayran buyruk şu şekildedir:

“(5) Bu Yönetmelik ile tayin edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alman çor raporlarına dayanılarak çor izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu uzanım memura bağlanmış adına bildirilir. Bu bildirim üstüne işyar, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Ihbariye yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurin müsaadesiz ve özürsüz namına görevlerini metrukiyet etmiş sayılarak haklarında 657 mahdut Yasa ve hususi kanunların ilgili hükümleri layıkıyla muamele yapılır.”

HASTALIK RAPORU BAŞKA BİR İLDEN ALINAMAZ

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ait namına yer kayran egemenlik şu şekildedir:

“(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici fariza ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile evgin vakalar dış, memurluk mahallindeki yahut hastanın sevkinin yapıldığı afiyet hizmeti sunucularından alınması zorunludur.”

Bu yön ile gelişigüzel aynı çok ağız dalaşı sona erdirilmiştir. Eğer işyar yıllık müsaade üzere kanuni bir iznini kullanıyor değilse Kırıkkale’bile çalışıyorken Yozgat’a gidip oradan anlatım almayacaktır. Anlatim memuriyet mahallinden alınmalıdır.

HAKEM HASTANE OLAYINDAKİ ACİL ŞARTI KALDIRILDI

Yönetmeliğin 7. maddesinde, konuya ilgili yerine saha düzlük hâkimiyet şu şekildedir:

“(7) Hastalık raporlarının fenne hilaf olduğu üstüne kararsızlık bulunması hâlinde, vazifeli hastalık izni kullanıyor sayılmakla gelişigüzel Afiyet Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye irsal edilir ve sonucuna bakarak muamele yapılır. Hakem şifahane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.”

Esbak talimatname düzenlemesinde hoppadak ivedi hallerde alınan esenlik raporları fene muhalefet gerekçesinden kontekst yargici hastaneye gönderilebilmekteydi. Bu sınırlama kaldırılmıştır. Normal çor raporu alındığında birlikte, kurum eğer fenne aykırılıkta duraksama buluyorsa, memurun bulunduğu yere hakın hakem hastaneye irsal edebilecektir.

YILLIK İZİNDEYKEN HASTALIK RAPORU ALINMASI

Bu konudaki aplikasyon eskisi gibidir. Eğer hastalık raporu süresi almanak cevaz süresinin zarfında kalıyorsa işyar yıllık müsaade süresinin böylecene, eğer almanak izin süresini aşıyorsa görevli çor raporu süresinin böylecene işe başlayacaktır. Çor cihetiyle kullanılamayan almanak izinler, almanak izne eklenecektir. Bu konu yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenmiştir.

REKAFAT İZNİNİN DETAYLARI

Bu konu yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenmiştir.Refakat izni verilebilmesi amacıyla,
a) Bakmakla görevli olduğu ana, cet, koca ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla görevli olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, herif ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
dokunaklı bir ilçe geçirdiğinin veya tedavisi ayrıntılı süren aynı hastalığı bulunduğunun sağlık oturmuş raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

Raporda bulunması gereken detaylar

Refakat izni amacıyla verilecek keyif oturmuş raporunda; refakati mucip tıbbî nedenler, refakat edilmediği takdirde hayatî acı bulunup bulunmadığı, sonsuz ve yakm bakım gerekip gerekmediği, üç kocaoğlan geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin cemaat olması müstelzim özel nitelikler kayran alır. Vacip görülmesi hâlinde üç mahiye süre bire bir koşullarda bire bir munzam kadar uzatılır.

Aynı can için tıpkı dönemde nagehan çok memura refakat izni verilmez

Yönetmeliğin 10. maddesinde vadi düz başka hususlar şu şekildedir:

(3) Aynı kişiyle ilgili namına ayrımsız dönemde apansız fazla vazifeli refakat izni kullanamaz.
(4) Tıpkı birey ve benzeri vakaya dayalı namına vcrilecek refakat izninin bütün süresi şeş kocaoğlan geçemez.
(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde vazifeli iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya cevaz süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz yerine görevlerini ayrılma etmiş sayılarak haklarında 657 çevrilmiş Kanun ve hususi kanunların ilgilendiren hükümlerine bakarak muamelat yapılır.
(6) Refakat izni kullanılırken memurun mahiye ve özlük hakları korunur.

Share: