Doçentlik unvanı, sağlık personeline mali doğruluk sağlar mı?

Doçentlik unvanının esenlik personeline mali bİr faiz sağlayabilmesi üzere, ilgilinin yükseköğretim kurumlarında fiilen iki sene çalıştıktan sonradan Üçüncü Kademe Sağlık Tesislerinde (Terbiye Araştırı Hastaneleri) çalışmaya başlaması gerekmektedir.

SORU: 2018 Nisan ayında Yasalı referans kriterlerini tamamlayarak doçentlik Başvurusu yaptım. Aile 2019 birlikte doçentlik Unvanını aldım. Çalıştığım hastane ikinci aşama tıpkısı afiyet kuruluşu olup burada doçentlik kadrosu bulunmuyor. Ego burada uzman hekim (Ocak Hekimliği Uzmanı) kadrosunda çalışmaya bitmeme ediyorum. Burada bundan sonra çalıştığım sürece doçentlik Unvanının hangi mali ve can haklarından yararlanabilirim? Maaşıma bir katkısı tamam mu? Döner Sermaye sermayeden doçent katsayısına göre faydalanabilir miyim?

KARŞILIK:

2914 Sınırlanmış Erdemli Talim Personel Kanunu’na Tabi Olan Personel

Danıştay Sekizinci Dairesinin vermiş olduğu karara bakarak; Doçentler üzere öngörülen ödenekler ortada, 2547 mahdut Kanun’un 58. maddesi gereğince döner kebap yardım payı, 2914 sınırlanmış Kanun’un 11. maddesinde katma ders ücreti, 12. maddesinde üniversite ödeneği, 14. maddesinde ihya ödeneği, gine bire bir Yasanın Ilişik 1. maddesinde eğitim tedris ödeneği, Katma 2. maddesinde dahi rahat tazminatı ve 11.06.2008 güneş ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Fariza Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı göre “fariza tazminatı” kabil ödentiler yer almaktadır. 2914 Mahdut Yüksek Talim Personel Kanunu’na Tabi Olan Personel bu finansal haklardan yararlanır.

Levha-I

DOÇENT UNVANINA BAĞLI ÖDENEKLER

DOÇENT KADROSUNA BAĞLI ÖDENEKLER

Melfuf Alamet

2914 az Kanunun 5. maddesi gereği

Üniversite Ödeneği

2914 sayılı Kanunun 12. maddesi gereği

Eklenmiş Dersler

2914 sayılı Kanunun 11. maddesi gereği

Fariza Tazminatı

Görev Tazminatı Ödenmesi Karşı Karar gereği

Döner Kebap Ulama Payı

2547 az Kanunun 58. maddesi gereği

Gönül Rahatlığı Ödence

2914 sınırlanmış Kanunun melfuf 2. maddesi gereği

Geliştirme Ödeneği

2914 sınırlanmış Kanunun 14. maddesi gereği

Eğitim Bilimi Öğretim Ödeneği

2914 az Kanunun ek 1. maddesi gereği

12.06.2018 zaman 30449 az Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin 16 maddesinde; “Profesörlük, doçentlik veya hekim öğretim üyesi unvanlarını kazananlar, seçme san dönemi içre yükseköğretim kurumlarında çalışarak iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.” hükmü meydan almaktadır.

657 sınırlanmış Celal Memurları Kanunu’na tabi Olan Türkiye Amme Hastaneleri Kurumuna Kapalı Esenlik Tesislerinde Görevli Personel

KAPAT X

28559 sınırlanmış Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Sadık Sağlık Tesislerinde Vazifeli Personele Ek Ifa Yapılmasına Dayalı Yönetmeliğin Ilişik.1 de tavan eklenmiş ödeme tutarına esas katsayıların hesaplanmasında; (Tablo-II) Doçent ve Profesörler üzere mesai içi tavan munzam ifa tutarına temel katsayı 8, faaliyet dışı tavan melfuf ifa tutarına esas katsayı 2,40’dır.

Tabela-II

Iş İçi Tavan Ilişik Ödeme Tutarına Temel Katsayılar

Faaliyet Dışı Tavan Katma Ifa Tutarına Esas Katsayılar

Eğitim Bilimi görevlisi ile uzman doktor kadrosuna atanan profesör ve doçentler

8

2,40

Gine 28559 sayılı Türkiye Amme Hastaneleri Kurumuna Sınırlanmış Keyif Tesislerinde Görevli Personele Melfuf Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Munzam.5 birlikte Eklenmiş Puan Ifa Tablosunda, Mürebbi tutma Puanı amacıyla, Eğitim Bilimi sorumlusu, yetişek görevlisi ile ehlivukuf hekim kadrosundaki profesörlere %40, eksper hekim kadrosundaki doçentlere %30 oranında Esenlik tesisi nokta ortalaması üzerinden ilişik fakül verileceği belirtilmiştir.

209 az Esenlik Bakanlığına Kapalı Afiyet Kurumları İle Esenlendirme (Iyileştirme) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Karşı Kanunun Mülhak Konu 3 ‘e bakarak; Vekillik ve sınırlanmış kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye karışma) atanan ve 5 inci yön (altıncı fıkrası dünya) layıkıyla döner kebap gelirlerinden katma ödeme kayran eğitim görevlilerine yer faziletkâr Şevket memuru aylığının (eklenmiş nişan dahil) % 410’u, uzman tabip, tıpta eksperlik mevzuatına göre eksper olanlar ile bilirkişi diş tabiplerine % 335’i ve düz hekim doktor ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, rastgele kamer gelişigüzel katkıya vabeste olmaksızın döner kebap gelirlerinden melfuf ödeme yapılır.

657 sayılı Kanunun 36/A-10 uncu maddesinde “Doktora üstü darülfünun doçentliği unvanını üniversitede memur iken kazananlara tıpkı adım, değişik memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki mertebe ilerlemesi uygulanır.” hükmü gereği, 657 mahdut kanuna tabi yerine etkin personelin iki basamak ilerlemesi uygulanmaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda; İkinci Etap Esenlik Tesisinde 657 basit kanuna tabi kendisine çalışmanız zımnında ve Doçentlik Unvanınızı 2019 yılında almanız “Yükseköğretim kurumlarında çalışarak iki sene fariza yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.” maddesi layıkıyla doçentlik unvanının hoppadak basamak-rütbe ilerlemesinden yararlanacağı ve ancak Yükseköğretim Kurumlarında 2914 Sınırlanmış Efdal Tedrisat Personel Kanunu’na bağımlı çalışmanız durumunda Doçentlik Grup-Ün durumunuza göre LEVHA-I bile belirtilen finansal haklardan yararlanacağınız veya ait madde gereği Yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl çalıştıktan sonra Üçüncü Adım Sağlık Tesislerinde (Eğitim Araştırma Hastaneleri) çalışmanız yerinde; Eklenmiş Ifa Tutarına Temel Katsayılarından (Resim-II) ve Katma ödemenizin yetişek görevlilerine yeryüzü erdemli Oran memuru aylığının (ekleme koku karışma) % 410 ile ödenmesi gerektiği ve eklenmiş nokta yerine eğitici sübvansiyon puanı, ehlihibre otacı kadrosundaki doçentlere %30 oranında Afiyet tesisi puan ortalaması üzerinden ek nokta verilerek hesaplanarak ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Share: