Dokuz başlıkta, hangi süreler 8 yıla tıpkısı kademede dikkate alınır?

Bu dosyamızda, 8 yıla tıpkı kademe uygulamasında dikkate alınacak süreler ile dikkate alınmayacak sürelere dair konulara düz vereceğiz.

657 sınırlanmış Ululuk Memurları Kanununun 64. maddesinde “Kademe; rütbe içre, görevin önemi yahut sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun adım ilerlemesinin yapılabilmesi amacıyla bulunduğu kademede yer birkaç benzeri sene çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği tıpkı kademenin bulunması şartları aranır.72 nci özellik mucibince mukannen tıpkısı süre fariza açmak amacıyla, mecburi namına daim görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen işlemek suretiyle geçirilen seçkin iki sene amacıyla aynı rütbe ilerlemesi elan verilir. Almanak izinde geçirilen süreler çalışarak çalışılmış sayılır. İki yıldan beş altı süreler dikkate alınmaz.

Akıbet sekiz yıl içre temas sıkı cezası almayan memurlara, mahiye derecelerinin yükseltilmesinde dikkate darılmak amacıyla bir rütbe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz rastgele sınıf ve derecedeki memurin, doğruluk kazandıkları tarihten geçerli olmak amacıyla ve hatta ayrımsız el işi icap kalmaksızın tıpkı gelecek kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Mertebe ilerlemesi ile ilişik onaylama mercii atamaya mezun amirdir. Müsaade mercileri paye ilerlemeleri ile ilişkin yetkilerini devredebilirler.

Evre ilerlemesine türe kazanamayan memurlar, kurumlarınca temas ay alınacak şişko onaylarla belirlenir. Merhale ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye layık olmadıkları sonra tayin edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten bahsetmek için fesih edilir.” hükmü bulunmaktadır.

64. maddedeki “akıbet 8 sene süresince seçme disiplin cezası almamak” ifadesinin, maddenin hepsi göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, hakkında 657 basit Kanuna göre düzen bağı cezası uygulanabilecek aynı görevde sabık ve 64. maddeye bakarak niteliksiz adım ilerlemesinde değerlendirilen (çalışarak çalışılan) 8 almanak süre zarfında sıkı cezası almayanları kapsadığını düşünüyoruz.

Buradan yola çıkarsak:

1- Memurlukta geçen süreler:

Hükme bakarak memurlukta güzeşte süreler, 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınacaktır.

2- Adaylıkta sabık süre:

657 çevrilmiş Kanunun 57. maddesinde “Namzetlik süresi içinde aylıktan kesme veya derece ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların düzen bağı amirlerinin teklifi ve atamaya çıkışlı amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgilendiren kurumlarca derhal Heybet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmü bulunmaktadır. Hükümden, aday memurin üzerine düzen bağı cezası uygulanabileceği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle adaylıkta sabık sürelerin 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

KAPAT X

3- Memurluktan geçmiş muvazzaf askerlik hizmeti:

84. maddesinde “Muvazzaf askeriye görevini yaptıktan sonra Büyüklük memurluğuna atananlar adaylık esaslarına bağımlı olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonraları basamak ilerlemesi olmak ve sınav veya seçmeye bağımlı tutkun olmak vasıtasıyla merhale yükseltilmesinde bile değerlendirilir.”

Memuriyetten evvel muvazzaf askerlik hizmetini yapanlar bu süreçte vazifeli statüsünde bulunmadıklarından, bu sürelerin 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

4- Maaşlı izin süreleri:

Memurların aylıklı izin süreleri (vesile izinleri, yıllık izinler ile çor izinleri kabil) 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin kuma noktası, Fehamet memurlarının mezun oldukları dönemlerde memuriyetle ve kadrolarıyla bağlantılarının bitmeme ettiği, bu sürelerde birlikte memurluğa ilgilendiren tartı ve yasaklara bağımlı oldukları, mahiye ve isim haklarından faydalandıklarıdır. Antrparantez, bu süreçte haklarında sıkı düzen cezası uygulanabilmektedir.

Bu nedenlerle aylıklı mezun bulunulan sürelerin, 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

5- Aylıksız cevaz süreleri:

Memurların maaşsız izin süreleri birlikte 657 az Kanunda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, Çap memurlarının aylıksız yetkilendirilmiş oldukları dönemlerde memuriyetle bağlantıları devam etmekte ise birlikte arasında 64. maddeye göre çarpık çurpuk aşama ilerlemesinde değerlendirilecek ayrımsız mesai bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle aylıksız mezun (memuriyetteyken muvazzaf askerlik hizmetine ayrılanlar dahil) bulunulan sürelerin, müktesep hak mahiye derecesinde sayılıp sayılmadığına bakılmaksızın, 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

6- Görevden uzakta geçirilen müddet:

657 basit Kanunun 137. maddesinde “Görevden uzaklaştırma, Çap amme hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Ihtişam memurları üzerine alınan ihtiyati tıpkı tedbirdir.” hükmü, 141. maddesinde “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilişik olsun veya olmasın rastgele suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu müddet süresince aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü içtimai türe ve yardımlardan faydalanmaya bitmeme ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki basamak ilerlemesinde ve bu sürenin basamak yükselmesi üzere gerekli genişlik beş altı bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi geçmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

Görevden uzaklaştırma ihtiyati tıpkı tedbirdir. Hükümlere bakarak memurların, görevden uzakta oldukları süreçte memuriyetle ve kadrolarıyla bağlantıları devam ettiğinden bu sürelerde da memurluğa ilişkin takı ve yasaklara tabidirler. Nedeniyle haklarında sıkı cezası uygulanabilecektir. Ayrıca 143. maddede belirtilen haller gerçekleştiğinde noksan mütezayit adım ilerlemeleri dahi yapılmaktadır.

Bu nedenlerle görevde uzakta bulunulan sürelerin, 143. maddedeki haller gerçekleştiğinde 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

7- Memuriyete geçirilenler:

Hususi düzenlemeler ile sözleşmelilerden memuriyete geçenlerin bazen hizmetleri kazanılmış adalet mahiye kademe ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

Bunlar gâh örnekleri verecek olursak;

– 4/B sözleşmeli statüde sabık hizmetler müktesep türe aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

-Özelleştirilen kurumlardan 4046 dar kanunun 22. maddesi göre amme gelgel ve kuruluşlarına nakledilenlerin kontratlı statüde güzeşte süreleri 4046 sayılı Kanunun eğreti 9. maddesi göre müktesep hak mahiye aşama ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

-632 basit KHK ile 6495 dar Yasa göre görevli kadrolarına geçirilenlerin kontratlı statüde geçen hizmetleri müktesep doğruluk maaş aşama ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

Sözleşmeli geçen bakım süreleri kazanılmış doğruluk aylığında değerlendirilse üstelik, bu sürelerde ilgililerin memuriyetle bağlantıları bulunmamaktadır. Bu nedenle bahsedilen sürelerde ilgililere 657 mahdut Kanuna göre sıkı düzen cezası uygulanması benzer olmamaktadır.

Sonuçta memurluğa geçirilenlerin kontratlı kendisine güzeşte hizmet sürelerinin 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

8- Ayrıksı statülerden memurluğa geçenler:

Diğer statülerde (akademik personel ve askeri personel kadar) güzeşte sürelerde ilgililer vazifeli sayılmamakta ve haklarında 657 az Kanuna göre sıkı cezası uygulanmamaktadır.

Bu nedenle sair statülerde sabık hizmet sürelerinin 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

9- Hususi sektörde sabık süreler:

657 mahdut Kanunun 36/C maddesi, memurluğa girenlerin ne hizmetlerinin müktesep hak mahiye aşama ve kademesinde sayılacağını düzenlemektedir.

Sorunuz açısından 657 sınırlanmış Kanunun 36/C-1 maddesinde “Ustalık hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt ortamında veya ensiz dışında mesleklerini azade namına yahut resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonraları bu işlerde çalışarak baştan memuriyete bağışlamak isteyenlerin maharet hizmetlerde güzeşte süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda sabık sürenin cümlesi ve mankafa kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler seçkin yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç sene için bire bir mertebe yükselmesi oluşmak, olmak suretiyle değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu süreler de 657 çevrilmiş Kanuna bakarak disiplin cezası uygulanabilecek ayrımsız fariza kapsamında olmadığından, değme hangi büyüklüğünde kazanılmış hak maaş derecesinde değerlendirilmiş olsa bile hususi sektörde sabık hizmetlerin 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

Share: