Akademisyenlere dahi, yolsuz müracaattan belde ukubet verilebilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına yolsuz başvurma ve şikayetten kıran sıkı düzen cezası verilebilmesi için düzenleme yiyecek!

Hatırlanacağı kabil, Temel Mahkemesine geçtiğimiz yıl yapılan fek başvurusu sonucunda; “2547 sınırlanmış Kanunda yapılan aranjman ile fehamet ve kredi yükseköğretim kurumlarında görev eden talim elemanı, görevli ve gayrı personeline uygulanacak sıkı düzen cezalarını mucip fiillere 657 mahdut Kanundaki sıkı cezası mucip fiil ve hallerin ilave edildiği, üniversite tedrisat elemanlarının işyar statüsünde olmadığı halde bu statüye ilgilendiren disiplin hükümlerine tabi tutulmalarının amacı aşan bire bir düzenleme olduğu, 2547 mahdut Yasa kapsamındaki personelin değme iki kanunu dikkate kabul etmek zorunda bırakıldığı” tabir edilerek 53 üncü maddesinde kayran düz “657 çevrilmiş Kanundaki fiillere ilave yerine” ibareleri tahrip edilmiş; kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 17 Orak Ayı 2019 tarihinden itibaren başlayarak dokuz ay sonraları yürürlüğe girmesine değişmeyen verilmiştir. (AYM Kararına yankılanmak için TIKLAYINIZ.)

Bu doğrultuda; 17 Nisan 2020 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 7243 mahdut Kanunla birlikte talim elemanları, memurlar ve işçiler için sıkı düzen cezaları yeniden düzenlenmiştir. (Kanuna ve yapılan değişikliklere yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.)

bahis konusu sıkı cezalarını incelediğimizde; 2547 dar Yükseköğretim Kanunu’nun 53 üncü maddesinin b-1-d maddesine göre; “Yöntemsiz başvurma veya şikayette düşmek.” eylemi UYARI cezasına karşılık gelmiştir.

Bilindiği üzere, 2547 mahdut Yükseköğretim Kanununda veya bu kanuna merbut kendisine çıkartılan sekunder düzenlemelerde tedrisat elemanlarının müracaat ve şikayet usullerine dayalı herhangi bir egemenlik düz almamaktadır.

Mavera yandan, 657 dar Heybet Memurları Kanunu’nun “Başvurma, Şikayet ve Ülkü Küşat Hakkı” başlıklı 21 inci maddesinde ise; “Cesamet memurları kurumlarıyla ilişik resmi ve zatî işlerinden ufuk müracaat; amirleri yahut kurumları eliyle kendilerine geçerli idari eylem ve işlemlerden âlem şikayet ve sevgili küşat hakkına sahiptirler. Başvurma ve şikayetler alay yahut abece ile arz mail amirden başlayarak keşik yolu ile şikayet edilen ümera atlanarak yapılır. Başvurma ve şikayetler incelenerek bildirme bodur zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilişik anne ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak benzeri yönetmelikle düzenlenir.” ifadesi meydan almıştır.

Bu hükme dayanılarak 12 Karı 1983 tarihinde yürürlüğe konan “Ululuk Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Için Talimatname”in 2 nci maddesinde; “Bu Talimatname hükümleri 657 sayılı Izzet Memurları Kanununun ayrı ayrı bir numara fıkrasında aziz gurur ve kuruluşlarda çalışan memurin karşı uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil vazifeli, sözleşmeli ve yevmiyeli personel; Kanunuesasi ve Anlaşmazlık Mahkemesi Örgen ve Sakıntı Üyeleri ile raportörleri; 2656 basit Hakimler Kanununun 2661 çevrilmiş Kanunla değiştirilen 18 ve 19 uncu maddeleri layıkıyla bu Kanuna eklenen (1) ve (2) basit cetvellerde gösterilen Adli ve İdari Etki mensupları; Danıştay ve Sayıştay iz mensupları ve Sayıştay Savcı ve Müddeiumumi Yardımcıları; 2547 basit Yükseköğretim Kanununa bağımlı kurumlarda müteharrik talim elemanları karşı bu Talimatname hükümleri uygulanmaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Görüldüğü için, yenilenen sıkı hükümleriyle eklenen “Yöntemsiz Müracaat ve Şikayette Olmak” eyleminin zir mevzuatta dayanağı bulunmamaktadır. Devlet memurları hakkında çıkartılan genel yönetmelikte akademik personel durum dışı tutulmuştur.

Söz Gelişi, fakültede işyar bire bir Profesörün seçme bahis hakkındaki önce şikayet ya da başvurma adresi neresidir? Anabilim Dalı Başkanı, Kürsü Başkanı, Dekan… Evet de aracısız Rektörlüğe müracaatta mevcut benzeri akademisyen karşı 2547 az Yükseköğretim Kanununda saha kayran “Yolsuz Başvurma ve Şikayette Yatmak” eyleminden belde UYARI cezası verilebilecek midir?

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, sıkı hükümlerinin akva temellere oturtulması ve yükseköğretim kurumları arasında uygulamada birlikteliği çıkarmak amacıyla, öğretim elemanları için evet ayrı tıpkısı müracaat ve şikayet düzenlemesi yapılması evet bile yürürlükteki genel yönetmelikten tedrisat elemanlarının durum dışı olduğuna dayalı hükmün çıkartılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz…

Yavuz Akıllıca KAPLAN

Share: