Akademik ilanlardaki ek koşullara dayalı Danıştay kararı

Danıştay, akademik kadrolarda saha kayran katma koşullar amacıyla YÖK’ten onay alınması gerektiğine değişmeyen verdi

Gazi Üniversitesi Tababet Fakültesinin 2013 yılında yayımlannan ilanında “Iç Salgı Bilimi canip dip uzmanı doğmak ve pankreas adacık göze nakli ve gerçeklik göze nakli konularında deneyimli almak” şeklinde, ekleme koşul aranmıştır.

Bu eklenmiş koşul amacıyla YÖK’ten izin alınmadığı, objektif değil, aynı kişiyi tarif boy bos nitelikte olduğu gerekçesiyle sorun açılmıştır. İdare mahkemesi talebi rast görmüş ve tahrip kararı vermiştir. Kurumun davayı temyiz etmesi üzerine dosya Danıştay’a gelmiştir. Danıştay, ek şartlar amacıyla YÖK’ten cevaz alınmasının mecburi olduğuna ilgi çekmiştir. Ayrıca ilanda kayran düz eklenmiş koşulun kişiyi tanım kırat, keyfi, subjektif nitelikte mi, yoksa ihtisaslaşmaya ulama sağlayıcı akademik ayrımsız derece mi taşıdığı hususunun çözümü amacıyla bilirkişi görüşüne başvurulması gerektiğini belirtmiştir.

Danıştay’ın bu kararı üzerine muhtemelen dalavere mahkemesi bilirkişi incelemesi yaptırmıştır. Fakat sunma kocaman bap YÖK’ten izin alınmayan ilişik koşulların hukuksuz olduğunun tespit edilmiş olmasıdır.

Üniversitenin 1 Temmuz 2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanan duyurusunda, kullanılmamış car kayran almıştır. Bakir car için tıklayınız.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Danıştay
8. Ofis

Esas : 2015/14478
Karar : 2016/1621
Güneş : 23.02.2016

Özet: Doçentliğe atamaya ilgilendiren minimal koşulların ilgili mevzuatta belirlendiği; üniversitelere bunların haricinde Yükseköğretim Oturmuş’nun onayını kabul etmek üzere mülhak şartlar tayin yetkisi tanındığı; 2547 sınırlanmış Kanunun 25. maddesinde meydan düzlük “haber disiplinleri arasındaki ayrımlılık” ile maddenin gerekçesinde saha kayran “üniversitelerin gelişmişlik düzeyleri” ifadesi dikkate alındığında, bahsedilen ekleme koşulların umumi nitelikteki şartlar olduğu; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde de buna akla yatkın şekilde, doçentliğe atamaya ilgilendiren üniversitelerce belirlenecek asgari kriterlerin Yükseköğretim Kurulu’nun onayına bağımlı tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, havari doçent, doçent ve müderris kadrolarına yapılacak atamalar üzere 2547 dar Kanunda belirtilen koşulların dışında, üniversitelerin senatoları vasıtasıyla, mezkûr kadrolara yapılacak atamalar üzere belirlenen ve yasada yer almayan umumi ve objektif nitelikteki melfuf kriterler için Yükseköğretim Yerleşmiş’nun onayının alınması zorunludur.

(2547 s. YÖK m. 13, 25) (Tedris Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Alnaç m. 2)

İstemin Özeti: Ankara 18. İdare Mahkemesinin 06/10/2015 dönme ve E:2015/52, K:2015/1061 basit kararının hukuka çap olduğu öne sürülerek, 2577 s. Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savuulmaktadır

KAPAT X

Danıştay Muayene Hakimi..Düşüncesi: İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın olgunlaşma ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi karşı değişmeyen verilmeyerek işin gereği görüşüldü.:

Dava, Gazi Üniversitesi Tababet Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda benzeri nüsha doçent kadrosu amacıyla 14.11.2014 sıra ve 29175 sınırlanmış Resmi Gazete’bile yayınlanan ilanla buna dayalı yerine kuruluş edilen atamaya temel işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, müddeialeyh üniversitece getirilen “Endokrinoloji yan üst uzmanı görünmek ve pankreas adacık göze nakli ve mahiyet göze nakli konularında deneyimli olmak” şeklindeki katma şart için Yükseköğretim Müesses’ndan mukteza onayın alınmadığı, munzam koşulun; objektif değil, bir kişiyi tarif değer nitelikte olduğu, bu nedenle sevgili konusu edilen ilanla buna dayalı olarak üretim edilen atamaya ana işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

2547 mahdut Yükseköğretim Kanununun 13/b-3 maddesinde, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve takım ihtiyaçlarını, sınırlı birimlerinin ve darülfünun hile kuruluyla senatonun fikir ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamanın ve Yükseköğretim Kuruluna sunmanın, Rektör’ün görev, yetki ve sorumlulukları ortada olduğu hükmüne vadi verilmiş, bu maddenin serencam fıkrasında da, Rektörün, üniversitenin ve merbut birimlerinin talim kapasitesinin hesaplıca bire bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, terbiye-tedris, ilmî araştırı ve neşir faaliyetlerinin cesamet kalkınma traksiyon, öge ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve yönetimsel gözetim ve denetleme yapılmasında ve bu görevlerin ast birimlere aktarılmasında, takip ve taharri edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bir numara derecede çıkışlı ve sorumlu olduğu hükmü getirilmiş; “Doçentliğe nasıp” antetli 25 inci maddesinin (a) bendinde bire bir Darülfünun biriminde bulutsuz kâin doçentlik kadrosunun, rektörlükçe, isteklilerin başvurması üzere car edileceği, müracaat eden adayların durumlarını geçindirmek amacıyla rektör marifetiyle varsa biri ilişik vahit yöneticisi, arz bir iki biri da o üniversite dışından doğmak amacıyla üç profesör belirleme edileceği, bu profesörlerin, adaylar karşı ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirecekleri, rektörün, bu mütalaalara binaen, üniversite dümen kurulunun görüşünü da aldıktan sonra atamayı yapacağı, (c) bendinde ise; üniversitelerin, doçentlik kadrosuna nasıp amacıyla, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran ilmî kaliteyi tezyit etmek amacına yönelik namına, haber disiplinleri arasındaki farklılıkları dahi ayn önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte eklenmiş şerait belirleyebileceği hâkimiyet altına alınmıştır.

28.01.1982 ruz ve 17588 dar Resmi Gazete’bile yayımlanarak yürürlüğe giren Tedris Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin “Atama İçin Önşart” başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanısıra; doçentliğe atamayla yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda car edilen ayrımsız kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları marifetiyle belirlenen ve Yükseköğretim Müesses tarafından akla yatkın mevcut minimal kriterleri keşfetmek zorunludur.” düzenlemesi kayran almıştır.

Anılan Yönetmeliğe 26/05/2007 tarih ve 26533 dar Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Yönetmelikle eklenen Eğreti Maddede ise; “Bu Yönetmeliğin yayımını strateji eden üç kamer içre, yükseköğretim kurumlarının, öğretim üyeliğine yükselme ve atamalarda aranacak asgari kriterleri belirlemeleri ve Yükseköğretim Oturmuş’nun onayını alarak uygulamaya koymaları mecburi olup, yıpranmamış kriterler uygulamaya konuluncaya kadar daha önce Yükseköğretim Müesses yoluyla onaylanan kriterlerin uygulanmasına bitmeme edilir.” hükmü kayran almaktadır.

2577 sayılı İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 31 inci maddesinin göndermede bulunduğu 6100 az Hususiyet Muhakemeleri Kanunu’nun “Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren haller” başlıklı 266 ncı maddesinde; çözümü ünsiyet dışında, özel yahut teknik bilgiyi mucip hallerde, mahkemenin, taraflardan birinin talebi konusunda yahut bizatihi, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar vereceği, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi türlü olan konularda bilirkişiye başvurulamayacağı düzenlemesine vadi verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, mahkemeli hile vasıtasıyla, Gazi Üniversitesi Tababet Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı üzere “Iç Salgı Bilimi canip dip uzmanı tutmak ve pankreas adacık hücre nakli ve köken göze nakli konularında tecrübeli kalkışmak” şartını taşıyan tıpkısı skor doçent kadrosu açılmasına değişmeyen verildiği, buna ait ilanın 14.11.2014 sıra ve 29175 basit Resmi Gazete’dahi yayınlandığı, bu alanda tedris elemanına gerekseme olmadığı, anabilim dalının isteği ve bilgisi dışında olduğu, atanacak kişinin önceden belli olduğu ve getirilen mülhak koşulun bu kişiyi tarif paha nitelikte olduğundan bahisle yapılan ilanın buna dair yerine kuruluş edilen atamaya asıl işlemlerin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

2547 az Yükseköğretim Kanunu’nun yukarıda belirlenen ilişkin hükümleri uyarınca, Üniversitenin kol ihtiyaçlarını alıştırmak ve o kadroyla ilgili adına adaylarda aranacak nitelikleri belirleyerek car etmek Rektörün görev ve yetkileri beyninde sayılmış ve Rektör Üniversitenin ve ilişkin birimlerinin talim kapasitesinin ekonomik tıpkı şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, izleme ve taharri edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bir numara derecede yetkili ve sorumlu kılınmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, doçentliğe atamaya ilişik minimum koşulların ilişkin mevzuatta belirlendiği; üniversitelere bunların haricinde Yükseköğretim Müesses’nun onayını kabul etmek şartıyla ekleme koşullar tayin yetkisi tanındığı; 2547 s. Kanunun 25 inci maddesinde meydan kayran “fen disiplinleri arasındaki farklılık” ile maddenin gerekçesinde vadi alan “üniversitelerin gelişmişlik düzeyleri” ifadesi dikkate alındığında, bahsedilen ilişik koşulların genel nitelikteki şartlar olduğu; Tedrisat Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde birlikte buna uygun şekilde, doçentliğe atamaya ilişik üniversitelerce belirlenecek minimum kriterlerin Yükseköğretim Oturmuş’nun onayına tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, koruyucu doçent, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar amacıyla 2547 s. Kanunda belirtilen koşulların dışında, üniversitelerin senatoları marifetiyle, mezkûr kadrolara yapılacak atamalar amacıyla belirlenen ve yasada düzlük almayan umumi ve objektif nitelikteki eklenmiş kriterler amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun onayının alınması zorunludur.

Ancak, üniversiteler marifetiyle zar edilen tıpkı kol üzere, ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak getirilen özel ve car edilen kadroya özgü, spesifik koşulların ise, Yükseköğretim Müesses’nun onayına tabi olmadığı kuşkusuzdur.

Ayrıca üniversitelerce ilan edilen kadrolar amacıyla anabilim dalı başkanlığının kuruntu ve önerisine başvurulmasına birlikte gerekseme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla gelecek sürülen yan iddiaları bile ayn uğrunda bulundurularak, grup ilanında sözü edilen melfuf koşulun kişiyi tarif mesabe, keyfi, subjektif nitelikte mi, yoksa İç Hastalıkları Anabilim Dalının kişi içinde belli tıpkı hastalık türüne yönelik ihtisaslaşmaya katkı sağlayan akademik tıpkısı ayar mi taşıdığı hususunun çözümü, hususi ve maharet bilgiyi gerektirdiğinden mahkeme aracılığıyla ehlivukuf incelemesi yaptırılmak yoluyla karar verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, sav konusu ilanın, doçentlik kadrosu için aranan “Iç Salgı Bilimi taraf dip uzmanı tutmak ve pankreas adacık göze nakli ve esas hücre nakli konularında tecrübeli atılmak” koşulu hakkında ehlihibre incelemesi yaptırılarak karar verilmesi gerekirken sakat inceleme sonucu sunulan Murafaa kararınında türel huruç bulunmamaktadır.

Mavera yandan, sorun tarihinde davacının anabilim dalı başkanı olmaması halinde sevgili küşat ehliyeti bulunmayacağından, davalı idarenin bu yöndeki iddiaları araştırılmak suretiyle değişmeyen verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Ankara 18. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bire bir değişmeyen görmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın deklarasyon tarihini izleyen 15 (onbeş) bölüm içerisinde kararın düzeltilmesi yolu kilitsiz küreksiz almak üzere, 23.02.2016 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: