Akademik personel, işyar kadrosuna elbet intikal yapar?

Akademik Personel İle Işyar Kadrosu Arasındaki Geçişler

Bu dosyada, Üniversitelerde müteharrik öğretim elemanlarının öğretmenliğe, darülfünun içindeki idari kadrolara ve özge amme kurumlarına geçişleri ile amme kurumlarında etkin memurların üniversitelerdeki akademik kadrolara geçişlerine ilgili bilgiler meydan alacaktır.

AZAMİ ADAYLIK SÜRESİ

657 sınırlanmış Kanunun 54. maddesinde düzlük alan “Aday kendisine atanmış Büyüklük memurunun namzetlik süresi ayrımsız yıldan beş altı iki yıldan çok imkânsız ve bu süre süresince namzet memurun ayrıksı kurumlara nakli yapılamaz” hükmünden yola çıkılarak, üniversitelerde talim elemanı olarak çalışanlar maksimal adaylık süresi büyüklüğünde çalışmış başlamak kaydıyla (2 sene) muvafakat yolu ile 657 basit Yasa kapsamındaki kadrolara geçebilmekteydiler. Elhak, Kamu Görevlisi Genel Tebliğinin (Ululuk Memurluğuna Alınma) (Dizi No:1) 6 ncı maddesinin “Öğretim Görevlileri, Okutmanlar ve Öğretim Yardımcılarının Mehabet Memurluğuna Alınmaları” başlıklı (B) fıkrasına, öğretim görevlileri, okutmanlar ve araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ile görev süreleri sona erenlerin Heybet memuru olabilmek üzere en birkaç iki sene süreyle fariza yapmış olmaları şartını düzenleyen tıpkı egemenlik konulmuştu. Fakat bu hükümde geçen “sunu az iki yıl görev ika” ibaresinin, Danıştay 12. Dairesince “657 mahdut Kanunun 92 nci maddesinde yeniden memuriyete atanmada sorun konusu Tebliğde saha alan süre şartının aranmadığı, 657 mahdut Kanunun öngörmediği bu baskıcı şartın Tebliğ hükmü ile getirilmesinde yasaya ve hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle yürütülmesi durdurulmuştur. bahis konusu Danıştay Kararı sonrası, 2 yılını tamamlamamış olan tedris elemanlarının hem muvafakat yolu ile hem birlikte ricat ettikten sonraları açıktan atama prosedürüyle 657 sayılı Kanun kapsamındaki kadrolara geçebilmelerinin önü açılmıştır. İki almanak hizmet süresi şartının kaldırılmasından sonra, akademik personelin 657 sınırlanmış Yasa’a tabi kadrolara geçişlerde birincil işyar olarak mı yoksa namzet memur kendisine mı geçeceği sorunu ortaya çıkmıştır. Fehamet Personel Başkanlığı konuya ait vermiş olduğu görüşlerde, akademik personel adına 1 yıldan aşkın çalışanların asli vazifeli, 1 yıldan az sürekli çalışanların ise namzet işyar statüsünde geçebileceğine karar vermiştir. 1 yıldan az sürekli olarak üniversitede görev fail akademisyenlerin bahis konusu bakım süreleri adaylık süresinden bile sayılacaktır.

BEKLEME SÜRESİ

Sair taraftan 657 dar Kanun ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun iki farklı personel kanunudur. Bu personel kanunlarına bağımlı kadrolar arasındaki geçişlerde 657 basit Kanunun 97. maddesinde yer düzlük bekleme sürelerine bağımlı olunmaz. 657 mahdut Kanunda vadi düz bekleme süreleri vakit kaybetmeden görevli kadroları için geçerlidir. Bu nedenlerden yağlık üniversitede tedrisat elemanı olarak müteharrik benzeri yaşama bekleme süresine tabi olmaksızın incizap ederek 657 sayılı Yasa kapsamındaki benzeri kadroya geçebileceği kabilinden 657 Kanuna bağımlı kendisine görev fail aynı vazifeli üstelik üniversitelerdeki öğretim elemanı kadrolarına incizap ederek ve bekleme süresine tabi olmayarak geçebilir. Bu kabil geçişlerde muvafakat alınarak üstelik geçilebilir. Yani birey bu iki yoldan birisini kullanarak geçiş yapabilir.

GÖREVDE ITILA YÖNETMELİĞİ KARŞISINDAKİ DURUMLARI

Amme Gurur ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Şöhret Değişikliği Esaslarına Dair Umumi Yönetmelik’in buut antetli 2. maddesinde akademik personel bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuştur. Buna bakarak 2914 dar Yükseköğretim Personel Kanununa bakarak akademisyen muazzez Profesörler, Doçentler ve Koruyucu Doçentler temas kısıtlamaya tabi olmaksızın 657 çevrilmiş Kanuna bağımlı kurumlardaki memurluk kadrolarına muvafakat yolu ile veya istifa ettikten bilahare açıktan atama prosedürüyle geçebilirler.

Ancak Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Eklenmiş 1. maddesinde vadi düz; “Kurumlar aynı unvana yahut bu unvanın bulunduğu bire bir madun gruptaki ayrıksı unvanlara yahut elan zir unvanlara naklen atama yapabilir. Ayrıksı personel kanunlarına bağımlı olanların 657 az Ihtişam Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında erişme ettikleri unvanlar, bire bir unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve idrak ettiği unvanla gelişigüzel atanacağı şan ve Şevket Personel Başkanlığının müspet görüşü dikkate alınır. İlk kere açıktan atamalarda bu Talimatname hükümleri uygulanmaz.” hükmü mucibince;

Talim üyeleri dışındaki talim elemanları tahsil durumları itibariyle kazanmış oldukları unvanlara,

1- Görevde Itila Sınavına tabi olmaksızın,

2- Ululuk Personel Başkanlığının olumlu görüşüne ihtiyaç olmaksızın atanabilirler.

Söz Gelişi 2914 basit Kanun kapsamında “eksper” kadrosunda fariza eden tıpkısı akademisyen, 657 basit Kanun’a bağımlı yönetimsel “uzman” kadrosuna sınavsız ve Büyüklük Personel Başkanlığının müspet görüşüne gerekseme duyulmaksızın umumi hükümlere bakarak atanabilecektir.

Ancak talim üyeleri dışındaki tedris elemanlarının tahsil durumu itibariyle atanabileceği bir kadronun bulunmaması halinde;

KAPAT X

1- Ihtişam Personel Başkanlığının olumlu görüşüyle,

2- Görevde Yükselme sınavına bağımlı olmaksızın,

namına uygun eksantrik benzeri kadroya dahi atanabilir.

Örneğin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde asistan namına çalışan bir güç 657 mahdut Yasa kapsamındaki bir kadroya öğrenim durumu itibariyle taşıyan olduğu unvana göre atanabilir. Bu örneğe göre birey İnşaat mühendisliği bölümü mezunu ise 657 mahdut kanun kapsamındaki mühendis kadrosuna yukarıdaki tamlanan şartlar çerçevesinde atanabilir. Görevde yükselmeye bağımlı kadrolar bakımından ise Ihtişam Personel Başkanlığından olumlu görüş alınması gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığı, iki sene hizmet şartının arandığı dönemde, araştırı görevlileri ve okutmanlar için ehlivukuf, şef ve bu düzeylerdeki değişik görevlere atanabilmeyi makul görmekteydi. 2 almanak hizmet süresi şartının kaldırılmasından sonradan ise eksper, önder ve bu düzeydeki kadrolara atanma şartını, bahis konusu akademisyenlerin doktora mezunu olma şartına bağladı. Doktora mezunu olmayanlar ise “idari hizmetler grubu”nda kayran alan vazifeli, veri hazırlama ve arama işletmeni, bilgisayar işletmeni kadar kadrolara atanabileceklerdir.

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞLER

Milli Terbiye Bakanlığı üniversitelerde tedrisat elemanı yerine çalışanları öğretmenliğe kabul etmektedir. Bu soy kişilerin başvuruları umumi muallimlik atama dönemlerinde akseptans edilmektedir. Bu garip atamaların yapılabilmesi amacıyla banko bu kişilerin, öğretmenliğe müracaat tarihi itibariyle, yeryüzü bir iki 2 yıl üniversitede tedrisat elemanı namına çalışması gerekmektedir.

Bu kök atamalarda Milli Eğitim Bakanlığı lise düzlük öğretmenliği tezsiz faziletkâr lisans programını yahut muallimlik çığır bilgisi (eğitimsel formasyon yahut 33 kredilik ilköğretim dershane öğretmenliği sertifikası) programını açıkgöz olma şartı aranmamaktadır. Buna bakarak Marifet-Literatür Fakültesi Kimya bölümü mezunu benzeri asistan iki yıl çalışmış gelmek amacıyla muallimlik alımlarına rastgele tezsiz efdal lisans programını bitirmemiş olsa da başvurabilir.

ATANABİLECEKLERİ DERECELER

2914 dar Kanunun 3. maddesinin son fıkrasında düz alan “Talim görevlileri, okutmanlar ve tedris yardımcılarının methal dereceleri (657 çevrilmiş Şevket Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Eş Ahkâm”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve rütbe yükselmesine ilişik hükümleri aut) Ululuk Memurları Kanunu hükümleri gereğince tahsil niteliğine ve süresine bakarak belirleme edilecek müktesep türe maaş evre ve kademelerine iki rütbe binmek suretiyle belirlenir” hüküm uyarınca madde de belirtilen kişiler 7. dereceden göreve başlarlar. Bu kişilerin 657 mahdut Kanun kapsamındaki vazifeli kadrolarına geçmeleri halinde caba almış oldukları iki etap müddetince derece yükselmesi yahut etap ilerlemesi yapmaları benzer değildir.

MEMURLARIN AKADEMİK KADROLARA GEÇİŞLERİ

657 sayılı Kanuna bağımlı bire bir memur üniversitelerdeki öğretim elemanı kadrosuna muvafakat yolu ile veya istifa ederek geçebilir. Memurun ricat yazar tedris elemanı kadrosuna geçmesi halinde bekleme süresi söz konusu olmaz.

Bu şekilde geçiş yapanlar amacıyla iki ebat saraka konusudur:

1- Aday memurken geçenler: Namzet memurken tedrisat elemanı kadrosuna muvafakat veya istifa yolu ile geçenler henüz bilahare elden kişi munfasıl olduğu kuruma başvura bulunarak dönebilir. Bunlar amacıyla merkezi sınavlara (KPSS) girmiş olma şartı aranmaz. Ancak elan geçmiş çalışmış olduğu gelgel, bu personeli kabul etme üstüne yönetimsel ölçüm hakkına sahip olup, bu kişiyi esasen göreve almak zorunda değildir.

2- Asaleti Onaylandıktan Sonra Geçenler: Anne işyar iken tedrisat elemanı kadrosuna geçenler henüz sonraları istedikleri takdirde 657 sınırlanmış Kanuna tabi kadrolara vurdumduymaz dönebilirler. Bu şahıslar hoppadak ayrık oldukları kurumlara değil, seçme amme kurumuna kavrayışsız dönebilirler. Bunlar amacıyla merkezi sınavlara (KPSS) girmiş olma şartı aranmaz. Ancak amme kurumları (ayrıldığı kamu kurumu karışma) bu kabil personeli kabul etme üstüne yönetimsel takdir hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz temas iki durumda vurgulandığı amacıyla hile ihtiyaç duyması halinde bu çeşit kişileri geri alabilmektedir. Yani bu konuda dalavere, takdir hakkına sahiptir.

Share: