Diyanet’teki yer değiştirme uygulamasına dayalı Danıştay kararı

Danıştay 16. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan şeflerden 5 yılını dolduranların görev yerlerinin değişmesini öngören maddeyle ilişkin olarak yürütmeyi tevkif kararı verdi.

Danıştay 16. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Tayin ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki 15 maddenin yürütülmesinin durdurulmasına dayalı başvuruyu karara bağladı.

Danıştay, vakit kaybetmeden tıpkı maddeyle ilişik yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna bakarak, 5 yılını dolduran şeflerin zorunlu kendisine yerlerinin değiştirilmesini öngören 32. maddenin yürürlüğü durduruldu. Ancak bu husus takkadak şefler yönünden mülk gruplaması yapılmadığı üzere durdurulmuştur. Mahsus Kült İşleri Başkanlığı, şefler yönünden devlet gruplaması yaparak maddeyi yeniden uygulamaya sokacaktır.

Diğer taraftan, cami görevlilerine yer değiştirme getiren maddeye iki unsur şerh koymuştur. Ancak maddeyle ait yürütmeyi durdurma istemi akseptans edilmemiştir. Eğin mahkemeye temyizde farklı tıpkısı değişmeyen çıkabilir. Zira iki uzuv bire bir yerde 20 ve 15 yılını dolduran cami görevlilerinin rotasyonunda adil tıpkısı kriter olmadığına özen çekmiştir.

Tıpkısı farklı haddinden fazla kebir karar da, ilk kez atanan Ilmek personeline getirilen zorunlu 3 almanak bakım süresidir. Burada esenlik ve adam durumu mazereti kabul edilmemektedir. Danıştay bu maddenin yürürlüğünü durdurmamıştır.

Konuyu forumda gitmek için tıklayınız.

İŞTE İPTALİ İSTENEN MADDELER VE KARARLAR

İPTALİ İSTENEN BAP DEĞIŞMEYEN GEREKÇE Hususi şerait
Bap 6(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki hususi şartlar aranır:
..
b) Komutan yardımcısı namına atanabilmek üzere;
1) Sunu bir iki dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu tevessül etmek,
2) Başkanlıkta en bir iki üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş doğmak kaydıyla on yıl veya vaiz namına on ilkokul yıl yahut ilahiyat fakültelerinde ilkokul yılı öğretim üyesi görünmek amacıyla toplanmış on yıl fariza yapmış başlamak, Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.Hususi koşullar
Özellik 6 –
ç) Mushafları İnceleme ve Okuma Oturmuş Başkanı olarak atanabilmek üzere;
1) Dini yükseköğrenim mezunu gelmek,
2) Başkanlıkta üç yıl hizmeti mevcut olmak kaydıyla 657 mahdut Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları kaldırmak,
3) Hafız tevessül etmek,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla belirleme edilmiş veya yorum alanında doktora yapmış doğmak, Yürütmenin tevkif isteminin reddine değişmeyen verilmiştir. Özel şerait
Husus 6 –
d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Müesses üyesi kendisine atanabilmek amacıyla;
1) Dini yüksek tahsil mezunu başlamak,
2) Başkanlıkta bildirme bir iki üç sene görev yapmış olmak,
3) Hafız tutmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya değerlendirme alanında doktora yapmış almak,
5) Başkanlıkça yapılacak sınavda kudretli gelmek, Yürütmenin tevkif isteminin reddine karar verilmiştir. Özel koşullar
Bap 6 –
e) Umum Müdür olarak atanabilmek üzere;
1) Sunu az dört almanak dini yükseköğrenim mezunu gelmek,
2) Başkanlıkta sunma az beş yıl vaizlik yahut üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde ilkokul yıl öğretim üyesi adına hizmeti yatmak kaydıyla 657 mahdut Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları söylemek,
3) Idare Hizmetleri Umumi Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı adına atanabilmek için; yer birkaç dört almanak yükseköğrenim mezunu kalkmak kaydıyla 657 sınırlanmış Kanunun 68 inci maddesinde belirlenen şartları almak. Yürütmenin tevkif isteminin reddine karar verilmiştir. Özel şartlar
Husus 6 –
m) İl müftüsü yerine atanabilmek üzere;
1) Genişlik az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu tutmak,
2) Başkanlıkta, yer birkaç ilkokul yılını kaza müftüsü yahut dengi görevlerde geçirmiş gelmek kaydı ile vaizlik veya üstü muazzez görevlerde toplanmış sekiz sene veya teoloji fakültelerinde akademisyen adına beş yıl fariza yapmış tutmak, Yürütmenin durdurma isteminin reddine değişmeyen verilmiştir. Hususi koşullar
Husus 6 –
o) İlçe müftüsü kendisine atanabilmek üzere;
1) Yeryüzü birkaç dört almanak dini yükseköğrenim mezunu gelmek,
2) İhtisas kursu belgesine iyesi olmak veya teoloji alanında doktora yapmış oluşmak,
3) Kamu gurur ve kuruluşlarında toplanmış beş yıl görev yapmış tevessül etmek,
4) Yapılacak sınavda liyakatli atılmak, Yürütmenin durdurma isteminin reddine değişmeyen verilmiştir. Özel şartlar
Bap 6 –
t) Cami rehberi namına atanabilmek için;
1) Genişlik az ölçülü öğrenim düzeyinde dini tahsil görmüş gelmek,
2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Ecnebi Dil Bilgisi Düzem Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış kalkmak yahut buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye iyesi olmak,
3) Yapılacak sınavda kudretli oluşmak, Yürütmenin tevkif isteminin reddine karar verilmiştir. Bap 9(1) Başkanlık personeli, 633 mahdut Ilmek İşleri Başkanlığı Bünye ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde atanır.
(2) Dışarlık teşkilatında bulunan çoban ile koruyucu hizmetler sınıfındaki kadrolara Riyaset personelinden ilk kez yahut naklen atanacaklar, illerde müftü, dini yüksek his merkezi müdürü yahut terbiye merkezi müdürünün inhası üstüne ilbay aracılığıyla; ilçelerde ise, müftü, dini faziletli duygu merkezi müdürü yahut terbiye merkezi müdürünün inhası konusunda kaymakam onayı ile atanırlar.
(3) İlgili mevzuatına göre ücreti, emek ve sosyal güvenceleri, muhtarlık, dernekler yahut vakıflarca karşılanan cami görevlileri, temas kamer il müftülüğünce sigorta primlerinin ödenip ödenmediğinin izlem edilmesi şartıyla yer müftüsü veya kaymakamın teklifi konusunda vilayet onayı ile arızi olarak görevlendirilebilir.
(4) Başkanlıkça uygun görülecek kadrolara, hizmet gerekleri ayn uğrunda bulundurularak Kamu Görevlerine İlk Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Üzerine Genel Talimatname hükümlerine bakarak açıktan atama yapılabilir. Yürütmenin tevkif isteminin reddine değişmeyen verilmiştir. İki unsur şerh koymuştur. Böyle aynı düzenlemenin 657’e ters olduğu belirtilmiştir. Ekip ve derslik hizmetinde atama yeri ve göçüşme umumi şartları
Özellik 23(1) Grup hizmetine bağımlı personelin hep gruplarda, sınıf hizmetine bağımlı personelin birlikte bilcümle sınıflarda çalışması esastır.
(2) Sınıf hizmetine bağımlı personelden, bir ilde minimal yahut azami bakım süresini tamamlayanlar, çalışmadıkları sınıflardaki minimal hizmet sürelerini sair illerde tamamlamadan son vazife yaptığı ilin ilçelerine atanamazlar.
(3) Grup yahut dershane hizmetine bağımlı yerine iklim ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki minimal görev süresini tamamlamadan 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde vadi kayran hükümlerden yararlanamaz, görevlerinden feragat ederek durumlarına makul farklı kadrolara ya de öğrenimle idrak ettikleri kadrolara atanmayı rica etmeleri halinde 38 inci maddenin bir numara fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde düzlük düz hükümlerden yararlanabilirler. Eş vaizler karşı bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde kayran alan, eş birliği mazereti cihetiyle metatez isteğinde bulunabilmek için ayrıca eşlerin bire bir seviyede yahut henüz üst aynı görevde bulunmaları gerektiğine ait egemenlik uygulanmaz.
(4) Kol ve sınıf hizmetine bağımlı personelin fariza ve/veya yer değiştirme durumlarının değerlendirilmesinde MELFUF-4, MELFUF-5 ve EK-5/A formları dikkate alınır.

Yürütmenin tevkif isteminin reddine değişmeyen verilmiştir.

Başkan, bu maddeye şerh koymuştur. İlk misil atananların esenlik ve karı birliği mazeretine tutkun kendisine meydan değiştirmemesini kayırıcı hukuk normlarına muhalif görmüştür. MBSTS puanının belirlenmesi
Husus 34(1) İl ve ilçe müftülüklerince ilan edilen boş cami kadrolarına göçüşme suretiyle atanmak için başvurma edeceklerde, cami gruplarına göre aranacak MBSTS aya puanı Başkanlıkça belirlenir. Yürütmenin durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. Hizmet gereği görev yahut göçüşme
Konu 36- …(4) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilişkin mevzuatında vadi düzlük özge hükümlere sadık kalmaksızın Başkan onayı ile naklen Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilir. Yürütmenin tevkif isteminin reddine değişmeyen verilmiştir. Cami görevlilerinin mahalli hizmet gereği düz değiştirmeleri
Özellik 37(1) 36 ncı maddede belirtilen nedenler dışında, cami görevlilerinin düzlük değiştirmelerine anne atılmak amacıyla illerde memleket müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin ilişkin bulunduğu müftü karışma beş kişiden oluşan ayrımsız Kıymetlendirme ve Ünsüz Göçüşmesi Komisyonu kurulur. Bu yarkurul; görev yaptığı camide sekiz yılını bütünleyen cami görevlilerinin yer değiştirmelerini herhangi bir sene Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara bakarak gerçekleştirir:
a) Düzlük değiştirmeler tıpkısı kadro camiler ortada başlamak amacıyla öncelikle ayrımsız kaymakamlık içinde, saha bulunamaması halinde memleket süresince, toprak zarfında de saha bulunamaması halinde iller arası yapılır.
b) Personelin talebi halinde kayırıcı gruptaki camiden alt gruptaki camiye ünsüz göçüşmesi yapılabilir.
c) İl içi saha değiştirmeler bu Yönetmelikteki nasıp usulüne ait hükümlerde belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce; toprak dışı düzlük değiştirmeler ise Reislik eliyle yapılır. İl içi vadi değiştirmelerinden önceki genel ağ süresince Başkanlıktan cevaz alınır.
Yürütmenin durdurma isteminin reddine değişmeyen verilmiştir. İki üye, 8 yılını dolduran cami görevlilerine getirilen düzlük değişikliği uygulamasının afaki kıstaslara dayanmadığı yönünden şerh koymuştur. Kalıp personelinin taşraya atanması
Bap 43(1) Dört yıllık dini yüksek tahsil görmüş ve Riyaset kalıp teşkilatında;
a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde çalışmış olanlar mülk müftülüğüne, dini erdemli duygu yahut terbiye merkezi müdürlüklerine,
b) Din işleri uzmanlığı ile Din İşleri Faziletli Yerleşmiş uzmanlığı görevinde yer beş altı beş sene çalışmış olanlar il müftülüğüne,
c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliği ve büro müdürlüğü görevlerinde yeryüzü az üç sene çalışmış olanların memleket müftü yardımcılığına, kaymakamlık müftülüğüne veya vaizliğe,
bu Yönetmelikte belirtilen değişik yiyecek ve evsaf ile ekip ve sınıf şartı aranmaksızın atanabilirler.
(2) Hat teşkilatı birimlerinde deneyim edinmiş personel ile düzgü takım dahası personel, ihtiyaç durumları gözetilerek taşra teşkilatında görevlendirilebilir yahut buralara atanabilir.

Yürütmenin durdurma isteminin reddine değişmeyen verilmiştir.

Başkan, bu maddeye şerh koymuştur. Tecrüne edinmiş personelin tanımının olmadığını belirtmiştir. Eğreti Yön 1(1) 37 nci maddedeki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden fariza yaptığı camide yirmi yılını tamamlayanların meydan değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş yılını tamamlayanların düz değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Ilkgüz döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki süreye bakarak zorunlu vadi değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi anne alınır. Yürütmenin tevkif isteminin reddine karar verilmiştir. İki organ, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden fariza yaptığı camide “yirmi yılını” ve “on ilkokul yılını” dolduranların kayran değiştirmesinin adil yapılmasına müteveccih düzenleme içermediği amacıyla, teşrih koymuştur. Dışarılık Teşkilatında şeflerin bakım süresi
Madde 32(1) Mecburi meydan değiştirmeye tabi olmayan dışarılık teşkilatında fariza eden şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri ilkokul yıldır. Hizmetin gerekleri, özellikleri ile son görev yerlerinin konuşu, toplumsal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden birlik ve huy göstermesi hususları dikkate alınarak, ilkokul almanak bakım süresi sonunda fariza yerleri değiştirilir. Bu müddet Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir. Yürütmenin tevkif isteminin KABÜLÜNE değişmeyen verilmiştir. İller gruplandırılmadığı için yürütmenin durdurulması istemi kabul edilmiştir.

Danıştay kararı amacıyla tıklayınız.

Share: