Vekaleten bölüm başkanı olan birey finansal haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten kısım başkanlığına ibret yükü muafiyeti uygulanmasında amme zararı olmadığına hükmetti!

Sayıştay Başkanlığı, benzeri yükseköğretim kurumunda bakir açılan, elan talim elemanı sıfır ve hareketli arkaç getirilmeye çalışılan tıpkı bölüme kadrosu ayrıksı bire bir bölümde olan öğretim üyesinin vekaleten Bölüm Başkanı adına görevlendirilmesinin kamu zararı olmadığına karar verdi.

Sayıştay kararında; terbiye-öğretime hazırlamak ve ilmî araştırma altyapısını tesis etmek için Medrese içerisinden Toplumsal-Beşeri ve İdari Ulum Asıl Alanı- Dalavere ve Izlem Selen alanında bilirkişi olan Dr. Akademisyen vekaleten kürsü başkanı olarak atanmasının zaruretten kaynaklanmış ayrımsız tayin olduğu,

kişiye ödenen yönetimsel görev ödeneği ve ek ibret ücretinin kamu zararı namına değerlendirilemeyeceğini tabir etmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI!

Tabir maddesinde; Kadrosu Kılgısal Ulum Fakültesi Idare Bilişim Sistemleri bölümünde olan, Dr. Öğretim Üyesi .’in, Içtimai Hizmetler Bölümü Başkanlığına 2547 sayılı Kanunun 21’inci maddesine mugayir namına vekalet etmesi sebebiyle yönetsel fariza ödeneği ile öğüt yükü muafiyetinden faydalanamayacağından, kendisine yönetimsel fariza ödeneği ve ders yükü muafiyeti uygulanmak kanalıyla eklenmiş ders ücreti olarak ödenen toplanmış . TL’nin kamu zararı olduğu iddia edilmiştir.

2547 dar Yükseköğretim Kanununun 21’inci maddesinde; büro başkanlarının bölümün maaşlı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent da bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye sınırlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe vabeste yüksekokullarda müdürün önerisi konusunda rektörce üç yıl üzere atanacağı, marke olmakla beraber, Kılgısal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü, yıpranmamış açılan, tedris elemanı olmayan ve faal ağıl getirilmeye çalışılan tıpkı devir olduğundan, bu Bölümü yetişek-öğretime alıştırmak ve bilimsel araştırma altyapısını düşünmek için Fakülte içerisinden Toplumsal-Beşeri ve İdari Ulum Ana Alanı- Dümen ve Strateji Bili alanında uzman olan Dr. Akademisyen .’in vekaleten kürsü başkanı kendisine atanmasının zaruretten kaynaklanmış bir nasıp olduğu anlaşılmaktadır.

Bu sebeple, Dr. Akademisyen .’e bölüm başkanı yerine yaptığı fariza gereği ödenen yönetsel fariza ödeneği ve munzam ibret ücreti kamu zararı kendisine değerlendirilemeyeceğinden, ilişilecek tıpkısı konu bulunmadığına ve gereksiz öğrenim edildiği anlaşılan . TL’nin ahizine iadesine;

İşbu ilamın deklarasyon tarihinden itibaren altmış zaman içerisinde 6085 basit Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi mucibince Sayıştay Temyiz Oturmuş gözetiminde temyiz yolu boş gelmek üzere fikir çokluğu ile;

Azlık Görüşü:

Üye . ve .’ın kırmızı oy gerekçesi:

“2547 sınırlanmış Kanunun 21’inci maddesinde sektör başkanlarının atanma usulleri ile bu görevlere vekalet edebilecek olanlar, 2547 mahdut Kanunun 36’ncı maddesinde üstelik departman başkanları üzere haftalık ibret yükü süreleri belirtilenmiş olup, bahis konusu yönetimsel görevleri 2547 basit Kanunla tamlanan asıllar dışında vekaleten örümcek tedrisat elemanlarına yürüttükleri görevlerinden muhit yönetimsel fariza ödeneği ödenmesi ve ibret yükü muafiyeti tanınması benzer değildir. Dr. Akademisyen .’in kadrosu Kılgılı Ulum Fakültesi Idare Enformatik Sistemleri bölümünde iken, Toplumsal Hizmetler bölümü başkanlığına mevzuata muhalif olarak vekalet etmiş olması neticesinde kendisine yönetimsel fariza ödeneği ödenmesi ve mülhak ibret muafiyeti tanınması sonucu . TL kamu zararı doğma olup bu hacim ahizinden öğrenim edildiğinden konu üzerine ilgili kalmadığına değişmeyen verilmesi gerekir.”

Share: