Alt dereceye atanan doçent keyif tazminatı alabilir mi?

Bulunduğu kadrodan henüz zir dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış adalet aylığı birinci dereceye düşmesi halinde rahatlık tazminatından yararlanabilir.

Bu yazımızda, kurumlar arası geçiş veya kurum içerisinden bulunduğu göstergelerden daha madun benzeri dereceye atanan doçentin yan tazminatı alıp alamayacağı konusuna brifing yapacağız.

Bilindiği için, yükseköğretim kurumlarında vazifeli tedrisat elemanlarının sınıflandırılması, aylıklarını ve melfuf göstergelerinin düzenlenmesi, derece yükseltilmesi ve aşama ilerlemesinin hat ve şartları ile, toplumsal haklardan yararlanma, mülhak ibret ücreti, darülfünun, yönetimsel görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını belirlemek, zor ve yabancı öğretim elemanlarının kontratlı yerine çalıştırılma usul ve esasları 2914 sınırlanmış Yükseköğretim Personel Kanununda düzenlenmiştir.

Farklı kamu kurumlarında yahut üniversitelerde fariza yapmakta iken bulunduğu basamak/kademeden daha zir benzeri dereceye atanan tedrisat elemanlarının aylıklarının tespiti ilgili Kanunun “Öğretim Elemanlarının Görev Aylıkları” antetli 4 üncü maddesinde “Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine bakarak tayin edilen görev aylıkları kazanılmış türe oluşum etmeyip, mahiye ödemelerine esas tutulur ve bu Yasa kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz. Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte müktesep doğruluk aylık dereceleri; unvanları amacıyla öngörülen antre derecelerinin üstünde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi kanalıyla ulaşanlar hakkında 657 çevrilmiş Şevket Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve müktesep doğruluk aylıkları başlangıç derecelerinin doğacak kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların kudretli güzeşte bakım süreleri, müktesep hak derecelerinde mertebe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili Kanun hükmünün yöneltme yaptığı 657 basit Devlet Memurları Kanunun 161 inci maddesinin B fıkrasında ise; “A) Bulunduğu dereceden üst derecelere atanan vazifeli;

a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı istop etmek kaydıyla, bakir girdiği derecenin önceki paye göstergesine,

b) Eskimemiş girdiği derecenin geçmiş etap göstergesi evveli kazanma ettiği göstergeden bağan ise, kazanma ettiği göstergeye denk olan kademenin göstergesine,

Istikbal eden aylığı alır.

Ast derecede bedel göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

B) Kazanılmış türe maaş derecelerinden elan dun benzeri dereceye atanan işyar, KAZANILMIŞ DOĞRULUK AYLIK DERECELERİ SAKLI DINMEK KAYDIYLA,

a) Atandığı derecede çarkıt derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

b) Atandığı derecede değer nişan bulunmayan ise, eski göstergesine sunu andıran kademenin göstergesine,

Karşılama fail aylığı alır.” hükmü bulunmaktadır.

Mavera yandan, 2914 sınırlanmış Yükseköğretim Personel Kanununa dayalı uygulamada doğabilecek tereddütleri yutmak üzere yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği”nin (Dizi No:6) “B-ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖREV AYLIKLARININ TESBİTİ” antetli bölümde; “1-Müktesep türe aylık derecesinin altındaki bir kadroya atanan talim üyeleri Doçent yahut apotr doçent olarak bu unvanlı kadrolara atandıkları sırada kazanılmış doğruluk aylıkları elan kayırıcı derecelerde bulunanların görev aylıkları, 657 dar Celal Memurları Kanununun 161 inci maddesinin (B) bendi hükmü uygulanarak belirlenecektir. Bunların kazanılmış hak aylık derecelerinde unvanlarına ilgili boş ayrımsız kadro bulunmaması halinde, 2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde meydan düz “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde… 657 çevrilmiş Büyüklük Memurları Kanunu hükümleri uygulanır” ifadesi dolayısıyla 657 çevrilmiş Yasanın 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak müddet kaydı aranmaksızın bu kadrolara atanmaları cins olacaktır. Kazanılmış türe aylık derecelerinin altındaki kadrolara atananların aylıkları, atandıkları kadro paye ve kademesi üzerinden ödenmekle alay malay, gerek 2914 mahdut Kanunun 4 üncü maddesinde, gerekse 5434 çevrilmiş T.C. Emekli Sandığı Kanununun 13.11.1981 günlü ve 2559 sınırlanmış Kanun ile değişik 15’inci maddesinin (h) fıkrasında öngörüldüğü amacıyla, kalburüstü geçen hizmet süreleri, müktesep adalet derecelerinde derece ilerlemesi cereyan etmek aracılığıyla değerlendirilecektir. Bire Bir şekilde ilgililerin mütekait keseneğine temel aylıkları üstelik, kesenek ödedikleri derecenin akıbet kademesine kadar ilerleyecektir.

YAŞIT : Kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde (965 göstergede) olup 5’inci dereceden yardımcı doçentlik kadrosuna atanan ayrımsız öğretim elemanının aylığı 657 basit Kanunun 161/B maddesine göre 5 inci derecenin 8 inci kademesi (965 nişanlık) üzerinden ödenecek ve kazanılmış doğruluk aylığı ile zahmetli keseneğine asıl aylığı 3’üncü derecenin son kademesine büyüklüğünde ilerleyecektir. Bu öğretim elemanına 3 üncü dereceden bir unvanlı benzeri takım tahsis edildiği taktirde, doğrudan bu dereceye atanabilmektedir.” açıklaması meydan almaktadır.

KAPAT X

Bire Bir örnekle baştan somutlaştırmak gerekirse;

Tekaüt müktesebi, kazanılmış türe aylığı ve ödemeye anne aylığı 1/4 olan hekim akademisyen doçentlik unvanı alıp 2 nci etap doçent kadrosuna atanması halinde emekli müktesebi ve müktesep hak aylığı 1/4 yerine sabit kalacak; ödemeye asıl aylığı ise kol derecesi 2 olması itibarıyla 2/6 adına tespit edilecektir.

Bu durumda olan kişilerin kazanılmış türe aylıkları çakılı kaldığından, 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanununa fena Erinç Tazminatı Cetveli çerçevesinde 2000 ödence göstergesi üzerinden kat tazminatı almasında gelişigüzel sakınca bulunmamaktadır.

Sonuç kendisine, bulunduğu müktesep hak aylığından daha zir derecede bire bir kadroya atamaları yapılan tedrisat elemanlarının üniversitede eğer abes ekip bulunması halinde kol merhale değişikliğini fariza yaptıkları yükseköğretim kurumlarından istek etmeleri hayır olacaktır!

Share: