Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen adına çıkışlı olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Beceri Terbiye Fakültesi Çatı Ressamlığı Öğretmenliği Bölümü mezunu itfaiye erinin teknikerlik unvanı üzere şan değişikliği sınavına almayan idareyi hak buldu.

Sav; itfaiye eri kendisine görev eden davacının, teknikerlik için yapılan titr değişikliği sınavına iltihak isteğinin reddine ilgili 17/02/2015 tarihli, 693 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare bu laf üzerine YÖK’ kuruntu sormuştur:

Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığının 06/10/2015 tarihli 54849 mahdut cevabında; sarıklı unvanı ile çıkışlı olanların öğretmenlik mesleği dışında fariza almaları halinde muallimlik unvanını kullanabilecekleri, teknisyen unvanını kullanamayacakları, çalıştıkları kurumun bu kişilere tekniker muamelesi yapmasının hisse senedi yerinin öz bağırsak düzenlemesi olduğu, 3795 sınırlanmış Yasa 3-d maddesinde beceri yetişek fakültesi mezunlarına beceri sarıklı unvanı verileceği hükmüne vadi verildiğini belirtmiştir.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/7900

Karar : 2020/156

Devir : 08.01.2020

3795 çevrilmiş Kanunun 3-d maddesinde ustalık eğitim bilimi fakültesi mezunlarına ustalık sarıklı unvanı verileceği hükmüne saha verildiğini belirttiği görülmekle, lisans mezuniyeti itibarıyla teknisyen unvanıyla mezun sıfır ve çalıştığı kurumda tekniker muamelesi görmeyen davacının uygulayımcı unvanı üzere şan değişikliği imtihan başvurusuna katılma isteğinin reddine ilgilendiren sorun konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle sav reddedilmiştir.

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

VEKİLİ: …

KARŞI YAN (DAVALI): …

VEKİLİ: …

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sınırlanmış kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sınırlanmış İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 49. maddesi gereğince temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ

KAPAT X

Sav Konusu İstem:

Ülkü; … emrinde itfaiye eri adına görev işleyen davacının, teknikerlik amacıyla yapılan titr değişikliği sınavına katılma isteğinin reddine ilişkin 17/02/2015 tarihli, 693 sınırlanmış işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Merhale Mahkemesi Kararının Özeti:

… İdare Mahkemesinin temyize laf kararıyla; davacının … Üniversitesi Beceri Terbiye Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğu, 657 çevrilmiş Kanun’bile, teknik öğretmen okullarından mezun olup bile, muallimlik mesleği dışında beceri hizmetlerde çalışanların teknik hizmetler sınıfında kayran aldığı, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Itila ve San Değişikliği Esaslarına Dayalı Yönetmeliğinde de teknikçi kadrosunun san değişikliğine bağımlı kadrolar ortada sayıldığı, ayrıca teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az iki sene sürekli mesleki veya ustalık yüksekokulların teknik bölümlerinden teknikçi unvanı ile eksilmek, unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak hususi şerait arasında kayran aldığı görüldüğü kabilinden, itfaiye eri yerine fariza eden yani beceri hizmetlerde fariza yapmayan davacının mezuniyeti itibarıyla ustalık hoca unvanına eş olduğu, teknisyen unvanına eş olmadığı, 15/09/2015 günlü açıklık kararıyla davacının mezuniyeti itibariyla tekniker unvanıyla çıkışlı olup olmadığının sorulması üstüne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06/10/2015 günlü 54849 çevrilmiş cevabında; öğretmen unvanı ile mezun olanların öğretmenlik mesleği dışında fariza almaları halinde öğretmenlik unvanını kullanabilecekleri, teknisyen unvanını kullanamayacakları, çalıştıkları kurumun bu kişilere tekniker muamelesi yapmasının hareket yerinin öz bağırsak düzenlemesi olduğu, 3795 dar Kanun 3-d maddesinde beceri terbiye fakültesi mezunlarına maharet hoca unvanı verileceği hükmüne kayran verildiğini belirttiği görülmekle, lisans mezuniyeti itibarıyla tekniker unvanıyla çıkışlı sıfır ve çalıştığı kurumda teknik adam muamelesi görmeyen davacının teknik adam unvanı amacıyla şan değişikliği sınav başvurusuna katılma isteğinin reddine ilgilendiren sav konusu işlemde hukuka ihtilaf görülmediği gerekçesiyle sevgili reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Duruşma kararının mevzuata çap olduğu, Celal Personel Başkanlığının 15/08/2012 tarihli, 13396 basit düşünce yazısında Maharet Eğitim Fakültesinden mezun olanların “sarıklı kadrosuna atanabilecekleri gibi durumlarına makul Maharet Hizmetler Sınıfına karışma kadrolara bile atanabileceklerinin belirtildiği; Belediye İtfaiye Yönetmeliği uygulanarak ün değişikliği şartlarını taşımadığı amacında yapılış edilen işlemin hukuka uymaz olduğu; mahkemeli idarece yapılan şöhret değişikliği sınavından başarılı olarak tekiniker kadrosuna atandığı ati sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Itila ve Ün Değişikliği Esaslarına Dayalı Yönetmelik’in 5. maddesinin 2. fıkrasında şöhret değişikliğine tabi kadroların sayıldığı; bu kadrolar ortada davacının mezun olduğu Beceri Terbiye Fakültesi Yapı Ressamlığı Öğretmenliği Bölümünün yer almadığı; Talimatname’in 9. maddesinde meydan kayran hususi şartlarda üstelik sarıklı unvanının kayran almadığı; davacının umumi yönetsel hizmetler sınıfında fariza yaptığı, beceri hizmetler sınıfına intikal yapmak istediği, ustalık terbiye fakültesi mezunu olduğu, Mahalli İdareler Personelini Görevde Yücelme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dayalı Talimatname hükümleri gereğince görevde yükselme ve şan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartını taşımadığı; davacının sonraki aşamada, san değişikliği sınavına kabulünün dayanağının … Kesim İdare Mahkemesinin yürütmeyi tevkif kararı olduğu, bu anlamda dava konusu işlemin hukuka muhalif olduğunun kabulü anlamına gelmediği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile asıllar ve yasaya akla yatkın olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Değişmeyen veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi eliyle, Danıştay Riyaset Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 dar kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası layıkıyla, antrparantez benzeri çevirme kararı verilmeksizin Dairemize gıcırı bükme dosyada, Istikşaf Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki vesaik incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve kazanç mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 az İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde kayran kayran sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar asıllar ve hukuka uygun olup, dilekçede doğacak sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklayan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … basit kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 dar Kanun’un (Eğreti 8. maddesi uyarınca uygulanmasına bitmeme edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası göre bu kararın deklarasyon tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş dönme zarfında Danıştayda değişmeyen tashih yolu münhal oluşmak amacıyla, 08.01.2020 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: