KİT’teki kontratlı personelin naklinde, 657 uygulanmaz

Danıştay, 399 basit KHK’ya bağımlı olarak çalışan kontratlı personelin naklinde, 657 sınırlanmış Yasa hükümlerinin uygulanmayacağına değişmeyen verdi.

Makine Kimya Endüstri Kurumunda yaşanan benzeri olayda, kurumda sözleşmeli adına uygulayımcı olarak etkin bir personel Kırıkkale’den İzmir’e adam durumu özründen kontekst tayin istemiştir.

Fakat, hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle bu talebi reddedilmiştir. Kontratlı personel üstelik ret işleminin iptali için ülkü açmıştır. İdare Mahkemesi, 657 sınırlanmış Kanunun 72. maddesi ve Kanunuesasi’nın ocak birliğinin korunmasına dayalı hükümlerine atıfla, işlemin iptaline karar vermiştir.

Araba Kimya Sanayi Kurumu, dalavere mahkemesi kararını temyiz etmiştir. Danıştay, memurin amacıyla KHK’birlikte hâkimiyet yoksuz hallerde 657’nin uygulanacağına dair hüküm bulunduğunu ancak sözleşmeli personel üzere Büyüklük Personel Başkanlığından fikir alınmasının idarenin takdirinde bulunduğunu ve 657 basit Yasa hükümlerinin uygulanamayacağına değişmeyen vermiştir.

Danıştay sözkonusu bu kararında “Damarlı hatır ile 1 basit cetvele tabi ve bir kadroya sadık yerine etkin personel ile 2 sınırlanmış cetvele bağımlı tıpkı pozisyonda hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel ortada 657 basit Kanun’un ilgili hükümlerinin uygulanması yönünden benzeri ayırt kalmayacak ve Kanun Mesabesinde Kararnamenin 3. maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında getirilen, “bunlar hakkında bu Kanun Mesabesinde Kararnamede tamlanan hükümler dışında 657 basit Heybet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır” şeklindeki aranjman boş kuzuluk gelecektir.” demiştir.

İŞTE DANIŞTAY’IN KARARI

T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No: 2013/9287
Karar No : 2013/9208

Özeti: 399 mahdut KHK’nın 3. maddesinin (b) bendinde belirtilen yönetsel personel ile 1 sınırlanmış cetvelde kol unvanları gösterilen ayrıksı personel karşı, KHK’bile belirtilen ahkâm dışında doğrudan 657 mahdut Izzet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş iken, 58. maddesinin ikinci fıkrasında ise, 3 maddenin (b) bendinde tamlanan personel dışındaki kontratlı personel yönünden 657 sayılı Yasa’un uygulanabilmesinin Büyüklük Personel Başkanlığımdan kuruntu alınması kaydına bağlandığı; bu aranjman ile kontratlı personel hakkında muamelat tesis edilmesi gereken, ancak 399 çevrilmiş KHK’birlikte egemenlik namevcut hallerde, işleme dayanak alınacak mevzuat hükmünün tespiti üstüne Fehamet Personel Başkanlığı’nın görüşüne başvurulmak kanalıyla hizmetin tıkır tıkır yürütülmesinin amaçlandığı vazıh olup, bu kapsamda Oran Personel Başkanlığımdan düşünce alınıp alınmayacağı hususunda idarelerin ölçüm yetkisinin bulunduğu için.

Karşı Taraf : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

İsteğin Özeti: Kırıkkale İdare Mahkemesi’nce sunulan 09.02.2012 tarihli, E:2012/63; K:2012/71 sayılı kararın bozulmasına dayalı Danıştay Beşinci Dairesi’nin 28.06.2013 günlü, E:2013/4348; K:2013/5620 mahdut kararının; dilekçede kayıtlı nedenlerle, 2577 sınırlanmış İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi göre düzeltilmesi istenilmektedir.

Beşinci Kat

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Mualla Aydın

KAPAT X

Düşüncesi : Davacının, kararın düzeltilmesi yolundaki talebi akseptans edilerek, Dairemizin 28.06.2013 günlü, E:2013/4348; K.2013/5620 sınırlanmış kararının kaldırılması ve İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hâkimiyet veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Sorun; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Cephane Fabrikası Müdürlüğü’nde 399 az Yasa Hükmünde Kararname’ye dolaşık (II) basit cetvele bağımlı sözleşmeli personel statüsünde tekniker olarak fariza işleyen davacının, insan durumu nedeniyle İzmir Mehabetli Aliağa Hurda İşletmeleri Müdürlüğü emrine naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ait 20.06.2008 dönüş ve 1211 dar işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Kırıkkale İdare Mahkemesi’nce sunulan kararla; 657 mahdut Mehabet Memurları Kanunu’nun 72. maddesi ile Anayasanın 41. maddesinden bahisle, ailenin korunmasının, Esas ile şöhretli içtimai benzeri türe olduğu, kamu hizmetinin elan eli nimetli yerine getirilmesi bakımından amme görevlileri amacıyla henüz bile önem taşıdığı, familya birliği bozulan amme personelinin eli nimetli ve canlı bire bir şekilde fariza yapmasının umulamayacağı, davacının bu konuda yakınlarında tıpkı beklenti içre bulunduğu, ülkü konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idarece anılan karara alın yapılan temyiz başvurusu sonucunda; 399 sayılı KHK’dahi kontratlı personel hakkında 657 basit Yasa’un uygulanacağı yönünde bir hüküm getirilmediği, mezkûr KHK’nın 58. maddesinin ikinci fıkrasında vadi düzlük hükmün 1 sınırlanmış cetvele bağımlı sözleşmeli personeli kapsadığı, bu durumda, 399 dar Yasa Hükmünde Kararname’ye tabi 2 mahdut cetvelde kontratlı personel statüsünde görev özne davacının, eş durumu özrü zımnında atanması gibi bulunmadığından, eşinin çalıştığı Ankara iline atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilgilendiren sorun konusu işlemde hukuka muhalefet, mezkûr işlemin iptali önünde sunulan Duruşma kararında türel balkon bulunmadığı gerekçesiyle sunulan Danıştay Beşinci Dairesi’nin 28.06.2013 günlü, E:2013/4348; K:2013/5620 az kararıyla İdare Mahkemesi kararı bozulmuştur.

Müddei, Danıştay Beşinci Dairesi’nce sunulan kararın hukuka çapraz olduğunu öne sürmekte ve bu kararın düzeltilmesi yoluyla İdare Mahkemesi kararının onanmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde doğacak sürülen esbap, 2577 çevrilmiş İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi hükmüne akıllıca bulunduğundan, karar düzelti isteminin kabulü ile Dairemizce sunulan 28.06.2013 tarihli, E:2013/4348; K:2013/5620 sayılı değişmeyen kaldırılarak sorun konusu yarık yeniden incelendi:

399 sayılı KHK’nın “istihdam şekilleri” başlıklı 3. maddesinin a bendinde “girişim ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, kontratlı personel ve işçiler aracılığıyla gördürüleceği” müstahkem; 3771 mahdut Yasa ile değişik b bendinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, “adım ve tutkun ortaklıkların umumi idare esaslarına bakarak yürütülmesi müstelzim asli ve daim görevleri; umum müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş heyeti başkanı, asamble ve ofis başkanları, organizasyon, kesim, üretimlik, pres ve bölüm müdürleri, denetmen ve denetmen yardımcıları ile dolaşık 1 çevrilmiş cetvelde grup unvanları gösterilen başka personel vasıtasıyla gördürülür” denildikten sonradan ikinci fıkrasında, “bunlar karşı bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 dar Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır” hükmü, (c) bendinde ise, “(b) bendi dışında küsurat sözleşmeli personel, teşebbüs ve merbut ortaklıkların genel hile esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen türel esaslar çerçevesinde akdedilecek bir kesim ile çalıştırılan ve işçi statüsünde sıfır personeldir. (Bunlar bu Kanun Mesabesinde Kararname kapsamında kontratlı personel yerine geçecektir.)…” hükmüne, 58. maddesinin ikinci fıkrasında, “Sözleşmeli personele ait namına bu Kanun Hükmünde Kararnamede hâkimiyet namevcut hallerde, Çap Personel Başkanlığının görüşü içerlemek kaydıyla 657 sayılı Ululuk Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” hükmüne vadi verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Kırıkkale Cephane Fabrikası Müdürlüğü emrinde 399 az KHK’nın (II) mahdut cetveline tabi kontratlı teknisyen yerine görev yapan davacının, eşinin İzmir Adnan Menderes Gelgel Limanı Başmüdürlüğünde 399 basit KHK’ya ekli (II) mahdut liste uyarınca sözleşmeli araba teknikeri olarak fariza yaptığı ve Kırıkkale’ye atanmasının kabil olmadığından bahisle İzmir Mualla Aliağa Hurda İşletmeleri Müdürlüğüne atanmak üzere başvuruda bulunduğu, bu başvurunun, davacının hizmetine duyulan ihtiyaç nedeniyle reddedilmesi konusunda temyizen İncelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda meydan verilen mevzuat hükümlerine göre, 399 mahdut KHK’nın 3. maddesinin (b) bendinde belirtilen yönetimsel personel ile 1 basit cetvelde kol unvanları gösterilen gayrı personel karşı, KHK’birlikte belirtilen ahkâm dışında direkt 657 mahdut Şevket Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş iken, 58. maddesinin ikinci fıkrasında ise, 3 maddenin (b) bendinde tamlanan personel dışındaki sözleşmeli personel yönünden 657 sayılı Yasa’un uygulanabilmesi Azamet Personel Başkanlığından görüş alınması kaydına bağlanmıştır. Bu düzenleme ile; sözleşmeli personel karşı muamelat üretim edilmesi müstelzim fakat 399 dar KHK’de hükümranlık sıfır hallerde, el işi destek alınacak mevzuat hükmünün tespiti konusunda Azamet Personel Başkanlığının görüşüne başvurulmak yoluyla hizmetin tıkır tıkır yürütülmesinin amaçlandığı kemiksiz olup, bu kapsamda Cesamet Personel Başkanlığından rey alınıp alınmayacağı hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Menfi kanı ile 1 az cetvele tabi ve tıpkısı kadroya sadık olarak etkin personel ile 2 az cetvele bağımlı benzeri pozisyonda bakım sözleşmesi ile istihdam edilen personel ortada 657 dar Kanun’un ilgili hükümlerinin uygulanması yönünden bire bir ayırt kalmayacak ve Yasa Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında getirilen, “bunlar hakkında bu Yasa Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 mahdut Izzet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır” şeklindeki aranjman gıcırı bükme hale gelecektir.

Bu durumda; 399 basit KHK’üstelik herif durumu nedeniyle naklen atanmaya ilgili temas düzenlemeye kayran verilmediği, müddeialeyh idarece davacının başvurusu üzerine 657 mahdut Kanun’un uygulanabilmesini teminen Izzet Personel Başkanlığından rey alınması zaruri görülmeyerek başvurunun hizmetine duyulan ihtiyaç zımnında reddedildiği göz önüne alındığında, anılan KHK layıkıyla eş durumu zımnında atanma hakkı bulunmayan davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uymazlık, işlemin iptali önünde sunulan Duruşma kararında ise türel çıkacak bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, mahkemeli idarenin temyiz isteminin kabulüyle Kırıkkale İdare Mahkemesi’nce verilen 09.02.2012 günlü, E:2012/63; K:2012/71 basit kararın 2577 sınırlanmış İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası göre bozulmasına, bire bir maddenin 3622 sayılı Yasa’la ayrı ayrı 3. fıkrası layıkıyla ve yukarıda tamlanan hususlar dahi gözetilerek baştan ayrımsız değişmeyen boylamak üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 05/12/2013 tarihinde oyçokluğuyla değişmeyen verildi.

GEREKÇEDE KARŞI FIKIR

399 sayılı KHK’nin 58. maddesinin 2. fıkrası hükmü mucibince, bu Kararnamede hüküm namevcut konularda kontratlı personel karşı 657 az Yasa hükümlerinin uygulanması Fehamet Personel Başkanlığının görüşünün alınması koşuluna sınırlanmış kılınmış ise bile, idarenin düşünüm almama yönünde tıpkı takdir yetkisinin bulunmadığı düşüncesiyle Daire görüşüne katılamadığım kabil; sürtüşme konusu olayda, 657 sayılı Yasada davacının isteğini destekleyen tıpkı buyruk bulunmadığı amacıyla iptal kararının isabetli olmadığı ve tahrip kararının gerekçesinin bu şekilde oluşturulmasının uygun olacağı görüşüyle gerekçe yönünden karara karşıyım.

KARŞI DÜŞÜNCE

Davacının değişmeyen düzelti isteminin akseptans edilerek, murafaa kararının onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

Share: