Yabancı uyruklu, KPSS’ye girip sözleşmeli personel kabil mi?

Yabancı tabiiyetli benzeri kişinin KPSS’ye girip kontratlı adına atanması halinde ne evraklar istenecek? Yabancıların, amme gurur ve kuruluşlarında görevli, sözleşmeli, akademik personel, işçi olarak çalışmalarına ilgilendiren hususlar mevzuatlarda açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda de KPSS Kılavuzlarının adayların “UYRUĞU”na ilişkin kısmına hüküm konulmaktadır. Söz Gelişi; 2020 KPSS Kılavuzu-Lisans’ın Namzet Başvuru Formunun “Uyruğu” ile ait kısmında şu meşruhat vadi almaktadır:

“a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

b) Uyruğundan biri T.C. olan koşa uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

c) Türk vatandaşlığından müsaade ile ayrılanlar ve bunların kanuncu mirasçıları (Gökçe Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Vesika sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

d) Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular “T.C.” seçeneğini işaretlemelidir. T.C. dünya uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. KKTC tabiiyetli adaylar, ilgilendiren alana KKTC Etiket Numaralarını de yazacaklardır.

e) Türk soylu yabancıların Türkiye’de çığır ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, amme, hususi bünye ve hareket yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 mahdut Kanunun kapsamında bulunanlar “2527 Az Yasa Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

f) Ecnebi uyruklular, tek devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Ecnebi Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Anide çok uyruğu olan adaylar, müracaat merkezine giderken bu alanda aniden haddinden fazla seçeneği işaretleyebileceklerdir fakat, sair uyruk bilgilerinin sisteme işlenebilmesi üzere değişikliğe temel belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize göndermelidir. Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı, Gökçe Kartlı, 9 ile başlayan KKTC ve/yahut Ecnebi Uyruklu adaylar amacıyla cümle eliyle hudayinabit adına işaretli kendisine gelir ve aday veya referans merkezi görevlisi yoluyla değiştirilemez. Adaylar uyruk bilgilerindeki başkalık taleplerini direkt ÖSYM’ye iletmelidirler.”

Bu kapsamda KPSS’ye başvurabilecekler; TC uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, KKTC uyruklular, semavi kartlılar, Türk soylu başkaları, ecnebi uyruklular namına 6 gruba ayrılmıştır.

Yabancı tabiiyetli tıpkı kişinin KPSS’ye girip sözleşmeli olarak atanması durumu?

4817 sınırlanmış Yabancıların Say İzinleri Karşı Kanuna bakarak, “403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan emanet” ecnebi yerine tanımlanmıştır.

Kanuna bakarak, Türkiye’nin canip olduğu düet ya da çokça taraflı sözleşmelerde damarı bozuk öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı yahut mutlak çalışmaya başlamadan önceki müsaade almaları gerekir.

Süreli mesai izni, istisnalar hariç doğmak amacıyla şu şekildedir:

KAPAT X

Türkiye’nin taraf olduğu ikili evet da çokça taraflı sözleşmelerde huysuz öngörülmedikçe mütemadi mesai izni hisse senedi piyasasındaki format, düzentileme hayatındaki gelişmeler, istihdama ait sektörel ve iktisadi konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının bakım akdinin veya işin süresine göre, mukannen aynı işyeri veya işletmede ve belirli bire bir meslekte işlemek amacıyla genişlik haddinden fazla tıpkısı sene sohbet etmek için verilir.

Bire Bir almanak kanuncu mücahede süresinden sonra, tıpkısı işyeri yahut pres ve benzeri meslekte çalışmak amacıyla emek izninin süresi üç yıla büyüklüğünde uzatılabilir.

Üç almanak kanuni himmet süresinin sonunda, bir meslekte ve dilediği işverenin yanı sıra gitmek amacıyla, mücahede izninin süresi altı yıla büyüklüğünde uzatılabilir.

Süresiz himmet izni, istisnalar dünya tutmak amacıyla şu şekildedir:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili evet dahi çokça yönlü sözleşmelerde hırçın öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden evvel süresiz mesai izni mevdu olan yabancıların hakları hafi eğleşmek kaydıyla; 4/4/2013 günlü ve 6458 dar Yabancılar ve Uluslararası Himaye Kanunu mucibince tafsilatlı gün eğleşme iznine erbap olanlar veya Türkiye’de akıcı sunma birkaç sekiz sene tevakkuf izni ile kalık olan veya yeryüzü birkaç sekiz sene kanuni çalışması olan eller ile eğitim bilimi düzeyi, mesleksel deneyimi, selen ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının büyüklük ekonomisine ve istihdama etkisi balaban olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.

Süreli ve süresiz mesai iznine ilgilendiren istisnalar antrparantez Kanunda bir tane yegâne sayılmıştır.

Bu itibarla, KPSS sonucuna göre bir kuruma 657 mahdut Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel yerine atananların nasıp başvurusu sırasında farklı evrakları ile gelişigüzel makbul tıpkı eğleşme izninin ve mesai izninin olup olmadığına bakılmalıdır.

Share: