Sözleşmeli personel kurumlar arasında eğreti görevlendirilebilir mi?

4/B statüsünde sözleşmeli yerine çalışanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler dışındaki kurumlar ortada arızi görevlendirilebilir.

Soru: 4/B sözleşmeli namına çalıştığım Kurumda ayrıksı aynı bakanlığa Kurumlararası Arızi Görevlendirme Yönetmeliği kapmasında görevlendirme murat söylemek için arzuhâl verdiğimde cevabi yazıda talebim, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ekleme 3 “Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz” maddesine bakarak reddedilmiştir.

4/B sözleşmeli personelin 2019 birlikte güncellenen yönetmelik ile kurumlar arası arızi görevlendirme hakkı yok mudur?

Yanıt: Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği, 375 çevrilmiş Yasa Mesabesinde Kararnamenin munzam 25 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulmuştur. 375 az KHK’nin ilişik 25. maddesinin önceki fıkrasında, Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar dış almak üzere, statülerine bakılmaksızın tıpkı kadro yahut pozisyona dayalı namına kamu kurum yahut kuruluşlarında istihdam edilenlerin, kurumlarının muvafakatiyle aynı yılı geçmemek amacıyla özge amme gurur ve kuruluşlarında arızi görevlendirilebileceği, bu sürenin birer sene olarak uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca tıpkısı bap mesabesinde, bu konu kapsamında görevlendirmeye ilgilendiren asıllar ve esasların Çap Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği anlatım edilmektedir.

3 Mayıs 2019 günlü ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin evvel maddesinde, “(1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici kendisine görevlendirilmesine ilgilendiren asıllar ve esasları yazmak için hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın ayrımsız kadro veya pozisyona dayalı adına etkin personel için uygulanır.

(3) Bilgili ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar üzerine bu Talimatname hükümleri uygulanmaz.

(4) Yükseköğretim kurumları, iklim özel idareleri, belediyeler ve vabeste kuruluşları ile bunların kurdukları ilişki, gösteriş, pres, bunlara ilişkin döner sermayeli kuruluşlar bu Talimatname kapsamında geçici görevlendirme yapamaz.” denilmektedir.

Sair taraftan, Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde, sözleşmeli personelin sözleşmelerinde tamlanan görev yeri dışında çalıştırılamayacağı, ek 3. maddesinde ise sözleşmeli personelin kurumlar arası vadi değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir.

Yukarıdaki hükümleri gelişigüzel ele aldığımızda mevzuatlar arasında tıpkı çelişki olduğu görülmektedir. Farklı mevzuat hükümlerinin çelişmesi yerinde öncelikle normlar hiyerarşisi gereği eğin düzgü hükmüne kaçmak gerekir. Burada KHK hükmü yönetmelik hükümlerine göre henüz dip benzeri normdur. Esasları yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararı yahut Talimatname hükümlerinin KHK hükmüne çap olmaması gerekir. KHK hükmü hakim ve savcılar dışında işyar, sözleşmeli yahut işçi ayrımı yapmaksızın kamuda istihdam edilenlerin eğreti görevlendirilmesine imkan sağlamıştır. Kurumlar Arası Arızi Görevlendirme Yönetmeliği ise dayandığı KHK hükmüne ters olduğunu düşündüğümüz benzeri şekilde görevlendirme kapsamını daraltmış, yükseköğretim kuruluşları ile mahalli idareleri genişlik dışına almıştır.

Tıpkı şekilde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda saha düzlük yukarıda düzlük verdiğimiz hükümler ile KHK ve Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çelişmektedir. Bu durumda birlikte aracısız KHK hükmünü ana kabul etmek gerektiğinden, 4/B’li personelin Yönetmelikte sonradan getirilen bunama dikkate alınarak yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler dışındaki kurumlar ortada arızi görevlendirilmesi olabilir bulunmaktadır.

Akıbet namına 4/B’li kontratlı personelin kurumlar arası geçici görevlendirilmesi konusunda kurumların muvafakanının bulunması halinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardaki yasaklayıcı hükümlerin dikkate alınamayacağını, 6 kocaoğlan aşan görevlendirmelerde personelin bile muvafakatının bulunması gerektiğini, kurumların muvafakat edip etmeme noktasında takdir hakkına erbap olduğunu değerlendirmekteyiz.

Share: