Sağlıkçının defa ücretine yüzdelik 50 zam yürürlükte…

Keyif personelinin el ücretlerine zam öngören Kanun hükmü yürürlüğe girdi.

Sağlık personelinin kez ücretleri 657 çevrilmiş Kanunun eklenmiş 33. maddesinde düzenlenmiştir.

Munzam 33. maddede yer alan düzenlemeye bakarak,

1- Haftalık emek süresi dışında alışılagelen, müstacel veya dal nöbeti tutarık, bu posta karşılığında kurumunca müsaade kullanmasına izin edilmeyen memurin ile kontratlı personele nöbet ücreti verilmektedir.

2- İzin yoluyla karşılanamayan her bir kat saati amacıyla (misil süresi akıcı 6 saatten beş altı olmamak üzere), aşağıda gösterilen alamet rakamlarının maaş katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda defa ücreti ödenmektedir.

3- Bu ecir yoğun bakım, ivedi servis ve 112 evgin sağlık hizmetlerinde tutulan bahis konusu nöbetler üzere yüzde elli oranında artırımlı ödenmektedir. Ancak ayda ocak sağlığı ve topluluk sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve tek şekilde 130 saatten fazlası için ifa yapılmaz. Bu ücret işaret vergisi aut seçkin rüşvet ve kesintiye bağımlı tutulmaz.

5- Öğün ücreti, üniversitelerin yataklı vagon otama kurumlarında müteharrik ve 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı otama kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 çevrilmiş Kanunun munzam 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar karşı üstelik uygulanır.

6- İcap nöbeti tutan ve bu öğün karşılığında kurumunca cevaz kullanmasına cevaz edilmeyen memurlar ile kontratlı personele, izin vasıtasıyla karşılanamayan her bir lazım nöbeti saati üzere, lazım nöbeti süresi akıcı 12 saatten az olmamak amacıyla, yukarıda yol ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında lüzum kere ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek mecmu icap nöbeti süresi maaş 120 saati geçemez.

Sakat Nişan

Kullanılmamış Gösterge Beher misil saati amacıyla çoğalma miktarı Mahiye arz çok miktarlar (130 saat üzerinden)

a) Eğitim Bilimi görevlisi(1), başasistan, bilirkişi otacı

100

150 7,93 TL’den 11,90’a yükseldi. 1.547 TL

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi kayran tabip dışı personel, benzeri dallarda doktora belgesi alanlar

90

135 7,14 TL’den 10,71’e yükseldi. 1.392 TL

c) diş tabibi ve eczacılar

80

120 6,35 TL’den 9,52’ye yükseldi. 1.237 TL

ç) Mesleksel efdal tahsil görmüş esenlik personeli

60

90 4,76 TL’den 7,14’e yükseldi. 928 TL

d) Ortaöğretim dengi mesleki öğrenim görmüş afiyet personeli

50

75 3,97 TL’den 5,95’e yükseldi. 773 TL

e) Başka personel

35

55 2,78 TL’den 4,36’ya yükseldi. 567 TL

Bu düzenleme, 6639 dar Kanunun, 15 April 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, 15 Nisan itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Share: