Polisler bu belgeye göre aşkın çalıştırılıyor

Emniyet mensupları 1995 günlü, Vekil Reze onaylı tıpkısı genelgeye göre fazla çalıştırılıyor.

Itimat mensuplarının fazla himmet sorunu halen bitmeme etmektedir. 2014 yılında Amme Denetçiliği Kurumu muhteşem aynı değişmeyen vermesine karşın, bu kararın gereği yerine getirilmedi.

Amme Denetçiliği 30.12.2014 tarihli kararında şu hususlara dikkat çekmişti:

a) Inanma teşkilatı mensuplarının çalışma ile istirahat saatleri ve şekillerinin, arsıulusal sözleşmeler ile garanti altına alınan hukuk ve namus ilkeleri, AKARSU müktesebatı ve örgen mutluluk uygulamaları gözetilerek ve normlar hiyerarşisi gereği Kanunla ve kanuna akıllıca olarak Nizamname veya Talimatname ile düzenlemesi,

b) Inanma teşkilatı mensuplarının 40 saat/hafta üzerinde çalıştırılmamaları, benzer değilse Avrupa Polis Güçleri Konfederasyonu’nun (EUROCOP) hazırladığı say saatleri yönergesi (Working Time Directive) doğrultusunda azami düzentileme süresinin 48 saat kendisine belirlenmesi ve 3201 çevrilmiş Kanunun Mülhak 21 inci maddesinin gene düzenlenerek veya başkaca tıpkısı kanuncu aranjman yapılarak “fazla emek ücretlerinin” hesaplanmasında beherglas polis memuru üzere 40 saatin üzerinde fiilen yapılan çok mücahede karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması,

c) 28 numaralı paragrafta kayran sunulan Avrupa Birliği ülkeleri uygulamaları üstelik gözetilerek okunabilen emek süresinin (sefer süresi) 8 saati geçmemesi yönünde aranjman yapılması,

d) Itimat teşkilatı mensuplarının “ilişik görevleriyle” ait esasların arsıulusal sözleşmeler ile güvence altına alınan hukuk gözetilerek aranjör benzeri iş ile mukayyet kuzuluk getirilerek türel açıdan bağlayıcı aynı niteliğe ve standarda kavuşturulması, eklenmiş görevlendirme yapılacakların öncelikle arzulu olanlar arasından seçilmesi, ehliyetli hevesli olmadığı takdirde dolaysız görevlendirme için gidilmesi, haftalık say saatini aşan munzam görevlendirmeler için “fazla düzentileme ücreti” ödenmesi,

e) 3201 dar Güven Teşkilatı Kanunu’nun Ekleme 21 inci maddesi kapsamında aşkın emek yapıp yapmadığına bakılmaksızın yapılan fazla düzentileme ücretinin himmet dışında yapılan çok emek karşılığı yerine değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda inanma hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan fariza yapılan birime göre katışıksız bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan ödence niteliğinde bir ödeme olduğu yönündeki Danıştay 11. Dairesinin kararı doğrultusunda görev tazminatı niteliğindeki bu ödemenin görevin taşıdığı risk unsurları, işin ehemmiyet ve mahiyeti ile ölçülü ve uygun tıpkı ödemeye dönüştürülmesi.

Fakat bu tespitlere karşın, güven personeli 12/12 ve 12/24 usulüyla çalıştırılmaya devam edilmektedir.Bu iki takım usulü güvenlik teşkilatının kanun gibi görülmekte olup personelin %60-70 bu şekilde çalışmaktadır.

Böylece polisler tek bayramdan tatilden faydalanamayarak senelerce seçkin hafta 60 ile70 saat arası cebren çalıştırılmaktadır.

İşte Emniyet Personelinin fazla çalışmasına imkan veren aranjman

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Izin Tarihi : 29.09.1995

Müsaade Makamı : İçişleri Bakanı

KAPAT X

Bap 1- Bu esaslar; Güvenlik Teşkilatının yürütmekte olduğu hizmetlerin kalitesini arttırmaya, personeli elan mübarek kılmaya müteveccih olarak himmet saatlerini, hizmetin gerekleri ve personelin ihtiyaçları doğrultusunda henüz tutumlu esaslara angaje etmek ve fariza ifası konusunda bulunan farklı uygulamaları ortadan kaldırarak, Organizasyon genelinde yeknesaklığı uydurmak üzere, 3201 basit Inanma Teşkilatı Kanununun 61 inci; 657 mahdut Oran Memurları Kanununun 99, 100 ve 101 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Bu esaslar; Güvenlik Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin emek saatlerine ilgili hususları kapsar.

Özellik 3- Bu esaslarda güzeşte tanımlardan;

Genel Müdür : Itimat Genel Müdürü,

Suret Teşkilatı : İl Teşkilatını dışındaki mülk, kaza ve benzeri organizasyon birimlerini,

Dışarlık Teşkilatı : Tarz Teşkilatı dışındaki devlet, ilçe ve ayrımsız kuruluş birimlerini,

Personel: Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup rastgele rütbedeki işyar ile çarşı ve mahalle bekçilerini,

Mülki Bey : Teşkilatın yerleşmiş bulunduğu mahallin genişlik büyük mülkiye amirini,

Yabansı Boyut: İl kadrosunda memur Polis kuvvetinin yetmeyip yahut tam olmayıp askeri güçten da yararlanıldığı durumu evet da dolay illerden takviye için bilek kaydırmasının uygulandığı durumu, İfade kadir.

Bap 4- Suret ve Dışarılık teşkilatında memur olup, nöbet usulü ile çalışması mecburi olan personelin çalışma saatleri, hizmetin gerekleri ayn uğrunda bulundurularak bayağı üstü durumlarda 12/12; ayrıksı hallerde 12/24 veya 12/36 esaslarından rastgele birine veya her birine, bakarak; Dışarılık Teşkilatında Mülki Amirin, Biçim Teşkilatında Umumi Müdürün Onayı ile düzenlenir. (Ilişik İbare:02.05.2005-Vekil Onaylı) Ayrıca, çalışma süresi haftalık 40 saatten bir iki ve 12/24 (60 saat) esasından elan pahal kaçınan biçimde, bir makamların onayı ile değişik say usulleri uygulanabilir.

Fasıl hizmetlerinde çalışma personelinin iş saatleri, gelişigüzel olağanüstü durum olmadığı sürece Oran Dairelerinin tabi olduğu çalışma gibidir. Olağanüstü veya hizmetin gerektirdiği durumlarda, bu mesainin gereken kullanılmamış şekli veya kuvvetlere destek amacıyla görevlendirme, izinli emir marifetiyle kayıtlı veya sözlü emirle düzenlenebilir. Sözlü kaime 24 saat içerisinde yazılı adına tasdik edilmelidir.

Yalın Kat üstü ahval dışında, posta usulüyle müteharrik personelin mücahede saatleri artırılamaz. Fakat fariza değişimi, durumun gerekleri ayn önünde bulundurularak, Ünite Amirince tehirli yerine yaptırılabilir. Bu geciktirme tek devir, personelin tabi olduğu görev süresinin dörtte birini aşamaz.

Madde 5- Dördüncü maddedeki esaslara bakarak öğün usulüyle çalışan personele antrparantez hafta izni verilmez. Ancak, hizmet gereği namına Karakol ve tıpkı birimlerde araştırı, izleme, bakma kabil görevlerle özel ayrımsız şekilde görevlendirilenler ile Departman hizmetlerinde çalışanlara haftada benzeri günden beş altı iki günden çok olmamak amacıyla hafta izni verilir. Yabansı olaylar dünya kalkmak üzere bu izin kesilemez. Bu şekilde kesilen izinler, cins olduğu takdirde aynı hafta içerisinde, olumsuz halde benzeri sonraki hafta içerisinde telafi edilir.

Özellik 6- Bu esasların onayı tarihinden itibaren en geç tıpkı yıl içerisinde, 4 üncü bap da tamlanan esaslara bakarak kül illerde uygulamaya geçilir.

Madde 7- Bu esasların uygulanmasından hep dizili ümera İçişleri Bakanına alın sorumludurlar.

PEKI

29.09.1995

Nahit REZE
İçişleri Bakanı

Share: