Afiyet personeli için hizmet puanının hesabında değerlendirilen süreler

Danıştay, Para üniversitelerinde güzeşte eksperlik eğitimi süresinin, hizmet puanının hesabında ayn önünde bulundurulamayacağına karar verdi.

Kalabalık’de yaşanan olayda, bir ehlihibre hekim, elan eski varlık üniversitesindeki uzmanlık süresinin hizmet puanının hesabında dikkate alınmasını istemiştir. Bu talebi reddedilince sorun açmış, hile mahkemesi lehe değişmeyen vermiş, Danıştay de bu lehe kararı onamıştır. İdare, aynı posta henüz Danıştay’a başvurarak değişmeyen düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyayı mülaki Danıştay Beşinci Dairesi, hizmet puanını düzenleyen Yönetmelik hükümlerinden, bu puanın hesaplanmasında Vekâlet personeli yerine çalışarak çalışılan sürelerin ana alınacağını, Nezaret dışında fariza yapılan dönemlerin hizmet puanı hesaplamasına dahil edilmeyeceğini karara bağlamıştır.

Yani para üniversitelerinde güzeşte hizmet süreleri hizmet puanının hesabında dikkate alınmayacaktır.

İŞTE DANIŞTAY’IN KARARI

T.C.
D ŞIRAKKADAK ŞTAY
Beşinci Ofis

Ana No : 2014/7021 Karar No : 2015/1832

Özeti: Finans Üniversitesinde sabık uzmanlık eğitimi süresinin, bakım puanının hesabında göz önünde bulundurulamayacağı karşı.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Müddeialeyh) : Esenlik Bakanlığı- Vekili : Av. …

Alın Yan ( Davacı) : … namına Türk Afiyet Sen Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Kalabalık İdare Mahkemesince verilen 31.05.2011 günlü, E:2011/59; K:2011/809 sınırlanmış kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesi’nin 06.06.2014 tarihli, E:2011/8039, K:2014/4976 dar kararının; 2577 sınırlanmış İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi layıkıyla düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Defans verilmemiştir.

Danıştay Muayene Hakimi : Fadime Kuvvetli

Düşüncesi : Müddeialeyh İdarenin karar düzeltme isteminin akseptans edilerek, iptale ait idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

KAPAT X

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Ülkü; Kalaba İli, Ünye Celal Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yerine fariza fail davacının, Hükûmet Merkezi Üniversitesi Tababet Fakültesi Hastanesinde yaptığı eksperlik eğitimi süresinin değerlendirilerek bakım puanına eklenmesi istemiyle yaptığı 20.09.2012 günlü başvurunun zımnen reddine ilişik işlemin iptali ve dava konusu işlem nedeniyle oluşan akçasal kayıplarının tazminine değişmeyen verilmesi istemiyle açılmıştır.

Kalabalık İdare Mahkemesi’nce verilen kararla; davacının araştırma görevlisi kendisine Hükûmet Merkezi Üniversitesi Tababet Fakültesi Hastanesi’nde eksperlik eğitimini yaptığı, Sağlık Bakanlığı Tayin ve Nakil Yönetmeliğinde araştırma görevlisi unvanında çalışılan süreler üzere hizmet puanı verileceğinin öngörüldüğü, “özel çalışılan müddet” adına değerlendirilemeyecek olan uzmanlık eğitimi boyunca yapılan hizmetin, bakım puanı hesaplanırken dikkate alınması gerekirken, başvurusunun reddine ilgilendiren adına organizasyon olunan sorun konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; bakım puanının vekillik çalışanları amacıyla atama ve aktarım işlemlerinde kullanılmak için çalışılan içtima özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı rapor ettiği ve hizmet puanının az hesaplanması nedeniyle maaş ve döner sermaye katma ödemesinde rastgele eksilme olmadığı, tazminat talebinin yerinde görülmediği gerekçesiyle tazminat talebinin reddine hükmedilmiştir.

Davalı idarenin temyiz başvurusu üstüne Danıştay Beşinci Dairesi’nin 06.06.2014 günlü, E:2011/8039, K:2014/4976 sınırlanmış kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Müddeialeyh hile, ülkü konusu işlemin hukuka uymaz olduğunu öne sürerek, Danıştay Beşinci Dairesi’nce sunulan kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ati sürülen nedenler, 2577 az İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar tashih isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesi’nce verilen 06.06.2014 tarihli, E:2011/8039, K:2014/4976 dar değişmeyen kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

657 az Kerem Memurları Kanunu, 181 dar Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararname ve Heybet Memurlarının Ünsüz Göçüşmesi Kanalıyla Atanmalarına Dayalı Talimatname hükümlerine dayalı kendisine hazırlanan ve 08.06.2004 tarihli, 25486 saydı Resmi Ceride ‘da yayımlanarak yürürlüğe giren Esenlik Bakanlığı Tayin ve Aktarım Yönetmetliği’nin “İkinci Çağ” ünde Bakım Bölgeleri, Bakım Grupları ve Bakım Puanı esasları aranje, Yönetmetliğin “Bakım Puanı” antetli 9. maddesinde; personelin nasıp ve nakil işlemlerinde kullanılmak amacıyla, bu Yönetmeliğe bağımlı gelişigüzel Vekâlet çalışanı için, temas nasıp döneminden evvel tayin dönemine müracaatın esas tarihi itibariyle çalışılan kavuşum özelliklerinin göz önüne alındığı aynı bakım puanı hesaplanacağı, meydanda bulunan ve Bakankkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda bakım puanının ana alınacağı, müsavat durumlarında bu Yönetmelikte muazzez mazeretlerden birine erbap olanın atamaya hak kazanacağı, böyle bire bir mazeret yoksa henüz aşkın patika kıdemine sahip olanın atacağı müstahkem olup, maddenin devamında, atamaların yer emrine yapılması halinde, personelin Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi ayn önünde bulundurularak atamasının yapılacağı kurala bağlanmıştır.

Ayrımsız Yönetmeliğin “Bakım Puanının Hesaplanması” antetli 10. maddesinin birinci fıkrasında; bakım puanının hesaplanmasında Cesamet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo- Iktisadi Gekşmişkk Sıralaması Tablolarının asıl alınacağı; keyif hizmetleri sınıfından bir unvanda yahut araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, rastgele türlü Başöğretmen ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan herhangi bir kayran ve sene amacıyla İlçelerin Sosyo-Soylu Erki Gekşmişkk Sıralamasında bulunulan geçenek numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılacağı, bu rakama Ilişik l’de bulunan İkerin Sosyo- Kazançlı Gekşmişkk Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü benek eklenerek hizmet puanının bulunacağı hükmü öngörülmüştür.

Hizmet puanını düzenleyen anılan Yönetmelik hükümlerinden, bu puanın hesaplanmasında Bakanlık personeli namına fiilen çalışılan sürelerin ana alınacağı sonucu çıkmakta, Nezaret dışında görev yapılan dönemlerin bakım puanı hesaplamasına dahil edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, mezkûr Yönetmeliğin dayandığı düzenlemelerin 657 sınırlanmış Kanun’un 4/A maddesi kapsamında memur olarak görev yapanlar karşı uygulanabilir olması; bakım puanı namına değerlendirilecek sürenin, 657 mahdut Yasanın 4/A maddesine bakarak görevli statüsünde geçen müddet olduğunu göstermekte, bu görevin Sağlık Bakanlığına bağlı benzeri birimde ölçülü tıpkısı görev olduğunu anlatım etmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, tıpta uzmanlık sınavında aldığı fakül sonucu, varlık üniversitesi statüsünde olan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında eksperlik eğitimini fora etmek amacıyla yerleştirildiği, 01.11.1999-21.06.2004 tarihleri arasında asistan statüsünde uzmanlık eğitimi aldığı, ancak, bu süreçte Toplumsal Sigortalar Kanunu kapsamında SSK’ya tabi kendisine çalıştığı, Bakanlık kadrolarında görev yapmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacımn mangır üniversitesinde fariza yaptığı sürelerin hizmet puanının hesabında dikkate alınmaması yönünde üretim edilen dava konusu işlemde hukuka ihtilaf, işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında türel intişar görülmemiştir.

Açıklayan nedenlerle, müddeialeyh idarenin temyiz isteminin kabulüyle Kalaba İdare Mahkemesi’nce sunulan 31.05.2011 tarihli, E:2011/59; K:2011/809 sayılı kararın 2577 basit İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aym maddenin 3622 basit Kanunla ayrı ayrı 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar üstelik gözetilerek baştan ayrımsız değişmeyen varmak amacıyla dosyanın adı sabık Mahkemeye gönderilmesine, 03.03.2015 tarihinde oyçokluğuyla değişmeyen verildi.

KARŞI FIKIR

İdare Mahkemesince sunulan değişmeyen ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bire bir hastalık dahi bulunmadığından, değişmeyen düzelti isteminin reddi ile temyiz edilen kararın onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyız.

Share: