Operasyon tazminatı nedir, hangi usule göre ödenmektedir?

Faaliyetler tazminatı 375 çevrilmiş KHK’birlikte düzenlenmiştir

Işler tazminatı 375 az KHK’nın 28. maddesine bakarak ödenmekte olup, ilişkin husus şu şekildedir:

“Husus 28A) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler yahut Milli Defans ve İçişleri Bakanlıklarınca ortaklaşa belirlenecek nazik yörelerde hususi harekat ve işler timi adına fariza eden; Güvenlik Umumi Müdürlüğü güvenlik hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, gedikli, ehlivukuf açıkgöz, bilirkişi erbaş ve kontratlı erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve hile eden karargah ve bürolardan bu fıkra mucibince alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının işyar aylıklarına meri katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak maaş tutarı geçmemek amacıyla, çalışarak fariza yapıldığı sürece ve bu müddet ile orantılı kendisine mülhak ödence, (B) fıkrasında yer kayran tazminata arttırma olarak antrparantez ödenir.

Ödence ödenecek iskân birimleri, mahiye yahut günlük kendisine ödenecek ödence miktarları, tazminatın ödenme asıllar ve esasları, ne hallerde kesileceği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının bile teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.

Bu görevler dolayısıyla meydana mevrut engellilik ve yaralanmalarda otama boyunca, hastalanmalarda ise hastanede güzeşte tedavi boyunca (yedeksubay, erbaş ve erat terhis edilseler de) fiilen fariza etme koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler tek şekilde 24 kocaoğlan geçemez ve 03/11/1980 günlü ve 2330 sayılı Kanun ile 28/02/1982 günlü ve 2629 mahdut Kanun layıkıyla ödenecek ödence üzerine öndelik verilmesi dışında kesin aynı muamele yapılması halinde da sona erer.

Devletin etkili istihbarat görevlilerinden bu yerleşme birimlerinde itimat ve asayişe yönelik namına fiilen çalışkan istihbarat görevi yapanlar karşı bile görevin risk ve zorluğuna göre bu paragraf hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek katma tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere aracısız Başbakanca belirlenir.”

Bu maddeye göre, faaliyetler tazminatı üzere Başbakanın icazet vermesi gerekmektedir. Verilecek ameliyat tazmiantı miktarının Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 sendrom rakamının görevli aylıklarına makbul katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak mahiye tutarı geçmemesi gerekmektedir. Ödence ödenecek yerleşim birimleri ile günce tazminat miktarları, ödeme asıllar esasları Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başvekil onayı ile belirlenecektir.

Share: