KİT’lerde 3 yıl himmet zorunluluğuna kimler bağımlı mi?

KİT’lerde görev yapacak sözleşmeli personel üç ayrımlı şekilde işe alınabilmektedir. Hangi statüde işe alınanların 3 yıl faaliyet yasağına bağımlı olduğu 2019 yılında yayımlanmış olan ayrımsız Manifesto’üstelik belirlenmiştir. Buna bakarak kurumsal çalım yöntemi ile kontratlı adına alınanlar 3 yıl iş yasağına tabi değildir. Istifham: Şevket memurluğundan çekilme yazar KİT umumi heyet kararı ile 399 sayılı KHK’ye bağımlı bir pozisyona açıktan atananların birlikte üç sene süreyle başka kurumların grup ve pozisyonlarına atanması haram mı? Yoksa zecir yalnız merkezi yerleştirmeyle atananları mı kapsıyor?

Cevap: Amme hesaplı teşebbüslerinin personel rejimi umumi yerine 399 çevrilmiş Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Boyut dışı statüde personel istihdam eden kurumlar (BOTAŞ, TPAO, KIYEM, TEMSAN) ise bu KHK hükümlerine tabi değildir. 399 mahdut KHK’ye tabi kuruluşlarda üç statüde personel istihdam edilmektedir. Bunların ilki benzeri zamanda 657 az Yasa hükümlerine bağımlı olan 1 dar cetvel kapsamındaki memurlar, ikincisi kontratlı personel, üçüncüsü ise işçilerdir.

KİT’lerde fariza yapacak sözleşmeli personel üç farklı şekilde işe alınabilmektedir. Bunlardan ilki KPSS sonuçlarına dayalı namına ÖSYM yoluyla yapılan merkezi harmoni yöntemi, ikincisi hususi yönetmelikle aranje olması kaydıyla kuruluşun ruh alanı itibarıya hususi buut mucip pozisyonlar için KPSS puan sıralamasına ilişkin adına bağlanmış ve sözlü/kılgılı kurumsal sınav, üçüncüsü ise Oran memuru kendisine görev yapmaktayken ricat ederek yönetim kurulu kararıyla yapılan işe alım yöntemidir. İlk iki yöntemin hukuki dayanağı Kamu kazançlı teşebbüsleri ve vabeste ortaklıklarının ait yıla ilgili Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı olup, üçüncü formül ise peyda ayrımsız hukuki dayanağı olmamakla gelişigüzel mülga Çap Personel Başkanlığı görüşleri çerçevesinde şekillenmiş ve beledi tıpkı aplikasyon haline gelmiştir.

Kamu konuşu teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Kararın 7/4 maddesinde, “1/1/2020 tarihinden sonradan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel konkur sınavıyla koruyucu adına atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan ayrımlı ve tahsil durumu itibariyle idrak ettikleri unvanlı kador ve pozisonlara yapılacak atamalar aut koyulmak için halen fariza yaptıkları kuruluşlara veya değişik amme kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Amme Görevlerine İlk El Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Üzerine Umumi Yönetmelik kapsamında merkezi akort işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler birlikte nasıp işlemleri yapılmaz.” denilmektedir.

15 Teşrinisani 2019 günlü ve 30949 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılına Ait Umumi Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Asıllar ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 7. maddesinde ise, “(1) 1/1/2020 tarihinden bilahare kontratlı personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını ardı sıra 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve ayrıksı kamu hava ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
a) Kurumsal gurur yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,
b) Mesleğe hususi yarışma sınavı ile havari yerine girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, eksper yardımcılığı, stajyer denetçilik üzere kadrolar) ile bulunulan pozisyondan ayrımlı ve öğrenim durumu bakımından ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (söz gelişi memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bire bir ekip veya pozisyona atanması),
bu sınırlamanın dışındadır.” hükümleri meydan almaktadır.

Cumhur Reisi Kararında hangi şekilde olursa olsun KİT’lerde işe alınan tüm sözleşmeli personelin farklı kamu kurumlarına atanabilmesi üzere üç yılını tamamlamış olması (kariyer meslekler ile tahsil durumu ile iktiran edilen unvanlar dış) gerektiği anlatım edilmekle alay malay Bildiri hükmü ile uzanım daraltılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararından değişik adına Tebliğ hükmüne bakarak kurumsal alım yöntemi ile alınan sözleşmeli personel amacıyla üç yıl yasağı uygulanmayacaktır.

Akıbet kendisine, mevzuatta engelsiz tıpkısı şekilde düzenlenmiş olmasa üstelik Devlet memurluğundan ayrılanların KİT umumi heyet kararı ile kontratlı personel namına atanması, kurumsal ayrımsız kurum yöntemidir. Apayrı ayrımsız ifadeyle bu şekilde atanan personelin bile kuruluşların hususi yönetmeliklerinde belirtilen hususi nitelikleri haiz kontratlı personel alımında uygulanan KPSS puanı zait yazılmış ve namzet/kullanışlı imtihan yöntemi ile alınan personel üzere üç sene mesai zorunluluğu kapsamında olmadığını değerlendirmekteyiz.

Share: