Sözleşmeli personel şalter tazminatı alabilir mi?

Hem 375 sınırlanmış KHK’de vadi düzlük hükme bakarak hem birlikte Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda saha kayran düzenlemeye göre, sözleşmeli personel yabancı vesile tazminatı alamaz. Ecnebi vasıta tazminatı hoppadak 657, 926, 3269, 3466, 2802 ve 2914 mahdut Kanuna tabi yerine çalışanlara verilmektedir

Hem 375 çevrilmiş KHK’de saha kayran hükme göre hem birlikte Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzlük alan düzenlemeye bakarak, kontratlı personel yabancı çevirgeç tazminatı alamaz. Yabancı vesile tazminatı yemeden içmeden 657, 926, 3269, 3466, 2802 ve 2914 az Kanuna tabi olarak çalışanlara verilmektedir.

SORU: Çarpık Çurpuk gelsin. Ego 2016 ekimde atanan önce sozlesmeli ogretmenlerdenim. YDS’den 90 puan aldim ancak ilçe milli eğitim bilimi müdürlüğü sozlesmeliye anahtar tazminati verilmez diye bana dünyalık odemiyor. Bununla alakali olgun yapilabilir mi ?

KARŞILIK: 375 dar KHK ‘nın 2. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Yön 2Aylıklarını 657 sayılı Azamet Memurları Kanunu, 926 az Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 mahdut Bilirkişi Erbaş Kanunu, 3466 çevrilmiş Bilirkişi Kurnaz Kanunu, 2802 mahdut Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine bakarak almakta olan personelden, (ekip değer gösterilmek yoluyla sözleşmeli kendisine etkin personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Mehabet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden gine bu iki kurum tarafından tayin olunan asıl ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı çevirici seviye tespiti böylecene her bir açar üzere (A) düzeyinde kalburüstü olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde kalburüstü olanlara 300 nişanlık rakamının işyar maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başvekil onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık ecnebi vasıta tazminatı ödenebilir…………..”

söz konusu maddeye dayanarak çıkarılan Yabancı Gramer Düzem Belirleme Asıllar ve Esasları Karşı Yönetmeliğin 1. ve 2. maddeleri aşağıdaki gibidir.

“Murat

ÖZELLIK 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı, amme çalım ve kuruluşlarında istihdam edilen şümul dahil personele, ödence ödenecek ecnebi dillerin tespiti ve yabancı şalter sınavlarının düzenlenmesine ilişkin asıllar ve esaslar ile sair hususları düzenlemektir.

Boyut

HUSUS 2(1) Bu Yönetmelik, ekip değer gösterilmek vasıtasıyla sözleşmeli adına müteharrik personel karışma tutmak amacıyla, aylıklarını 657 mahdut Celal Memurları Kanunu, 926 dar Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 dar Ehlivukuf Erbaş Kanunu, 3466 çevrilmiş Uzman Jandarma Kanunu, 2802 mahdut Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 mahdut Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ecnebi gramer kırat tespit sınavına girecekleri kapsar.”

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesinin 4. bendi aşağıdaki şekildedir.

“Antant ile çalıştırılacak personele antant ücreti dışında herhangi bir isim altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda egemenlik konulamaz.”

03.08.2017 gün ve 29790 çevrilmiş Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 1., 2.. ve 3. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

“KONU 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde atılmak amacıyla Milli Eğitim Bilimi Bakanlığının abes öğretmen norm kadrosu kâin örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965tarihli ve 657 mahdut Şevket Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli hoca istihdamına ilgili asıllar ve esasları düzenlemektir.

Format

KAPAT X

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde tutmak amacıyla Milli Terbiye Bakanlığının gereksiz hoca norm kadrosu mevcut örgün ve informel eğitim kurumlarında 657 dar Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenleri kapsar.

Destek

ÖZELLIK 3(1) Bu Yönetmelik, 657 mahdut Şevket Memurları Kanunu, 25/8/2011 günlü ve 652 az Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Için Yasa Hükmünde Kararname ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 çevrilmiş Hükûmet Kararıyla yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

DEĞERLENDİRME

Ne personel rejimine tabi olanların yabancı araç tazminatı alabileceği ilişkin mevzuatında yegâne bir tane sayılmış olup, 657 mahdut Kerem Memurları Kanununun 4/b hükümlerine bakarak çalıştırılan personel söz konusu hükümlerde düz almamaktadır.

Antrparantez Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Asıllar ve Esaslarda birlikte Kavil ile çalıştırılacak personele uyuşma ücreti dışında temas insan altında ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı düzenlenmiştir.

Mevzuat hükümlerine bakarak ecnebi çevirici tazminatı almanız mümkün değildir.

Share: