Nakle tabi personel, mesaiden muaf tamam mu?

Özelleştirmeye tabi bir kurumda çalışan nakle tabi personelin emek durumunu inceliyoruz

SORU

Özelleştirilecek tıpkı KİT’te çalışıyorum. Nakle bağımlı personel olduğumda, mesaiden muaf tamam muyum?.

Teşekkürler

CEVAP

24.11.1994 gün ve 4046 dar Özelleştirme Uygulamaları Için Kanunun, kuruluşlardaki personelin nakli antetli 22 nci maddesinde, özelleştirilen kurumlarda etkin nakle tabi personel belirlenmiş, bu personelin nakil usulü ve şahsiyet haklarına ilgili düzenlemelere saha verilmiştir.

Konuya ilişik adına Şevket Personel Başkanlığı tarafından 4046 çevrilmiş Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Için Tebliğler yayımlanmıştır.

Nakle tabi personele ait yerine Devlet Personel Başkanlığınca delil yayımlanmıştır.

bahis konusu rehberde istihdam ilavesi personelin işe gitmeyeceği yönünde ayrımsız aranjman saha almamaktadır.

Amme İktisadi Teşebbüslerindeki istihdam şekilleri, 399 az KHK’da düzenlenmiştir.

Memurin karşı 399 dar KHK ve 657 sayılı Celal Memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır. Kontratlı personel karşı ise 399 dar KHK hükümleri ile buyruk namevcut hallerde anılan Kararnamenin 58 inci maddesi hükmü göre Azamet Personel Başkanlığının görüşü üzerine sayılı 657 basit Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

657 dar Kerem Memurları Kanunun 99 uncu maddesinde “Memurların haftalık faaliyet süresi umumi kendisine 40 saattir.

Bu müddet Cumartesi ve Aksata günleri tatil görünmek üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna yahut hususi kanunlara dayanılarak çıkarılacak nizamname ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate uyarlanmak suretiyle ayrımlı düzentileme süreleri belirleme olunabilir.

KAPAT X

Hükûmet, dar dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan apayrı günler adına belirleme edebilir.” ve “Günlük faaliyet saatlerinin tesbiti” başlıklı 6111 mahdut Kanunun ile ayrı ayrı 100 üncü maddesinde “Günce çalışmanın start ve bitme saatleri ile öğle istirahat süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Azamet Personel Başkanlığının teklifi üstüne Bakanlar Kurulunca, illerde valiler yoluyla tesbit olunur.

Fakat özürlüler üzere; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve erişim şartları ayn önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın start ve bitiş saatleri ile öğle vakti istirahat süreleri merkezde eğin becerikli, taşrada mülki amirlerce ayrımlı belirlenebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu yön gereğince belirleme edilen faaliyet saat ve süreleri ile fariza yerlerine tutkun olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usül ve esaslar, Mehabet Personel Başkanlığının teklifi konusunda Bakanlar Kurulunca belirlenir.”hükümleri bulunmaktadır.

Anılan hükümranlık uyarınca 6/12/1982 günlü ve 8/5752 basit Kabine Kararı ile merkezde günlük say saatlerinin tesbit edilmiştir. söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında öğle vakti yemek arası dinleme süresi 1 saat kendisine belirlenmiştir.

Merkezdeki kurumların faaliyet saatleri baştan düzenlendi

Merkezde Günce Himmet Saatlerinin Tespitine İlişkin Değişmeyen gene değişti

Amme İktisadi teşebbüsünde kontratlı statüde çalışan personele emek saatlerine için 399 az KHK’nın mücahede saatleri başlıklı 20 inci maddesinde “Kontratlı personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin say şartları dikkate alınarak dinlence ve mesai günleri, günlük çalışmanın tevessül ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde süreklilik gösteren hizmetlerdeki emek şekillerinin tespitine teşebbüs yahut sınırlı ortaklıkların dümen kurulları yetkilidir.” hükmü düzlük almaktadır.

Mezkur hükümde;

1-Haftalık emek süresinin 40 saat olduğu belirtilmiştir.

2- İş ve işyerinin mücahede şartları dikkate alınarak;

a) Dinlence ve himmet günleri,

b) Günlük çalışmanın tevessül ve bitme saatleri,

c) Günün 24 saatinde süreklilik gösteren hizmetlerdeki himmet şekillerinin,

tespitine Girişim yahut mecbur ortaklıkların idare kurullarının çıkışlı olduğu belirtilmektedir.

Yukarıda düz verilen ahkâm çerçevesinde;

1-Özelleştirilen kurumlardaki nakle bağımlı personelin aktarım için havuza bildirilmesi durumu, personelin statüsünü değiştirmemektedir. Nakle bağımlı personelin statüsü, yemeden içmeden eskimemiş aynı kuruma değişik ayrımsız statüye atanması halinde değişmektedir.

2-Nakle bağımlı personel nakil işlemi gerçekleştirilene kadar kâin statüsünde olup, bu statünün mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

3-İstihdam fazlası kendisine bildirilen nakle tabi personel, aktarım işlemi gerçekleştirilene büyüklüğünde tabi olduğu mevzuatın iş saatlerine uyma etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Share: