Tarım Bankasında çalışılan süreler memurların insan haklarını zahir etkiler?

Memurluk öncesi Ziraat ve Umum Bankasında çalışılan süreler can haklarını şüphesiz etkiler?

Istifham: 17.10.2011 tarihinde göreve başladığım Kültür Bankasında 10.05.2015 tarihinde askeriye vazifesi üzere ücretsiz izine ayrıldım. Askeriye dönüşü göreve başlamadan 17.11.2015 tarihinde … Bilirkişi Yardımcılığını kazandığım içi istifa yazar, 19.11.2015 tarihinde .. Bilirkişi Yardımcısı adına göreve başladım. Ekincilik Bankasında çalıştığım süreler memurluktaki derece kademe ve müsaade gün sayısını hesaplanması üzere özlük haklarımı etkiler mi?

Karşılık: Ekincilik Bankası 25 Kasım 2000 tarihi öncesinde 233 çevrilmiş Kanun Hükmünde Kararname kapsamında tıpkısı kamu kazançlı teşebbüsü idi. Personelinin statüsü ise 399 basit KHK kapsamında düzenlenmiş olup; Bankada vazifeli ve kontratlı personel istihdam edilmekteydi.

15 Kasım 2000 tarihli ve 4603 az Kanunun yürürlüğe girmesiyle Bankanın yapısı farklı, KİT statüsüne akıbet mevdu, hususi ahbaplık hükümlerine tabi personel istihdamına geçilmiş, mevcut personelden ittifak öneri edilmeyenler özge amme gurur ve kuruluşlarına Ihtişam Personel Başkanlığı yoluyla nakledilmiştir. Kanunun arızi 1. maddesiyle dahi Bankada 31.12.2002 tarihinden itibaren hususi hususiyet hükümlerine bağımlı sıfır personel çalıştırılamayacağı hükümranlık altına alınmıştır.

Zaman Tarım Bankası 4603 mahdut Kanuna ve anasözleşme hükümlerine bağımlı, sermayesinin cümlesi Devlete ilişkin, işçi statüsünde personel istihdam fail kamu bankasıdır. Banka, 4603 basit Kanuna bağımlı olması ve amme fonu kullanıyor olması itibarıyla mülga 217 dar KHK’nin 2. maddesi kapsamına karışma amme kuruluşudur.

657 dar Cesamet Memurları Kanununun Almanak cevaz antetli 102. maddesinde, “Büyüklük memurlarının almanak izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi çağ, hizmeti on yıldan aşkın olanlar üzere 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere azimet ve dolaşma için bildirme çok ikişer çağ eklenebilir.” denilmektedir. 154 Saf Nolu Cesamet Memurları Kanunun Umumi Tebliğinde ise, yıllık müsaade sürelerinin hesabında, ne statüde olursa olsun amme kurum ve kuruluşlarında güzeşte bakım süreleri ile kamu hava ve kuruluşlarında geçmese üstelik Şevket memurlarının kazanılmış adalet aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Yukarıda açıkladığımız için 217 sınırlanmış KHK kapsamında amme kuruluşu olması cihetiyle yıllık müsaade süresinin tespitinde Bankada çalışılan sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Değişik taraftan, Çap memurlarının memuriyete girmeden ya birlikte memurluktan ayrılarak yapmış olduğu çalışmalarının müktesep adalet mahiye rütbe ve kademesinde değerlendirilmesi amacıyla kanuni düzenleme bulunması gerekmektedir. Konuya ilgili namına 657 sınırlanmış Kanunun 36. maddesinin C fıkrasında bu neviden hangi hizmetlerin memuriyetten sayılacağı belirlenmiştir. Ayrıca bu umumi düzenleme dışında intibaka ilgilendiren istisnai nitelikte kâh hususi kanun hükümleri da mevcuttur. Uzman yardımcısı kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında kayran almakta olup, bu sınıfa girenlerin memuriyet dışında çalıştıkları sürelerin hizmetten sayılacağına dair hem 657 mahdut Kanun hem bile özel kanunlarda aynı hâkimiyet meydan almadığından Bankada iştirakçi statüsünde çalışılan sürelerin merhale/aşama intibakınızda değerlendirilmesi türlü değildir.

Ayrıca soruda yer almamakla gelişigüzel, 657 dar Kanunun 68/B maddesine bakarak geçmiş dört dereceye atanmak üzere lüzumlu hizmet süreleri belirlenirken 217 basit KHK kapsamına karışma kuruluşlarda sabık sürelerin bile hesaba katılması sebebiyle; Bankada çalışılan sürelerin topu topu dikkate alınarak 8 sene dolduğunda 3 yahut 4. dereceli, 10 yıl tamamlandığında ise 1 yahut 2. kademeli dirimsel uzmanı kadrosuna nasıp yapılabilecektir.

Son adına memurluk öncesinde Ziraat Bankasında özel ünsiyet hükümlerine tabi yerine geçen sürelerin;
Memuriyet müktesep doğruluk maaş merhale ve kademesinin tespitinde dikkate alınamayacağını,
Almanak müsaade verilmesine esa alınan 10 yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğini,
657 az Kanunun 68/B maddesinin uygulanmasında aranan 8 veya 10 almanak bakım süresine dahil edileceğini,
değerlendirmekteyiz.

Yukarıdaki değerlendirmelerimizin tümü Ziraat Bankasıyla bire bir türel statüye eş olup, sermayesinin yarısından fazlası devlete ilgilendiren olan Halk Bankasında çalışılan süreler bakımından bile geçerlidir.

Share: