Kontratlı personelin mücahede saatleri ortamında diyar dışından aldığı rapor muteber midir?

Sitemize mevrut maillerde sık sık sorulan sorulardan biri da, sözleşmeli personelin memleket dışından aldığı hastalık raporlarının muteber olup olmayacağı hususudur.

Sitemize gelen maillerde sık sık sorulan sorulardan biri üstelik, sözleşmeli personelin diyar dışından aldığı hastalık raporlarının muteber olup olmayacağı hususudur.

Bilindiği için, Celal Memurlarına Verilecek Çor Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde, “(1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar çor izni verilir….
(3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tayin edilebilmesi amacıyla, hastalık raporlarının aslının veya ayrımsız örneğinin sunu geç raporun düzenlendiği günü strateji fail günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya makul yollarla kapalı olunan sıkı düzen amirine kavrama ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, anlatım süresi sonunda raporun aslının tasdik edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları çor raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç cevaz hitam tarihinde düzen bağı amirlerine kavrama ettirilir.
(4) Eğreti görev veya vekalet cihetiyle diğer kurumlarda memur memurlara görev yaptıkları kurumların müsaade vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici işyar memurlara ise kasıt şeflerince çor izni verilir.
(5) Bu Yönetmelik ile belirleme edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan çor raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Talimatname ile tayin edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu kapsam memura yazılmış kendisine bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı haset izleme fail dönem göreve gelmekle yükümlüdür. Ihbarname yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurin sellemehüsselam ve özürsüz olarak görevlerini infirak etmiş sayılarak haklarında 657 sınırlanmış Kanun ve hususi kanunların ilişik hükümleri layıkıyla prosedür yapılır.
(6) Çor izni verilebilmesi üzere hastalık raporlarının, arızi fariza ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile ivedi vakalar aut, memurluk mahallindeki yahut hastanın sevkinin yapıldığı keyif hizmeti sunucularından alınması zorunludur…” hükmü vadi almaktadır.

Nedeniyle emek saati ortamında diyar dışında bulunup ifade alan memurun bu raporu meri sayılmamaktadır.

Olur kontratlı personelde boyut nedir?

Bilindiği amacıyla, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Hükûmet kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesinde, “Resmi hekim raporu ile kanıtlanan hastalıklar amacıyla yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Çor cihetiyle, Içtimai Sigortalar Kurumunca ödenen eğreti hareket göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” hükmü yer almaktadır. Çor izinlerine ilgilendiren antrparantez bire bir düzenleme sıfır sözleşmeli personel hakkında 5510 dar Kanun ve ilişkin farklı düzenlemeler uygulanacaktır.

12/05/2010 günlü ve 27579 mahdut Resmi Gazetede yayımlanan Işçi Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde, “(Değişik:RG-3/5/2014-28989) İstirahat raporlarının kontratlı evet dahi kontratsız keyif bakım sunucularında Esenlik Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.

(2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya yegâne hekim raporu ile aynı defada en çokça 10 aktarılma dinlenme verilebilir. İstirahat sonrasında arama muayenesi raporda belirtilmiş ise hep müddet yirmi günü geçmemek kaydı ile tatil uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Keyif kurulunun evvel vereceği istirahat süresi sigortalının otama altına alındığı tarihten sarmak üzere altı kocaoğlan geçemez. Tedaviye devam edilmesi halinde sakatlık halinin önlenebileceği yahut muhteşem oranda azaltılabileceği esenlik kurulu raporu ile belirleme edilirse bu müddet uzatılır.

(3) Kanunun 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, işverenleri tarafından yurtdışında görevlendirilen sigortalılar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kâin ve yürütmekte oldukları hareket yahut emek konuları dolayısıyla yurtdışında kâin sigortalılara ve Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsamındaki sigortalılara ülkemiz ile içtimai güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu sunulan dinlenme raporlarının ilgilendiren mevki mevzuatına akla yatkın olduğunun ülkemiz aut temsilciliklerince onanması halinde, Kurumca yetkilendirilen doktor ve esenlik kurullarının ayrıca onayı aranmaz.

(4) Sigortalıların üçüncü fıkrada belirtilen haller dışında yurtdışında bulundukları sırada gördükleri otama sonucunda aldıkları raporlar amacıyla bir numara omur hükümleri uygulanır.

(5) (Ayrı Ayrı ibare:RG-17/4/2012-28267) Bakanlıkça izin tanınan işyeri hekimi benzeri kerede sunu aşkın 2 gün istirahat verebilir.

(6) İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı yahut kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bire bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi amacıyla sigortalılara verilmek, tıpkı nüshası Kuruma düşmek üzere sunma beş altı iki mümasil yerine düzenlenir.

(7) (Değişik:RG-17/4/2012-28267) Kurumca yetkilendirilen bir tane hekim yahut esenlik oturmuş marifetiyle verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen vesika ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu vesika işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat namına müstehap.

(8) Kurumla sözleşmeli (Ekleme ibare:RG-3/5/2014-28989) evet birlikte kontratsız keyif hizmeti sunucularınca, geçici aksiyon göremezlik belgeleri ile esenlik müesses raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının gelişim yerinin oturmuş bulunduğu içtimai düzenlilik toprak müdürlüklerine/toplumsal asayiş merkezlerine, kontratlı büyüklük sigortalısının belgeleri ise esenlik yardımı belgesini düzenleyen sosyal düzenlilik diyar müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir…” hükmü kayran almaktadır.

Görüldüğü amacıyla, sözleşmeli personelin çor izinleri konusunda, “eğreti fariza ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile ivedi vakalar dış, memurluk mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur” şeklinde bağlayıcı tıpkı aranjman bulunmamaktadır.

KAPAT X

Örneğin, pazartesi haset Ankara’daki görev durumunda bulunması müstelzim bir kontratlı personel sabahleyin 11 kabilinden ayrıksı aynı ilden sözleşmeli ya de kontratsız sağlık bakım sunucularında Esenlik Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmiş tıpkı ifade aldığında; bu anlatım elektronik ortamda Kurumuna ilettiğinde kurumu bu personel hakkında elbette bir muamelat organizasyon edecektir?

“İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi üzere sigortalılara duyulmak” ibaresi kayran almakla gelişigüzel memurlarda olduğu kabil bire bir süre kaydı de konmamıştır. Zira Kurumca yetkilendirilen biricik hekim yahut esenlik kurulu aracılığıyla verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen vesika ile elektronik ortamda Sosyal Düzenlilik Kurumuna gönderilmekte ve iş göremezlik ödeneği hükümleri devreye girmektedir.

Kıymetlendirme: Görüldüğü için mevzuatta memurin üzere getirilen sınırlamanın sözleşmeli personel amacıyla muteber değildir. Böyle aynı düzenlemenin olmaması unutulduğundan yahut lazım görülmediğinden reşit kabil. Oylumlu olan husus emek günü çalıştığı memleket dışından usulüne akıllıca adına rapor gönderen sözleşmeli personelin raporunun makbul olacağıdır.

Share: