Hırsızlık suçundan 1 bölüm bile ceza alınırsa memurluk sona erer mi?

Uygulamaya yön veren Heybet Personel Başkanlığı görüşlerine bakarak, nitelikli taksirat ortada yer düz arakçılık suçundan 1 dönüş üstelik cezaevi cezası alınırsa, ceza kesinleştikten sonraları, memuriyete akıbet verilmesi gerekir.

SORU:Merhaba. Ego görevli olmadan evvel …yılında hırsızlık saka işledim. Mahkemelerim devam ederken ..yılında memurluğa atandım. ..yılında mahkemem bitti ve 2 yıl aldım. Dosyayı Yargıtay’a temyize gönderdim ve Yargıday birlikte cezamı 2019 yılında onayladı. 2017 deki af dan yararlandığım amacıyla cezam 1 sene 3 kamer oldu. 1 hafta dam cezası aldım 1 yıl 3 kamer denetimli azadelik verildi. Bu durumda memurluktan çıkarılır mıyım.

YANIT: 657 sınırlanmış Azamet Memurları Kanunu’nun izzet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48. maddesinin (A) bendinin 4. ve 5. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

“4. Amme haklarından mahrum bulunmamak,

5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler önceki olsa de; bile bile işlenen bir suçtan ufuk benzeri yıl veya henüz fazla süreyle hapishane cezasına ya daaffa uğramış olsa bile devletin güvenliğine alın taksirat, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine alın suçlar, (…) zimmet, irtikap, algı,hırsızlık,ayyarlık, sahtecilik, güveni kötüye istimal, dolanlı iflas, ihaleye ara bozuculuk karıştırma, edimin ifasına arabozanlık teşviş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmama.”

bahis konusu madde metnine göre arakçılık suçundan alınacak her ne tıpkısı mahkümiyet kararı memuriyete engeldir.

Baştan memuriyete dönebilmek amacıyla ait duruşma gözetiminde yasaklanmış hakların gabi verilmesi için başvurulabilir. Yasaklanmış hakların geri verilmesi yolu 5352 çevrilmiş Adli Sicil Kanununun 13/A maddesinde düzenlenmiştir. Mahkemenin yasaklanmış hakların ferasetsiz verilmesi talebini akseptans etmesi durumunda mahkümiyete bağlanan hak yoksunlukları ortadan kalkar. bahis konusu maddeye bakarak yasaklanmış hakların kalın kafalı verilmesi amacıyla, mahküm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık benzeri sürenin eski olması ve kişinin bu müddet süresince yeni aynı yanlışlık işlememiş olması ve hayatını ongun halli namına sürdürdüğü hususunda mahkemede benzeri kanma oluşması gerekir.

Ancak Oran Personel Başkanlığının 14/7/2015 tarihli ve 4842 dar görüşünde; adli sicilde vadi düzlük mahkümiyetin,657 sınırlanmış Kanunun 48/A5 inci maddesinde sevgili nitelikli suçlar bakımından memuriyete engel yapılanma edeceği, adli sicil kayıtlarında düz alan ve azamet memurluğuna alınmaya evet de devlet memurluğunu sürdürmeye bariyer teşekkül fail başka suçlar itibarıyla (isteyerek işlenen ayrımsız suçtan etraf bir yıl veya daha çok süreyle hapis cezasına mahkum doğmak) ise affa tutulmuş olmaları veya yasak hakların iadesi kararının alınmış olması kaydıyla atanılacak fariza için aranan niteliklerin göz ününde bulundurulması aracılığıyla değerlendirilmesinin başvuruda bulunulacak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olduğu yönünde düşünce bildirmiştir. Bu görüşün dayanağı ise Danıştay İdari Dava Dairelerinin 17/11/2011 günlü ve E:2007/2368, K:2011/1214 sınırlanmış kararıdır. bahis konusu Danıştay kararında “Türk Ceza Kanunu karşısında hususi tıpkı kanun olan 657 az Kanunun 48/A5 inci maddesi ile Türk Ukubet Kanunu’nun bilakis anlaşılan taksirat açısından, bu taksirat affa yakalanmış olsalar dahi, süresiz türe yoksunluğu getirecek benzeri aranjman yapıldığından, adli sicil kaydının silinmesi, utandırıcı suçtan dünya ortaya sâdır türe yoksunluğunu ortadan kaldıracak nitelikte bulunmamaktadır” hükmüne düz verilmiştir.

Sonuç namına; arakçılık suçundan alınan mahkümiyet kararı memuriyete engeldir. Büyüklük Personel Başkanlığı yasaklanmış hakların mankafa verilmesi kararı verilse birlikte hırsızlık suçunun memuriyete bariyer oluşturmaya bitmeme edeceği görüşündedir.

DPB görüşü üzere tıklayınız.

Share: