DPB’den veladet izninin değerlendirilmesine ilgili oylumlu düşünce

Azamet Personel Başkanlığı tevellüt izni sürelerinin, 37 ve 68/B’birlikte, yıllık izinde, kıdem aylığına asıl hizmet süresinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine yönelik balaban ayrımsız rey verdi

Fehamet Personel Başkanlığı mevlit izi süreleriyle ait mefret ayrımsız kuruntu verdi. Bu görüşe bakarak, doğum izni süreleri, 2016 yılından itibaren etap ve aşama intibakında değerlendirse üstelik, mevzuatta yer düz hükümlerden yağlık 37 ve 68/B’üstelik değerlendirilemeyeceği, yıllık ve maaşsız izne asıl bakım süresinin tespitinde dikkate alınamayacağı, kıdem aylığın tespitinde ise dikkate alınması gerektiği yönünde rey vermiştir.

İŞTE ÇAP PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ

ÖZET: Mevlit sebebiyle sunulan aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, uyum işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin 657 çevrilmiş Ululuk Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci maddesinin (B) fıkrası ile yıllık izne anne bakım süresinin kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (6/2/2017-757)

İlgide mukayyet yazıda;

1) Tevellüt cihetiyle verilen maaşsız cevaz süresinin 657 dar Celal Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,

2) Tevellüt cihetiyle verilen maaşsız izin süresinin yıllık izne asıl hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ile bahis konusu sürenin 657 basit Kanunun 108/E maddesinde belirtilen 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Tevellüt sebebiyle verilen maaşsız cevaz süresinin bayrılık aylığına temel hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

4) 2914 mahdut Yükseköğretim Personel Kanununa kötü Ekleme Semptom Cetvelinde “Müderris kadrosunda dört yılı tamamlamış bulunanlar”ın 6400 ek alamet rakamından yararlanacağına ilgilendiren ifadenin bulunduğunu belirterek, söz konusu ifadede sabık 4 yılın hesabında mevlit sebebiyle verilen aylıksız müsaade süresinin dikkate alınıp alınmayacağı,

5) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa fena Yamaç Tazminatı Cetvelinde meydan alan “Bu (Profesör) kadroda üç yılını tamamlamış almak üzere” 6000 ödence göstergesinden yararlanıcağına ilgilendiren ifadenin bulunduğunu belirterek, söz konusu ifadede güzeşte 3 yılın hesabında mevlit cihetiyle verilen maaşsız izin süresinin dikkate alınıp alınmayacağı

hususunda görüş dilek edilmektedir.

1) Veladet cihetiyle sunulan aylıksız izin süresinin 657 çevrilmiş Mehabet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda;

Bilindiği amacıyla; 14/7/1965 günlü ve 657 çevrilmiş Kerem Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Ahkâm Bölümünün (C) fıkrasının 8 inci bendinde; “108 inci maddenin (B) fıkrası mucibince makbul aylıksız cevaz süreleri, değme yıl üzere tıpkı aşama ilerlemesi ve seçme üç sene için aynı aşama yükselmesi bitmek aracılığıyla değerlendirilir.” hükmü saha almakta olup; mezkur ilişki gerekçesinde ise, “Memurların tevellüt sonrası maaşsız izinde geçirdikleri sürelerin evre ve merhale intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir.” denilmektedir.

Anılan Kanunun “Yükselinebilecek derecenin üstünde tıpkı dereceye yücelme” başlıklı 37 nci maddesinde, “Bu kanun hükümlerine bakarak tahsil durumları, bakım sınıfları ve görev unvanları itibariyle maksimum yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya türe kazanan ve son sekiz almanak süre zarfında rastgele düzen bağı cezası almayanların müktesep doğruluk aylıkları ekip şartı aranmaksızın tıpkısı kayırıcı dereceye yükseltilir.” hükmü, “Adım ve kademe ilerlemesi” antetli 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, “Son sekiz sene içre her sıkı cezası almayan memurlara, maaş derecelerinin yükseltilmesinde dikkate içerlemek amacıyla tıpkısı rütbe ilerlemesi uygulanır.” hükmü, 68/B maddesinde, ” Eğitim ve Tedrisat Hizmetleri Sınıfı ile Keyif Hizmetleri ve Koruyucu Esenlik Hizmetleri Sınıfı aut, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, aşama yükselmesindeki müddet kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bire bir atamanın yapılabilmesi amacıyla ilgilinin;

KAPAT X

a) 1 inci dereceli kadrolardan melfuf göstergesi 5300 ve elan yukarıda olanlar için bildirme az 12 sene,

b) 1 inci ve 2 nci aşamalı kadrolardan katma göstergesi 5300’den beş altı olanlar amacıyla en bir iki 10 sene,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar üzere yer beş altı 8 sene, hizmetinin bulunması ve yüksek tahsil görmüş olması şarttır. Dört yıldan az kesiksiz yüksek tahsil görenler üzere bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 mahdut Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına karışma kurumlarda çalışarak çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve diyar umumi meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil sakıntı subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda güzeşte sürelerin cümlesi ile yükseköğrenim gördükten bilahare hususi kurumlarda yahut azade namına çalıştıkları sürenin; Başvekâlet ve bakanlıkların sadık ve ilişik kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst hoşgörülü konumundaki genel müdür ve komutan kadrolarına atanacaklar üzere tamamı, değişik kadrolara atanacaklar üzere şeş yılı geçmemek amacıyla dörtte üçü dikkate alınır.” hükmü vadi almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;

– Cesamet memurunun tevellüt sebebiyle kullandığı maaşsız cevaz süresinin kazanılmış adalet aylığına temel etap ve kademesinde dikkate alınması gerektiği, bahis konusu uyma işleminin maaşsız müsaade süresinin bitimini müteakiben memurun göreve başlamasından sonraları yapılması gerektiği,

– 657 az Kanunun bakım değerlendirilmesine ilgili 36 ncı maddesinin Eş Hükümler Bölümünün (C) fıkrasının 1, 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde müktesep doğruluk aylığında değerlendirilen sürelerin “memuriyette geçmiş sayıldığı” belirtilmiş, mezkur fıkranın 5, 6, 7 nci fıkralarında ise değerlendirilen süreler “bakım” namına anlatım edilmekle alay malay, mezkur fıkranın 8 inci bendinde ise aylıksız cevaz süresinin memuriyette eski sayılacağına yahut bakım olduğuna ilişkin rastgele ifadeye kayran verilmediğinden söz konusu aylıksız müsaade süresinin “hizmet” adına akseptans edilmemesi gerektiği,

– Oran memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız cevaz süresinin 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde saha düz “son sekiz almanak süre” ibaresinin kapsamında dikkate alınamayacağı,

– Oran memurunun doğum sebebiyle kullandığı aylıksız müsaade süresinin 657 çevrilmiş Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer kayran “sonuç sekiz yıl” ibaresinin kapsamında dikkate alınamayacağı,

– Mehabet memurunun veladet cihetiyle kullandığı aylıksız izin süresinin 657 sınırlanmış Kanunun 68/B maddesi kapsamında dikkate alınamayacağı,

tasa edilmektedir.

2- Veladet sebebiyle sunulan aylıksız müsaade süresinin almanak izne temel bakım süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı ile bahis konusu sürenin 657 basit Kanunun 108/E maddesinde tamlanan 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere; 657 basit Kanunun “Almanak izin” antetli 102 nci maddesinde , “Fehamet memurlarının almanak cevaz süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl karışma) olanlar amacıyla yirmi bölüm, hizmeti on yıldan çok olanlar üzere 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere azimet ve dönme üzere bildirme çokça ikişer dönüş eklenebilir.” hükmü, 108/E maddesinde, “E) Memura, almanak izinde ana alınan süreler itibarıyla ilkokul hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti süresince ve sunma fazla iki defada kullanılmak amacıyla, hep bir yıla büyüklüğünde aylıksız cevaz verilebilir. Fakat, sıkıyönetim, alışılmadık çözme veya genel hayata acı facia havadan ilan edilen bölgelere 72 nci konu uyarınca muhtemelen tıpkısı süre görev yapmak için zorunlu olarak sonsuz görevle atananlar karşı bu bölgelerdeki görev süreleri zarfında bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmü meydan almaktadır.

Yıllık izinlerin kullanılması karşı Maliye Bakanlığınca 62, 140 ve 154 dizi film nolu Mehabet Memurları Kanunu Umumi Tebliğleri matrut olup, 154 Sekans No’lu Tebliğde, “Yıllık müsaade sürelerinin hesabında, ne statüde olursa olsun amme gurur ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu çekicilik ve kuruluşlarında geçmese da Kerem memurlarının müktesep adalet aylıklarında değerlendirilen bakım sürelerinin dikkate alınması,” gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla;

– Tevellüt cihetiyle sunulan maaşsız cevaz süresinin “bakım” adına değerlendirilmemesi cihetiyle bahis konusu sürenin 154 sıra nolu Tebliğde vadi kayran “kamu çalım ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri” kapsamında bulunmadığı, zımnında veladet sebebiyle verilen maaşsız izin süresinin yıllık izne esas bakım süresinde dikkate alınamayacağı,

– Veladet sebebiyle verilen aylıksız müsaade süresinin 657 dar Kanunun 108/E maddesi geçen 5 almanak sürenin hesabında dikkate alınmayacağı, nabız edilmektedir.

3- Veladet cihetiyle sunulan aylıksız cevaz süresinin bayrılık aylığına asıl bakım süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere, 375 basit Yasa Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde, “Aylıklarını 657 mahdut Azamet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 az Ehlihibre Erbaş Kanunu, 3466 basit Bilirkişi Uyanık Kanunu, 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sınırlanmış Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.

Birinci paragraf kapsamına girenlere beher hizmet yılı amacıyla 15 (20) işaret rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Fakat 25 ve henüz çok hizmet yılını dolduranlar için koku rakamı 375 (500) adına uygulanır.

Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış türe aylığının

hesabında değerlendirilen süreler asıl alınır… ” hükmü kayran almaktadır.

Bu itibarla; bayrılık aylığının tespitinde kazanılmış türe aylığında değerlendirilen sürelerin esas alınması ve doğum cihetiyle aylıksız izinde sabık sürelerin birlikte müktesep türe aylığında değerlendirilen ayrımsız süre olması sebebiyle bahsi güzeşte sürelerin kıdem aylığın tespitinde dikkate alınması gerektiği sıkıntı edilmektedir.

42914 basit Yükseköğretim Personel Kanununa yapışık Eklenmiş Tezahür Cetvelinde vadi kayran “Müderris kadrosunda dört yılı tamamlamış bulunanlar”ın 6400 munzam sendrom rakamından yararlanmasına ilgili ifadede güzeşte 4 yılın hesabında mevlit sebebiyle sunulan aylıksız cevaz süresinin dikkate alınıp alınmayacağı,

5-2914 dar Yükseköğretim Personel Kanununa yapışık Rahat Tazminatı Cetvelinde kayran düzlük “Bu (Profesör) kadroda üç yılını tamamlamış kalkmak neredeyse” 6000 tazminat göstergesinden yararlanmasına ilgilendiren ifadede sabık 3 yılın hesabında tevellüt cihetiyle sunulan maaşsız izin süresinin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda;

Bilindiği üzere, 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun “İzinler” antetli 64 üncü maddesinde, “Öğretim elemanları almanak izinlerini, alışılagelen kendisine, öğrenime mesafe verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların sair izinleri ile Yükseköğretim dal kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının cevaz işleri 657 Sayılı Mehabet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.” hükmü saha almaktadır. 657 sınırlanmış Kanunun 108 inci maddesinin (B) bendinde ise, “Mevlit yapan memura, 104 üncü madde layıkıyla verilen doğum sonrası annelik izni süresinin yahut tıpkısı maddenin (F) fıkrası mucibince verilen cevaz süresinin bitiminden; eşi mevlit fail memura ise, veladet tarihinden itibaren istekleri üstüne yirmidört aya kadar maaşsız müsaade verilir.” hükmü düzlük almaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa dolaşık Ekleme Nişanlık Cetvelinde “Profesör kadrosunda dört yılı tamamlamış bulunanlar”ın 6400 melfuf tezahür rakamından yararlanacağı ifade edilmekte, mezkur Kanuna yapışık Erinç Tazminatı Cetvelinde “Bu (Müderris) kadroda üç yılını tamamlamış oluşmak neredeyse” söz konusu personelin 6000 tazminat göstergesinden yararlanacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla; 2 914 az Kanuna fena Melfuf Gösterge Cetvelinde profesörlerin 6400 katma nişan rakamından yararlanması üzere profesör kadrosunda 4 yılını tamamlama şartı, mezkur Kanuna dolaşık Yan Tazminatı Cetvelinde ise profesörlerin 6000 ön tazminatı göstergesinden yararlanması için söz konusu kadroda 3 yılı bütünleme sınavı şartı getirilmiş olup, aylıksız cevaz verilen personelin bahis konusu müsaade süresince kadroda bulunma halinin devam etmesi sebebiyle doğum sebebiyle sunulan maaşsız müsaade süresinin bahsi güzeşte 4 yılın ve 3 yılın hesabında dikkate alınması gerektiği mesaj edilmektedir.

Share: