Doktora mezunu araştırma görevlisi apayrı fakültelerde ibret verebilir mi?

Doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri kadrosunun bulunduğu vahit haricindeki ayrıksı akademik birimlerde ibret verebilir mi?

Bu yazımızda, doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin kadrosunun bulunduğu birimin dışında özge akademik birimlerde ders verip vermelerinde yasal tıpkısı engel bulunup bulunmadığı hususunu inceleyeceğiz.

Hatırlayacağınız amacıyla, 02 Haziran 2017 tarihli haberimizde; doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırı görevlilerinin talepleri halinde, birincil işlerini aksatmamak ve haftalık 12 saati aşmamak kaydıyla üniversitelerin ilişik idare kurullarının onayıyla ders vermeleri Yükseköğretim Oturmuş tarafından akıllıca görülmüştü.

amma velakin, 6 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 mahdut Kanunla 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikte Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karar kanuna işlenmiş, hatta derse giren doktora mezunu araştırı görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri üzere haftada on saate büyüklüğünde 2914 basit Kanunun 11 inci maddesinde yer kayran esaslar çerçevesinde tedris görevlileri üzere belirlenmiş olan melfuf öğüt ücreti, koku rakamı üzerinden eklenmiş ibret ücreti ile sınav ücreti ödenmesi hükümranlık altına alınmıştır.

Bu yasal aranjman sonrasında doktorasını tamamlamış araştırı görevlilerinin kadrosunun bulunduğu vahit haricindeki başka akademik birimlerde öğüt vermesinde yasalı ayrımsız bariyer olup olmadığı hususunda bazı bazı üniversitelerde tereddütler oluşmaktadır.

Bildiğiniz kabilinden, yükseköğretim kurumlarında ibret görevlendirme işlemleri 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu’nun “Kurumlararası Teavün” başlıklı 40 ncı maddesinde düzenlenmiştir. söz konusu maddenin (a) fıkrasında; “Yükseköğretim kurumlarında işyar öğretim üyeleri ile talim görevlileri kapalı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık öğüt yükünü dolduramadıkları takdirde, zat üniversitelerinin özge birimlerinde yahut o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü tavlandırmak üzere rektör vasıtasıyla görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında mülhak ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde eksantrik ayrımsız yükseköğretim kurumunda görevlendirilen tedris elemanlarına görev aldıkları çekicilik bütçesinden melfuf ders ücreti ödenir.” ifadesi düz almaktadır.

Mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesinde öğüt yükünü dolduramayan öğretim elemanları arasında -doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri- herhangi bir ne kadar yer almasa birlikte bu şahıslar için 2547 çevrilmiş Kanunun 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ile özel ayrımsız düzenleme yapıldığı için kadrosunun bulunduğu birimler haricinde talepleri ve Üniversite Dalavere Kurulunun akla yatkın görmesi halinde ibret vermelerinde kanuni benzeri bariyer bulunmamaktadır.

Zor Sahih KAPLAN

Share: