Disiplin cezası almayanlara evre ilerlemesi şüphesiz uygulanacak?

6111 basit Kanun 24/02/2011 günlü Resmi Gazetede yayımlandı. Yasa ile sicil uygulaması kaldırıldı. 657 mahdut Kanunda, sicil baz alınarak evre ve derece ilerlemesi uygulanmakta olan iki düzenlemenin elbet uygulanacağı üzerine, 6111 dar Kanunda iki intikal hükmü vadi almıştır. Bu iki düzenlemeyle ilişkin kendisine ince bire bir dosya yayımlıyoruz.

KADEME (64) VE DERECE (37) UYGULAMASI (ESKİ UYGULAMA)

657 basit Kanunda sicile bakarak verilen iki mali ödeme kalemi bulunmaktadır.

1- Etap ilerlemesi: Bilindiği için daha evvel sene böylecene sicil doldurulmaktaydı. 657 mahdut Kanunun 64. maddesinde ise eskiden şu hükümranlık saha alıyordu: “Celal memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate içerlemek üzere bire bir etap ilerlemesi uygulanır.”

Bu hüküm, sicil yıl sonu doldurulduğu amacıyla, 6 almanak sicil notu ortalaması 90 ve gövde olanlara ayrımsız evre, yıl esasen itibaren verilmekteydi.

2- Paye uygulaması: Sicile mecbur mertebe uygulaması ise öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin 4. kademesinden mahiye almaya adalet kazananlara verilmektedir: 657’nin 37. maddesinin değişiklikten esbak zifos şu şekildeydi: “Bu kanun hükümlerine göre tahsil durumları, hizmet sınıfları ve fariza unvanları itibariyle maksimum yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden maaş almaya adalet kazanan ve akıbet altı almanak sicil notu ortalaması doksan ve daha üst olanlardan akıbet sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış doğruluk aylıkları takım şartı aranmaksızın bire bir peş dereceye yükseltilir.”

Bu buyruk şu şekilde uygulanmaktadır. Söz Gelişi ortaöğretim mezunları 3. dereceye kadar yükselebilmektedir. Fakat 3. derecenin 4. kademesine gelmiş, son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha beden olanlardan sonuç sicil notu dahi olumlu olanların müktesep hak aylığı tıpkı eğin dereceye yükseltilmektedir. Bunun uygulaması ise memurun tefeyyüz tarihine bakarak belirlenmektedir. Örneğin işyar tefeyyüz tarihi 26 Haziran ise, bu melfuf rütbe ancak bu tarihe gelindiğinde verilmektedir.

6111 İLE MEVRUT YENİ UYGULAMA

25/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 mahdut Yasa ile sicil uygulaması kaldırılmıştır. Bu kaldırma sırasında, 657’nin 64 ve 37. maddesinde saha kayran “sicil” adına “sıkı düzen cezası almama” şartı getirilmiştir. İlgili yeni maddeler şu şekildedir:

64. maddenin yıpranmamış abes: “Serencam sekiz sene zarfında her sıkı düzen cezası almayan memurlara, maaş derecelerinin yükseltilmesinde dikkate darılmak amacıyla benzeri basamak ilerlemesi uygulanır.”

37. maddenin bakir bilgisiz: “Bu yasa hükümlerine göre öğrenim durumları, bakım sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden maaş almaya doğruluk kazanan ve serencam sekiz yıllık müddet ortamında rastgele sıkı cezası almayanların müktesep türe aylıkları kol şartı aranmaksızın benzeri dip dereceye yükseltilir.”

37. MADDEYE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKMÜ

Yeni aranjman yapılırken münhal hazırda görevli olanlar için arızi maddeyle intikal hükmü konulmuştur.

37. maddeye ilişik yerine konulan eğreti hükümranlık şu şekildedir:

“B) Bu maddenin yayımı tarihinden esbak sonuç şeş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve elan üst olanlardan 37 nci maddede kayran kayran tıpkısı üst dereceye terfi uygulamasından yararlanmamış olanlar için, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten eski hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede düzlük düz sekiz almanak müddet, önce sekiz yıllık dönem amacıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten eski;

KAPAT X

a) Son ilkokul yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha fevk olanlar üzere üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha üst olanlar amacıyla dört yıl,
c) Akıbet üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve elan fevk olanlar üzere ilkokul sene,
d) Sonuç iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve henüz fevk olanlar üzere şeş yıl,
e) Serencam sicil notu doksan ve elan yukarı olanlar için yedi sene,
adına uygulanır.”

Soru: 01.01.2011 tarihinde sonuç 6 yıllık sicil ortalaması 90 olması sebebiyle 1 adım alarak 3.ncü derecenin 3.kademmesine ortaöğretim mezunu yerine yükseldim. 04.07.2011 terakki tarihimde 37.maddeye bakarak 2/1 gelişim ederek +1100 eklenmiş nişanlık alabilirmiyim teşekkürler

Cevap: Burada tartışmalı olan bire bir konu vardır. Bap metni 25/2/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 37. yön, ilerleme tarihi sırasında uygulanabilmektedir. Söz Gelişi sonuç 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve gövde olan ayrımsız memuru, 64. maddeye ilişkin uygulama layıkıyla bire bir kademesini 1 Ev’ta almıştır. Fakat 37. maddeye ait uygulama onun tefeyyüz tarihinde olacaktır. Tefeyyüz tarihi örneğin 4 Temmuz ise ne olacaktır? Bu memura 4 Orak Ayı 2011’de (öğrenim durumuna bakarak yükselebileceği derecenin 4. kademesinden mahiye algı) tıpkısı derece verilecek mi? Benzeri görüşe göre, bap metni 25.2.2011 tarihinde yürürlüğe girdiği üzere, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte akıbet 6 yıllık sicil notu 90 ve cisim olanlardan feyiz tarihi, 25.02.2011’den sonraya kalanlara ayrımsız derece uygulanamayacaktır. Bire Bir görüşe bakarak ise a, b, c, d, e bentlerinde düz alanlar bir kademeden yararlanacak iken, 6 yılllık sicilini doldurmuş olanlara tıpkı aşama uygulanamması haksızlıktır. Devletin resmi görüşü verilmemesi yönünde olmuştur. Ancak bu uygulamanın mahkemeden döneceğini düşünmekteyiz.

64. MADDEYE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKMÜ

64. maddeye ait geçiş buyruk şu şekildedir:

“C) Bu maddenin yayımı tarihinden esbak son şeş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha fevk olanlardan aynı aşama ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar üzerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği gündüz bakımından değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği devir itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz almanak müddet, geçmiş sekiz yıllık aktarılma üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten geçmiş;
a) Sonuç ilkokul yıllık sicil notu ortalaması doksan ve elan yukarı olanlar amacıyla üç sene,
b) Sonuç dört almanak sicil notu ortalaması doksan ve henüz fevk olanlar üzere dört sene,
c) Akıbet üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve elan fevk olanlar üzere beş sene,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve elan üst olanlar amacıyla şeş yıl,
e) Akıbet sicil notu doksan ve elan üst olanlar üzere yedi sene,
namına uygulanır.”

Bu madde, 2010 yılı zarfında kendisine sicil aranje cümle memurları kapsamaktadır. Bunların mertebe ilerlemesi husus husus şu şekilde olacaktır.

25/02/2011 tarihi itibarıyla ;

1- Akıbet şeş yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008, 2007, 2006 ve 2005) doksan ve elan fevk olanlar bir adım ilerlemesi alacaktır.

Bu personelin 6111 çevrilmiş Kanunun 100 üncü maddesiyle ayrı ayrı 657 basit Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki; “Sonuç sekiz sene süresince herhangi bir sıkı düzen cezası almayan memurlara, maaş derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak için aynı merhale ilerlemesi uygulanır.” hükmünden faydalanması, 2011 yılından başlayarak ileriye akıllıcasına sekiz yılın bitiminde on paralık sıkı cezası almaması halinde (sicil notu dikkate alınmayacaktır.) gerçekleşecektir.

2-Akıbet beş almanak sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008, 2007 ve 2006) doksan ve daha fevk olanlardan (2011, 2012 ve 2013) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa aynı evre ilerlemesi alacaktır.

3-Sonuç dört yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008 ve 2007) doksan ve henüz fevk olanlardan (2011, 2012, 2013 ve 2014) yıllarında hiç sıkı düzen cezası almamışsa tıpkısı rütbe ilerlemesi alacaktır.

4- Serencam üç yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009 ve 2008) doksan ve elan yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015) yıllarında tek sıkı düzen cezası almamışsa bir etap ilerlemesi alacaktır.

5- Son iki yıllık sicil notu ortalaması (2010 ve 2009) doksan ve elan yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016) yıllarında on paralık sıkı cezası almamışsa tıpkı derece ilerlemesi alacaktır.

6- Serencam sicil notu (2010) doksan ve henüz fevk olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017) yıllarında on paralık sıkı cezası almamışsa tıpkısı evre ilerlemesi alacaktır.

SİCİLE DAİR BAZI NOTLAR

a) Değerlendirmeye temel alınacak akıbet 6 yılın tümünde veya 6’ncı yılda müspet sicil almış olma şartı söz konusu değildir. Bu müddet içre düzenlenen sicil raporlarına göre sicil notu ortalamasının en beş altı 90 puan olması yeterlidir.

b) Sicil raporlarının rastgele yılın Ara ayı içre düzenleneceği ve 31 Mabeyin tarihi itibariyle saklamaktan mesul birimlere konfirmasyon edileceği dikkate alınarak 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve elan fevk olanlar üzere uygulanacak tıpkısı paye ilerlemesi 1 Sülale tarihinden itibaren meri olacaktır.

c) Bu şekilde geçerli aşama ilerlemesi fevk derecelere yücelme bakımından bile dikkate alınacaktır.

6 almanak sicil notu ortalamasının tespitinde, aylıksız müsaade, muvazzaf askeriye, görevden incizap (istifa), görevden çekilmiş ad (müstafi) gibi sicil raporu düzenlenemeyecek dönemler dikkate alınmayacak, sicil raporu düzenlenerek geçirilen sürelerin 6 yılı doldurması ehliyetli görülecektir.

d) Değerlendirmeye alınan 6 almanak sicil raporlarındaki sicil notları ortalamasının 89 ile 90 rakamı arasında buçuklu benzeri benzer olması halinde bu nüsha 90 a tamamlanacaktır.

e) Sene süresince değme tarihte feyiz edecek olanlardan, yapılan terfi sonucu kazanılmış adalet aylıkları ile zahmetli keseneğine temel aylıkları maksimum namına yükselebilecekleri derecenin 4 üncü kademesine ilerletilenler, 37 nci maddede belirtilen şartları taşımaları halinde anılan konu hükmünden ilerleme tarihi itibariyle yararlanacaklardır.

f) Akıbet 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve henüz yukarı olması dolayısıyla karşı 64 üncü madde hükmü uygulanan personelin, bundan sonraki şeş yıllık sicil notu ortalamasının birlikte 90 ve elan fevk olması halinde mezkûr bap hükmü tekrar uygulanabilecektir.

Uygulamada karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi itibarıyla, 16/08/1995 çağ ve 22376 dar Resmi Gazete’de yayımlanan 139 sekans nolu Cesamet Memurları Genel Tebliğinde lüzumlu açıklamalara vadi verilmiştir.

Yılların hesaplanmasında o yılın sicil notunun alınmasının tam olduğu kanaatindeyiz. Söz Gelişi hayat aynı takvim yılında askerde ise ve o yıla ait sicil notu olmadığından bu yılı hesaba katılmayacaktır. Ancak birey benzeri takvim yılında askerden dönüp göreve başlasa ve sicil notu alsa (6 aydan fazla çalışması halinde sicil notu alacaktır) bu yılın 8 yılın hesabında kullanılması gerekmektedir.

Share: