Hususi sektördeki hizmet süreleri, 4/B’linin yıllık izninde değerlendirilir mi?

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar yapılan fark dolayısıyla, 217’e tabi resmi kamu kurumları dışında geçirilen bakım süreleri, 4/B’linin almanak izninde dikkate alınmamaktadır.

ISTIFHAM : Gunaydin 4/B’ye atanan birisinin senelik izin hesaplanmasında özel sektörde çalışılan süre değerlendiriliyor mu? Bu konuda DPB yazısı var. Özel sektörde sigortali çalışılan sürenin senelik izin hesabında dikkate alınacağına dair. Gün 2007 ama. Bu halen geçerli midir?

KARŞILIK: 28.06.1978 günlü ve 16330 sınırlanmış Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 9. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Husus 9- 160 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda ( ) Sosyal Asayiş Kurumlarına prim ödemek kanalıyla geçen bakım süresi, tıpkısı yıldan on yıla büyüklüğünde olan personele yirmi dönem, on yıldan çok olanlara otuz çevrim ücretli yıllık müsaade verilir.”

657 basit Kanunun katma 27 nci maddesinde 13/12/1960 tarihli ve 160 mahdut Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 217 basit KHK’nin ilgili maddesine işlenmiş sayılır denilmektedir. Dolayısıyla sözü edilen 4 üncü bap, 217 mahdut KHK’nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.

217 dar KHK’nin 2. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Genişlik:
Yön 2Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu çekicilik ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, mülhak bütçeli idareler ve bunlara tutkun kuruluşlar,
b) İl Hususi İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara tutkun kazançlı müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi şevket teşekkülleri, amme iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, sınırlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu Kurumu niteliğindeki iz kuruluşları dışında mütezayit ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla yahut bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların sunu bir iki sermayesinin yarısından fazlasına katılım suretiyle kurdukları kasıntı, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner Kebap sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefillik sandıkları.
Askeri hava ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile eklenmiş ve değişikliklerine tabi personeli bu Yasa Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.”

22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metindeki “ve” ibaresi çıkarılmıştır.(…kurumlarda ve Sosyal Düzenlilik Kurumlarına…)

Kerem Personel Başkanlığının 25/05/2010 tarihli aynı görüşünde657 az Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin; ayrımsız yıllık hizmet süresini doldurması halinde almanak izne doğruluk kazanacağı, sözleşmelerinin bütçe yılı ile mecbur olması sebebiyle yıllık izinlerinin ayrımsız ahir yıla aktarılamayacağı ve Içtimai Güvenlik Kurumlarına prim vermek vasıtasıyla hususi sektörde geçen hizmet sürelerinin almanak izne asıl hizmet süresinde değerlendirilmesi gerektiği kaygı edilmektedir” şeklinde düşünüm bildirmiştir.

22/11/2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile madde metninden “ve” ibaresinin çıkarılmasının arkası sıra 217 dar KHK’nin 2. maddesinde sevgili kurumlardaki hizmetlerin dışında hususi sektörde güzeşte hizmetlerin 657 sayılı Ululuk Memurları Kanununun 4/b maddesine göre istihdam edilen personelin yıllık izin hesabında dikkate alınması olabilir görünmemektedir. Kamu çalım ve kuruluşlarının kontratlı personel sözleşmelerinde bile söz konusu başkalık işlenmiştir.

Konunun Fehamet Personel Başkanlığınca baştan değerlendirilmesi gerekmektedir. Mevzuat değişikliğinin peşi sıra Çap Personel Başkanlığının değişiklikten önceki görüşlerinin geçerliliğinin kalmadığı görüşündeyiz.

Share: