Danıştay: Üniversiad oyunlarında böke olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında el topu dalında takımıyla böke olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka akıllıca bulan duruşma kararını onadı.

Olayda, milli sportmen belgesi olan savlayıcı, Orak Ayı 2008’üstelik İtalya-Venedik’te yapılan Acun Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonasına darülfünun takımıyla katılmış ve takımı, bu organizasyonda bir numara olmuştur.

KPSS Yönetmeliğinin mülhak 4. maddesi göre sınavsız MEB’e öğretmen kendisine atanmak için başvurmuş fakat bu referans reddedilmiştir.

İlk evre mahkemesi davayı reddetmiştir:

Müddei, Orak Ayı 2008’da İtalya-Venedik’te yapılan Acun Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonasına üniversite takımıyla ek ve takımı, bu organizasyonda bir numara olmuş ise de;

– Üniversitelerarası yapılmış olan bu spor müsabakalarına Talimatname’te yer verilmediği; her ne kadar savlayıcı vasıtasıyla, katıldığı bu spor organizasyonunun “Acun” çapında olduğu,

– İlgili Yönetmelikte bahsi geçen Üniversiad oyunları kapsamında olduğu ati sürülmekte ise birlikte; organizasyon şekli ve katılma şartları Üniversiad oyunlarından farklı olan ve yalnızca anlaşılan tıpkı yaş grubuna karışma olan sporcuların katılabildiği,

aynı aktiflik olan Üniversitelerarası Acun Şampiyonalarının Üniversiad oyunları ile eşdeğer nitelikte etkinlikler değildir.

Danıştay 12. Daire bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ASIL NO: 2021/2195

DEĞIŞMEYEN NO: 2021/1181

KARAR TARİHİ: 09.03.2021

KAPAT X

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- . Bakanlığı / .

VEKİLİ: Av. .

2- . Bakanlığı / .

VEKİLİ: Ülfet Müşaviri .

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin . çağ ve E:., K:. çevrilmiş kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Sevgili konusu ikbal:

Ankara Üniversitesi, Beden Terbiyesi ve Spor Efdal Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu ve el topu spor dalında (B) ve (C) sınıfı Milli Sportmen belgesine eş olan davacının, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Üzerine Genel Yönetmeliğin eklenmiş 4. maddesi gereğince kamu personeli seçme sınavına bağımlı olmaksızın beden eğitimi öğretmeni kendisine atanması için yaptığı başvurunun reddine ait işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Kademe Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 13/12/2018 zaman ve E:2015/430, K:2018/6292 mahdut halel kararına uyularak;

Kamu Görevlerine İlk Kez Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Için Genel Yönetmeliğin munzam 4. maddesinde, milli sportmen belgesi almış olup, maddede bağlı olarak sevgili arsıulusal spor müsabakalarında ferdi / takım kendisine geçmiş üç dereceye girenlerden, öğretmenlik için aranan ayrıksı özel koşulları taşıyanların, istemeleri halinde, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında yersiz kâin beden terbiyesi branşında öğretmen kadrolarına, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın atanabileceğinin belirtildiği; milli sporcu belgesi olan müddei, Temmuz 2008’da İtalya-Venedik’te yapılan Dünya Üniversitelerarası Hentbol Şampiyonasına darülfünun takımıyla munzam ve takımı, bu organizasyonda bir numara reşit ise birlikte, Üniversitelerarası işlenmiş olan bu spor müsabakalarına Talimatname’te saha verilmediği; seçme hangi büyüklüğünde müddei eliyle, katıldığı bu spor organizasyonunun “Dünya” çapında olduğu ve ilişik Yönetmelikte bahsi sabık Üniversiad oyunları kapsamında olduğu istikbal sürülmekte ise de; kombinezon şekli ve paydaşlık şartları Üniversiad oyunlarından değişik olan ve yalnızca belli bire bir gözyaşı grubuna dahil olan sporcuların katılabildiği bir etkinlik olan Üniversitelerarası Dünya Şampiyonalarının Üniversiad oyunları ile eşdeğer nitelikte etkinlikler olmadığı, ilişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından, davacının mezkûr Talimatname hükmünden yararlandırılmayarak atamasının yapılmamasına ilgili ülkü konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine değişmeyen verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Acun Üniversite Şampiyonaları, Üniversiad organizasyonlarından nitelik ve nitelik bakımından farklı olmadığından sevgili konusu işlemin hukuka marjinal olduğu, kararın bozulması gerektiği istikbal sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Sevgili konusu muamele ve İdare Mahkemesi kararının hukuka makul olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile asıllar ve yasaya akıllıca olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Araştırma Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki vesaik incelendikten bilahare gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sınırlanmış İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 dar Yasa ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın tağyir kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin tahrip kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne meydan verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince halel kararında tamlanan esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede müstakbel sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki. İdare Mahkemesinin. sıra ve E:., K:. mahdut temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde mevcut üstünde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 az Yasa’un (Eğreti 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin bir numara fıkrası göre, bu kararın deklarasyon tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) çevrim içinde değişmeyen tashih yolu kilitsiz küreksiz koyulmak üzere, 09/03/2021 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: