Doçentlik imtihan yönetmeliğine neler değişti?

YÖK, Doçentlik sınav yönetmeliğini 6 Ilk Teşrin 2016 tarihi itibariyle değiştirdi. Yapılan değişiklikleri inceliyoruz.

6 Teşrinievvel 2016 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği değişti.

Aşağıdaki yazıda, yapılan tadilat husus husus çözümleme edilmiştir.

* Doçentlik başvurusu yapanların başvuruları ait olgun/konferans alanından kalkmak için görevlendirilen iki müderris yoluyla dolay incelemeye bağımlı tutulacaktır.

* Elektronik jüri belirleme sistemi ile ilişik henüz esbak talimatname değişikliğinde yapılan tensikat kaldırılmıştır. Doçentlik jürilerinin belirlenmesi Doçentlik Sınav Komisyonunca objektif ve denetlenebilir bir sisteme göre yapılması planlanmaktadır.

* 2006 yılından sonradan kurulan 41 büyüklük üniversitesinde öğretim üyelerinin tekaütlük yaşı ile ilgili kanuni aranjman yapılması sonrasında, ÜAK jürilerde fariza matlup profesörlerin yaş haddini bu yönetmelik değişikliğinde 75’e çıkartmıştır.

* Doçentlik başvurusu özne adayın iz tetkik aşamasında görevlendirilen jürinin hazırlayacağı raporun elektronik imzadan vazgeçilerek ÜAK’a elektronik tıpkı ortamda gönderilmesin müteveccih düzenleme yapılmıştır. Antrparantez eğreti 1 inci özellik ile bu düzenleme uygulamaya geçirilinceye kadar yargıcılar kurulu raporlarının gönderilmesinde sakat yönetmelik hükümlerine bakarak prosedür tesis edilmesi istenmiştir.

* Sözlü sınav jürisinde başkanın belirlenmesinde mümessil olan profesörün riyaset görevini istememesi halinde jürinin öz aralarında başkanı seçmesine müteveccih düzenleme yapılmıştır.

* Iz tetkik muvaffakiyetli olmasına karşın namzet sınavda sıfır olan adayların yavuklu sınava yer erken iki ahit, ikinci misil akim olanların ise genişlik erken dört periyot bilahare yeniden başvurabileceklerine ilişik talimatname mübayenet yapılmıştır.

* Yapılan değişiklikle yönetmelikte “intihale” ilişik ifadeler “Bilimsel Araştırı ve Yayın Etiğine Ihtilaf” namına düzenlenmiştir.

* Bugün yapılan talimatname değişikliği öncesi sözlü sınavda liyakatsiz mevcut adaylar karşı birlikte bu yönetmelikle getirilen süre sınırlamaları uygulanacaktır.

Zor Hakikat KAPLAN

ESKİ HÜKÜMRANLIK

YENİ HÜKÜM

ÖZELLIK 1- (2)

Bu Talimatname, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesine, doçentlik başvurusunda bulunabilme şartlarına, başvurunun zamanına ve usulüne, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulmasına, sınavların yapılmasına, aşırma ve Yükseköğretim Yerleşmiş vasıtasıyla belirlenen ayrıksı ilmî nişane etiğine ve ayrıksı disipline ihtilaf iddiaları zımnında izlenecek yola, komisyonların teşkiline ve görevlerine ilgilendiren hükümleri kapsar.

YÖN 1– Bu Talimatname, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, referans zamanı ve usulü, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulması, sınavların yapılması, Yükseköğretim Yerleşmiş eliyle belirlenen ihtilas, başka bilimsel araştırma ve işaret etiği ve disipline uymazlık iddiaları zımnında izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ilgilendiren hükümleri kapsar

ÖZELLIK 2- (1)Bu Talimatname, 4/11/1981 günlü ve 2547 az Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

HUSUS 2-BuYönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır

HUSUS 3- (1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Yerleşmiş yoluyla onaylanan malumat alanları ve kriterleri çerçevesinde yapılır. Olgun alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten ahir ikinci doçentlik referans döneminde uygulanır.

MADDE 3- Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Müesses vasıtasıyla onaylanan bilgelik/nutuk alanları ve doçentlikle ilgili kriterler çerçevesinde yapılır. Bilgi/görüşme alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten ahir ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır

HUSUS 4- (1) Doçentlik başvurusu, nisan ve ekim ayının on beşinci günü başlayıp, yeryüzü geç ilişik ayın akıbet çalışma günü himmet saati bitimine büyüklüğünde bitmeme valör

YÖN 4Üniversitelerarası Asamble bambaşka benzeri güneş belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki misil doğmak için April ve Ilk Teşrin aylarının on beşinci haset başlayıp, genişlik geç ilgilendiren ayın akıbet iş günü çalışma saati bitimine kadar bitmeme ölçü.

ÖZELLIK 4- (1) b)Yükseköğretim Müesses tarafından belirlenen merkezi ayrımsız yabancı kurgu sınavından genişlik beş altı altmış ilkokul benek veya uluslararası geçerliliği Istimara, Güzel ve Sıra Merkezi aracılığıyla akseptans edilen bir yabancı vesile sınavından buna balya tıpkısı benek münfail olması; doçentlik fen alanı belli ayrımsız yabancı dille ilişkin olanların bu sınavı ayrıksı aynı ecnebi dilde sağlaması

BAP 4– Yükseköğretim Müesses vasıtasıyla belirlenen merkezi tıpkısı yabancı kurgu sınavından yer birkaç altmış ilkokul fakül veya uluslararası geçerliliği Istimara, Seçilmiş ve Fent Merkezi vasıtasıyla kabul edilen bire bir yabancı miftah sınavından buna denk bire bir nokta alınmış olması; doçentlik vukuf alanı mahsus bire bir ecnebi dille ilişkin olanların ise bu sınavı başka bire bir ecnebi dilde sağlaması

KONU 4- (1) c) Doktora, tıpta yahut diş hekimliğinde eksperlik yahut sanatta liyakat derecesi kazanma edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak selen alanında öngörülen minimal kriterlere makul özgün bilimsel işaret ve başka çalışmaların işlenmiş olması

KONU 4Doçentlik başvurusunda bulunulacak haber/görüşme alanında öngörülen asgari kriterlere akıllıca ibdai bilimsel nişane ve özge çalışmaların mamul olması

MADDE 4- (3) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula eserler ile gelişigüzel elektronik ortamda yapılır. Doçentlik referans şartlarının sağlanıp sağlanmadığı Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı aracılığıyla ilişik fen alanlarından görevlendirilen profesörler marifetiyle yapılan inceleme ile belirlenir.

HUSUS 4– Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı vasıtasıyla ilişik veri/müzakere alanlarından görevlendirilen sunma bir iki iki profesör eliyle yapılan tetkik ile belirlenir. Fakat sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilgili müstakbel sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından müracaat şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur.

BAP 5- (1)Başvurunun tamam olduğu ve vacip gestalt şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların temas biri amacıyla, Üniversitelerarası Asamble tarafından, Doçentlik Sınav Komisyonunun elektronik yargıcılar kurulu tayin sistemi yoluyla belirleyerek yapacağı öneri üstüne, başvurulan malumat alanı göz önünde bulundurularak ilkokul anne ve iki ihtiyat üyeden oluşan jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu marifet alanında ehliyetli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, yargıcılar kurulu yakın alanlardaki profesörlerden tamamlanır.

YÖN 5-Başvurunun cemi olduğu ve zaruri biçim şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların gelişigüzel biri amacıyla, Üniversitelerarası Asamble aracılığıyla belirlenecek nesnel ve denetlenebilir yönteme göre Doçentlik Sınav Komisyonunca, başvurulan bilgelik/hanek alanı göz uğrunda bulundurularak beş temel ve iki rezerv üyeden müteşekkil benzeri yargıcılar kurulu oluşturulur. Adayın başvurduğu fen/konferans alanında yeterli öğretim üyesi yoksa hakem heyeti, üç asıl ve iki ihtiyat üye ile oluşturulabilir

BAP 5- (4) Doçentlik imtihan jürisinde fariza alabilmek için tedris üyesinin Cesamet yahut para yükseköğretim kurumlarında 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesi hükümlerine göre müderris kendisine atanmış ve yetmiş iki yaşını doldurmamış olması şarttır.

BAP 5– Doçentlik sınav jürisinde fariza alabilmek amacıyla öğretim üyesinin Ululuk yahut kredi yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör adına atanmış ve yetmiş ilkokul yaşını doldurmamış olması şarttır.

KONU 6- (2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan temel ve sakınma üyeler, adayın akademik çalışmalarının seçkin birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata akla yatkın yerine hazırladıkları mufassal ve gerekçeli ferdî raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik imzayla gönderirler. Bu raporlar, gelişigüzel referans dönemi üzere referans dosyalarının jüri üyesine iletildiği zaman sırasına göre ve dosya sayısı itibarıyla maksimal birer maaş sürelerde hazırlanarak Üniversitelerarası Kurula gönderilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu raporların ayrımsız örneğini adayın dosyasında dulda haysiyet.

YÖN 6– Doçentlik sınav jürisini oluşturan esas ve sakınma üyeler, adayın akademik çalışmalarının rastgele birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Asamble aracılığıyla belirlenen formata akla yatkın namına hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli şahsi raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla maksimal birer mahiye sürelerde hazırlanarak gönderilir. Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı bu raporların tıpkısı örneğini adayın dosyasında koruma eder

HUSUS 6- (6) Değerlendirmeye esas alınan hakem heyeti raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, im incelemesi sonucuna ilişkin ihbarname yazısıyla alay malay adaya gönderilir. Ilkokul hakem heyeti üyesinden sunu birkaç üçünün, adayı im ve sair faaliyetlerden liyakatli bulması halinde, aday sınavın bu aşamasından kalburüstü sayılır ve aday sınava çağrılır. Rate kâin namzet ise yargıcılar kurulu marifetiyle muallel bulunan yapıt ve faaliyetleri cezbetmek kaydıyla, genişlik erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir. Bu başvurusunda dahi muvaffakiyetsiz bulunan aday, yine yargıcılar kurulu marifetiyle yarım bulunan eser ve faaliyetleri angaje etmek kaydıyla, sunma erken izleyen ikinci dönemde baştan başvurabilir. Eser incelemesi aşamasında üçüncü nöbet üstelik başarısız kâin namzet, ancak yeryüzü er izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.

YÖN 6– Değerlendirmeye temel alınan hakem heyeti raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, yayın incelemesi sonucuna ilgili bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilir. Beş üyeden oluşan jürilerde arz az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise genişlik beş altı iki üyenin, iz ve sair faaliyetlerden adayı kalburüstü bulması halinde namzet, sınavın bu aşamasından kalburüstü sayılır ve aday sınava çağrılır. Muvaffakiyetsiz bulunan namzet, jüri vasıtasıyla sakat kâin nişane ve faaliyetleri ilhak etmek kaydıyla yer erken izleyen ikinci dönemde baştan başvurabilir.

BAP 6- (10) Yargıcılar Kurulu, yavuklu sınav üzere üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen yer, gün ve saatte namzet sınava alınırlar. Sınavda hakem heyeti üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olan, başkan namına görev yapar

KONU 6– Jüri, aday sınav üzere organ tamsayısı ile toplanır. Adaylar tamlanan saha, sıra ve saatte sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, istememesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri tıpkı örgen başkan namına görev yapar

KONU 6- (18) Sözlü sınavda akim olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden namzet, 4 üncü maddenin bir numara fıkrasında belirlenen sürelerde baştan başvuruda bulunması halinde yine sözlü sınava alınır. Bu başvuruda, 4 üncü maddede doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin baştan ibrazı istenmez.

BAP 6– Sözlü sınavda başarısız olan yahut yavuklu sınav hakkını kaybeden aday, bu maddenin yirminci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde esasen sözlü sınava alınır.

KONU 6- (20) Ürün incelemesinde kudretli olmasına rağmen birinci, ikinci veya üçüncü aday sınavda rate olan veya sıfır aziz aday, her defasında sunu erken izleyen ikinci imtihan döneminde yavuklu sınav amacıyla baştan başvurabilir. Üçüncü kat sözlü sınavdan sıfır kâin namzet için münezzeh çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi neredeyse bakir benzeri jüri oluşturulur

KONU 6- (20) Yayın incelemesinde muvaffakiyetli olmasına karşın sözlü sınavda sıfır olan veya rate sayılan namzet, aday sınava genişlik er iki periyot; ikinci posta sıfır mevcut namzet ise genişlik er dört aktarılma sonraları yeniden başvurabilir. Yavuklu sınavdan üçüncü sefer akim kâin aday amacıyla günahsız çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni aynı yargıcılar kurulu oluşturulur ve takip eden namzet sınavlarda birlikte benzeri süreç izlenir

Yönetmeliğin üçüncü devir başlığı“Ilmî Araştırı, Işaret Etiğine Mugayeret, Doçentlik Sınav Komisyonu” şeklinde değiştirilmiştir.

HUSUS 7 – (1) Üniversitelerarası Asamble, kova ve özge bilimsel araştırma ve ürün etiğine aykırılık ile başka sıkı cezaları itibarıyla doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını Yükseköğretim Oturmuş marifet tabanından arama kıymetiharbiye.

(2) Ürün incelemesi yapan jüri üyeleri, müracaat dosyasında saha kayran gelişigüzel eserde intihal veya diğer bilimsel araştırma ve eser etiğine mugayeret tayin ederse, durumu hazırlayacağı gerekçeli ayrımsız raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Üniversitelerarası Kurul, aşırma ve özge ilmî araştırı ve yayın etiğine uymazlık iddiası için vacip işlemlerin yapılması üzere, durumu belgeleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir ve tıpkı değişmeyen verilinceye kadar doçentlik başvurusu ile ilgili değme muamelat yapmaz.

KAPAT X

(4) İntihal ve değişik ilmî araştırma ve nişane etiğine uymazlık iddiası ile ilgilendiren namına Yükseköğretim Müesses Başkanlığı bünyesinde lazım tetkik yapılır. İddianın akıllıca olmadığının tespiti halinde, doçentlik kıymetlendirme süreci kaldığı yerden devam ölçü.

(5) İntihal ve diğer bilimsel araştırı ve işaret etiğine muhalefet iddiası üzerine yapılacak tetkik neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen namzet, doçentlik sınavı başvurusunda sıfır sayılır. Bu şekilde rate muazzez adaylar hakkında Doçentlik Sınav Komisyonu marifetiyle ihlalin ağırlığına göre tıpkı yıldan beş yıla büyüklüğünde süreyle doçentlik başvurusunda bulunamama kararı verilir. Adayın idari, cezai ve türel sorumluluğuna ilişik hükümler saklıdır.

(6) İnceleme neticesinde etik bilimi ihlalde bulunduğuna değişmeyen verilen adayın, sınırlanmış olduğu yükseköğretim kurumuna veya mecbur bulunduğu farklı kamu kurumuna namzet için mukteza düzen bağı işlemlerinin ve değişik yönetimsel işlemlerin başlatılması için vukuf verilir.

(7) Doçentlik sınavı başvurusuyla ilişik namına adayın kayışçı bilgelik yahut doküman sunduğunun, sınavın gelişigüzel aşamasında jüri üyelerince doğacak sürülmesi veya dolaysız tespit edilmesi halinde, bu konuda aynı karar verilinceye büyüklüğünde Üniversitelerarası Asamble doçentlik başvurusu ile ilgilendiren gelişigüzel işlem yapmaz. Doçentlik Sınav Komisyonunca bu kanıt üzerine yapılacak inceleme neticesinde iddianın makul olduğuna değişmeyen verilmesi halinde adayın başvurusu asılsız sayılır. Bu sebeple başvurusu asılsız sayılan namzet yer erken izleyen ikinci dönemde yeniden doçentlik başvurusunda bulunabilir. Doçentlik Imtihan Komisyonunca yapılacak inceleme neticesinde iddianın akilane olmadığına değişmeyen verilmesi halinde doçentlik kıymetlendirme süreci kaldığı yerden devam paha.

(8) Adayın doçentlik müracaat süreci bitmeme ederken namzet için doçentlik başvuru dosyasında sunmuş olduğu seçkin eserinde bakraç ve gayrı ilmî araştırı ve ürün etiğine mugayeret bulunduğu iddiasını içeren şikayet veya ihbar başvurusu yapılması yerinde, Üniversitelerarası Asamble bu başvuruyu değerlendirilmesi için derhal Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Yükseköğretim Müesses bünyesinde bu müracaat karşı ön değerlendirme yapılır. Yapılan yöre değerlendirmede, başvurunun doyurucu mahiyette hikmet ve belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu ile ait rastgele iş yapmaz. İncelenmesine karar verilen başvurulara ilişkin olarak etik bilimi ihlal iddiası içeren doçentlik jüri raporları cihetiyle uygulanacak posta izlenir.

HUSUS 7 – (1) Üniversitelerarası Asamble, ilmî araştırı ve eser etiğine aykırılık ile düzen bağı cezaları itibarıyla doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını, Yükseköğretim Müesses bilgelik tabanından arama şayan.

(2) Im incelemesi fail jüri üyeleri, referans dosyasında saha düzlük her eserde ilmî araştırı ve yapıt etiğine aykırılık belirleme ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bire bir raporla ve iddiaya laf olan eserlerle gelişigüzel Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ihtilaf iddiası hakkında lazım işler, Üniversitelerarası Kurul marifetiyle belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Asamble, bilimsel araştırı ve im etiğine uymazlık iddiası için lüzumlu işlemlerin yapılması üzere durumu belgeleriyle alay malay ait bilimsel araştırı ve yayın etiği komisyonuna gönderir ve tıpkı değişmeyen verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilişkin rastgele işlem yapmaz.

(4) Ilmî araştırı ve ürün etiğine ihtilaf iddialarını seyretmek ve sonlamak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Vukuf ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Içtimai ve Beşeri Ulum ile Sunturlu Sanatlar alanlarından girmek için üç adet Ilmî Araştırı ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma usul ve esasları Üniversitelerarası Asamble yoluyla belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırı ve işaret etiği komisyonu aracılığıyla incelenen bilimsel araştırı ve yapıt etiğine muhalefet iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik yorum süreci kaldığı yerden bitmeme şayan.

(6) Bilimsel araştırma ve kitap etiğine mugayeret iddiası karşı yapılacak inceleme neticesinde etik bilimi ihlalde bulunduğuna değişmeyen verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda liyakatsiz sayılır. Adayın yönetsel, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilgili ahkâm saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde töre bilimi ihlalde bulunduğuna karar sunulan aday üzerine lazım işlemlerin yapılması amacıyla alınan karar Yükseköğretim Müesses Başkanlığına bildirilir. Ihbariye üzerine Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı vasıtasıyla, adayın mecbur olduğu yükseköğretim kurumuna yahut sadık bulunduğu kuruma vacip sıkı düzen ve sair idari işlemlerin başlatılması amacıyla hikmet verilir.

(8) Sınavın seçkin aşamasında jüri üyelerince doçentlik sınavı başvurusuyla ait namına adayın yanıltıcı bilgelik yahut doküman sunduğunun istikbal sürülmesi yahut re’sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye büyüklüğünde Üniversitelerarası Asamble, doçentlik başvurusuyla ilişkin her muamele yapmaz. İlgili ilmî araştırı ve yapıt etiği komisyonu aracılığıyla yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde namzet akim sayılır. İddianın doğru olmadığına değişmeyen verilmesi halinde doçentlik yorum süreci kaldığı yerden bitmeme paha.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci bitmeme ederken aday karşı doçentlik başvuru dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde ilmî araştırı ve kitap etiğine tehalüf bulunduğu iddiasını içeren şikayet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda, Üniversitelerarası Kurul bu başvuruyu değerlendirilmesi için derhal ilgili ilmî araştırma ve yapıt etiği komisyonuna gönderir. İlgili bilimsel araştırma ve nişane etiği komisyonunda bu referans için yöre değerlendirme yapılır. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette vukuf ve belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine değişmeyen verilmesi halinde Üniversitelerarası Asamble doçentlik başvurusuyla ilişik seçkin işlem yapmaz. İncelenmesine karar sunulan başvurulara ait namına töre bilimi ihlal iddiası içeren doçentlik yargıcılar kurulu raporları sebebiyle uygulanacak kat izlenir.

BAP 8 – (2) Doçentlik Sınav Komisyonu, beherglas adayla ilişik sınav jürisinin anne ve rezerv üyelerini elektronik yargıcılar kurulu tespit sistemi marifetiyle belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon elektronik yargıcılar kurulu belirleme sistemi yoluyla belirlenen jürilerde ortaya sâdır maddi hataları düzeltir. Doçentlik bilim alanının özelliği zımnında elektronik jüri tespit sistemi eliyle jüri oluşturmanın tür olmadığı hallerde, jüriler Komite marifetiyle belirlenir.

YÖN 9- Doçentlik Imtihan Komisyonu, Üniversitelerarası Asamble eliyle belirlenecek afaki ve denetlenebilir yönteme bakarak beher aday amacıyla ilişik imtihan jürisinin anne ve ihtiyat üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Encümen jürilerde ortaya çıkan maddesel hataları düzeltir.

GEÇİCİ KONU 1- 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik imza sistemi yükseköğretim kurumlarında, altıncı fıkrasında öngörülen elektronik bütün ise Üniversitelerarası Asamble vasıtasıyla oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda öngörülen başvuru usulleri adına bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sınırlanmış Resmi Gazete’birlikte yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

KONU 10- 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik ortam oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda düz düzlük işler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan31/1/2009 tarihli ve 27127 mahdut Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

EKLENEN GEÇİCİ HUSUS

GEÇİCİ KONU 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki sıfır sayılan adaylar için bile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır

Share: