Çocuğu amacıyla refakat izni kullanan sözleşmeli personel annesi için üstelik bu izni kullanabilir mi?

İzin hakkının verilmesinde memurin ile kontratlı personel arasındaki ana ayırt memurin azami 6 kamer refakat izni kullanabilirken sözleşmeli personel 3 kamer süreyle bu izni kullanabilmekte, ikinci benzeri uzatma imkanından yararlanamamaktadır.

Soru: Eşim İstanbul’dahi kamuda ayrımsız terbiye araştırma hastanesinde 657-4/B bacı namına görev yapiyor. 20 Haziranda mevlit yapti ve bebeğimizin ayağında tedavi gerektirecek aynı çor vardı. Süt izninden sonraları muktezi sağlık kurulu raporunu aldık ve 3 ay refakat izni kullandı eşim.

Sorumluluk şu: eşimin annesi 1 ay evvel bağırsak kanserinden işler oldu ve şu zaman iliostomi torbası var. Eşim evde sonsuz bakımını yapiyor enfeksiyon olmamasi amacıyla. Eşimin bebeğimiz için aldığımız refakat izninden bilahare annesi amacıyla da bakmakla işyar olduğu için 3 ay alabilir mi kanuncu yerine?

Karşılık: Sözleşmeli personele refakat izni verilmesine ilgili düzenleme; memurlara bu hakkın verilmesinden kestirmece 7 yıl sonraları, 14.5.2018 günlü ve 2018/11809 çevrilmiş Hükûmet Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesine eklenmiştir.

Esasların 9. maddesinin refakat iznine ilişkin serencam fıkrasında, “Sözleşmeli personelin, bakmakla görevli olduğu veya kontratlı personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, cet, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır sıklet aynı kaymakamlık geçirmesi yahut tedavisi detaylı süren benzeri hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin afiyet yerleşmiş raporuyla belgelendirilmesi neredeyse, istekleri üzerine üç ayak tabanı kadar ücretli izin verilir. Refakat cihetiyle cevaz verilmesine esas oluşum edecek esenlik yerleşmiş raporunda; refakati gerektiren tıbbi nedenler, refakat edilmediği takdirde hayati felaket bulunup bulunmadığı, daima ve mail hizmet gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin eş olması gereken özel evsaf belirtilir.” denilmektedir.

Bu hükmün geçmiş hepsi 657 sınırlanmış Kanunun 105. maddesinin serencam fıkrası ile ayrımsız ifadeleri içermekte olup, ikinci hepsi Azamet Memurlarına Verilecek Çor Raporları İle Çor ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10/2 maddesiyle birlik göstermektedir.

İzin hakkının verilmesinde memurin ile kontratlı personel arasındaki ana fark memurin maksimal 6 ay refakat izni kullanabilirken kontratlı personel 3 kamer süreyle bu izni kullanabilmekte, ikinci tıpkı sürdürme imkanınından yararlanamamaktadır. Temas iki statü için dahi sunulan iznin koşullarının müddet aut aynı olduğu dikkate alındığında duraksama içeren durumlarda memurin için yapılan aplikasyon mümasil alınabilecektir. bahis konusu Yönetmeliğin 10. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, bire bir kişiyle ait olarak ayrımsız dönemde rappadak aşkın memurun refakat izni kullanamayacağı, tıpkı can ve ayrımsız vakaya dair kendisine verilecek refakat izninin toplanmış süresinin altı ayı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün mefhumu muhalifinden personelin cevaz kapsamındaki ayrımlı ayrımsız yakını bu izni kullanabileceği sonucu çıkmaktadır. İzin verilebilmesi için kapsamdaki yakınların bakmakla yükümlü olunan eşhas kapsamında olmasına da lazım bulunmamakta, refakat edilmediği takdirde dirimlik tehlikenin bulunması yeterli kabul edilmektedir.

Gerçekten mülga Devlet Personel Başkanlığı 11.5.2011 tarihli ve 6445 sınırlanmış yazısında, tıpkı yakını için azami süre büyüklüğünde refakat izni kullanan Oran memuruna diğer aynı yakını amacıyla de maddede aranan şartları taşıması halinde refakat izni verilebileceği belirtilmiştir.

Son namına, çocuğunun esenlik problemi cihetiyle üç ay sürekli refakat izni kullanan sözleşmeli personele; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinin akıbet fıkrasında aranan şartları taşıması halinde, annesinin rahatsızlığına tutkun namına yeniden üç aya büyüklüğünde refakat izni verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Share: