Belediyede aday memura ikinci fariza yerine mimarlık yaptırılabilir mi?

Memurun kurum zarfında bambaşka tıpkı kadronun görevlerini namına getirmesi ise vekaleten görevlendirme veya ikinci fariza verilmesi halinde mümkündür. 657 mahdut Kanunun 90. maddesinde, Çap memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev yahut öğüt görevlerinden ancak birinin verilebileceği egemenlik altına alınmıştır. Soru: Mimari mezunuyum. 657 dar Kanun kapsamında tıpkı belediyeye görevli yerine atandım. Namzet memurum ve evlendirme memurluğu görevini vekaleten yürütmekteyim. Namzet memurken teknik kadrodaki mimar kadrosunda eğreti kendisine görevlendirmem yapılabilir mi? Aylık olarak ne fariza baz alınır?

Yanıt: 657 mahdut Büyüklük memurları Kanununun 54 ila 58. maddelerinde aday Çap memurlarına ilişik düzenlemelere yer verilmiştir. Bu ahkâm boydak namzet memurlara uygulanabilmektedir. Mezkûr Kanunda bu hükümler dışında ne hükümlerin namzet memurlara uygulanabileceğine yahut uygulanamayacağına ilişkin bir belirlemeye meydan verilmemiştir. Mezkür Kanunun adaylara ilgili hükümlerine yeraltı olmayan bilcümle hükümleri adaylara dahi uygulanmaktadır. Bu çerçevede izinlere, finansal haklara, sosyal haklara vb. aday Ihtişam memurlarına müteveccih hususi düzenleme yapılmamış konulardaki sair ahkâm namzet Fehamet memurlarına de uygulanmaktadır.

Memurların çekicilik içi arızi görevlendirmesi mevcut kadro unvanına ilgilendiren görevleri adına getirmesi için idarenin sevk ve dümen yetkisi kapsamında genellikle fariza yeri dışında, haketmesi halinde Harcırah Kanunu kapsamında arızi görev yolluğu ödenmek yoluyla gerçekleştirilen ayrımsız hizmet gördürme yöntemidir.

657 dar Kanunun ek 8. maddesi ile 375 basit KHK’nin melfuf 25. maddesinde planlı geçici görevlendirme kurumlar arası eğreti görevlendirme olup, alım içi eğreti görevlendirmelerde bu hükümlerin uygulanması tür değildir.

Memurun gelgel içre ayrıksı bir kadronun görevlerini hesabına getirmesi ise vekaleten görevlendirme veya ikinci fariza verilmesi halinde mümkündür. 657 mahdut Kanunun 90. maddesinde, Kerem memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev yahut ders görevlerinden fakat birinin verilebileceği hâkimiyet altına alınmıştır.

657 sınırlanmış Kanunun 86. maddesinde memurların alım süresince yahut ayrıksı kurumlarda kırcı yahut boş kadrolara vekaleten görevlendirilmesine ait ahkâm ile havadan vekil atanmasına ait düzenlemelere düzlük verilmiştir. Kanunun 87. maddesinde ise memurların ikinci fariza adına getirmesi kaide olarak yasaklanmış, bu yasağın istisnalarının neler olduğu müstahkem, 88. maddede ise ikinci fariza verilebilecek memurlar ve kurumlar belirtilmiştir.

Vekalet görevi sebebiyle vekalet aylığı ödenmesi, zam ve ödence ödemeleri ile melfuf ödemeden yararlanılmasında temel kaide vekilin asilde aranan şartları taşıması gerekliliğidir. Asaleten atanmada sınav şartı matlup grup yahut görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahi buna dahildir.

Kapatılan Şevket Personel Başkanlığı 01/03/2012 günlü ve 3418 sınırlanmış yazısında, “Amme Gelgel ve Kuruluşlarında Görevde Yücelme ve Şöhret Değişikliği Esaslarına Dayalı Genel Talimatname”mağara, görevde itila veya unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamalar için uygulanacağının ilişik Genel Yönetmelikle egemenlik altına alınması cihetiyle namzet memurların unvan değişikliği sınavına katılmasının gibi bulunmadığını belirtmiştir.

Bu çerçevede aday işyar mimar kadrosuna vekaleten atansa de bu kadronun mali haklarından yararlanamayacaktır.

Özge taraftan, 657 sayılı Kanunun 88. maddesinde, “Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Şevket memurlarına esas görevlerinin yanı sıra;
A) Hususi kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yahut bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sonsuz hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgilendiren olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya izinli bey tarafından uygun karşılaşılmak şartiyle;
1) 87 nci maddede bağlanmış kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Anne görevlerinin bulunduğu köşe, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin faziletkâr mühendis, mühendis, faziletkâr mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken ustalık hizmetleri,
İkinci görev adına verilebilir.” hükmü meydan almaktadır. Bu hâkimiyet mucibince 657 dar Kanunun kapsamındaki belediyede görevli memurlara görev yaptıkları belediyelerde mühendis ve mimari görevleri ikinci fariza yerine verilebilecektir. Kanunun 175. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, “88 inci maddeye bakarak ikinci fariza verilen memurlara, bu görevleri karşılığında mahiye ödenebilmesi amacıyla abes benzeri kadroya ilişik görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kol derecesinin önceki kademe aylığının üçte ikisi ödenir…” hükmü yer almaktadır.

Büyüklük Memurlarına Ödecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/(ç) maddesinde, birincil görevleri yanında kendilerine 657 az Kanunun 88 inci maddesine bakarak “ikinci görev” verilenlere, herhangi bir iki göreve ilişik benzeri cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamların ödeneceği, 11/2-(a) maddesinde ise, ikinci görev verilenlere ikinci göreve ilgilendiren hususi bakım tazminatı ödenmeyeceği ifade edilmektedir.

375 basit Yasa Hükmünde Kararnamenin mülhak 9. maddesinde aranjman düz almaması cihetiyle ikinci fariza verilen memurlara bu görevleri üzere munzam ifa verilmesi gibi bulunmamaktadır.

Serencam kendisine, memurun kurum zarfında ayrımlı bire bir kadroda geçici görevlendirilemeyeceğini, değişik tıpkı kadroda memur olup tahsil durumuyla mimar unvanını iktiran fail aday memura vekaleten mimari görevi verilmesi halinde asilde aranan şartları taşımaması cihetiyle vekalet görevine vabeste aylık, bindirim, ödence ve katma ödeme verilemeyeceğini; mimari görevinin ikinci fariza olarak verilebileceğini, bu durumda görevlendirildiği ekip derecesinin önceki basamak aylığının üçte ikisi ile mimar kadrosu üzere belirlenen zam puanlarının ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ancak memurun üstünde apayrı tıpkı vekalet görevi da bulunması halinde ikinci görev verilemeyeceğinden öncelikle vekalet görevinin sonlandırılması gerekecektir.

Share: