Kontratlı personel politik partiye organ cins mi?

Kontratlı personel iştirakçi niteliği taşımayan kamu personeli kapsamında olduğu üzere siyasal partiye organ gayrimümkün.

Istifham: 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine güvenerek kontratlı müteharrik bir güç siyasal partiye uzuv tür mi? Partiye üyeyken göreve başladıysa incizap etmesi eşya mı?
2. Azamet memurunun siyasal partiye üye olması ve mensubu olduğunu beyan etmesi 657 sınırlanmış Kanunun 7 ve 125/E maddesi mucibince memuriyetten çıkarılma sebebi midir?

Cevap: Anayasanın 68. maddesinin beşinci fıkrasında, “Hakimler ve savcılar, Sayıştay karışma efdal hız organları mensupları, amme çalım ve kuruluşlarının vazifeli statüsündeki görevlileri, yaptıkları bakım itibarıyla iştirakçi niteliği taşımayan gayrı kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere unsur olamazlar.” hükmü kayran almaktadır. Benzeri hükme 2820 dar Siyasal Partiler Kanununun 11. maddesinde da yer verilmiştir.

Azamet Memurları Kanununun 7. maddesinde, Cesamet memurlarının siyasal partiye unsur olmaları, her siyasi parti, birey veya zümrenin yararını veya zararını murat markajcı ayrımsız davranışta bulunmaları yasaklanmış, Kanunun 125. maddesinde politik partiye kısaltmak yani uzuv başlamak memuriyetten çıkarılmayı mucip, partiye üye olunmasa dahi seçkin siyasal parti yararına yahut zararına fiilen faaliyette düşmek ise basamak ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller yerine belirlenmiştir.

5393 sınırlanmış Kanunun 49. maddesinde Belediyelerde görev yapan kontratlı personel üzerine bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda ara sınav şartı aranmaksızın 657 az Mehabet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Hem 657 az Kanunun 4/B maddesinde, hem de bu maddeye dair namına yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda sözleşmeli personelin siyasi partiye örgen olup olamayacağına ilişkin düzenlemeye düzlük verilmemiştir. Fakat yukarıda düz sunulan Anayasanan 68. maddesi ve Siyasal Partiler Kanunun 11. maddesi dikkate alındığında sözleşmeli personelin işçi niteliği taşımayan kamu görevlisi kapsamında olduğu ve siyasal partiye uzuv olamayacağı açıktır.

Danıştay 12. Dairesi E.2012/5570, K.2015/6613 basit Kararında, tıpkı zamanda bölüm başkanı üstelik olan benzeri memura sunulan evre ilerlemesinin durdurulması cezasına alın açılan fek davasında nakız istemini; “kamu personeli olan davacının hiçbir politik partiye üye olamayacağı, rastgele siyasal parti, hayat ve zümrenin yarar veya zararını garaz tutan aynı davranışta bulunamayacağı, davacının siyasi parti marifetiyle planlı toplantıya katılması, ilgilendiren toplantıda konuşulanlara olumlu yada huysuz katkıda düşmek vasıtasıyla mezkûr partinin yararına katkı yapmasının amme görevilyle bağdaşmayacağı, birsiyasi partinin düzenlediği toplantının kamu görvelileri ile ilglii benzeri yanının bulunmadığı, akıbet kendisine sevgili konusu işlamda huuka muhalefet görülmediği” gerekçeleriyle reddeden evvel aşama mahkemesi kararını onamıştır.

Memurlar ve sözleşmeli personelin bu görevlerine atanmadan evvel varsa siyasal parti üyeliğinden ayrılmaları zorunludur. E-Azamet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulanabilmekte ve üyelikten tecezzi talebinde bulunulabilmektedir.

Son kendisine Şevket memurları ile mahalli idarelerde fariza yapanlar üstelik karışma sözleşmeli personelin siyasi partiye unsur olamayacakları, üye olanların görevlerine akıbet verileceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, kamu görevine atanmadan geçmiş üyeliklerle ilgilendiren yerine benzeri uygulama geliştirilmesi ve işçiler dışındaki amme görevlilerinin üyeliklerinin hudayinabit olarak sonlandırılması sağlanmalıdır.

Share: