EGM’den, disiplin ukubet puanı uygulaması karşı Tamim

Emniyet Umumi Müdürü Mehmet Magnezit imzalı 15 numaralı genelgede “Düzen Bağı cezalarına ait ihbariye evrakı içerisinde, edimsel ukubet puanı durumu ve hakkında resen verilen düzen bağı ukubet sayısının de ilgili personele deklerasyon edilmesi” denildi.

Güvenlik Genel Müdürü Mehmet Patal imzalı 15 numaralı tamim ile sıkı ukubet puanı uygulaması ile ilişik uygulanması gereken hususlara düzlük verildi.

Genelgede şu hususlara düzlük verilmiştir:

2017 yılından itibaren eskimemiş ayrımsız disiplin cezası olarak uygulanmaya başlayan 7068 sınırlanmış genel kolluk sıkı düzen hükümleri karşı yasa mesabesinde kararnamenin akseptans edilmesine dayalı kanunun “Düzen Bağı Ceza puanına bağlı kendisine meslekten emisyon cezası verilmesi” başlıklı 12.maddesi hakkında pratikte dikkat edilecek hususlar belirtilmişti.

Fakat, vekâlet ve güven umumi müdürlüğü sıkı düzen kurullarında yapılan incelemelerde; sıkı ceza puanı uygulamalarında yeknesaklığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Konu ile ait güncel mahkeme kararları incelendiğinde; Van 4.idare mahkemesince; “…sıkı ceza puanına ana alınan cezaların tıpkı kısmının fek edildiği ve 20 ukubet puanının altına düştüğü” gerekçesiyle fesih kararı, Hatay 2.idare mahkemesince; “…sıkı müesses kararlarında ukubet puanına değinilmediği, sıkı ceza puanlarının hesaplanıp personele bildirilmediği ve sav açım hakkı tanınmadığı…” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Antrparantez, Amme Denetçiliği Kurumunun başvuru kararında: “…silsile halinde verilen sıkı düzen cezalarının 7068 sınırlanmış kanunun 12.maddesinde düzenlenen personel için meslekten tarh cezasının gerektirecek boyut adına dikkate alınmaması gerektiği, zıt durumda uygulanacak yaptırımın yapılan ihlalle orantılı olmayacağı…” şeklinde belirtilmiştir.

Buna bakarak, murafaa değişmeyen gerekçeleri de dikkate alınarak laf ile ilgilendiren işlemlerin hukuka uygunluğu ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi üzere:

1. Personelin ayrımlı zamanlarda gerçekleştirdiği fiillerle ait fücceten fazla anket dosyası bir tarihte sıkı kurullarınca yahut disiplin amirlerince karara bağlanmakta, bu buut personelin aleyhine olacak şekilde ukubet puanının dolmasına etmen olmaktadır. Bu nedenle her bir dosyanın düzen bağı müesses yahut düzen bağı amiri eliyle bekletilmeksizin karara bağlanması,

2. Sıkı Düzen cezalarına ilişkin bildirim evrakı içerisinde, güncel ceza puanı durumu ve hakkında doğrudan doğruya sunulan düzen bağı ceza sayısının de ilişik personele manifesto edilmesi,

3. Tekrarlanmış ukubet verilmesinin engellenmesi için, ayrımsız düzen bağı cezasına ilişkin puanın geriye akıllıcasına 1 yahut 5 yıllık dönemlerden yalnızca tıpkısı tanesi amacıyla değerlendirmeye alınması,

4. Ceza puanına asıl yapılanma fail cezalardan halel edilen olup olmadığının tayin edilmesi,

5. Kâh dosyalarda, birbirine mümasil sürelerde devamlılık gösteren bire bir mahiyetteki eylemler amacıyla değişik anket onayı alınarak değerlendirildiği ve beherglas eylem üzere ayrı düzen bağı cezası verildiği gözlemlendiğinden , bahse konu işlemlerin hukukun anne prensiplerinden olan iyi niyet karinesine makul olarak sonuçlandırılabilmesi bakımından, konu ve dirilik birliği olan ve eş zamanlı hesaplı soruşturmaların tür olduğunca birleştirilerek biricik dosya üzerinden tekamül ettirilmesi hususlarında zaruri özen ve özenin gösterilmesi form teşkilatı, yetişek tedris kurumları ve 81 iklim güven müdürlüğüne gönderilmiştir.

Share: