Ayrımlı hastalık için yeniden refakat izni kullanabilir miyim?

Memur ve kontratlı personel refakat izinlerinde, koşullar müddet dış aynıdır. Bu nitelik dikkate alındığında sözleşmeli personel üzere duraksama içeren durumlarda memurlar amacıyla yapılan aplikasyon analog alınabilecektir Istifham: 657 sayılı Kanun 4/B’ye bittabi 3+1 namına 2018/5 esenlik bakanlığı atamasıyla atanmış anestezi teknikeriyim. Annemin rahatsızlığı zımnında 31 Ağustosta (C79.5 Mızrap kemik iliği sekonder malign neoplazmı tanısıyla) 3 kamer refakat izni aldım. Henüz bilahare 30 Teşrinisani de (C16.9 işkembe malign neoplazmı tanısıyla) 3 kamer henüz refakat izni aldım. Annemin bibi bakıma ihtiyaci var. Farkli tanilarla rapor girildiği icin 3 ay daha C16.9 tanisiyla refakat izni alabilir miyim?

Karşılık: 663 Dar Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındaki 3 pozitif 1 olarak bile bilinen kontratlı sağlık personeli Vekâlet ve ilişkin kuruluşlarında, dalan teşkilatları dünya kalkışmak için ve öncelikle personel istihdamında takı çekilen yerlerde, 657 çevrilmiş Şevket Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki kontratlı keyif personeli 45/A maddesi ile birlikte 4/B mevzuatına da tabidir.

Sözleşmeli personele refakat izni verilmesine ilgili düzenleme; memurlara bu hakkın verilmesinden kestirmece 7 yıl sonra, 14.5.2018 günlü ve 2018/11809 sayılı Hükûmet Kararı ile Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesine eklenmiştir.

Esasların 9. maddesinin refakat iznine ilgili akıbet fıkrasında, “Kontratlı personelin, bakmakla yükümlü olduğu yahut kontratlı personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek esas, ata, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin yoğun benzeri ilçe geçirmesi veya tedavisi ince süren ayrımsız hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık oturmuş raporuyla belgelendirilmesi gibi, istekleri konusunda üç aya büyüklüğünde ücretli izin verilir. Refakat cihetiyle izin verilmesine asıl dokuma edecek sağlık kurulu raporunda; refakati müstelzim tıbbi nedenler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, daima ve andıran hizmet gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin ehil olması müstelzim özel nitelikler belirtilir.” denilmektedir.

Bu hükmün ilk cümlesi 657 az Kanunun 105. maddesinin son fıkrası ile tıpkı ifadeleri içermekte olup, ikinci hepsi Kerem Memurlarına Verilecek Çor Raporları İle Çor ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Için Yönetmeliğin 10/2 maddesiyle paralellik göstermektedir. İzin hakkının verilmesinde memurlar ile kontratlı personel arasındaki asıl ayırt memurin azami 6 kamer refakat izni kullanabilirken sözleşmeli personel 3 kamer süreyle bu izni kullanabilmekte, ikinci ayrımsız sürdürme imkanınından yararlanamamaktadır. Her iki statü üzere bile sunulan iznin koşullarının müddet hariç tıpkı olduğu dikkate alındığında çekinti içeren durumlarda memurlar amacıyla yapılan uygulama benzeri alınabilecektir. bahis konusu Yönetmeliğin 10. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, benzeri kişiyle ilişik yerine aynı dönemde nagehan aşkın memurun refakat izni kullanamayacağı, ayrımsız dirilik ve tıpkısı vakaya dayalı kendisine verilecek refakat izninin bütün süresinin altı ayı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün mefhumu muhalifinden personelin müsaade kapsamındaki farklı aynı fenomen üzere bu izni kullanabileceği sonucu çıkmaktadır.

Akıbet namına, sözleşmeli personelin yakınının bir hastalığına sınırlanmış adına kullanabileceği maksimal refakat izni süresinin üç ay olduğunu, bu müddet böylecene hastalığın devam ediyor olması halinde izin süresinin uzatılamayacağını, tıpkı yakınının değişik benzeri hastalığı üzere yeniden refakat izni kullanabileceğini, ancak üç mahiye refakat izni sonrası tıpkı hastalık tanısına sadık yerine baştan refakat izni kullanılmasının benzer olmadığını değerlendirmekteyiz.

Share: