Kontratlı kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhur Reisi kararında, sözleşmeli amme personellerinin kullanamadıkları almanak izinlerin devredileceği belirtildi.

Kontratlı personelin yıllık izinlerinin benzeri ahir yıla devredilmesine dair aranjman yapıldı.

04 Teşrinisani 2020 günlü haberimizde, Afiyet Bakanlığında iri tıpkısı özveriyle çalışan kontratlı sağlık çalışanları için “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”birlikte düzenleme yapılmadığı takdirde yıllık cevaz haklarının yanacağını gündeme getirmiştik.

Bu haberimiz üzerine, Esenlik Bakanlığı pandemi sebebiyle almanak izinlerini kullanamayan sözleşmeli esenlik çalışanlarının tatil haklarının asıl hak ve özgürlük kapsamında olması gerekçesiyle, ilişik mevzuatında aranjman yapılmadan 2020 yılına ilgilendiren kullanılamayan izinlerin 2021 yılına aktarılmasına değişmeyen vermişti.

Bu doğrultuda, 06 Küçük Ay 2021 günlü Resmi Gazete’dahi yayımlanan 3507 az Cumhur Reisi Kararı ile “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”dahi başkalık yapılarak, parçalanmamış kontratlı personelin kesim döneminde kullanamadığı izinlerin, sözleşmenin devamı halinde müteakip itilaf döneminde kullanılabilmesine ilişik düzenleme yapılmıştır. Antrparantez, 657 basit Ihtişam Memurları Kanununa tabi fiilî memurlarda olduğu kadar akan kavil dönemi ile tıpkı önceki itilaf dönemi hariç, geçmiş barışma dönemlerine ilişkin kullanılamayan izin hakları düşmesi dahi egemenlik altına alınmıştır.

İlave yerine, geçici buyruk eklenerek sözleşmeli personelin 2020 yılına ait almanak izin hakkının metruk kısmı 2021 yılına devredilmiştir.

söz konusu asıllar ve esaslarda yapılan değişiklikleri aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

YÖN 3-(5)

Ancak, mikro dışında çalıştırılacak yabancı tabiiyetli personele bulundukları kavuşum anane, alışkı ve kanuni düzenlemeleri gereği zorunlu namına ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve bir nitelikteki farklı ikramiyeler, Din İşleri Başkanlığı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarında kontratlı olarak çalıştırılan Kur’an kursu öğreticisi, önder-dil cambazı, ezancı-kayyım ve vaizlere mülhak ders ücreti, Milli Yetişek Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan hoca ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli adına çalıştırılacak öğretmenlere munzam öğüt ücreti ve değme tedris yılı başında verilecek tedrisat yılına hazırlık ödeneği ile 26/9/2011 günlü ve 659 dar Umumi Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Hususi Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yasa Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine bakarak avukat ve sevgili vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü hikâyecik hükmü dışındadır.

YÖN 3-(5)

Fakat, elverişsiz dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları içtima gelenek, alışkı ve yasal düzenlemeleri gereği mecburi adına ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki farklı ikramiyeler, Ilmek İşleri Başkanlığı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarında kontratlı olarak çalıştırılan Kur’an kursu öğreticisi, mortocu-hatip, ezancı-kayyım ve vaizlere ekleme ders ücreti, Milli Terbiye Bakanlığında norm takım sonucu ortaya sâdır öğretmen ihtiyacının fiilî sarıklı istihdamıyla kapatılamaması hallerinde kontratlı kendisine çalıştırılacak öğretmenlere “ve Türe Bakanlığı ile Aile, Faaliyet ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığında fariza özne sözleşmeli öğretmenlere” eklenmiş öğüt ücreti ve rastgele tedrisat yılı başında verilecek tedris yılına tedbir ödeneği ile 26/9/2011 günlü ve 659 mahdut Umumi Bütçe Kapsamındaki Amme İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hususiyet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yasa Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine bakarak avukat ve sorun vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü omur hükmü dışındadır.

Özellik 9- (1) 217 sınırlanmış Celal Personel Başkanlığı Bünye ve Görevleri Üzerine Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen bakım süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi devir, on yıldan çok olanlara otuz zaman ücretli almanak müsaade verilir.

Madde 9- (1) 217 sayılı Cesamet Personel Başkanlığı Bünye ve Görevleri Karşı Yasa Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda sabık bakım süresi, bir yıldan on yıla büyüklüğünde olan personele yirmi aktarılma, on yıldan aşkın olanlara otuz aktarılma ücretli almanak izin verilir. Anlaşma döneminde metruk izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip uyuşma döneminde kullanılabilir. Akan itilaf dönemi ile aynı önceki itilaf dönemi aut, önceki antant dönemlerine ait kullanılamayan cevaz hakları düşer.

Munzam Konu 5 –

Içtimai Hizmetler ve Bala Esirgeme Kurumu Umumi Müdürlüğünün gereksiz kâin vizeli mevcut kontratlı personel pozisyonlarından; sosyolog, bala eğiticisi, içtimai çalışmacı, ruh bilimci, fizyoterapist, yavru gelişimcisi, öğretmen, diyet uzmanı, avukat, bacı, diğer sağlık personeli ve ilmek görevlisi unvanlı pozisyonlarında istihdam edilecek personelin seçiminde, bu Esasların munzam 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tamlanan formül uygulanabilir.

Munzam Husus 5 –

25/5/1983 günlü ve 2828 çevrilmiş Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde aziz sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılacak; toplum bilimci, bala eğiticisi, içtimai çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, sarıklı, diyet uzmanı, avukat, kürsü personeli ve destek personeli ve bacı, özge esenlik personeli ve din görevlisi unvanlı pozisyonlarında istihdam edilecek personelin seçiminde, bu Esasların melfuf 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanabilir.

Arızi Maddenin Eklenmesi

GEÇİCİ HUSUS 22-

Kontratlı personelin, bu esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince türe kazandığı 2020 yılına ilgilendiren yıllık cevaz hakkının metruk kısmı 2021 yılına devredilmiştir.

Share: