Asilde aranan şartları haiz KİT Sözleşmesine vekalet ücreti ödenir mi?

Danıştay 12. Dairesi 2020 tarihli yıpranmamış kararında, 399 mahdut KHK’da sözleşmeli personelin başka tıpkısı göreve vekalet etme halinin düzenlenmediğini bu halde 657 az Kanun Hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtmişti.

… Neşelilik Çok Ortaklı Şirketi … İl Müdürlüğü Gereç Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü Ambar ve Gereç Şefliğinde 399 sınırlanmış Kanun Hükmünde Kararname eki (II) az Cetvele bağımlı sözleşmeli personel statüsünde ambar sorumlusu yerine fariza yapmakta iken 28/06/2004 tarihinden itibaren nakliye sigorta şefliğini hırsızlık etmek üzere vekaleten görevlendirilen halen ambar ve materyal şefliğini vekaleten yürüteç savlayıcı vasıtasıyla, vekalet ettiği şeflik görevine ait ecir ve ödence farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için ülkü açılmıştır.

İlk rütbe mahkemesince, görevde itila sınavında liyakatli olamadığından şeflik görevine asaleten atanma şartını taşımadığı, bu zımnında vekalet ettiği kadroya ilgili vekalet ücretinden yararlandırılmamasında hukuka tehalüf bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Kamu ekonomik teşebbüslerinde fariza işleyen kontratlı personelin fariza ve yetkileri, nitelikleri, atanma, artma, itila, türe ve yükümlülükleri, finansal ve toplumsal hakları ile değişik özlük işleri 399 az Kanun Mesabesinde Kararname’dahi düzenlenmiş olup; anılan Kararnamede, kontratlı personele vekalet görevi verilmesine yönelik kurala düz verilmediği üzere, vekalet ücreti ödenmesine ilişkin bir düzenlemeye bile düz verilmemiştir.

399 dar Yasa Hükmünde Kararname’nin 58. maddesi mucibince, kontratlı personele ilişik namına bu Yasa Mesabesinde Kararname’üstelik düzenleme sıfır hallerde 657 dar Çap Memurları Kanunu’nun uygulanması öngörüldüğünden, sözleşmeli personelin bir görevi vekaleten uğrulamak amacıyla görevlendirilmesi halinde, 657 sınırlanmış Yasa’un vekalete ilgili kurallarının uygulanması gerektiği kuşkusuzdur.

657 çevrilmiş Kanun’un 86. maddesinde, vekalet görevi ve maaş verilmesinin şartları aranje; aynı Kanun’un 174. ve 175. maddelerinde da, vekalet aylığı ödenebilmesi üzere görevin fiilen yapılmasının ve vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu marke olup; buna bakarak, vekaleten atananlara, bu görevlerin çalışarak yürütme edilmesi ve asilde aranan şartların taşınması kaydıyla, vekalet aylığı ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9. maddesinin birinci fıkrasında, akademik personel, askeri personel, memurin ve 399 sınırlanmış Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi kontratlı personele eklenmiş ödeme verileceği müstahkem; beşinci fıkrasında üstelik vekaleten atananlara, vekalet ettikleri takım veya görevler için öngörülen eklenmiş ödeme tutarının, asli takım veya görevleri karşılığında aldıkları katma ödeme tutarından çok olması halinde, aradaki farkın ödenmesi öngörülmüş; bu ödemenin yapılabilmesi birlikte, asıl adına vekilin asilde aranan şartları taşıması koşuluna bağlanmıştır.

Bu durumda, …Ruh Tevzi Çok Ortaklı Şirketi Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda davacının şeflik görevine atanmak amacıyla yaptığı başvurusunun kabul edilerek 26/06/2009 tarihinde yapılacak görevde yükselme sınavına girmeye doğruluk kazanması, zımnında davacının asilde aranan şartları taşıması dolayısıyla, vekalet görevinden kaynaklanan mali haklardan yararlandırılması gerekirken, münasebetsiz yönde üretim edilen işlemde ve davanın reddi yolundaki Murafaa kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Anne : 2018/7116

Değişmeyen : 2020/1374

Güneş : 18.02.2020

İSTEMİN KONUSU : İzm…ir 5. İdare Mahkemesinin 30/04/2014 sıra ve E:2013/341, K:2014/693 mahdut kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KAPAT X

YARGILAMA SÜRECİ :

Sav konusu rağbet : …Elektrik Çok Ortaklı Şirketi …İl Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü Ambar ve Gereç Şefliğinde 399 basit Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvele tabi kontratlı personel statüsünde ambar sorumlusu kendisine fariza yapmakta iken 28/06/2004 tarihinden itibaren nakliye sigorta şefliğini benzemek amacıyla vekaleten görevlendirilen halen ambar ve materyal şefliğini vekaleten yürüteç savlayıcı yoluyla, vekalet ettiği şeflik görevine ilgili ücret ve ödence farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ait işlemin iptali ile vekalet görevi dolayısıyla ödenmeyen 30.000,00-TL. ücretin kanuncu faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Aşama Mahkemesi kararının özeti: …5. İdare Mahkemesince; davacının nakliye sigorta şefliği görevine vekaleten görevlendirildiği tartışmasız olmakla alay malay, görevde itila sınavında kudretli olamadığından şeflik görevine asaleten atanma şartını taşımadığı, bu dolayısıyla vekalet ettiği kadroya ilişik vekalet ücretinden yararlandırılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine değişmeyen verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Müddei vasıtasıyla, vekalet ücretinin namına ödenmesi için asilde aranan bütün şartları taşıdığı, davanın konusu ile ayrımsız konuda açılan davalarda tahrip kararları verildiği doğacak sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Müddeialeyh idareler aracılığıyla savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Tabiiyet AYDINER KIRCI

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Değişmeyen veren Danıştay Onikinci Dairesince, Etüt Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonraları gereği görüşüldü:

İNCELEME VE ESBABIMUCIBE:

MADDİ OLAY :

…Canlılık Laedri Şirketi …İl Müdürlüğü Gereç Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü Ambar ve Gereç Şefliğinde 399 sınırlanmış Yasa Mesabesinde Kararname eki (II) mahdut Cetvele bağımlı sözleşmeli personel statüsünde ambar sorumlusu namına görev yapmakta iken 28/06/2004 tarihinden itibaren taşımalık sigorta şefliğini süpürmek için vekaleten görevlendirilen halen ambar ve gereç şefliğini vekaleten tay tay arabası müddei tarafından, vekalet ettiği şeflik görevine ilgilendiren ücret ve ödence farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişik işlemin iptali ile vekalet görevi zımnında ödenmeyen 30.000,00-TL. ücretin yasalı faizi ile alay malay ödenmesi karar verilmesi istemiyle bakılan sav açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve vabeste ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, mutluluk, yükselme, adalet ve yükümlülükleriyle özge erkek haklarını düzenleyen 399 çevrilmiş Kanun Mesabesinde Kararname’nin 3. maddesinde kamu hesaplı teşebbüsleri ve merbut ortaklarında hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler marifetiyle yürütüleceği belirtilmiş olup; ayaklık yerine memurlar (I dar Cetvele bağımlı olanlar) için 657 basit Ululuk Memurları Kanunu, sözleşmeli personel (II dar Cetvele bağımlı olanlar) üzerine 399 az Kanun Mesabesinde Kararname ve işçiler için dahi İş Kanunu uygulanmaktadır.

399 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’nin “aylık ve ücretler” antetli 25. maddesinin (c) fıkrasında, sözleşmeli personele konvansiyon ücreti ödenmesi öngörülmüş ve uyuşma ücretinin da; anne sevap, muvaffakiyet ücreti ve kıdem ücreti toplamından oluşacağı kurala bağlanmıştır.

Antrparantez, ”fazla himmet ve gayrı ödemeler” antetli 30. maddesinin 1. fıkrasında, fazla düzentileme ücreti, yabancı açar üzere ilave ödeme yapılacağı belirtilmiş olup; 2. fıkrasında ise kontratlı personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında gelişigüzel ifa yapılmayacağı kuralına vadi veriliştir.

Sair taraftan, 399 mahdut Kanun Hükmünde Kararnameye dolaşık I çevrilmiş Cetvele tabi personele (memurlara) ve II basit Cetvele tabi (kontratlı) personele ait görevlerin, kontratlı personel yoluyla vekaleten yürütülmesine yönelik anılan Yasa Hükmünde Kararnamede bire bir kurala düzlük verilmediği kabil; kontratlı personelin anılan görevleri vekaleten yürütmek amacıyla görevlendirilmesi halinde, bu personele vekalet aylığı ödeneceği önünde da aynı düzenlemeye vadi verilmemiştir.

amma velakin, “Uygulamanın İzlenmesi” başlıklı 58. maddesinde, sözleşmeli personele ait namına bu Kanun Mesabesinde Kararnamede düzenleme bulunmayan hallerde, Ihtişam Personel Başkanlığının görüşü içerlemek kaydıyla 657 sınırlanmış Cesamet Memurları Kanunu’nun ilişkin kurallarının uygulanması öngörülmüştür.

657 az Mehabet Memurları Kanunu’nun “vekalet görevi ve mahiye verilmesinin şartları” başlıklı 86. maddesinin 1. fıkrasında; “Memurların kanuni izin, geçici fariza, disiplin cezası uygulaması veya görevden tenkil nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine çekicilik içinden yahut ayrıksı kurumlardan yahut alarga bakan atanabilir.”, 2. fıkrasında; “Bir görevin memurlar yoluyla vekaleten yürütülmesi halinde maaşsız vekalet asıldır.”, 4. fıkrasında; “Aynı kurumdan (.) ayrılmalar nedeniyle atanan bakan memurlara vekalet görevinin 3 aydan çok devam fail süresi amacıyla, gelgel dışından veya havadan atananlarla çekicilik içinden beş öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.”, 6. fıkrasında; “Yukarıda sayılan haller dışında, gereksiz kadrolara ilgilendiren görevler icap görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz namına vekaleten gördürülebilir.” kuralına vadi verilmiştir.

Benzeri Kanun’un 174. maddesinde; “vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.” ve 175. maddesinin 1. fıkrasında; “Benzeri göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin grup derecesinin birinci kademesinin üçte biri, havadan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede mukayyet minimum ücret maaş tutarından süfli olmamak amacıyla) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka ayrımsız yerdeki aynı göreve vekalet yoluyla atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle eksantrik yere gönderilenlere ilgili hükümleri uygulanır.” ve 2. fıkrasında birlikte; “Fakat, kurum içinden veya sair kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi amacıyla, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.” kuralı meydan almıştır.

Ayrıca, 375 basit Yasa Hükmünde Kararname’nin, 11/10/2011 çağ ve 666 basit Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen, ilişik 9. maddesinin 1. fıkrasında; “Aylıklarını 657 mahdut Devlet Memurları Kanunu ile 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanununa bakarak almakta olan personele, 399 mahdut Kanun Mesabesinde Kararnameye dolaşık (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen kontratlı personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli gedikli, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile ehlihibre jandarma ve ehlihibre erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan gelişigüzel çeşit ödemeler dahil almakta oldukları mecmu ödeme tutarı dikkate alınmak kanalıyla benzeri yahut analog takım ve görevlerde mevcut personel arasındaki ücret dengesini icat etmek amacıyla, genişlik yüksek Fehamet memuru aylığına (katma sendrom karışma), yapışık (I) dar Cetvelde düz düz kadro ve görev unvanlarına fiyat mevrut oranların uygulanması yoluyla hesaplanan tutarda eklenmiş ödeme yapılır.” ve 5. fıkrasında da; “Bir Numara hikâyecik kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya alım içinden veya gurur dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 basit Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda müstahkem olması, vekalet görevinin Hükûmet kararı yahut yanında değişmeyen ile tayin yapılması gereken kadrolar üzere ilgili nazır, ayrıksı kadrolar amacıyla asili atamaya mezun amir tarafından verilmesi, vekalet fail personelin asaleten atanmada aranan tekmil şartları (asaleten atanmada imtihan şartı matlup kadrolar amacıyla bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri ekip üzere öngörülen ilişik ödemenin asli kadroları için öngörülen melfuf ödemeden aşkın olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu fariza fiilen yapıldığı sürece ödenir. Fakat, mehil müddeti, almanak müsaade, vesile izni, hastalık ve refakat izni, arızi görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim bilimi, seminer ve ağırşak nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.” kuralına düzlük verilmiştir.

17/05/1987 gün ve 19463 basit Resmi Gazete’birlikte yayımlanan 99 basit Fehamet Memurları Kanunu Umumi Tebliği’nin 2. maddesinde; “Asilde aranan şartlara cemaat icra vekili memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi itibarıyla seçme şekilde boşalmış yahut yersiz kâin tıpkısı görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara sunma mümasil personel aracılığıyla tedviren gördürülmesi gibi görülmektedir.” ve 3. maddesinde üstelik; “657 çevrilmiş Kanunun vekalet ücreti ödenmesine ait 175 inci maddesine göre, atıf dolayısıyla herhangi bir ifa yapılması olabilir bulunmamaktadır.” açıklamasına düz verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Amme kazançlı teşebbüslerinde fariza eden kontratlı personelin görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, olgunluk, itila, doğruluk ve yükümlülükleri, finansal ve içtimai hakları ile sair zat işleri 399 mahdut Kanun Mesabesinde Kararname’da düzenlenmiş olup; mezkûr Kararnamede, kontratlı personele vekalet görevi verilmesine yönelik kurala yer verilmediği kabil, vekalet ücreti ödenmesine ilgili tıpkısı düzenlemeye da vadi verilmemiştir.

399 dar Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesi göre, kontratlı personele ilişkin adına bu Kanun Mesabesinde Kararname’birlikte aranjman sıfır hallerde 657 az Heybet Memurları Kanunu’nun uygulanması öngörüldüğünden, kontratlı personelin ayrımsız görevi vekaleten süpürmek amacıyla görevlendirilmesi halinde, 657 dar Kanun’un vekalete ilgilendiren kurallarının uygulanması gerektiği kuşkusuzdur.

657 çevrilmiş Kanun’un 86. maddesinde, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları aranje; tıpkı Yasa’un 174. ve 175. maddelerinde da, vekalet aylığı ödenebilmesi üzere görevin çalışarak yapılmasının ve vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu müstahkem olup; buna göre, vekaleten atananlara, bu görevlerin çalışarak yürütme edilmesi ve asilde aranan şartların taşınması kaydıyla, vekalet aylığı ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin munzam 9. maddesinin bir numara fıkrasında, akademik personel, askeri personel, memurin ve 399 sınırlanmış Yasa Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli personele eklenmiş ödeme verileceği müstahkem; beşinci fıkrasında üstelik vekaleten atananlara, vekalet ettikleri takım veya görevler amacıyla öngörülen ek ödeme tutarının, birincil grup yahut görevleri karşılığında aldıkları katma ifa tutarından çok olması halinde, aradaki farkın ödenmesi öngörülmüş; bu ödemenin yapılabilmesi birlikte, anne namına vekilin asilde aranan şartları taşıması koşuluna bağlanmıştır.

Bu durumda, … Canlılık Dağıtım Anonim Şirketi Görevde Yükselme Yönetmeliği göre yapılan istimara sonucunda davacının şeflik görevine atanmak amacıyla yaptığı başvurusunun akseptans edilerek 26/06/2009 tarihinde yapılacak görevde yükselme sınavına girmeye türe kazanması, zımnında davacının asilde aranan şartları taşıması zımnında, vekalet görevinden kaynaklanan finansal haklardan yararlandırılması gerekirken, karşıt yönde yapılış edilen işlemde ve davanın reddi yolundaki Duruşma kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 dar Kanun’un 49. maddesine uygun mevcut davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki …5. İdare Mahkemesinin 30/04/2014 gündüz ve E:2013/341, K:2014/693 sınırlanmış kararının BOZULMASINA,

3. Baştan bir karar ayrılmak için dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 mahdut Yasa’un (Arızi 8. maddesi layıkıyla uygulanmasına bitmeme edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası göre bu kararın beyanat tarihini izleyen 15 dönem içerisinde kararın düzeltilmesi yolu peyda almak amacıyla, 18.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)KARŞI GÖRÜŞ :

Sav, Ged….iz Hareketlilik Laedri Şirketi …İl Müdürlüğü Materyal Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü Ambar ve Materyal Şefliğinde 399 az Kanun Hükmünde Kararname eki (II) çevrilmiş Cetvele tabi kontratlı personel statüsünde ambar sorumlusu yerine fariza yapmakta iken 28/06/2004 tarihinden itibaren nakliye sigorta şefliğini temizlemek amacıyla vekaleten görevlendirilen halen ambar ve gereç şefliğini vekaleten örümcek adına davacı marifetiyle, vekalet ettiği şeflik görevine ait sevap ve ödence farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilgilendiren işlemin iptali ile vekalet görevi dolayısıyla ödenmeyen 30.000,00-TL. ücretin kanuncu faizi ile gelişigüzel ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

399 az Kanun Mesabesinde Kararnamenin 1. maddesinde, bu Yasa Hükmünde Kararnamenin, 233 çevrilmiş Kanun Mesabesinde Kararnameye bağımlı amme ekonomik teşebbüsleri ve vabeste ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, fariza ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ongunluk, yücelme, doğruluk ve yükümlülükleriyle diğer insan haklarını düzenlediği müstahkem, istihdam şekillerini belirleyen 3. maddesinin (b) bendinde, adım ve mecbur ortaklıklarda, Devlet yoluyla tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, mübarek ve ekonominin kurallarına akla yatkın bir şekilde kullanılmasında bulunduğu organizasyon, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek değişmeyen alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı fal yetkisi verilmiş asli ve daim görevlerin genel dalavere esaslarına göre yürütüleceği, adım ve sınırlanmış ortaklıkların umumi idare esaslarına göre yürütülmesi müstelzim asli ve sürekli görevlerin; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş heyeti başkanı, asamble ve daire başkanları, alım, bölge, fabrika, işletme ve büro müdürleri, denetmen ve denetmen yardımcıları ile kötü (I) mahdut cetvelde kadro unvanları gösterilen özge personel eliyle gördürüleceği, bunlar üzerine bu Kanun Hükmünde Kararnamede kayran kayran ahkâm dışında 657 sınırlanmış Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmış, (c) bendinde ise, (b) bendi dışında kalan kontratlı personel, adım ve sınırlanmış ortaklıkların genel hile esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Mesabesinde Kararnamede belirtilen türel esaslar çerçevesinde akdedilecek benzeri sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde sıfır personel namına tanımlanmış, bir bentte bunların bu Kanun Mesabesinde Kararnamede kontratlı personel namına geçeceği belirtilmiştir.

Tıpkısı Kanun Mesabesinde Kararnamenin mahiye ve ücretleri düzenleyen 25. maddesinin (a) bendinde, kötü (I) sayılı cetvelde ekip, şöhret ve dereceleri gösterilen personelin maaş ve nüfus hakları bakımından 657 basit Mehabet Memurları Kanununa tabi olduğu, (c) bendinde, kötü (I) mahdut cetvelin dışında mütezayit sözleşmeli personele ödenecek antant ücretinin; temel sevap ile sükse ve kıdem ücretleri toplamından oluşacağı, aşkın himmet ve özge ödemelerin düzenlendiği 30. maddesinde ise, sözleşmeli personele bu Yasa Hükmünde Kararnamede tamlanan ödemeler dışında seçme ödeme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

399 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararname kapsamındaki (II) sınırlanmış cetvele tabi kontratlı personelin ücretlerinin imzalanan geçim hükümlerinde belirtildiği, mahiye dışındaki çok çalışma ve özge ödemelerin ise ayrımsız Kanun Mesabesinde Kararnamenin 30. maddesinde düzenlendiği, vekalet aylığına ait sözleşmede ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında benzeri düzenleme olmadığı üzere, aksine kavil ve Yasa Hükmünde Kararname hükümlerinde tamlanan ödemeler dışında değme ifa yapılamayacağının kemiksiz düzenlendiği görülmektedir.

Bu nedenle; davacının temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının yukarıda tamlanan açıklama ile onanması gerektiği oyu ile nakız yolundaki ekseriyet kararına katılmıyorum.

Share: