Akademisyen Yetiştirme Programına İlişkin Asıllar ve Esaslar

25/12/2014 tarihli Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ SEKSIYON
Gaye, Kapsam, Dayanak Noktası ve Tanımlar

Uğur ve uzanım

ÖZELLIK 1- (1) Bu Asıllar ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında akademisyen yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına atananlara ilişkin asıllar ve esasları düzenlemektir.

Medar

KONU 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ve yılı merkezi dalavere bütçe kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

KONU 3(1) Bu Asıllar ve Esaslarda sabık;
a) Gerçekleştirme Görevlisi: Gider yetkilisi vasıtasıyla ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde yahut sair birimlerde vazifeli personel arasından belirlenen kişi evet birlikte kişileri,
b) Harcama Yetkilisi : ÖYP Hava Koordinatörünü,
c) ÖYP : Akademisyen yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun makul gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
ç) ÖYP Asistan: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlisini,
d) ÖYP Gurur Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Akademisyen Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin, programa ilgili gelişim ve işlemlerin yürütülmesi ile rastgele nev harcamanın yapılmasında çıkışlı ve mesul birimi,
e) ÖYP Gurur Koordinatörü: ÖYP Çekicilik Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu yerine yürütülmesinden mesul, üst hoşgörülü yoluyla belirlenen ve dal yöneticiye karşı sorumlu olan kişiyi,
f) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına asistan namına atanmak üzere başvuran adaylar için ya da program uyarınca tıpkı ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü yetişek-tedrisat kaldırmak için başvuran ÖYP araştırma görevlileri amacıyla YÖK Icra Kurulunca 5 inci yön kapsamında belirlenen kriter ve oranlar dikkate alınarak hesaplanan puanı,
g) ÖYP Üniversitesi: Akademisyen Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim öğretim vermesi Yürütme Kurulunca makul görülen yükseköğretim kurumunu,
ğ) Ecnebi Vesile Sınavı: ÜDS, KPDS, YDS yahut eşdeğerliliği Değerlendirme, Seçme ve Kaşkariko Merkezi Başkanlığı aracılığıyla belirlenen komütatör sınavını,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) Yükseköğretim Kurumu: Şevket üniversiteleri ile erdemli uygulayım bilimi enstitülerini,
i) Icra Yerleşmiş: Yükseköğretim Oturmuş Yürütme Kurulunu,
j) YÖK/ÖYP Komisyonu : Yükseköğretim Oturmuş Başkanı marifetiyle bire bir Yürütme Yerleşmiş üyesinin başkanlığında farklı alanlarda yer beş altı beş talim üyesinden oluşturulan komisyonu,

anlatım ayar.

İKİNCİ GÖZ
ÖYP Kadroları, Başvuru, Yorum ve Nasıp

Kadroların belirlenmesi

HUSUS 4 -(1) Temas sene Merkezi Dümen Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına bu izlence çerçevesinde yapılacak nasıp sayıları belirlenir. Tayin yapılacak asistan grup izinlerinin yükseköğretim kurumlarına dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır. Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak istedikleri asistan kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans yahut lisansüstü hatim alanlarına ilgili hususi şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK Icra Müesses yoluyla belirlenen atama yapılacak ÖYP asistan kadroları, YÖK’ün genel ağ sitesinde car edilir.

ÖYP puanı

HUSUS 5- (1) ÖYP kapsamında asistan yerine atanmak amacıyla başvuran beherglas aday için evet birlikte izlence mucibince benzeri ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim-talim fethetmek üzere başvuran beherglas ÖYP asistan için benzeri ÖYP puanı hesaplanır.
(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans perese ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Yetişek Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa ecnebi vesile sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. (Fark 25.12.2014 günlü Umumi Kurul Kararı ile yapılmıştır.) Bu benek en üst girilen ALES ve yabancı açacak imtihan sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana büyüklüğünde yüzde oranlarını artırmaya yahut eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10’a büyüklüğünde artırmaya YÖK Icra Oturmuş yetkilidir.
(3) Icra Kurulu, programın afaki, çalışkan, bol ve istikrarlı bire bir biçimde yürütülebilmesi üzere zaruri tedbirleri alır.

Başvuru, yorum ve tayin

BAP 6(1) Adaylar, ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, YÖK’ün genel ağ sitesi üzerinden beyan usulüne bakarak yapar. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler ÖYP puanı temel alınarak merkezi sistemle yapılır ve sonuçlar Icra Kurulunca onaylanmasını müteakip YÖK tarafından zar edilir.
(2) Adayların zar edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları marifetiyle 2547 dar Kanunun 33 üncü maddesi gereğince yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilişik yükseköğretim kurumunca yapılır. Atamalar; yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar amacıyla sunma haddinden fazla tıpkısı sene, yabancı dil puanı 50-65 (65 dünya) fakül arasında olanlar amacıyla ise yeryüzü çok iki yıl süreyle yapılır.
(3) Hatalı beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlilerinin tayin işlemleri ile ilişik kamu cezai ve türel yük ilgiliye ve atamayı özne yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir.
(4) ÖYP kapsamında asistan kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonraları istifa edenler, 10 uncu konu uyarınca kurumlarınca ilişikleri kesilenler ile ÖYP asistan kadrosunda bulunanlar üç yıl müddet geçmeden yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar, bu süre geçtikten bilahare yapılacak evvel başvuruda ÖYP puanı % 10 oranında düşürülür.
(5) Kendilerine yarar sağlamak üzere falsolu beyanda bulundukları belirleme edilenlerin ÖYP asistan kadrolarına ataması yapılmaz ve aynı daha ÖYP’ ye başvuruları akseptans edilmez.

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR
Yabancı Anahtar Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim-Talim

Mikro içinde yabancı açacak eğitimi

KONU 7 (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına atanan ve yabancı miftah puanı 65’in altında olan araştırı görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi dolap sistemi ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına şeş kamer süreyle çevirgeç eğitimi almak için yerleştirilir.
(2) ÖYP araştırı görevlileri, eğitim süresi süresince ecnebi vesile eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sınırlanmış Kanunun 39 uncu maddesinin bir numara fıkrası uyarınca görevlendirilirler.
(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı çevirgeç eğitimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Açacak eğitimine katılmayanların veya ehliyetli vasıta puanı almış olsalar dahi vesile eğitimine mazeretsiz kendisine toplanmış 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.
(4) Yurtiçindeki yabancı açacak eğitimini bütünler ÖYP araştırı görevlileri, antrparantez aynı el işi lazım kalmaksızın kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler. Fakat ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; ecnebi komütatör puanı 50’nin altında olan araştırı görevlilerinin ayrımsız yılın böylecene, yabancı çevirici puanı 65’in altında olan araştırı görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

Sıkıntılı dışında ecnebi miftah eğitimi

KONU 8- (1) ÖYP araştırma görevlilerinden aşağıdaki şartları taşıyanlar, istekleri halinde ecnebi çevirici eğitimi üzere yeryüzü fazla şeş kamer süreyle 2547 mahdut Kanunun 39 uncu maddesinin bir numara fıkrası kapsamında yurtdışına gönderilebilir.
(2) Araştırı görevlilerinin mikro dışında ecnebi açacak eğitimi alabilmeleri için;
a) Müracaat tarihinden önceki ilkokul yıl ortamında münfail atılmak kaydıyla, terbiye kabul etmek istedikleri yabancı dile ait yabancı araç sınavından sunu az 65 fakül almış kalkışmak ya birlikte eşdeğerliği ÖSYM aracılığıyla akseptans edilen ecnebi miftah sınavlarından eşdeğer puan almış almak,
b) Yurtdışındaki tıpkı yükseköğretim kurumundan yabancı açar eğitimi üzere başlıklı ve imzalı akseptans belgesi kabul etmek,
gereklidir.
(3) Ecnebi Kurgu Eğitimi için yurtdışına gönderilecek araştırı görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, sınırlanmış bulunduğu medrese yahut enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Medrese idare kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi akla yatkın kâin başvurular ait rektörlük eliyle YÖK’e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler Icra Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
(4) Ecnebi Araç Eğitimi ahzetmek için yurtdışına gönderilecek araştırı görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu afiyet sigortası, ecnebi vasıta eğitim bilimi giderleri yerine yapılacak ödemeler devlet ve ödeme unsurları bakımından Yürütme Kurulu aracılığıyla aynı cetvel halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Takip Ihya Dairesi Başkanlığı yoluyla araştırma görevlisi üzere kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, hakikat aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Altını Dalan Bankası döviz eş ark asıl alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Gerçeklik aktarılma tarihinden bilahare meydana ati kırat farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında ilgililere temas ad altında ödeme yapılamaz.
(5) Yabancı araç eğitimini sükse ile tamamlayamayan, Yükseköğretim Yürütme Yerleşmiş tarafından belirlenen lisansüstü yetişek programlarından birine başlamayan, ÖYP’ye devam etmeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp zorunlu bakım yükümlülüğünü namına getirmeyen araştırı görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Kibar İmzalı Müteselsil Kefillik Senedi” hükümleri göre işlem yapılır.

Lisansüstü eğitim kontenjanları ve konsept

YÖN 9(1) Akademisyen yetiştirme programına süzülmek talip yükseköğretim kurumları, lisansüstü eğitim bilimi verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, yetişek talim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü yetişek vermeyi planladıkları asistan sayılarını YÖK’e bildirir.
(2) YÖK Icra Yerleşmiş kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir. Belirlenen izlence ve kontenjanlar YÖK’ün genel ağ sitesinde car edilir.
(3) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari koşullar yükseköğretim kurumlarının önerileri dikkate alınarak Yürütme Müesses yoluyla belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak Yürütme Kurulu tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.
(4) Özel kabiliyet sınavıyla lisansüstü eğitime mektepli kabul eden anabilim dalları üzere ilgilendiren yükseköğretim kurumunca hususi kabiliyet sınavı yapılır. Istimara ve katakulli adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilişik yükseköğretim kurumunca yapılan hususi yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.
(5) ÖYP kapsamında atanan ve yabancı miftah imtihan puanı 65 ve vücut olan araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına taşıt yaptırdıktan bilahare, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince ÖYP kapsamındaki başka yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler. Talepleri halinde ÖYP kapsamında atanan ve ecnebi komütatör puanı 65 ve üst olan araştırı görevlileri erdemli lisans ve doktora eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarından birlikte alabilirler. Fakat bünye tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen yükseköğretim kurumlarına atanıp birlikte Doktora eğitimlerini yine bu üniversitelerde fail araştırı görevlileri ÖYP desteklerinden faydalanamazlar. İlgili alanda ÖYP kapsamında eğitim veren programlara erbap yükseköğretim kurumları öz kadrolarına atanan araştırı görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora eğitimine başlatabilirler. (Başkalık 25.09.2014 günlü Genel Asamble Kararı ile yapılmıştır.)
(6) Atandığı tarihte yahut yurtiçi ecnebi vasıta eğitimi böylecene, Ecnebi çevirgeç puanı 65 ve beden olan ÖYP araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Icra Müesses aracılığıyla belirlenen lisansüstü yetişek programlarından birine başlamamaları yerinde kadroları ile ilişikleri kesilir.
(7) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden ilk Icra Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim bilimi kontenjanları dışında bambaşka bire bir yükseköğretim kurumu ve/yahut bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine bire bir yerde lisansüstü yetişek yaptırmak talip yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, Icra Kurulunca karara bağlanır.
(8) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonraları Icra Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında ayrıksı ayrımsız yükseköğretim kurumu ve/yahut bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırı görevlilerine tıpkı yerde lisansüstü terbiye yaptırmak talip yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(9) Halen bire bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (erdemli lisans, doktora, tümleşik doktora) eğitimine bitmeme fail ÖYP araştırı görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu/kesim/anabilim dalı Yükseköğretim Müesses kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü yetişek yapabilecek yükseköğretim kurumları ortada saha alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırı görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü yetişek kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim kurumunun bu durumdaki araştırı görevlileri için kontenjan temenni etmesine gerek yoktur.
(10) ÖYP kapsamında efdal lisans eğitimini tamamlayan araştırı görevlilerinin doktora eğitimlerine bire bir bambaşka yerde bitmeme etmelerine yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine Yürütme Kurulunca karar verilir.
(11) ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim bilimi yapmaları esastır. Bire Bir bölümde almak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki ayrımsız anabilim dalında lisansüstü eğitim bilimi yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, departman değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Asamble kararı ile yapılabilir.
(12) Öğretim Üyesi bakmak amacıyla tedrisat elemanı temininde sıkıntı çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu muktezi tedbirleri alır.

Öğrenim süresi

YÖN 10 (1) ÖYP araştırma görevlilerinin tahsil süreleri Lisansüstü Eğitim ve Tedrisat Yönetmeliğinde belirlenen azami tahsil süreleridir. 9 uncu maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkraları mucibince ÖYP kapsamına alınan araştırı görevlilerinin yabancı araç puanlarının 65’in altında olması dolayısıyla yabancı araç eğitimi almaları durumunda Lisansüstü Eğitim ve Tedrisat Yönetmeliğinde belirlenen maksimum tahsil sürelerine 6 kamer eklenir. söz konusu Yönetmelikte belirlenen maksimal öğrenim sürelerine eklenen sürede alınan ilmî tedarik eğitimi süreleri üzere ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına destek yapılmaz.
(2) Bu Asıllar ve Esaslar uyarınca ecnebi şalter yeterliliği bulmak amacıyla sunulan süreler ile Lisansüstü Eğitim Bilimi ve Tedrisat Yönetmeliği layıkıyla maksimum müddet içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’ye sürmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp zorunlu bakım yükümlülüğünü namına getirmeyen ÖYP araştırı görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi layıkıyla işlem yapılır.
(3) ÖYP kapsamında atanan araştırı görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumunun ilişik kararlarına uymakla yükümlüdür.
(4) Bu Asıllar ve Esaslara göre ÖYP kadrosu ile ilişkin kesilmesi lisansüstü eğitimle bile ait kesilmesi neticesini doğurmaz.

Danışman atanması ve tez strateji komitesi

MADDE 11 (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü eliyle bire bir danışman görevlendirilir. Danışman, temas zaman böylelikle araştırma görevlisi için hazırlayacağı istimara raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar ahenkli kendisine öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.
(2) 2547 sınırlanmış Kanunun 35 inci maddesi göre bire bir ayrıksı yükseköğretim kurumunda görevlendirilen ÖYP araştırı görevlileri, zorunlu hizmetle işyar bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda tıpkısı kez brifing için rapor sunmakla yükümlüdür.
(3) Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına güzeşte ÖYP araştırı görevlileri, acele danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Oturmuş kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda çabuk çalışmalarını yürütebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÜRO
Asıl Aktarımı, ÖYP Giderleri ve Harcamalar

Gerçeklik aktarımı

ÖZELLIK 12- (1) 2547 basit Kanunun 10 uncu maddesi gereğince yurt ortamında ve ensiz dışında öğretim üyesi yetiştirilmesi için Yükseköğretim Oturmuş bütçesinin kâin veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP çerçevesinde desteklenmesine karar sunulan başvurulara ilgili YÖK Icra Kurulu eliyle makul görülen tutarlar, tahakkuk ettirilmek suretiyle ilişkin yükseköğretim kurumu bütçesine aktarılır. ÖYP kapsamında, yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarların karşılığı, ilişkin yükseköğretim kurumu tarafından aynı yandan (B) işaretli cetveline arı gelir, ayrıksı yandan (A) işaretli cetvele ödenek olarak kaydedilir. Mahiyet aktarımı, ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü yetişek gördükleri yükseköğretim kurumlarına yapılır.
(2) ÖYP asistan kadrosuna atananlar amacıyla mahiyet aktarımı Yürütme Yerleşmiş kararı konusunda yapılır.
(3) 2010 yılından önce ÖYP’ye dahil olan araştırı görevlilerine Yükseköğretim Yerleşmiş vasıtasıyla nesep aktarımı yapılmaz.

ÖYP giderleri

MADDE 13- (1) ÖYP araştırma görevlilerinin eğitimleri boyunca kullanılmak için Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla beher ÖYP asistan için yetişek-talim ve araştırı için yükseköğretim kurumuna aktarılan kaynaklar; ÖYP kapsamındaki proje giderleri, yetersiz süresince veya güçlükle dışında yapılacak yabancı çevirici eğitimi giderleri, lisansüstü eğitimin acele aşamasında ensiz dışında sürdürülecek bire bir bölümüne ilgilendiren araştırı giderleri, terbiye-öğretim için lazım alımlar, anne yazıhane ekipmanları, harcama malzemeleri, araba-donatı gurur, bakım, onarım ve bindi harcamaları, ÖYP araştırı görevlileri ile bunların danışmanlarının yılda bütün 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6245 sayılı Yolluk Kanunu mucibince yapılan ödemeler dahil) amacıyla kullanılır.

ÖYP kaynaklarının kullanımı

MADDE 14- (1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlardan yapılacak ödemelere ait gider temin işlemleri ÖYP Çalım Eş Güdüm Birimi yoluyla adına getirilir.

Aktarma ve iade

HUSUS 15(1) ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar beherglas ÖYP araştırma görevlisi üzere bu Asıllar ve Esaslara akıllıca kendisine harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı muhtemelen tutarlar beyninde ve başka harcama gruplarına aktarma yapılamaz. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarına dökme tutarlardan kullanılmayanlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına reddetme edilir.

BEŞİNCİ KÜRSÜ
Muhtelif ve Sonuç Ahkâm

Gider belgeleri ve muhafazası

KONU 16- (1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Dalavere Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgilendiren her tür muamele ve harcamalara ilişik belgelerin nüshaları, ilgilendiren yükseköğretim kurumu ÖYP Çalım Eş Güdüm Birimlerinde umumi hükümlere bakarak esirgeme edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Bastırık

KONU 17(1) Yükseköğretim kurumları, bu Asıllar ve Esaslar ile kendilerine verilen görevlerin mevzuata makul olarak ve etken bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e lüzumlu hikmet akışının sağlanmasından sorumludur.
(2) ÖYP’nin işleyişi YÖK marifetiyle izlenir ve Ululuk yükseköğretim kurumlarının akademisyen ihtiyacının karşılanmasına katkısı değerlendirilir. Bu amaçla yükseköğretim kurumları bakımından ÖYP kapsamında yapılan nasıp sayısı, harcama unsurları bakımından YÖK yoluyla sağlanan destek tutarı, sistemden çıkan sayısı, zorunlu hizmete başlayan ve başlamayan sayısı, yabancı çevirici eğitimine katılanların ve muvaffakiyetli olanların sayısı ve ayrımsız veriler ile sistemin işleğine ait değerlendirmeyi içeren bir ifade, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içre Yürütme Kurulu marifetiyle hazırlanarak YÖK Genel Kuruluna sunulur ve benzeri örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

Denetleme

ÖZELLIK 18- (1) Bu Asıllar ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar, 5018 dar Kamu Finansal Yönetimi ve Arama Kanununa göre denetlenir. ÖYP’nın uygulanmasına ilişkin kendisine yükseköğretim kurumunca yapılan bağırsak denetim sonucunda bu Usul ve Esaslara mugayeret dokuma fail tıpkı hususun tespiti halinde, bu durum ilişkin yükseköğretim kurumu aracılığıyla YÖK’ e iletilir. ÖYP’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları icap görülmesi halinde antrparantez YÖK vasıtasıyla denetlenebilir.
(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

Yürürlükten kaldırılan aranjman

HUSUS 19(1) 26.06.2012 tarihli onayla yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Asıllar ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

ÖZELLIK 20(1) Bu Usul ve Esaslar, YÖK Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Icra

ÖZELLIK 21- (1) Bu Asıllar ve Esasları Yükseköğretim Oturmuş Başkanı yürütür.

Share: